Třináct společností získalo navzdory pandemii covid-19 prestižní ocenění „Bezpečný podnik“

Přestože velká část firem musela čelit velkým komplikacím spojeným s pandemií covid-19, našly se podniky, které se rozhodly udělat pro bezpečnost svých zaměstnanců na pracovištích něco navíc nad rámec zákonem stanovených povinností, což stvrzuje udělení osvědčení „Bezpečný podnik“.
 
Dvě firmy jej získaly poprvé, další subjekty už poněkolikáté a obdiv zaslouží společnosti Nestlé Česko s.r.o.; závod SFINX Holešov a Synthomer a.s., se sídlem v Sokolově, které jsou „Bezpečným podnikem“ už poosmé.
 
Letošní slavnostní květnové předávání ocenění „Bezpečný podnik“ bylo kvůli omezením způsobeným pandemií covid-19 zrušeno. Nicméně podmínky, které bylo třeba splnit pro jeho získání, zůstávají stále stejné a dokazují, že managementy oceněných společností dávají při řízení svých firem stejnou prioritujak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce a ochraně zdraví svých zaměstnanců na pracovištích. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem našich inspektorů. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí.
 
V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 81 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.
 
K datu 1. 6. 2020 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:
BLOCK a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí
BorsodChem MCHZ, s.r.o., se sídlem v Ostravě
Erich Jaeger, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici
KOPOS KOLÍN a.s.. se sídlem v Kolíně
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., se sídlem v Příbrami
Koyo Bearings Česká republika s.r.o., se sídlem v Bystrovanech
Nestlé Česko s.r.o.; závod SFINX Holešov
Pražská energetika, a.s., se sídlem v Praze
PREdistribuce, a.s., se sídlem v Praze
PREservisní, s.r.o., se sídlem v Praze
Siemens, s.r.o.; o. z. Elektromotory Mohelnice
Synthomer a.s., se sídlem v Sokolově
ŠKODA MACHINE TOOL a.s., se sídlem v Plzni
 
Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.
 
O programu „Bezpečný podnik“Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/.
 
 
 • Zdroj: Státní úřad inspekce práce
 

3. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 22. října 2019 byl Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., vyhlášen 3. ročník národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI v rámci evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.
 
Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.
 
Soutěž se vypisuje pro tyto soutěžní kategorie:
A. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
B. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
C. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.
Více informací o soutěži najdete zde.
 
 • Zdroj: bozpinfo

Žádáme vládu, aby schválila podpůrná daňová opatření

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil ministryni financí Alenu Schillerovou a následně na jednání tripartity vládu, že je potřeba urychleně řešit oživení ekonomiky a opatření, která k tomu mohou dále pomoci a mají pozitivní ekonomický a investiční efekt. Tato opatření navíc mají v řadě případů minimální dopad na rozpočet nebo jako v případě zrychlených odpisů pouze dopad přesunutý v čase.

„Spolupracovali jsme v pracovním týmu ministryně financí na opatřeních v oblasti daní, která pomohou nakopnout ekonomiku. Je důležité, aby je vláda projednala a schválila. Požadujeme mimořádné zrychlené odpisy, zvýšení limitu odepisování majetku nebo snížení odvodu zaměstnance za využívání služebního nízkoemisního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % pořizovací ceny,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj po jednání tripartity.

Vláda by neměla pouze vynakládat prostředky na jednorázová opatření, ale je třeba myslet i na restart ekonomiky. Navržená opatření samozřejmě sama o sobě nevyvolají plošně vyšší investice a nákupy u všech podnikatelských subjektů, ale mají svou pozici v mozaice kroků při restartu ekonomiky. „Vážíme si toho, že ministryně financí Alena Schillerová vyjádřila při dosavadních jednáních ochotu odborně návrhy připravit a diskutovat se Svazem a dalšími asociacemi a komorami. Tato opatření požadujeme již delší dobu, každopádně jsme chápali, že je třeba je věcně co nejlépe připravit a prodiskutovat. Nyní je čas udělat krok dál a zařadit je při restartu ekonomiky,“ upozorňuje Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědná za oblast daní.

Myšlenku stimulačního nastavení odpisů jako efektivního nástroje proti dopadům pandemie a krize či logiku snížení odvodu pro nízkoemisní vozy ze současného 1 % na 0,5 % podpořili i odborníci Expertního týmu Svazu průmyslu pro daně a pojištění.

POŽADOVANÁ VYBRANÁ OPATŘENÍ PRO RESTART EKONOMIKY V OBLASTI DANÍ

 • Mimořádné zrychlené odpisy

Konkrétně zkrácení doby pro odepisování v 1. odpisové skupině z 3 na 1 rok a ve 2. odpisové skupině z 5 na 2 roky, a to v letech 2020 a 2021. Návrh na mimořádné zrychlené odpisy není žádnou novinkou, Česká republika jej již aplikovala v letech 2009 a 2010. Opatření by se plošně týkalo nákupu majetku v příslušných odpisových skupinách a přispělo k oživení trhu skrze například investičně pozitivní efekt, který má zmírnit odkládání nákupu majetku. Střednědobě má rozpočtově neutrální dopad, byť záporná část dopadu na veřejné finance je přesunuta zejména do prvního roku.

 • Zvýšení limitu odepisování hmotného majetku

Od roku 1998 nedošlo k jeho valorizaci. Zvýšení hodnoty limitu by vedlo ke snížení administrativy a představovalo by i dílčí podpůrný efekt v rámci ekonomicky stimulačních opatření.

 • Snížení odvodu za využívání služebního vozidla k soukromým jízdám z 1 % na 0,5 % u nízkoemisních vozidel

„Toto opatření motivuje zaměstnavatele i zaměstnance akceptovat ekologičtější, ale dražší vozy, a obnovit firemní flotily vozidly novějšími, nízko-emisními. Dle názoru ministerstva financí by byl jeho fiskální efekt neutrální. Ačkoliv rozsah podobných opatření v řadě zemí v Evropě je širší, vláda by tím deklarovala, že činí alespoň dílčí kroky na vytváření motivačního prostředí pro čistou mobilitu,“ říká Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy zodpovědná za oblast daní.

Svaz s rezortem financí diskutoval také například o dočasném zkrácení lhůty pro vytvoření 50 %, případně 100 % opravné položky na 6 měsíců či zkrácení doby odepisování u audiovizuálních děl na 3 měsíce. Kromě těchto opatření, která by nyní měla být přijata „narychlo“, bude třeba, aby se ministerstvo financí v budoucnu věnovalo i dlouhodobým systémovým změnám, jako například revizi stávajícího nastavení odepisování hmotného majetku či možnosti snížení počtu odpisových skupin.

Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky

Evropské unii předsedá od července Německo

Začátkem července 2020 se ujalo předsednictví v Evropské unii Německo (DE PRES), silné, zkušené a jistě schopné vyvést Evropu z krize způsobené pandemií COVID-19 a pomoci ji k hospodářské obnově. Znamená to pokračovat v krizovém managementu, poučit se z této nové krizové zkušenosti a směřovat k hospodářské obnově a sociální kohezi.

Těžištěm německého předsednictví bude dokončit jednání o budoucím finančním rámci a realizovat program pro Novou generaci. To všechno bude doprovázeno ukončením jednání o budoucích vztazích EU a UK a vybudováním ambiciózního a komprehensivního partnerství.

Nosnými prioritami DE PRES jsou tyto oblasti:

 • Udržitelná zelená obnova v souladu s evropskou Zelenou dohodou
 • Digitální transformace
 • Posílení ekonomické základny a sociální dimenze
 • Posílení globální role EU
 • Nový start pro evropskou migrační a azylovou politiku
 • Posílení úlohy práva, demokracie a vnitřní bezpečnosti

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ PROSTOR EU BEZ VNITŘNÍCH HRANIC JE PEVNÝ ZÁKLAD PROSPERITY EU, SOCIÁLNÍ JISTOTY A KOHEZE

DE PRES směřuje k silné a inovativnější Evropě, digitální suverenitě, fungujícímu jednotném trhu, konkurenceschopnému průmyslu, životaschopných MSP, udržitelné architektuře finančních trhů, stabilní finanční politice a spravedlivým daním. Znalosti, výzkum a dovednosti jsou nejen hybateli evropské inovace a konkurenceschopnosti, ale i klíčem k implementaci evropské Zelené dohody.

DE PRES chce současně budovat spravedlivou Evropu. Pandemie COVID-19 zasáhla do životů milionů Evropanů a vyostřila sociální nerovnosti. DE PRES si proto předsevzalo zabývat se sociálními následky krize, udržet sociální kohezi a podpořit dlouhodobé perspektivy mladých lidí v Evropě. DE PRES se zaměří i na rovnost žen a mužů, hájení zájmů znevýhodněných skupin obyvatel a podporu aktivní občanské společnosti.

EVROPSKÝ BYZNYS ADRESUJE SVÁ DOPORUČENÍ DE PRES

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve svém dopise adresovaném Angele Merklové zdůrazňuje, že chce-li DE PRES realizovat vytyčené cíle, vypořádat se s důsledky krize COVID-19 a nastartovat dlouhodobé ekonomické a sociální oživení, musí především:

 • Dát jasnou finanční a nefinanční odpověď – přispět k rychlému dosažení dohody o ambiciózním, cíleném a dobře koordinovaném Evropskému plánu obnovy. Je zásadní, aby Rada přijala nový víceletý finanční rámec a nástroj obnovy ještě před letní přestávkou.
 • Pro silnou a inovativní Evropu je třeba dát prioritu vědě a výzkumu v nové finanční perspektivě a nástroji Nová generace.
 • Finanční prostředky přidělené v plánu obnovy na nástroj Just Europe musí být cíleně vynaloženy na opatření přinášející prosperitu a tvorbu pracovních míst. Je třeba dobře vážit priority, jen tak může být tato bezprecedentní solidarita akceptovatelná.
 • Pokud má přechod na zelenou ekonomiku fungovat jako strategie obnovy, důraz musí být na investice, bereme-li v úvahu, že v důsledku COVID-19 má Evropa propad v investicích 850 miliard euro.
 • Pokud má Evropa zůstat silným globálním hráčem, musí zůstat otevřená obchodu a investicím, protože to je základ její prosperity. Zachování ambiciózní agendy pro vyjednávání obchodních dohod je důležité pro posílení a podporu úlohy EU a jejích standardů v mezinárodním kontextu.
 • Pokud jde o budoucí vztahy EU a UK, evropský byznys apeluje na urychlené uzavření ambiciózní a komprehensivní dohody mezi EU a UK, a takové načasování, které by umožnilo její ratifikaci a vstup v platnost k 1. lednu 2021.

Čtěte také: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
Příloha: dopis BusinessEurope kancléřce Angele Merklové

Vladimíra Drbalová

Úspěchy Svazu průmyslu v koronavirové krizi

Od prvního dne, kdy vláda začala omezovat ekonomickou aktivitu kvůli šíření koronaviru, Svaz průmyslu začal prosazovat takové kroky, které zmírní škody na straně firem a podnikatelů.

Hned na začátku krize v polovině března se Svazu průmyslu a dopravy podařilo přesvědčit vládu, aby nezavřela hranice pro dovoz a vývoz zboží. Svaz během nouzového stavu intenzivně řešil uvolnění pohybu lidí přes hranice, zejména expertů, servisních techniků, ale také přeshraničních pracovníků. Ve spolupráci se sesterskými průmyslovými svazy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku připravil společnou výzvu pro vlády zemí ve střední Evropě, aby co nejrychleji hranice pro pohyb osob otevřely. Průběžně Svaz tlačil na dočasné zmírnění některých přijímaných omezení. Svaz navíc prosadil nebo výrazně ovlivnil řadu dlouhodobých programů a opatření, které pomohou firmám na cestě z koronavirové krize. Přinášíme vám jejich přehled.

KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ – PROGRAM ANTIVIRUS

Program Antivirus přispívá na náhrady mezd zaměstnavatelům postiženým přímo (režim A) nebo nepřímo (režim B) koronavirovou krizí, a to od vyhlášení nouzového stavu. Platnost režimu B vláda prodloužila i na výzvu Svazu do 31. srpna. O prodloužení režimu A, který se týkal omezení nebo uzavření provozoven a náhrad mezd za karanténu, se jedná. Režim B je určen pro firmy, které nemohou zaměstnancům přidělovat práci. Buď protože jim kvůli koronavirové krizi klesly zakázky, nebo musely omezit provoz v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti (zaměstnanci na ošetřovném, cizinci), nebo kvůli nedostatku vstupů pro výrobu. Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které firma odvádí. Program se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění. Stát v režimu A hradí 80 procent (max. 39 000 Kč na osobu) a v režimu B 60 procent (max. 29 000 Kč na osobu) uznatelných nákladů. V květnu vláda schválila tzv. režim C, který však mohou využít pouze firmy do 50 zaměstnanců. Nemusí přitom být zasaženy krizí. Tři měsíce nebudou muset platit sociální odvody za zaměstnavatele. Zatímco u režimů A a B Svaz prosadil nejlepší možné podmínky, s nastavením režimu C nesouhlasí. Navrhoval, aby režim C byl otevřený i pro větší firmy a vztahoval se jen na podniky, které krize postihla. Svaz dál jedná o zpřístupnění režimu C větším firmám a o úpravách parametrů režimu B.

GARANTOVANÉ ÚVĚRY PRO FIRMY – COVID III A COVID PLUS

Svaz průmyslu přesvědčil vládu, že program úvěrů se státní zárukou je nutné rozšířit také na velké firmy. V programu Covid III, který spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, se tak otevřela šance získat zaručený úvěr nejen pro malé a střední firmy, ale také pro větší podniky do 500 zaměstnanců, tzv. kategorie midcap. Podařilo se prosadit, aby se státní portfoliová záruka za poskytnuté úvěry zvedla z původních 25 na 30 procent. Pro velké společnosti Svaz průmyslu vybojoval program Covid Plus, v němž záruky za úvěry poskytuje státní pojišťovna EGAP. Díky opakovaným výzvám Svazu vláda zvýšila záruku na 80 procent hodnoty úvěru až do maximální výše 2 miliardy korun a umožnila, aby záruku mohla firma využít na úvěry od více svých financujících bank. Úvěr z Covid Plus je navíc možné využít také na investice do zlepšení výroby, nejen na financování provozu.

DAŇOVÉ ÚLEVY A VÝJIMKY

Nechat co nejvíce hotovosti ve firmách, takový byl smysl daňových opatření, o která se Svaz průmyslu zasazoval. Ministerstvo financí prominulo zálohu na daň z příjmu splatnou v červnu. Svazu průmyslu se také povedlo dojednat, aby firmy mohly odhadovanou ztrátu za letošní rok uplatnit zpětně. Tím získají zpět část z už zaplacené daně z příjmu právnických osob. Vláda prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu až do 1. července. Daňový balíček ministerstva financí také obsahuje možnost posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení. U bezplatných dodávek zdravotnických a hygienických pomůcek stát plošně prominul platbu DPH.

HYGIENICKÝ MANUÁL PRO BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ

Svaz průmyslu dlouho vyzýval ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice, aby pro firmy sepsaly hygienické pokyny, které musí ve svých provozech splnit. Nakonec tento manuál zpracoval Svaz díky spolupráci s členskými firmami sám. Konzultoval ho jak s hygieniky, tak s ministerstvem zdravotnictví. Manuál je dostupný na webových stránkách Svazu průmyslu. Je dobrovolný a jeho dodržování přispívá k tomu, aby se zaměstnanci nebáli návratu do práce. Zároveň Svaz průmyslu zpracoval evaluační dotazník, v němž firmy zjistí, na jaké úrovni už mají hygienická pravidla zavedena a co dalšího by měly udělat.

INTERNETOVÉ TRŽIŠTĚ, KTERÉ SPOJUJE FIRMY A STÁT

Po vypuknutí epidemie koronaviru se začaly Svazu průmyslu hlásit členské i nečlenské firmy, které nabízely pomoc se zajištěním zdravotnických a ochranných pomůcek. Neexistovala však žádná platforma, která by tyto nabídky dokázala efektivně předat směrem ke státu či dalším firmám. Navíc Svaz od začátku usiloval o zapojení českých výrobců ochranných pomůcek, dezinfekce a dalších potřebných výrobků do dodávek pro stát. Proto pomohl agentuře CzechInvest a ministerstvu průmyslu a obchodu s vývojem a spuštěním portálu www.spojujemecesko.cz. Jeho součástí je také internetové tržiště CoVpoint, kde už firmy a stát registrovaly přes tisíc nabídek a poptávek.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2020. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Aktuálně

Květnová data za průmysl potvrzují menší propad než v dubnu

Průmysl v květnu podle předpokladů pokračoval v poklesu. Květnová data vykazují 25,7% meziroční pokles, což je mírné zlepšení proti výsledkům v dubnu. Meziměsíční mírný růst po vyloučení sezónnosti na úrovni 13,8 % je ovšem způsoben mimořádnou hloubkou propadu v dubnu.

„Postupné oživování výroby v květnu zmírnilo celkový propad průmyslu. Zatímco některé podniky se začínají pomalu zotavovat, jiné očekávají, že na ně krize teprve dolehne. V našem květnovém průzkumu počítalo 70 % firem s propadem zakázek v květnu a červnu o více než 20 procent,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

K meziročnímu poklesu nejvíce přispěl automobilový průmysl. Na poklesu se podepsal vývoj produkce pryžových a plastových výrobků, výroba kovových konstrukcí a strojů a zařízení. Mírné zlepšení potvrzují i data o zakázkách a tržbách. I ta dokazují, že květen již nebyl tolik poznamenán restrikcemi jako letošní dosud „nejkrizovější“ měsíc duben. Oproti dubnu, kdy meziročně propad tuzemských a zahraničních zakázek a tržeb byl až kolem 40 %, ukazují aktuální data cca 30% pokles.

Květnové výsledky vytáhla postupná obnova výroby firem. Stále ale byla často v menším objemu a firmy, které obnovily nebo nepřerušily výrobu, mají méně zakázek. „Vládní podpora a pomoc musí být efektivně distribuována, aby ji firmy mohly co nejlépe využít a přežily tak s co nejmenším propouštěním,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

kategorie Tiskové zprávy

Premiér po jednání V4: Znovu jsme si potvrdili, že do všech jednání půjdeme s cílem dosáhnout rozpočtu, který bude spravedlivý

Premiéři zemí Visegrádské skupiny se sešli ve Varšavě u příležitosti polského převzetí předsednictví V4, 3. července 2020.
Premiéři zemí Visegrádské skupiny se sešli ve Varšavě u příležitosti polského převzetí předsednictví V4, 3. července 2020.
Premiér Andrej Babiš se v pátek 3. července 2020 zúčastnil jednání předsedů vlád Visegrádské skupiny ve Varšavě a při této příležitosti předal předsednictví V4 Polsku. V rámci přípravy na mimořádné zasedání Evropské rady premiéři jednali o dlouhodobém rozpočtu EU.

Hlavním tématem summitu V4 ve Varšavě byl víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a plán obnovy Evropské unie, kterým se bude věnovat první prezenční zasedání Evropské rady ve dnech 17. a 18. července. Pracovního jednání se účastnil i polský prezident Andrzej Duda, který představil program a priority polského předsednictví V4.

Dnes se poprvé osobně setkáváme po skončení českého předsednictví Visegrádské skupiny, a já bych rád při této příležitosti využil tuto chvíli a poděkoval vám za výbornou spolupráci a za podporu. Velké díky patří hlavně vám všem za flexibilitu, za vstřícnost ve druhé polovině našeho předsednictví, které bohužel bylo poznamenáno koronavirovou pandemií, a bohužel jsme nemohli některé akce uskutečnit osobně a byly organizovány videokonferenčně,“ uvedl Andrej Babiš.

V diskuzi o návrhu revidovaného víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a balíčku opatření zaměřeném na obnovu EU předsedové vlád V4 navázali na předchozí jednání, které se uskutečnilo 11. června 2020 v Lednici, a na videokonferenci členů Evropské rady, která proběhla 19. června 2020.

Premiéři V4 potvrdili společnou pozici k novému víceletému finančnímu rámci a společný cíl, se kterým budou vstupovat do dalších jednání. Zásadní pro státy V4 bude zejména férové rozdělení dodatečných prostředků mezi členské státy.

„Znovu jsme si dnes potvrdili, že do všech jednání půjdeme s cílem dosáhnout rozpočtu, který bude spravedlivě nastaven pro všechny členské státy a plánu obnovy, který bude odpovídat všem potřebám jednotlivých ekonomik a bude jasně zacílený,“ dodal předseda vlády ČR.

Během pracovního oběda předsedové vlád diskutovali o společné pozici k budoucí společné migrační a azylové politice EU.

Příprava důchodové reformy pokračuje. Komise jednala o úpravách potřebné doby pojištění pro nárok na penzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje bez přerušení na přípravě důchodové reformy. Návrh zásadních změn důchodového systému je v současnosti v poslední etapě příprav. V pátek 3. července se po vynucené koronavirové pauze sešla Komise pro spravedlivé důchody k diskuzi o jednom z dílčích aspektů důchodové reformy, kterou jsou možnosti úprav potřebné doby pojištění.
 
Ta je v současnosti, společně s dosažením důchodového věku, hlavní podmínkou pro získání nároku na starobní důchod.
 
Celková doba pojištění je součtem dvou druhů období. A to doby pojištění, která v podstatě odpovídá období výdělečné činnosti, popř. doby dobrovolné účasti na pojištění, a náhradní doby pojištění (např. za určitých podmínek období studia, nezaměstnanosti, péče o děti a závislé osoby, nebo období invalidity).
 
Podmínka potřebné doby pojištění v současnosti omezuje nárok na důchod u stovek, nejvýše jednotek tisíc seniorů ročně. Význam podmínky potřebné doby pojištění se však v budoucnu bude zvyšovat. Simulace Ministerstva práce a sociálních věcí odhadují, že počet seniorů, kteří s dosažením důchodového věku tuto podmínku nesplní, bude po roce 2030 významně růst. Jednou z hlavních příčin tohoto růstu pak budou v minulosti přijatá opatření omezující hodnocení studia jako náhradní doby pojištění. Další významnou příčinou mohou být změny na trhu práce v důsledku jeho digitalizace. Ta může například u vybraných skupin jednotlivců zvýšit riziko dlouhodobé nezaměstnanosti, a tím i riziko nesplnění podmínky potřebné doby pojištění.
 
Z tohoto důvodu považuje MPSV za žádoucí otevřít diskusi, zda je vhodné podmínky potřebné doby pojištění změnit. Přirozenou reakcí důchodového systému na výše popsané změny by byla úprava pravidel potřebné doby pojištění. Takové úpravy by přiblížily minimální dobu pojištění v České republice blíže evropským zvyklostem.
 
Možností změn doby pojištění je několik. MPSV předložilo členům Komise pro spravedlivé důchody k diskuzi 4 varianty. Dvě z nich sníží potřebnou dobu pojištění bez dalších změn, dvě potřebnou dobu pojištění sníží a zároveň prováží s výší základního důchodu z 0. pilíře. Předložené varianty se tak liší z koncepčního pohledu i z pohledu mikroekonomických i makroekonomických dopadů.
 
 
 
 • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zástupce odborů ve vědecké radě univerzity

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni jmenoval Josefa Středulu členem Vědecké rady NTC (Nové technologie-Výzkumné centrum). Je to poprvé v historii, kdy představitel ČMKOS reprezentuje odbory ve výzkumné vědecké instituci.
 
Váíce informací o Vědecké radě a její činnosti naleznete na webu Západočeské univerzity na adrese: 
 

Odbory s vámi v regionech pokračují v dalších městech

Pokračování úspěšného projektu největší odborové centrály ČMKOS, nazvaného ODBORY S VÁMI, se bude měsících červenci a srpnu odehrávat v dalších městech Česka. Právní experti ČMKOS poskytnou zdarma pracovněprávní poradenství v Teplicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové a v Pardubicích. V červeném putovním stanu odborů nabídnou pomocnou ruku všem, na které doléhá nelehká situace v zaměstnání i těm, kteří o práci přišli.