Otevřený dopis odborových organizací působících na české železnici předsedovi Vlády České republiky ve věci vládního návrhu ozdravného baličku veřejných financí 2024/2025

Odborové organizace, působících na české železnici, zaslaly 26. června 2023 Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky, ve němž odmítají vládní návrhy v rámci tzv. konsolidačního balíčku, jak jej vláda 11. května 2023 představila naší veřejnosti.

Otevřený dopis citujeme níže:

Vážený pane premiére,

vzhledem k tomu, že v rámci připomínkového řízení k návrhu vládního ozdravného baličku veřejných financí, ani při přímém jednání vlády se zástupci odborových svazů ČMKOS a ASO, nedošlo k žádnému posunu ve věci našich připomínek k vládnímu návrhu, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem.

Shora uvedené odborové centrály působící na české železnici vnímají nutnost snižování deficitu státního rozpočtu a potřebu činit k tomuto účelu ze strany vlády účinné kroky. Zásadně však nesouhlasíme s několika dílčími návrhy tohoto balíčku, které budou mít velmi pravděpodobně jen minimální pozitivní dopad do státního rozpočtu, ale zato zejména v podmínkách největších státních železničních podniků velmi nepříjemný dopad na zaměstnance, jejichž oprávněné zájmy jsme pověřeni hájit.

Zásadně nesouhlasíme s návrhem zdanění zaměstnaneckých benefitů z FKSP a sociálního fondu, stejně jako s návrhem na snížení objemu jejich tvorby ze 2 % na 1 %, a současně ještě s určením poloviny z tohoto sníženého objemu na příspěvek na produkty spoření na stáři zaměstnanců. Objem použitelných prostředků FKSP a sociálního fondu na všechny ostatní účely by se tak oproti současnému stavu prakticky zmenšil na pouhou čtvrtinu.

Je z našeho pohledu až zarážející, s jakou zatvrzelostí vláda prosazuje tyto úpravy, přestože v rámci jednání tripartity, i v rámci připomínkového řízení zástupci obou sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů i odborů, s prakticky shodnými a dlouholetou zkušenosti podloženými argumenty, zdůvodnili škodlivost a nevhodnost těchto navrhovaných opatřeni, které s minimálním efektem pro státní rozpočet velmi negativně zasáhnou do řadu let v rámci kolektivního vyjednávání budovaného nastavení benefitů u dotčených zaměstnavatelů. Příspěvky z FKSP a sociálních fondů zaměstnavatelů na rekreace, dětské tábory, teambuildingové, sportovní a kulturní aktivity významně napomáhají k udržování dobrých mezilidských vztahů a soudržnosti ve firmách. Kromě toho zejména pro zaměstnance s nižšími příjmy a pro mladé rodiny s dětmi jsou tyto příspěvky často jedinou možností, jak v dnešní době vysoké inflace a reálného poklesu mezd, vůbec nějakou rodinnou rekreaci, tábor či sportovní kroužek pořídit, nehledě na možnost využiti např. i na nákup léků. V případě rodin zasažených exekucemi či osobními bankroty to samozřejmě platí dvojnásob. Zástupci zaměstnavatelských organizací také ve svých připomínkách k vládnímu návrhu argumentují, že jen administrativa spojená s případným zdaňováním benefitů velmi pravděpodobně poskytovatele odradí a povede proto ve většině firem k jejich úplnému zrušení.

Důležitým faktorem pro náš zásadní protest je také skutečnost, že zaměstnanci našich největších železničních společností jsou poslední roky vystaveni citelnému poklesu svých reálných mezd, jelikož prudký nárůst nákladů prakticky všech vstupů neumožňuje zaměstnavatelům zvyšovat mzdy tempem, které by se alespoň přibližovalo růstu inflace. Pokud v této situaci alespoň dlouhodobě zavedené benefity zůstávaly zachovány, napomáhalo to udržení sociálního smíru i v této nepříznivé situaci. Jestliže však nyní vláda navrhuje navíc ještě i výraznou redukci prostředků na tyto benefity, těžko asi bude možné od zaměstnanců očekávat, že budou i nadále další zhoršování své situace pokojně a s pochopením akceptovat.

Jen na doplněni ještě upozorňujeme, že na české železnici navíc existuje dlouholetá tradice dobře organizovaného tzv. železničního sportu, kdy zaměstnanci v řadě populárních sportovních disciplín absolvují regionální soutěže s postupem do celostátních mistrovství a následně soutěží mezinárodních. Také náklady těchto aktivit jsou z větší části hrazeny právě z FKSP Správy železnic a sociálního fondu Cd. Pokud se týká mezinárodních soutěži, jsou čeští železničáři členy mezinárodní organizace pro sportovní aktivity železničářů USIC (Union Sportive Internationale des Cheminots), s více než 70tiletou tradicí, a v současné době v ČR sídli také generální sekretariát této organizace. Navržená radikální redukce prostředků FKSP a sociálního fondu může velmi reálně přinést také konec těchto aktivit a ztrátu dlouhodobě budované pozice českých železničářů v rámci evropského železničního sportu, neboť se dostaneme do trapné role nechtěných chudých příbuzných.

Navíc je také sporné, nakolik se při zavedení těchto opatření v oblasti benefitů vůbec nějaký pozitivní dopad do státního rozpočtu dostaví, neboť „uspořené“ prostředky FKSP a sociálních fondů budou z větší části chybět na straně tržeb sportovních, kulturních a rekreačních zařízeni či lékáren, a tedy také výnosů DPH a dalších daní z těchto druhů podnikání. Navíc lze samozřejmě očekávat, že odbory při kolektivním vyjednáváni budou logicky požadovat, aby prostředky uspořené z FKSP a sociálních fondů byly směrovány do nárůstu mezd.

Odborové organizace na železnici také zásadně nesouhlasí se zrušením stávající možnosti odpočtu zaplacených členských příspěvků do max. výše 3000 KČ od základu daně, což činí maximální možnou úsporu členům 450 KČ ročně. Vládní argumentace o vysoce selektivní a neobhajitelné daňové výjimce je velmi nevěrohodná a zavádějící, jelikož například příspěvek poplatníka na činnost politických stran a politických hnuti, nebo na účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti je možné odečíst od základu daně až do výše 15 % základu daně, což u zaměstnance s průměrným příjmem 40 tis. KČ hrubé mzdy znamená možnost odpočtu od základu daně více než 50 tis. Kč, a tedy úsporu přes 7,5 tis. KČ, přičemž tyto výjimky kupodivu vládě nevadí. Jako mnohem pravděpodobnější se nám tedy jeví, že za vládním návrhem na zrušení možnosti daňového odpočtu odborových členských příspěvků bude ve skutečnosti více než cokoliv jiného spíše jen negativní vztah některých politiků vládní koalice k odborům.

Vážený pane premiére,

odborové centrály na železnici samozřejmě vnímají nutnost zastavení nebo alespoň zpomalení zadlužování státu. Proto se také nestavíme proti většině ve vládním konsolidačním balíčku navrženým opatřením. Rozhodně však nesouhlasíme s výše zmíněnými návrhy změn v oblasti FKSP a sociálních fondů, neboť jejich přínos pro státní rozpočet je pochybný, zato škodlivý dopad na zaměstnance na železnici značný. Pokud jde o zdaněni členských příspěvků odborů, zde o nějakém rozpočtovém významu už vůbec nelze hovořit, a tento návrh vnímáme jako obyčejnou schválnost, která by neměla mít mezi seriózními partnery místo. Znovu bychom také chtěli zdůraznit, že v těchto záležitostech je naše stanovisko velmi podobné stanoviskům zaměstnavatelů, reprezentovaných např. Svazem průmyslu a dopravy ČR nebo Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

S ohledem na vše výše uvedené se na Vás tedy obracíme se žádostí o zohlednění zásadních připomínek obou sociálních partnerů vlády, tedy odborů i zaměstnavatelů, a přehodnocení vládního návrhu ve výše popsaných bodech, respektive ponechání stávající právní úpravy v oblasti tvorby, zdaňování a používání FKSP a sociálních fondů a pravidel pro odpočet členských příspěvků odborů od základu daně beze změn.“

Otevřený dopis předsedovi Vlády České republiky, ze dne 26. 6. 2023, podepsali předsedové a prezidenti, případně místopředsedové a viceprezidenti, 13 odborových organizací působících na české železnici. Konkrétně se jedná o tyto odborové organizace: Odborové sdružení železničářů, Federace strojvůdců ČR, Svaz Odborářů Služeb a Dopravy, Unie železničních zaměstnanců, Federace vlakových čet, Federace vozmistrů, Federace železničářů ČR, Cech strojvůdců ČR, Aliance drážního provozu, Odborové sdruženi zaměstnanců síťových odvětví, Demokratická unie odborářů, Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu a Pro Libertate.

Přílohy: