Zaměstnavatelé

 

O Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastřešuje 30 svazů a asociací a 136 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Jeho posláním utvářet kvalitní podnikatelské prostředí, proto ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky.

Svými aktivitami se snaží vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájí společné zájmy svých členů. Proto aktivně sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády. Zároveň prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) a Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC). Při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU). Organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí nebo účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích. Organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost.

SP ČR patří mezi povinná připomínková místa k návrhům všech právních předpisů, které mají vliv na podnikatelské prostředí. Ročně komentuje na 120 zákonů či vládních předpisů. Účastní se veřejné diskuze a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni. Prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartity). Spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, s nimiž ho spojují společné zájmy. Prostřednictvím médií pak seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů.