Vláda

webové stránky vlády ČR

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci a tvoří ji předseda vlády, místopředsedové a ministři. Ke vzniku nové vlády dochází po všeobecných parlamentních volbách, kdy dosavadní vláda podá demisi a prezident republiky jmenuje na základě výsledků voleb nového předsedu vlády. Na jeho návrh pak jmenuje ostatní ministry. Nově složená vláda musí do třiceti dnů od svého jmenování požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o vyslovení důvěry. Pokud pro vyslovení důvěry hlasuje nadpoloviční počet poslanců přítomných ve Sněmovně, vláda důvěru získá, pokud ne, musí podat demisi a prezident republiky pověří sestavením vlády jinou osobu. V případě, že důvěru nezíská ani tato vláda, ve třetím pokusu pověřuje osobu mající sestavit vládu opět prezident, ale tentokráte na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Kdyby selhal i tento třetí pokus, prezident republiky rozpustí Sněmovnu a vyhlásí předčasné volby.

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předseda vlády dále svolává schůzi vlády zasláním programu schůze s určením data a místa konání všem členům vlády. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda nebo pověřený ministr. Vláda rozhoduje o zásadních otázkách celostátního významu, pokud nejsou tato rozhodnutí v kompetenci ministerstev, případně jiných orgánů státní správy. Vláda rozhodnutí přijímá na základě písemného materiálu předloženého členem vlády, výjimečně na základě ústní informace, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Následné usnesení vlády musí schválit nadpoloviční počet členů vlády a zavazuje všechny její členy, ministerstva a další orgány státní správy.

Příprava materiálu pro jednání schůze vlády a jeho předkládání vládě je řízeno velmi podrobným jednacím řádem. Materiál, který má být vládě předložen, musí být zaslán ke stanovisku všem ministrům, místopředsedům vlády, guvernérovi České národní banky a vedoucímu Úřadu vlády ČR, případně vedoucím dalších institucí, jichž se daný materiál dotýká. Jednání vlády jsou neveřejná a pořizuje se z nich písemný záznam. Jeho správnost ověřují členové vlády, jichž se konkrétní bod rozpravy týká. Záznam z jednání schůze vlády se zveřejňuje na oficiálních stránkách vlády.