Statut

Článek 1

Funkce a cíle RHSD ČR

Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (dále jen RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD ČR umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů.

Článek 2

Obsahové zaměření RHSD ČR

RHSD ČR projednává vybrané problémy, které jsou předmětem společného zájmu zejména v oblasti:

 • hospodářské politiky
 • pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a zaměstnanosti
 • sociálních otázek
 • mezd a platů
 • veřejných služeb a veřejné správy
 • bezpečnosti práce
 • rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
 • postavení ČR v rámci EU

Článek 3

Orgány RHSD ČR

Orgány RHSD ČR tvoří:

 • Plenární schůze
 • Předsednictvo
 • Pracovní týmy a skupiny
 • Sekretariát

Článek 4 Plenární schůze RHSD ČR

 1. Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné, konkrétní problémy vyplývající z článku 2 Statutu. Řeší situace ohrožující sociální smír. Stanoví program jednání, který je navržen Předsednictvem RHSD ČR. Na návrh Předsednictva RHSD ČR jmenuje vedoucí jednotlivých pracovních týmů a skupin RHSD ČR.
 2. Plenární schůze RHSD ČR se účastní delegace vlády ve složení osmi členů vlády, sedm představitelů zaměstnavatelských svazů, které splňují kritéria stanovená v Příloze č.1 Statutu a sedm představitelů odborových konfederací, které splňují kritéria stanovená v Příloze č.2 Statutu.
 3. Členové jednotlivých delegací mohou mít alternáty podle projednávané problematiky, nicméně se předpokládá vždy účast nejméně čtyř stálých členů za každou delegaci. Personální zastoupení delegací sociálních partnerů vlády je upraveno v Příloze č. 3 „Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR“.
 4. Pokud je na program zasedání zařazeno projednávání materiálu, jehož předkladatelem je člen vlády, který není zároveň členem delegace vlády v Plenární schůzi RHSD ČR, je tento člen vlády k projednání materiálu přizván.
 5. Pokud další zaměstnavatelské nebo odborové subjekty splní kritéria reprezentativnosti stanovená v Příloze 1 nebo 2 tohoto Statutu, projedná Plenární schůze RHSD ČR jejich účast v orgánech RHSD ČR.
 6. Personální změny v řádném členství v každé ze tří delegací v RHSD ČR jsou v jejich kompetenci. Změny se písemně oznamují předsedovi a Sekretariátu RHSD ČR.

Článek 5 Předsednictvo RHSD ČR

 1. Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Předsednictvo RHSD ČR projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených v článku 2 Statutu. Jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR. Posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Řeší situace ohrožující sociální smír. Informuje Plenární schůzi RHSD ČR o výsledcích svých jednání.
 2. V naléhavých případech informuje příslušné státní, odborové a zaměstnavatelské orgány.
 3. Na základě doporučení Pracovního týmu RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky navrhuje program jednání Plenární schůze a určuje termín jejího konání. Plenární schůzi RHSD ČR navrhuje jmenování vedoucích jednotlivých pracovních týmů a skupin. Podle potřeby zřizuje dočasné pracovní skupiny.
 4. Předsednictvo RHSD ČR tvoří předseda a tři místopředsedové, kteří jsou jmenováni svými delegacemi. Členy Předsednictva RHSD ČR mohou být pouze členové delegací RHSD ČR. Po vzájemné dohodě všech tří stran se zasedání Předsednictva RHSD ČR mohou zúčastnit další členové delegací v RHSD ČR.
 5. Personální zastoupení delegací v Předsednictvu RHSD ČR je upraveno v Příloze č. 3 „Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR“.

Článek 6 Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR

 1. Pracovní týmy RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 2 Statutu. Pracovní skupiny RHSD ČR jsou jejími expertními orgány, které za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení článkem 2 Statutu.
 2. Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR (maximálně devět členů) předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR. Spolupracují na tvorbě právních předpisů.
 3. Delegace v pracovních týmech a skupinách RHSD ČR jsou zastoupeny jedním až třemi svými členy, a to se zvláštním zřetelem pro:
 • o pracovně právní vztahy kolektivní vyjednávání a zaměstnanost,
 • o hospodářskou politiku,
 • o mzdy, platy a související otázky,
 • o sociální otázky,
 • o veřejné služby a veřejnou správu,
 • o bezpečnost práce a
 • o rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání.
 1. Pracovní tým RHSD ČR pro tripartitu a organizační otázky tvoří výkonný sekretář RHSD ČR, vedoucí pracovních týmů a podle potřeby také vedoucí dočasně zřízených pracovních skupin.
 2. Pracovní tým RHSD ČR pro Evropskou Unii tvoří za vládní stranu zástupci zejména těchto resortů: MZV, MPSV, MZe, MF, MPO, MMR a MZd. Delegace sociálních partnerů mají po sedmi členech.

Článek 7 Sekretariát RHSD ČR

 1. Sekretariát RHSD ČR zabezpečuje přípravu návrhu programu jednání orgánů RHSD ČR a zajišťuje organizačně-technickou přípravu jednání RHSD ČR. Vyhotovuje záznamy ze zasedání orgánů RHSD ČR, organizačně zajišťuje tiskové konference a zprostředkovává informace z jednání orgánů RHSD ČR, vládě ČR a sdělovacím prostředkům. Sekretariátům sociálních partnerů RHSD ČR doručuje konečné znění vládních návrhů předkládaných Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, včetně důvodové zprávy. Sekretariát RHSD ČR řídí výkonný sekretář RHSD ČR. Na základě shody všech tří delegací je jmenován vládou ČR.
 2. Výkonný sekretář RHSD ČR a další pracovníci jsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR.
 3. Sekretariát RHSD ČR metodicky řídí pracoviště správních orgánů, aparátů sociálních partnerů, resp. dalších institucí, které zajišťují činnost pracovních týmů a skupin RHSD ČR v oblasti jejich agendy, která souvisí s RHSD ČR.

Článek 8 Jednání orgánů RHSD ČR

 1. Plenární schůze RHSD ČR zasedá zpravidla 1x za dva měsíce, podle přijatého plánu práce. Na žádost jedné z delegací předseda RHSD ČR svolá mimořádnou Plenární schůzi RHSD ČR.
 2. Předsednictvo RHSD ČR zasedá zpravidla 1x měsíčně, minimálně 14 dní před zasedáním Plenární schůze RHSD ČR. Při situaci ohrožující sociální smír svolá předseda RHSD ČR po konzultaci s místopředsedy mimořádné zasedání.
 3. Pracovní týmy a skupiny zasedají a jednají podle potřeby. Jejich setkání svolávají jejich vedoucí po dohodě se Sekretariátem RHSD ČR.
 4. Zasedání orgánů RHSD ČR se mohou zúčastnit po dohodě delegací RHSD ČR přizvaní hosté.

Článek 9 Finanční zabezpečení

 1. Na organizačním a finančním zabezpečení činnosti RHSD ČR se podílejí jednotlivé delegace po vzájemné dohodě.

Článek 10 Jednací řád

 1. Bližší procedurální podmínky jednání orgánů RHSD ČR upravuje Jednací řád RHSD ČR, který je součástí Statutu.

Článek 11 Závěrečné ustanoveni

 1. Statut RHSD ČR byl dohodnut všemi třemi delegacemi v Předsednictvu Rady pro dialog sociálních partnerů ČR na zasedání dne 24. července 1997 a tento dokument byl schválen Plenární schůzí RHSD ČR dne 13. listopadu 1997 a tímto dnem nabývá účinnosti.
 2. Změny a doplňky Statutu RHSD ČR, včetně příloh, schválilo Předsednictvo RHSD ČR na svém zasedání dne 22. srpna 2000 a jeho platnost potvrdila Plenární schůze RHSD ČR dne 12. září 2000 a Plenární schůze RHSD ČR dne 19. září 2002.
 3. Další změny a doplňky Statutu RHSD ČR schválila Plenární schůze RHSD ČR dne 3. června 2004.
 4. Další změny a doplňky Statutu RHSD ČR schválila Plenární schůze RHSD ČR dne 16. září 2004.

Příloha č. 1

Kritéria reprezentativnosti zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR

 1. Představitelé velkého, středního a drobného podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, zemědělství, obchodu a službách, v němž je zaměstnána či sdružena rozhodující část zaměstnanců a členů družstev těchto odvětví.
 2. Organizace, jejichž představitelé působí v RHSD ČR, mají celostátní působnost, sdružují zaměstnavatelské organizace v regionech a v různých oborech.
 3. Organizace jsou zřízeny a evidovány podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, v platném znění.
 4. Organizace nevyvíjí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích.
 5. Každý zaměstnavatelský subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně 400 000 zaměstnanců.
 6. Zaměstnavatelský svaz ucházející se o účast na jednání RHSD ČR může do kritéria počtu zaměstnanců podle bodu 5 zahrnout pouze ty své členy, kteří prokáží, že mají ve svých stanovách zakotveno oprávnění kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Příloha č. 2

Kritéria reprezentativnosti odborů v Radě hospodářské a sociální dohody ČR

 1. Organizace jsou zřízeny a evidovány dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a nevyvíjejí politickou činnost ve smyslu zákona o politických stranách a hnutích.
 2. Organizace vyvíjejí odbornou činnost spočívající v prosazování ekonomických a sociálních zájmů svých členů, zejména vedou kolektivní vyjednávání na úrovni podniků a odvětví.
 3. Organizace jsou nezávislé na vládě a zaměstnavatelích.
 4. Organizace mají konfederační strukturu, tj. sdružují nejméně tři odborné svazy reprezentující různá odvětví.
 5. Organizace mají celostátní působnost.
 6. Každý odborový subjekt, ucházející se o účast při jednání RHSD ČR, musí vykázat nejméně 150 000 odborově organizovaných členů.

Příloha č. 3

Personální zastoupení delegací v orgánech RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR se účastní delegace ve složení:

 • osm představitelů vlády, přičemž vedoucí delegace vlády je předsedou RHSD ČR a zástupce vedoucího delegace vlády je místopředsedou RHSD ČR.
 • sedm představitelů konfederací z toho šest delegovaných Českomoravskou konfederací odborových svazů a jeden představitel delegovaný dalším subjektem, který splňuje kritéria ve smyslu přílohy č. 2, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR.
 • sedm představitelů zaměstnavatelských svazů delegovaných Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, přičemž jeden z nich je místopředsedou RHSD ČR.

Předsednictvo RHSD ČR tvoří:

 • vedoucí delegace vlády ČR, který je zároveň předsedou RHSD ČR
 • místopředseda RHSD ČR za vládu
 • místopředseda RHSD ČR za odbory
 • místopředseda RHSD ČR za zaměstnavatele.

Statut ke stažení v PDF (ZDE)