O nás

POSLÁNÍ

Tripartita, oficiálním názvem Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Cílem RHSD ČR je vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.

Jednání orgánů RHSD ČR, tj. Plenární schůze, Předsednictva, pracovních týmů a skupin se řídí Statutem a Jednacím řádem. Významnou prioritou je zvýšení účinnosti sociálního dialogu v politickém systému, zkvalitnění reprezentativnosti sociálního dialogu při včleňování dalších vlivných skupin zaměstnanců a zaměstnavatelů do sociálního dialogu na nejvyšší úrovni a tím soustavně zabezpečovat soulad pravidel jednání orgánů této tripartity s praxí. S ohledem na obsahové zaměření RHSD ČR výrazně stoupá význam pracovních týmů a skupin jako jejích expertních orgánů.

Přínosem pro vytváření zdravých a odpovědných vztahů sociálního partnerství je zřizování tripartitních struktur v regionech a odvětvích a rovněž působení sociálních partnerů na rozšiřování vyšších kolektivních smluv.

HISTORIE

RHSD ČR (původní název „Rada sociální dohody“) vznikla v roce 1990 jako institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že jde o třístrannou dohodu, používá se též název tripartita. Po období stagnace sociálního dialogu a problémů s fungování tripartity byly dne 13. listopadu 1997 na 1. Plenární schůzi přijetím nového Statutu a Jednacího řádu vymezeny podmínky obnovení plnohodnotného dialogu mezi vládou a sociálními partnery. Z podnětu odborů a zaměstnavatelů, jako sociálních partnerů vlády, došlo k opětovnému zařazení hospodářské problematiky do oblasti společného zájmu v dohadovacím a iniciativním procesu.

ORGÁNY

Předsedou RHSD ČR je předseda vlády, místopředsedy pak zástupci všech tří zúčastněných stran, aktuálně jsou místopředsedy ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., předseda ČMKOS Josef Středula a prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák.

Nejvyšším orgánem RHSD ČR je její Plenární schůze, která se schází jednou za 5 – 7 týdnů a projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery a řeší situace ohrožující sociální smír. Výkonným orgánem je Předsednictvo RHSD ČR tvořené předsedou, místopředsedy a výkonným sekretářem RHSD ČR za účasti dvou stálých hostů za stranu zaměstnavatelů a dvou za stranu odborů. Na odborné a pracovní úrovni jsou projednávané materiály řešeny Pracovními týmy RHSD ČR, jež připravují expertní stanoviska a další podklady k projednávaným tématům. V současné době pracuje v rámci RHSD ČR celkem 18 pracovních týmů.

Sekretariát RHSD ČR tvoří samostatné oddělení v rámci Úřadu vlády ČR.

SLOŽENÍ

RHSD ČR se skládá ze zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů, přičemž každou z těchto stran reprezentuje na Plenární schůzi RHSD ČR 7 zástupců. Za vládní stranu je to v současnosti následující zastoupení:

  • předseda vlády
  • ministryně financí
  • ministryně práce a sociálních věcí
  • ministryně pro místní rozvoj
  • ministryně průmyslu a obchodu
  • ministr dopravy
  • ministr zemědělství

Na straně zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů fungují dvě organizace s poměrným zastoupením na plenární schůzi na základě kritérií reprezentativnosti. Na straně odborů jsou to Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS – 6 míst) a Asociace samostatných odborů (ASO – 1 místo), na straně zaměstnavatelů pak Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR – 4 místa) a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR – 3 místa).

Zmíněná kritéria reprezentativnosti obsahují mimo jiné podmínku 400 000 zaměstnanců a právo kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně pro zaměstnavatelské subjekty a podmínku 150 000 odborově organizovaných členů pro odborové subjekty, přičemž odborové organizace musejí sdružovat nejméně tři odborové svazy reprezentující různá odvětví.