Odbory

 

Webové stránky Českomoravské konfederace odborových svazů

ČMKOS je v ČR největší odborovou konfederací, která sdružuje 35 profesních odborových svazů a cca 800 000 členů. Tato konfederace je členem Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO). Převážná většina odborových svazů sdružených v ČMKOS se stala členy příslušných mezinárodních odvětvových organizací (tzv. Sekretariátů – ITS), které existují při MKSO a úzce s ní spolupracují. ČMKOS je dále členem Evropské odborové konfederace, Mezinárodní organizace práce a spolupracuje např. s Odborovým poradním orgánem při OECD (TUAC) apod.

Posláním ČMKOS je zejména :
 
  • obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odborové svazy v ní sdružené,
  • prosazování požadavků členů konfederace ve vztahu ke státu, k zaměstnavatelským sdružením a jiným subjektům,
  • rozvíjení spolupráce s partnerskými zahraničními ústřednami, nadodvětvovými odborovými organizacemi a dalšími mezinárodními institucemi,
  • koordinace a obhajoba zájmů členů konfederace na celostátní i regionální úrovni.
ČMKOS se při své práci řídí následujícími zásadami:
 
  • nezávislostí na orgánech státní moci, správy a samosprávy, na organizacích zaměstnavatelů, na   politických stranách a hnutích a na jiných odborových a občanských sdruženích,
  • demokratickými principy jednání a rozhodování,
  • sjednocováním zájmů a mezisvazovou a mezinárodní solidaritou,
  • respektováním a podporou společných cílů,
  • nevměšováním se do vnitřních záležitostí členů konfederace.

ČMKOS má pravomoc jednat s nejvyššími představiteli státu tj. prezidentem, parlamentem, vládou a ostatními orgány státní moci, správy a samosprávy, s organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností, uzavírat generální dohodu se sociálními partnery a vládou, zastupovat členy konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů a vlády na nejvyšší úrovni (tripartita), zastupovat členy komory v nadodvětvových mezinárodních organizacích. Její činnost je zaměřena především na tvorbu a realizaci sociální politiky, politiky zaměstnanosti, pojistných systému důchodového zabezpečení, daňových předpisů a zásad činnosti neziskových organizací, účast v legislativním procesu, která odborům v České republice přísluší stejně jako organizacím zaměstnavatelů přímo ze zákona. Další pravomoci ČMKOS směřují do oblasti BOZP, pracovního a životního prostředí, prosazování principů rovného zacházení, rozvoje veřejných služeb. ČMKOS koordinuje společné činnosti členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání, v regionální politice aj. Zajišťuje právní pomoc a poradenství v dohodnutých oblastech, odborové vzdělávání, odborový informační systém, propagaci, průzkum veřejného mínění a zpracovávání odborných analýz a prognóz

.