Růst mezd v kaplickém extrunetu dorovnal inflaci

Tarifní mzdy ve společnosti extrunet Kaplice, dříve ps-ECO, letos vzrostou minimálně o výši loňské inflace, tedy cca o 3,2 procenta. Nejméně o šest korun za hodinu práce každému zaměstnanci v dělnických profesích a o tři procenta u technicko-hospodářských zaměstnanců. Další navýšení pevné složky mzdy se bude lišit podle pracovního zařazení. Shodlo se na tom vedení firmy s vyjednavači Odborového svazu KOVO. Odborářům se tak i v této relativně malé firmě s průměrně 45 zaměstnanci podařilo dosáhnout na minimální hranici svých mzdových požadavků a zachovat zde dosavadní výši reálných příjmů.

„Základním principem a cílem kolektivního vyjednávání je udržení reálné mzdy, to znamená zajištění smluvní garance růstu nominální mzdy alespoň ve výši předpokládané inflace. To se nám v naprosté většině firem dlouhodobě daří. V řadě firem bez přítomnosti odborů mzdy často stagnují, což v důsledku inflace znamená pokles reálných příjmů,“ uvedl Jiří Řihout, předseda Základní organizace OS KOVO, který zaměstnance společnosti Extrunet Kaplice zastupuje.

Průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2020 proti průměru roku 2019, dosáhla 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2 procenta.

„Součástí nové kolektivní smlouvy je současně zvýšení příplatku na penzijní připojištění o 100 korun z 1 300 na 1 400 korun. Stravovací paušál 72 korun denně zde navíc mohou získat i ti, kteří z objektivních důvodů nevyužívají závodní stravování,“ sdělil Řihout a dodal: „Nová kolektivní smlouva zohledňuje ve všech ohledech jak zájmy zaměstnanců, tak zaměstnavatele s ohledem na jeho aktuální možnosti. Velice si cením toho, že se firma nesnažila argumentovat růstem mezd vázaným na zrušení superhrubé mzdy“.

Ke zrušení superhrubé mzdy došlo k 1. lednu 2021 a pro zhruba čtyři milióny zaměstnanců to podle výše příjmů znamená, že v jejich peněženkách končí po výplatním termínu o několik set až tisíc korun měsíčně navíc. Minimální mzda současně vzrostla o 600 na 15 200 korun.

„Naši rakouští vlastníci na tyto podmínky přistoupili i proto, že loňské hospodaření dopadlo s ohledem na koronakrizi velmi dobře a slušně se vyvíjí i letošní rok. Pomohlo také to, že valorizace inflace je v Rakousku běžnou záležitostí,“ řekl vedoucí provozu extrunet s.r.o. Kaplice Eduard Stráský. Firma si je podle něho také dobře vědoma toho, že si nemůže vzhledem k nedostatku lidí na trhu práce dovolit ztrácet zaměstnance. „Samozřejmě se nemůžeme srovnávat se mzdovou úrovní v Rakousku, ale firma přidává pravidelně řadu let za sebou,“ dodal Stráský. Výhodou extrunetu je i malý kolektiv a pestrá, kreativní práce bez striktních norem.

„Jsem si jistý, že podoba nové kolektivní smlouvy vyváženě zohledňuje ve všech ohledech jak zájmy, zaměstnanců, tak zaměstnavatele. Nevidíme do budoucna a těžko odhadneme, co nás čeká. Realitou ale je, že strojírenské podniky, přes výkyvy na světových trzích, mají často víc zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně tak není doba, na mzdová omezení. Míra inflace je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí při uzavírání nových kolektivních smluv,“ zhodnotil výsledky kolektivního vyjednávání v extrunetu zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek. Stagnující mzdy totiž v důsledku inflace znamenají pokles reálných příjmů a kupní síly zaměstnanců.

___________
Společnost extrunet s.r.o. Kaplice, stoprocentně vlastněná rakouskými majiteli, byla na jihu Čech založena před dvaceti lety a až do loňska zde působila pod značkou ps-ECO. „Rodinná firma“ s průměrně 45 zaměstnanci je známa v mnoha zemích světa jako konstruktér a výrobce technologií pro extruzní vytlačování plastů. Mezi její zákazníky patří firmy vyrábějící různé plastové profily, například k výrobě plastových oken, lišt, okapů a podobně.

Portský sociální závazek

Na sociálním summitu v Portu přijali 7. května 2021 zástupci evropských sociálních partnerů, Evropské komise a Portugalska společných závazek naplňovat Evropský pilíř sociálních práv a  usilovat o obnovu evropského hospodářství s ohledem na sociální rozměr krize.“
 
My, níže podepsané instituce a organizace, jsme se sešly v Portu na sociálního summitu, abychom shromáždily síly k posílení závazku implementovat Evropský pilíř sociálních práv a využily této jedinečné příležitosti spojit své síly pro inkluzivní, udržitelnou a spravedlivou obnovu bohatou na pracovní místa, založenou na konkurenceschopné ekonomice a pamatující na všechny.

Za tímto účelem zdůrazňujeme, že:

 • Žijeme v bezprecedentních časech. Naše společná ambice přechodu k zelené, sociálně spravedlivé a digitální ekonomice bude utvářet živobytí lidí v celé Evropě po nadcházející desetiletí a změní mimo jiné spotřebu, distribuci, výrobu a pracovní vzorce. COVID-19 zatížil naše zdravotnické systémy a vystavil Evropu dalším dalekosáhlým změnám v práci, vzdělávání, ekonomice, sociálních systémech a společenském životě, které vyústily v hlubokou hospodářskou a sociální krizi;
 • Evropská reakce na COVID-19 zabránila mnoha negativním účinkům pandemie, což ukazuje na výhody koordinovaného evropského přístupu, který by nás měl i nadále vést ve společném úsilí o řešení zohledňující rozdílnosti národních systémů. I nadále bude přinášet inovace, udržitelný hospodářský rozvoj, soudržnost a vzestupnou hospodářskou a sociální konvergenci;
 • S nárůstem nezaměstnanosti a nerovností v důsledku pandemie je důležité směřovat zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné k posílení našich ekonomik a zaměřit naše politické úsilí na rovné příležitosti, přístup ke kvalitním službám, vytváření kvalitních pracovních míst, podnikání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace a snižování chudoby a vyloučení;
 • Je proto ten správný okamžik pro kolektivní prosazování a podporu ambiciózní agendy silné, ​​udržitelné a inkluzivní hospodářské a sociální obnovy a modernizace, která jde ruku v ruce s posílením evropského sociálního modelu, aby ze zelené a digitální transformace měli prospěch všichni a žili důstojně;
 • 20 zásad Evropského pilíře sociálních práv, které byly ohlášeny v roce 2017 na göteborském sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst, zůstává kompasem, který nás povede k silné, udržitelné a inkluzivní obnově a k vzestupné hospodářské a sociální konvergenci;
 • Vedoucí představitelé EU ve své strategické agendě na období 2019–2024 zdůraznili, že pilíř je třeba implementovat a jeho zásady proměnit v opatření na úrovni Unie a členských států s náležitým ohledem na příslušné pravomoci. Ve svých usneseních o Silné sociální Evropě pro spravedlivou transformaci a o Záruce pro děti Evropský parlament rovněž důrazně zdůraznil potřebu silného společného závazku k naplnění práv a zásad pilíře. V diskusích Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů byla zdůrazněna relevantnost akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv.

 

V této souvislosti vítáme akční plán Evropského pilíře sociálních práv předložený Evropskou komisí a nejvhodnějšími nástroji, při respektování zásady subsidiarity a minimální administrativní zátěže pro malé a střední podniky, vyzýváme všechny příslušné subjekty, aby si vzali ponaučení z této pandemie a spojili úsilí v:

 • zachovávání nouzových opatření tak dlouho, jak to bude nutné, a zároveň podporovali strategický přístup k usnadnění vytváření nových kvalitních pracovních míst a přechodů z jednoho zaměstnání do druhého;
 • mobilizování všech nezbytných zdrojů – investic a reforem – k ukončení hospodářské a sociální krize, ke zvýšení odolnosti Evropy vůči budoucím krizím a k posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky založené na udržitelném a inkluzivním růstu, důstojné práci a sociální spravedlnosti s věnováním zvláštní pozornosti environmentálnímu, digitálnímu a technologickému posílení pracujících, podniků a institucí s důrazem na malé a střední podniky a služby obecného zájmu.
 • podpoře spravedlivé a udržitelné hospodářské soutěž na vnitřním trhu prostřednictvím inovací, kvalitních pracovních míst, důstojných mezd, přiměřených pracovních podmínek, bezpečných a zdravých pracovních míst a prostředí, rovného zacházení a spravedlivé mobility;
 • přijímání opatření zlepšujících fungování trhů práce tak, aby přispívaly k udržitelnému hospodářskému růstu, mezinárodní konkurenceschopnosti, skýtaly důstojné pracovní podmínky a spravedlivé odměny pro všechny a prosazovaly integraci žen, mladých lidí a zranitelných skupin na trhu práce;
 • přijímání opatření posilujících vnitrostátní systémy sociální ochrany s cílem zajistit důstojný život pro všechny při zachování udržitelnosti systémů;
 • věnování zvláštní pozornosti činnostem, komunitám a lidem nejvíce zasaženým krizí COVID19 a jejím krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým důsledkům;
 • posílení územní a sociální soudržnosti za účasti evropské, národní, regionální a místní úrovně správy, zejména se zaměřením na odvětví, skupiny a území s hlubokými a dlouhodobými strukturálními slabostmi a procházející rychlými a významnými transformacemi a posílení základních služeb a infrastruktury v rámci tohoto úsilí;
 • podporování autonomního sociálního dialogu jako strukturální součást evropského sociálního modelu a jeho posilování na evropské, národní, regionální, odvětvové a podnikové úrovni se zvláštním důrazem na rámec umožňující kolektivní vyjednávání ve všech různých modelech, které v členských státech existují;
 • prosazování rovnosti žen a mužů, mimo jiné i odstraněním rozdílů v odměňování žen a mužů a zaručením práva na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty;
 • rozvoji veřejných politik, které na vhodné úrovni posilují sociální soudržnost, bojují proti všem formám diskriminace, a to i ve světě práce, a podporují rovné příležitosti pro všechny, zejména pokud jde o děti ohrožené chudobou, seniory, osoby se zdravotním postižením, migrující osoby, znevýhodněné a menšinové skupiny a osoby bez domova;
 • prosazování komplexního přístupu k vymanění dětí z chudoby upřednostňováním financování práv dětí a začleňováním Záruky pro děti do všech odvětví politiky při současném podpoře investic do udržitelných pracovních míst a sociální podpory jejich rodičů;
 • prosazování občanského dialogu a podpoře činnosti občanské společnosti při implementaci zásad pilíře.

 

Vyzýváme Evropskou radu, aby podpořila hlavní cíle do roku 2030 navržené Evropskou komisí v akčním plánu Evropského pilíře sociálních práv a aby prosazovala:

 • obnovu zaměstnanosti a vytváření kvalitních pracovních míst jako základního kamene hospodářského a sociálního rozvoje, aby byl dosažen cíl pro rok 2030 míry zaměstnanosti nejméně 78 %, což znamená snížení rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů alespoň o polovinu;
 • investice do dovedností, celoživotního učení a odborné přípravy reagující na potřeby ekonomiky a společnosti, aby bylo možné dosáhnout cíle do roku 2030, že alespoň 60 % Evropanů ročně se bude účastnit školení a že se bude podporovat přístup k základním digitálním dovednostem alespoň pro 80 % lidí ve věku 16–74 let, čímž se podpoří zvyšování dovedností, rekvalifikace, zaměstnatelnost a inovace;
 • přiměřené politiky sociálního začlenění a sociální ochrany, aby se do roku 2030 snížil počet lidí žijících v chudobě nebo sociálním vyloučení alespoň o 15 milionů (ve srovnání s údaji z roku 2019), včetně 5 milionů dětí, se zvláštním důrazem na přerušení generačního cyklu chudoby a na rozvoj sociální mobility.

 

Vyzýváme členské státy, aby stanovily ambiciózní národní cíle, které při náležitém zohlednění výchozí pozice každé země představují odpovídající příspěvek k dosažení evropských cílů.

Potvrzujeme, že v rámci hospodářské a sociální správy EU je evropský semestr a jeho různé nástroje, jako je obnovený Srovnávací přehled sociálních ukazatelů, vhodným politickým rámcem pro monitorování pokroku při implementaci Evropského pilíře sociálních práv a na tomto základě požadujeme na nejvyšší politické úrovni pravidelné hodnocení pokroku naplňování hlavních cílů pro rok 2030 a vzestupné konvergence. Mimořádné zdroje, které jsou k dispozici na podporu obnovy Evropy, jsou šancí, kterou si nelze nechat ujít při pokroku směrem k lepší implementaci nezbytných reforem na národní úrovni v souladu se zásadami a cíli sociálního pilíře.

Na závěr zdůrazňujeme význam zapojení a debaty o tom, jak posílit sociální rozměr Evropy se všemi občany v rámci Konference o budoucnosti Evropy i mimo ni, při zapojení sociálních partnerů a mobilizování evropské společnosti.

 

Porto, 7. května 2021

 

Luca Visentini, generální tajemník Evropské odborové konfederace

Pierre Gattaz, předseda BusinessEurope

Pascal Bolo, předseda SGI Europe

Alban Maggiar, předseda SMEunited

Piotr Sadowski, předseda Social Platform

David Sassoli, předseda Evropského parlamentu

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

António Costa, premiér Portugalska

Od zítřka mohou do lázní i samoplátci, v pondělí se otevřou zahrádky restaurací a rozběhne se kulturní život, odsouhlasila vláda

Tisková konference po jednání vlády, 10. května 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 10. května 2021.
Další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí čeká Českou republiku v pondělí 17. května. Návrh příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 10. května 2021.

Drobné úpravy v opatřeních budou platit už od zítřka. Do práce se budou moci vrátit tatéři a podobní živnostníci, při jejichž službách je klientům porušována integrita kůže, a to za stejných podmínek, které dosud platí pro další služby péče o tělo. Lázeňské pobyty se otevřou i pro čisté samoplátce a nově bude k umožnění pobytu stačit i POC antigenní test.

K většímu rozvolnění dojde za týden, v pondělí 17. května. Restaurace budou moci za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech. Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Spustí se také první kulturní akce, a to venkovní až pro 700 sedících diváků, maximálně však 50 procent kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest. Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro tisícovku. Podrobnosti o postupném rozvolňování v segmentu kultury naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Podobně se na polovinu z maximálního počtu zvyšuje i kapacita v případě zoo či botanických zahrad. K témuž datu se opět částečně uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až padesát osob venku nebo deset uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno bude také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

K dalšímu rozvolnění dojde od 17. května i v oblasti školství. Pro první stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě druhých stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Upravuje se i testování žáků tak, že dvakrát týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a že školy mohou kromě antigenních využít i neinvazivní testy PCR, přičemž preventivní testy se budou provádět jednou za dva týdny.

Vláda schválila také dalších až 330 milionů korun z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na dofinancování programu podpory malých podniků Ošetřovné II pro OSVČ. V současnosti je na tento program k dispozici 2,9 miliardy, ale k 3. květnu již bylo 2,83 miliardy vyčerpáno a Ministerstvo průmyslu a obchodu kromě čerstvě vyhlášené výzvy za březen plánuje i výzvu za duben vzhledem k tomu, že stále jsou částečně uzavřeny školy a školská zařízení.

V necovidové části jednání vlády kabinet schválil mimo jiné dvě novely nařízení vlády – o podmínkách ochrany zdraví při práci a o obsahových náplních jednotlivých živností, které bylo třeba přizpůsobit změnám v platné legislativě, novou koncepci SMART Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, Strategii romské integrace 2021-2030 a také Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027. Vláda se seznámila i s plněním Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek za rok 2020, která mapuje rozvoj veřejného investování a e-Governmentu v ČR.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-10-kvetna-2021-188265/.

Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT, z.ú,, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021.

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013, ve znění pozdějších předpisů. 

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Dle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, o udělení národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z  rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013/Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 7. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 19439/2021-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. června 2021 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz 

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Předseda OS KOVO: Nenechte se ukonejšit sliby

Projev předsedy OS KOVO Jaroslava Součka k zaměstnancům huti Liberty Ostrava na mítinku v Ostravě ve středu 5. května.
 
Zdravím ostravské oceláře!
Kolegové, kolegyně, odboráři!
 
Opětovně vám přicházím vyjádřit podporu celého OS KOVO. Huť je v centru pozornosti svazu. Díky tlaku, který vytváříme ve spolupráci s vašimi odborovými předáky v huti, dojde zítra k online jednání generálních tajemníků evropské a světové federace kováků s panem Guptou. Oba mají potřebné informace a budou požadovat, aby se majitel ostravské huti choval k zaměstnancům huti jako k občanům EU! Díky intenzivní spolupráci s vašimi odborovými předáky a také s ČMKOS, především s kol. Středulou, jsou opakovaně vyzýváni členové vlády ČR a europoslanci za ČR, aby přispěli k řešení situace.
 
Na tripartitě ČR i v Evropském parlamentu je tak snaha dostat problematiku ostravské hutě do centra pozornosti, napomoci její ekologizaci, a tím i zajištění pracovních míst pro zaměstnance do budoucna. K tomu jsou ale nutné investice, takže peníze! Rezervy ostravské huti, které k tomu byly vytvořeny, nesmějí sloužit k záchraně jiných firem v rámci impéria pana Gupty ani v Evropě a ani ve světě!
 
Výnosy z emisních povolenek a hodnoty, které vytváříte svou každodenní těžkou prací, musejí být využity pro přestavbu huti na ekologickou výrobu, po které volá EU a kterou při převzetí huti opakovaně deklaroval pan Gupta!
 
Poněkolikáté za posledních 30 let stojíte na křižovatce, která znamená buď budoucí prosperitu a kvalitní pracovní místa, anebo postupný zánik huti! Buď slušnou obživu za těžkou práci pro vás a vaše rodiny, anebo sociální nejistotu, hledání práce ve virtuálních firmách, které zpravidla nevytvářejí skutečné hodnoty! Vaši odboroví předáci tady na huti odvádějí v těchto pohnutých měsících skvělou práci. Táhnou za jeden provaz. Spolupracují i s námi na řešení situace v ostravské huti ve váš prospěch. Ve prospěch zaměstnanců a odborářů! Odboráři vědí, že jen společně jsme silnější! Dnes to v ostravské huti platí desetinásobně! Dávejte najevo svým odborovým předákům podporu. Naslouchejte jejich slovům. Čtěte články, které vám rozesílají ve svých tiskovinách. Bez vaší podpory se neobejdou a jen s touto podporou vám můžeme pomoci i my ostatní.
 
Dostali jste řadu vyjádření podpory stávkové pohotovosti od dalších odborových svazů sdružených v ČMKOS a také od základních organizací OS KOVO i jiných odborových svazů.
Nechte se tím posílit a nepolevujte v úsilí o budoucnost svých kvalitních pracovních míst. A my vám ze všech sil budeme pomáhat. Nenechte se ukonejšit sliby, že bude lépe a vše se vyřeší! Pokud nejsou vašim odborovým předákům sdělovány pravdivé informace, pokud se účelově pouštějí do médií chlácholivé zprávy, které vás mají ukolébat, věřte sami sobě a svým odborovým předákům. Jinak by se mohlo stát, že jednou přijdete do práce a brána huti bude zavřená! Kolegyně, kolegové, odboráři, ptám se vás:
 
Chcete pracovat v budoucí ekologické huti? Chcete pracovat na kvalitních pracovních místech? Podpoříte své odborové předáky v dalších krocích?
 
Díky, OS KOVO je s vámi!
 
 
 
 • Zdroj: OS KOVO, Kovák

PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCŮ LIBERTY OSTRAVA

My, zaměstnanci Liberty Ostrava, již nebudeme jen bezradně přehlížet, jak přicházíme o povolenky a jak se majitel pokouší vyvádět finanční prostředky z ostravské hutě! To už jsme si tady zažili s minulým majitelem!
 
Jako zaměstnanci Liberty Ostrava použijeme všechny dostupné a legislativní prostředky, abychom zabránili vytunelování ostravské hutě!
 
Majitel porušil veškeré dostupné dohody, které uzavřel s odbory, jakožto zástupci zaměstnanců! Stejné praktiky použil i na vládní úrovni ČR, kdy přislíbil nevyvedení povolenek CO2!
 
My, zaměstnanci Liberty Ostrava, plně stojíme za členy Dozorčí rady za zaměstnance i za stát, kteří vykonávají funkci kontrolního orgánu v maximálním rozsahu a činí veškeré možné kroky! Jsme přesvědčeni, že kdybychom nebojovali v loňském roce o CO2 povolenky, chyběly by nám stejně, jako v Liberty Galati v Rumunsku!
 
Myslíme si, že majitel lže o okamžitém zisku 260 mil. korun českých. Nenecháme se koupit za odměnu k výročí firmy!
 
Požadujeme po EK provedení přezkumu celé transakce prodeje a zdůvodnění svého souhlasu s kupcem Liberty House!
 
Přestože před dvěma lety se Liberty zavázala, že do jednoho roku koupí TAMEH, dodnes se to nestalo, přestože skupuje jiné akvizice! Začínali jsme věřit, že to Liberty myslí s investicemi vážně, ale asi jsme se mýlili! Jako podporu všech kroků odmítáme pracovat přesčas, odmítáme práci, při níž by mohlo dojít k ohrožení našeho zdraví a bezpečnosti práce! A vyzýváme k tomu všechny spolupracovníky!
 
Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete: vládě, ČMKOS, OS KOVO, místním politikům, dalším odborovým svazům a všem spřízněným odborovým organizacím. Moc si toho vážíme! Nejde jen o naše pracovní místa, ale o celý náš kraj!!!
 
Pokud nás není důrazně slyšet, přijedeme vyjádřit svůj názor také před sídlo GFG Alliance v Londýně!!!
 
 
 
 • Zdroj: OS KOVO, Kovák
 

Premiér Babiš jednal na summitu lídrů EU v Portu o dodávkách vakcín proti covidu i vztazích s Ruskem

Představitelé zemí Evropské unie na společné fotografii po jednáních v Portugalsku, 8. května 2021.
Představitelé zemí Evropské unie na společné fotografii po jednáních v Portugalsku, 8. května 2021.
V Portu skončil dvoudenní neformální summit EU doprovázený konferencí na vysoké úrovni k evropské sociální politice. Představitelé členských států jednali také o boji proti covidu-19 a přes videokonferenci se spojili s premiérem Indie. Předseda vlády ČR Andrej Babiš se svými protějšky hovořil také o explozích ve Vrběticích a vztazích s Ruskem.

Summit odstartovala konference k sociální politice. Český premiér vystoupil v panelu věnovaném dovednostem a inovacím. Evropská rada pak v sobotu přijala deklaraci k sociální dimenzi EU. Deklarace v rámci naplňování tzv. Evropského pilíře sociálních práv stanoví celoevropské cíle na poli zaměstnanosti do roku 2030.

Páteční neformální večeře členů Evropské rady byla věnována boji proti covidu-19. Lídři diskutovali především o dalším urychlení dodávek vakcín do EU a o mezinárodní spolupráci v této oblasti. Předseda vlády své protějšky také informoval o explozích ve Vrbětících a lídři v tomto kontextu hovořili o vztazích s Ruskem. K tématu se vrátí na příštím formálním zasedání 25. května, kde by měli přijmout písemné závěry.

„Vyzval jsem k tomu, aby Evropská rada na příštím zasedání tyto akce odsoudila a konstatovala, že jsou nepřijatelné. Když je napaden jeden členský stát, je to napadení všech. Požádal jsem také lídry, aby ještě zvážili vyhoštění aspoň jednoho ruského diplomata,“ uvedl premiér Babiš.

V sobotu pak proběhlo videokonferenční jednání členů Evropské rady s indickým premiérem Módím na kterém bylo přijato společné prohlášení o prohloubení vztahů. Řada členských států včetně ČR Indii pomáhá v boji proti epidemii covidu-19. „Symbolicky dnes náš velvyslanec předal Indii jako projev přátelství a solidarity 500 kyslíkových lahví a zároveň jsem nabídl další pomoc našich zdravotníků, dodal český premiér. Unie se s Indií také dohodla na obnovení jednání o dohodě o volném obchodu a usnadnění investic.

Na okraj summitu se předseda vlády bilaterálně setkal s francouzským prezidentem Macronem. Jednali o spolupráci v aktuálních evropských otázkách, včetně klimatu a energetiky nebo Ruska. Francie i Česká republika budou v příštím roce vykonávat předsednictví v Radě EU.

Opatření na podporu ekonomiky

Vláda na podporu sektorů ekonomiky, podnikatelů a živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a příslušných protiepidemických opatření, přijala řadu opatření a pod patronací příslušných rezortů vypsala množství dotačních programů. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších, další podrobnosti naleznete na stránkách dotčených ministerstev.

Podpora udržení zaměstnanosti

Antivirus A

 • Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz
 • Podmínkou pro čerpání je uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí
 • Maximální částka podpory: 80% z vyplacené mzdy (vč. odvodů)
 • Maximální měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Antivirus A Plus

 • Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen či významně omezen krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví
 • Netýká se nařízených karantén a izolací
 • Příspěvek se poskytuje pouze za dobu, kdy takovéto překážky v práci trvaly
 • Maximální částka podpory činí 100 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci
 • Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 50 000 Kč
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Antivirus B

 • Antivirus B mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří museli poslat své zaměstnance na překážku v práci
 • Důvodem může být, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru
 • Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.
 • Maximální částka podpory činí 60% vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů
 • Na jednoho zaměstnance činí výše příspěvku maximálně 29 000 Kč měsíčně
 • Příspěvek je poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce

Všechny programy Antivirus byly aktuálně rozhodnutím vlády prodlouženy do konce května.

Další podrobnosti o programech Antivirus naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Plošná podpora podnikatelů

Covid 2021

 • Plošný program nahrazuje od března předchozí sektorové programy
 • Podpora je určena podnikům, kterým bylo omezeno podnikání kvůli opatřením vyhlášeným v rámci boje s pandemií covidu-19
 • Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 31. března 2021
 • Maximální částka podpory činí 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen
 • V případě, že má firma méně než 3 zaměstnance, činí podpora na 1500 Kč na den
 • Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur
 • Rozhodné období se počítá od 11. ledna 2021 do termínu uvedeného ve výzvě, nejpozději do 31. prosince 2021
 • Nařízením vlády ze 6. května 2021 bylo rozhodné období prodlouženo do 9. května
 • Podrobnosti naleznete ve vypsané výzvě MPO

Covid – Nepokryté náklady

 • Program je alternativou k programu Covid 2021
 • Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů
 • Podmínkou získání podpory je pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty
 • Od této ztráty se budou odečítat již poskytnuté dotace
 • Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020
 • Maximální výše podpory činí 40 milionů korun na žadatele
 • Vláda na jednání 6. května 2021 vyslovila souhlas s prodloužením programu až do 31. května
 • MPO proto vyhlásí druhou výzvu programu s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května
 • Ve druhé výzvě budou moci žádat i žadatelé programu Covid 2021, kterým bude adekvátně snížen základ pro výpočet výsledné výše dotace
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Nájemné III

 • Program má pomoci podnikatelům omezeným vládními protiepidemickými opatřeními, kteří podnikají v nájmu
 • Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří sice spadají do výjimek krizového opatření vlády a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %
 • Podmínkou přidělení dotace je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti
 • Z dotace je možné uhradit 50 procent nájemného
 • Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele
 • Žadatel je zároveň povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce EK
 • Za rozhodné období se považuje 1. 10. 2020 až 31. 12. 2020 (říjen, listopad, prosinec, respektive 4. čtvrtletí 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu

Kompenzační bonus I a II

 • Kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost omezenou či zakázanou opatřeními přijatými orgány státní správy nebo jiným orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou osobou, pokud toto opatření spočívá v zákazu nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve kterém jsou jejich poskytovatelem poskytovány zdravotní či sociální služby k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen nebo omezen v důsledku přijatých opatření
 • Žádat o kompenzační bonus nemůže osoba, která je nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle § 106a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty
 • Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den (v rámci jednotlivých bonusových období) uvedený v žádosti o kompenzační bonus, za který vznikl žadateli na bonus nárok
 • Bylo vypsáno už šest bonusových období, poslední od 24. ledna 2021 do 15. února 2021
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Finanční správy
 • Nový kompenzační bonus je určen pro subjekty vykonávající činnost významně dotčenou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19
 • Podmínkou čerpání bonusu je významné dotčení činnosti žadatele, což je posuzováno prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti
 • Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období
 • Zatím byla od 1. února 2021 vypsána tři bonusová období, ve čtvtek 6. května vláda rozhodla o stanovení čtvrtého bonusového období odpovídajícího kalendářnímu měsíci květnu 2021

Odložení elektronické evidence tržeb

 • Vláda prosadila zákon, kterým došlo k odložení spuštění třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb a přerušení povinnosti EET využívat u již spuštěných dvou vln podnikatelů. Po novele tohoto zákona je povinnost používat EET u všech čtyř vln odložena do 1. ledna 2023. Za neevidování tržeb tedy v současnosti nehrozí žádné sankce.
 • Více informací v tiskové zprávě Ministerstva financí

Záruční programy Covid

Záruka Covid III – Úprava Invest

 • Program je určen pro živnostníky a podniky do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření
 • Od 13. dubna 2021 došlo k jeho rozšíření o možnost získat zaručený úvěr jak na provozní náklady, tak i na investice
 • Došlo k prodloužení doby ručení na 6 let
 • Poskytování záruk podnikatelům z programu Covid III se prodlouží nejméně do poloviny roku 2021
 • Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců
 • Podniky do 250 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů Kč s délkou ručení do tří let
 • Podniky od 250 do 500 zaměstnanců mohou získat záruku až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů Kč
 • Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 milionů Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Záruka Covid Plus

 • Záruční program ve spolupráci s Exportní pojišťovnou EGAP je určen na pomoc velkým podnikům s minimálně 250 zaměstnanci
 • Podmínkou zařazení do programu je, že se jejich export podílí alespoň 20 procenty na tržbách firmy
 • Záruk kryje 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent
 • Výše úvěru je stanovena v rozmezí od 5 milionů do 2 miliard Kč, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu firmy
 • Od ledna může o záruku žádat i subjekt s převažující ekonomickou činností poskytování ubytovacích služeb
 • Další informace naleznete na stránkách EGAP

Záruka Covid Sport

 • Záruční program je určen malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu
 • ČMRZB poskytne záruku za provozní úvěr určený mj. na úhradu energií a nájmů, dodavatelsko-odběratelských faktur, mezd zaměstnanců či na pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • Bankovní záruka ČMZRB je poskytována pro úvěry do 15 milionů korun, a to až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • Doba ručení jsou 3 roky
 • Podnikatelé mohou požádat i o finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu Kč
 • Další informace naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Podpora pro podnikatele v kultuře

Covid – Kultura III

 • Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura
 • Dotaci můžou získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví, výtvarníci, malíři, sochaři, fotografové, ilustrátoři či spisovatelé
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr
 • Žadatel musí doložit, že je umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury
 • Příspěvek je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost
 • Příspěvek je jednorázový ve výši 60 000 Kč
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva kultury

Covid – Kultura Audiovize

 • Program je určen pro fyzické osoby vykonávající profese filmového štábu, tvůrčí filmové profese a výkonné umělce a také pro právnické osoby, napříkad provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti
 • podporu bude možné žádat pouze jednou a jen v jedné ze šesti kategorií, podporu nelze kombinovat např. s výzvami Covid – Kultura či s kompenzačním bonusem
 • Jednorázová podpora pro OSVČ je 60 000 Kč, právnické osoby budou moct dostat kompenzaci nanejvýš 5 milionů Kč
 • Rozhodné období je pro fyzické osoby stanoveno od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020, pro právnické osoby od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020
 • Podrobnosti naleznete například na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Covid – Kultura pro podnikající subjekty

 • Program je zaměřen na pořadatele živých kulturních akcí, které nelze z epidemiologických důvodů pořádat
 • Mezi podporované subjekty mohou patřit například individuální umělci, pořadatelé hudebních produkcí a festivalů, výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek, cirkusů atd., umělecké soubory a hudební tělesa či hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a podobně, ticketingové společnosti nebo nevládní neziskové organizace v oblasti kultury
 • Maximální částka podpory činí 10 milionů Kč pro jeden subjekt
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě na stránkách Ministerstva kultury

Podpora pro podnikatele v lázeňství

Covid – Lázně 2021

 • Podpora bude poskytnuta formou podpory poptávky po službách cestovního ruchu, respektive podporou poptávky po ozdravných a preventivních pobytech v lázních
 • Žadatel nesmí být v den podání žádosti ve finančních potížích a splnit musí i další podmínky
 • Při výpočtu podpory se zohleňuje počet lůžek lázeňského zařízení, hodnota slevového voucheru atd.
 • Rozhodné období je od 1. ledna 2021 do 31. 12. 2021
 • Seznam podmínek a další informace naleznete ve vypsané výzvě Ministerstva pro místní rozvoj)

Podpora pro pořadatele výstav, kongresů a eventů

Covid – Veletrhy / kongresy

 • Program je určen pro podnikatele v oboru veletrhů, kongresů a souvisejících B2B eventových akcí
 • Dotace je poskytována na až 60 % nepokrytých nákladů, resp. 40 % pro subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR
 • Za nepokryté náklady se považuje ztráta snížená o další dotace z programů jako je COVID – Nájemné, COVID – Kultura a z programu Antivirus
 • Maximální částka na jednoho žadatele činí 20 milionů korun
 • Za rozhodné období se považuje 1. březen až 31. říjen 2020
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro podnikatele v cestovním ruchu

Covid – Cestovní kanceláře II

 • Dotační program je určen na podporu cestovních kanceláří zasažených důsledky pandemie covidu-19
 • Podpora je určena pro cestovní kanceláře, které odvedly příspěvek do garančního fondu cestovních kanceláří odpovídající ročním plánovaným tržbám pro rok 2020 ve výši alespoň 500 milionů Kč
 • Konkrétní částka podpory se vypočítá z ročních plánovaných tržeb žadatele z prodeje zájezdů pro rok 2020
 • Dotace slouží na pokrytí provozních nákladů vzniklých v období od 11. 10. 2020 do 4. 1. 2021 a/nebo nároků zákazníků ze smluv o zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 12. 2020, které byly zrušeny z důvodu pandemie
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Ubytování II

 • Podpora je určena poskytovatelům ubytovacích služeb, a to jak individuálním ubytovacím zařízením, tak i hromadným ubytovacím zařízením
 • Od 26. 3. je podpora určena také kempům a chatovým osadám
 • Není určena pro ubytovací služby v bytovém domě (např. airbnb), protože tyto byty mohou být pronajaty realitním trhu
 • Pro individuální ubytovací zařízení činí podpora 200 Kč na pokoj a den, u poskytovatelů, kteří neprokáží poskytování služeb ve zdaňovacím období roku 2019, respektive zahájili svou činnost až po 31. 12. 2019, činí podpora 100 Kč na pokoj a den
 • U hromadných ubytovacích zařízení se výše podpory odvíjí od kategorie ubytovacího zařízení
 • Rozhodné období se počítá od 22. 10. 2020 do 22. 01. 2021 (vyjma 3. 12. až 17. 12. 2020)
 • Podrobnosti naleznete ve výzvě Ministerstva pro místní rozvoj

Covid – Záruka CK

 • Především pro malé a střední cestovní kanceláře je určen rovněž záruční program vytvořený ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
 • Záruka má pomoci cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku
 • Maximální částka podpory činí až do výše 75 % z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 % z pojistného plnění (maximální pojistné částky), max. však 4 miliony Kč
 • Platnost záruky může přesáhnout sjednanou pojistnou dobu maximálně o 6 měsíců
 • Podrobnosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Podpora pro zemědělce a potravináře

Agricovid Poravinářství II

 • Podporu mohou opět žádat podnikatelské subjekty působící v oblasti výroby potravin dodávající produkty provozovatelům stravovacích služeb, aby zmírnily negativní ekonomické dopady opatření, která musely přijmout kvůli koronaviru.
 • Podmínkou je pokles příjmu o více než 25 % za rozhodné období, tj. od 1. prosince 2020 do 28. února 2021
 • Žadateli mohou být potravinářské a zemědělské podniky, které mohou získat až 200 000 Kč na příjemce a až 20 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance
 • Celková výše podpory v rámci tohoto dotačního programu pak nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin
 • Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství

Podpora pro provozovatele dětských skupin

 • Program je určen pro zřizovatele dětských skupin, které kvůli přijatým protiepidemickým opatřením přišly o část příjmů
 • Z dotačního programu budou moci uhradit polovinu výdajů poskytovatele na nájemné na období 6 měsíců v průběhu roku 2021
 • Budou moci požádat i o částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covid-19, a to až o 12 000 Kč na jednu pečující osobu
 • Dotační program bude vypsán Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • Další informace o programu naleznete v tiskové zprávě MPSV

Další podpora a úlevy

Mimořádná finanční pomoc MOP Covid-19

 • Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou kvůli koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci
 • Týká se i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném
 • Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti
 • Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci

Daňové úlevy

 • Odložení daňových povinností všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána
 • Institut zpětného uplatnění daňové ztráty
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad
 • Plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince
 • Snížení sazeb DPH (sazba 10 %) na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven)
 • Snížení silniční daně u vozidel nad 3,5 t o 25 procent
 • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
 • Trvalé osvobození od daně za nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování novelou zákona o spotřebních daních s účinností od 1. ledna 2021
 • Více informací na stránkách Ministerstva financí

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přehlednou tabulku, jak je možné kombinovat jednotlivé dotační programy vypsané rezorty.

SP ČR: Průmysl na začátku jara zacelil rány z loňského března

Průmysl v březnu 2021 meziročně vzrostl o 14,9 %. Za vysoký růst může mimo jiné i zmrazení a omezení výroby v loňském březnu. Celkový objem produkce v letošním březnu se zároveň dostal dokonce nad úroveň obvyklou před začátkem koronavirové krize. Průmyslové podniky tak potvrdily, že po loňském enormním poklesu dokázaly na krizi velmi dobře reagovat, a to i přes řadu omezení.

K impozantnímu meziročnímu nárůstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení. Obdobně vysoké meziroční nárůsty jako v celkovém ukazateli za průmysl mají i výsledky za tržby. Meziročně byly vyšší o 16,8 %, přičemž tržby z přímého vývozu vzrostly o 22,6 % a domácí o 9,6 %. Firmám vzrostla též hodnota nových zakázek o 23 %. Zahraniční zakázky přitom rostly více než domácí. Pozitivně se vyvíjel i export celkově.

„Vyšší březnové hodnoty průmyslu ale musíme vnímat i s ohledem na omezení a uzavření řady firem v loňském roce. Na druhou stranu, březnové výsledky produkce či tržeb se dokázaly dostat i přes složité období a mnohá omezení na vysoké úrovně. Jsou dokonce srovnatelné i s dlouhodobým předkrizovým vývojem. Pro českou ekonomiku je to určitě dobrá zpráva,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podniky ale stále musejí počítat s určitými limitacemi, jako jsou například hygienická opatření a testování ve firmách, zpomalení dodávek některých komponent, růst cen řady vstupů nebo oslabená spotřebitelská poptávka.

„Kondici naší ekonomiky také musíme sledovat v delších než měsíčních horizontech a podívat se třeba celkově na dosavadní meziměsíční vývoj v letošním roce. V lednu a únoru průmyslová produkce mírně poklesla, což potvrzuje i opatrné hodnocení v našich dřívějších komentářích. V březnu naopak průmysl meziměsíčně vzrostl o 3,2 % a pomohl tak zmírnit mezičtvrtletní propad začátku roku,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Průmysl od začátku roku vzrostl meziročně o 4,1 %. Je tak v dobré kondici, což je pozitivní indikátor pro celkový výsledek ekonomiky. „V prvním kvartále sice HDP podle předběžných odhadů kleslo meziročně o 2,1 %. To je ve srovnání s negativními predikcemi, kterých jsme se obávali během koronavirové epidemie, relativně dobrý výsledek. Ovšem i přes tento pokles prvního čtvrtletí očekáváme, že letošní rok bude celkově růstový a že k tomu přispěje i průmysl. Předpokládáme, že v dalším kvartálu se výsledek HDP zlepší a přehoupne do kladných čísel,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

kategorie Tiskové zprávy

SP ČR vítá schválení kurzarbeitu Poslaneckou sněmovnou

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá, že Poslanecká Sněmovna ve třetím čtení schválila komplexní pozměňovací návrh PN 8091 k vládnímu návrhu zákona, který upravuje tzv. kurzarbeit.

„Svaz průmyslu tento pozměňovací návrh kurzarbeitu podporoval. Dokáže totiž dlouhodobě přispět k tomu, aby si v dobách krize naše firmy udržely vysoce kvalifikované zaměstnance, konkurenceschopnost, a v ekonomice zůstala klíčová pracovní místa,“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Tato úprava má dlouhodobý potenciál udržet zaměstnanost a pracovní místa v době dočasných problémů, do kterých se mohou zaměstnavatelé dostat ne vlastní vinou.

„Kurzarbeit budou moci firmy využít nejen kvůli dopadům koronavirové krize nebo jiných ekonomických krizí. Pomůže jim i při nepředvídatelných lokálních událostech, případně když krize zasáhne jen jejich odvětví. Využít ho podniky mohou i v případě potíží kvůli živelním katastrofám,“ vysvětluje Jan Rafaj.

Svaz průmyslu a dopravy ČR nyní vyzývá senátory, aby návrh kurzarbeitu tak, jak byl dnes schválen Poslaneckou sněmovnou, rovněž podpořili.

kategorie Tiskové zprávy