Podpora sociálního dialogu

Na základě dohody učiněné na jednání Předsednictva RHSD ČR dne 4. září 2014 byla v roce 2015 přijata legislativní úprava obsažená v ustanovení § 320a zákoníku práce, podle níž stát na základě dohody v RHSD ČR hradí náklady vzniklé činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek.

Na základě metodického postupu pro vyplácení finančních prostředků na podporu sociálního dialogu přijatých Předsednictvem i Plenární schůzí RHSD ČR podávají sociální partneři zastoupení v RHSD ČR projekty obsahující jednotlivé činnosti, konkretizující požadované finanční prostředky a podrobně popisující účel jejich využití. Po projednání a schválení v orgánech RHSD ČR jsou poté požadované prostředky vyplaceny Ministerstvem práce a sociálních věcí jako správcem rozpočtové kapitoly, v níž jsou alokovány, a to formou příspěvku odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů. Po zakončení projektů projednají orgány RHSD ČR zprávu o jejich realizaci a případné nevyčerpané prostředky poskytnutého státního příspěvku jsou vráceny zpět do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Metodický postup pro vyplácení finančních prostředků ze státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.