Velikonoční výzva SP ČR: 6 opatření pro restart ekonomiky

ŠEST KLÍČOVÝCH OPATŘENÍ PRO RESTART EKONOMIKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby urychleně ještě před Velikonocemi přijala opatření v šesti oblastech klíčových pro první fázi restartu ekonomiky.

1) Vláda musí ještě před Velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po Velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat

 • Konkrétní data, kdy se budou otevírat které provozy a služby, aby se firmy mohly včas připravit.
 • Vydat oficiální hygienická doporučení a plány pro období následující po zmírnění krizových opatření, aby je firmy mohly zohlednit ve svých interních předpisech.
 • Vláda by měla zajistit pro firmy dostatek ochranných zdravotních prostředků, a to i pro budoucí postupné nabíhání normálního provozu, ale s výrazně přísnějšími hygienickými opatřeními.
 • Vláda nesmí uvolnění oznamovat ad hoc den dopředu na tiskové konferenci bez dalších detailů. Firmy potřebují čas se na rozjezd připravit, zaktivovat zaměstnance, oživit logistiku a další klíčové funkce.
 • Jasný harmonogram je klíčový také pro dopravce, aby mohli včas naplánovat dostatečnou kapacitu pro přepravu lidí do zaměstnání.

2) Vláda musí prodloužit program Antivirus minimálně na 6 měsíců a připravit plán aktivní politiky zaměstnanosti pro očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných

 • Současný program Antivirus je platný jen do 30. dubna 2020. Takto by pokrýval jen bezprostřední škody nouzového stavu. Nicméně by nezajistil firmám pomoc při překonání nastupující recese tak, jako konkurenčním firmám pomáhají podobné programy například v Německu či Rakousku. Žádáme vládu, aby byl program Antivirus prodloužen minimálně do podzimu letošního roku.
 • Přijatý program Antivirus nezabrání růstu nezaměstnaných, proto vláda musí zajistit dostatek kvalitních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, aby tito lidé byli opět k dispozici firmám v požadované kvalifikační struktuře po odeznění krize.

3) Vláda musí ještě před Velikonocemi jasně stanovit pravidla pro inteligentní karanténu

 • Jaká pravidla musí zaměstnavatelé v režimu inteligentní karantény dodržovat.
 • Požadujeme, aby stát zajistil dostatek testovacích kapacit z domácích zdrojů bez výpadků dílčích komponentů a zvýšil míru testování. 

4) Vláda musí uvolnit vstup do země alespoň pro klíčové zahraniční pracovníky

 • Vláda musí umožnit vstup do země zahraničním pracovníkům, kteří prokazatelně budou pracovat na území ČR delší dobu (např. několik měsíců). Takoví pracovníci by podstoupili v ČR povinnou karanténu a následně mohli v ČR volně pracovat. Jde o vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž české firmy nemohou plnit své zakázky. Například vysocí manažeři mezinárodních společností, v oblasti IT pracovníci datových center ze zemí EU, se kterými byl již uzavřen pracovní poměr, a bez kterých nebudou firmy moci dodržet sjednané zakázky.
 • Vláda musí okamžitě umožnit pohyb přes hranice pro:
  • Servisní techniky, kteří provádějí pravidelnou údržbu a nastavení strojů a zařízení v předepsaných technologických lhůtách či jejich opravy.
  • Odborníky některých jedinečných výrobních zařízení dodaných do/ze zahraničí s ohledem na specifika technologie.
  • Zahraniční zaměstnance mezinárodních firem dlouhodobě působící v ČR, například vrcholné manažery.
  • Na zvážení je také umožnit při dodržování zvláštních hygienických pravidel volný pohyb po EU top-manažerům strategických mezinárodních podniků (např. CEO) bez nutnosti 14denní karantény po návratu.
 • Vláda musí vyjednat s okolními zeměmi režim, podle něhož se bude řídit pohyb pracovníků přes hranice. ČR umožňuje vstup pracovníků z Polska, Slovenska nebo Ukrajiny, ale těm v opuštění jejich zemí brání jejich vlády. Omezení na hranicích s Rakouskem a Německem brání také vstupu kvalifikovaných pracovníků, případně zahraničních vlastníků z těchto zemí do svých českých firem.

5) Vláda musí spustit administrativně jednoduché programy pro podporu nejen malých a středních firem, ale také velkých firem

 • Programy na podporu všech firem bez ohledu na velikost musí být jednoduché a hlavně rychlé.
 • Firmy nyní potřebují rychle získat hotovost, například formou provozních úvěrů se zárukou státu.
 • Rychlá pomoc s dodáním hotovosti do ekonomiky – peníze musí do firem přijít v řádu dnů. Vyřizování žádostí nesmí trvat týdny.
 • Stát by měl opatřeními na podporu firem snižovat rostoucí riziko druhotné platební neschopnosti.

6) Vláda musí rychle nastavit další dotační tituly na kompenzaci škod malých a středních firem a podnikatelů, které vznikly bezprostředně v souvislosti s nouzovým stavem

 • Uzavřeným provozovnám a následně navazujícím činnostem vzniklo v důsledku rozhodnutí vlády ze dne 14. března 2020 mnoho škod. Vláda svým rozhodnutím pokryla část mzdových nákladů programem Antivirus či umožnila odklady splátek, ale fixní náklady jako nájmy nebo energie musí firmy hradit. Je proto nezbytné pomoci zejména malým a středním firmám s jejich pokrytím , stejně jako s pokrytím části variabilních nákladů, jako je zničené zboží.
kategorie Z hospodářské politiky

Manuál pro firmy, jak žádat o kompenzace v programu Antivirus

Vláda schválila příspěvek na kompenzaci mzdových nákladů zaměstnanců od 12. 3. do konce dubna 2020. MPSV uvádí, že by bylo možné trvání programu prodloužit. Připravili jsme detailní manuál, jak o kompenzace žádat, který je ke stažení zde.

Základní podmínky čerpání příspěvku na zaměstnance:

 • Zaměstnanec musí v pracovním poměru (ne DPP a DPČ)
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době ani jim nesmí být dána výpověď (s výjimkou „sankčních“ výpovědí § 52 g), h) ZP)
 • Zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
 • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce (v PSP je návrh na prominutí podmínky bezdlužnosti)

Příspěvky jsou poskytovány ve 2 režimech

REŽIM A

Nucené omezení provozu a karanténa

 • Zaměstnanec nemůže pracovat kvůli nařízenému uzavření nebo omezení provozovny – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • Zaměstnanec v karanténě – dostává od zaměstnavatele prvních 14 dní náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku (nemocenské).
 • Příspěvek v režimu A bude činit 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. 39 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 39 000,- Kč se za březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí náhradu mzdy  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
 Nucené omezení provozu  100 % průměrného výdělku  80 %
 Karanténa zaměstnance   – 60 % průměrného redukovaného výdělku (jen prvních 14 dnů)
– Možnost zvýšit náhradu (§ 192 odst.3 ZP) 
 80 %

REŽIM B

Související hospodářské potíže z důvodu šíření koronaviru

 • Zaměstnavatel nemůže v důsledku epidemie Covid – 19 zaměstnanci přidělovat práci z důvodu:
  • Absence zaměstnanců např. karanténa či péče o dítě – náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku (pozn. není podmínka absence 30 % zaměstnanců) – § 208 ZP
  • Omezení vstupů – dodávek nezbytných surovin či služeb potřebných k provozu – náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku § 207 ZP (prostoj)
  • Omezení poptávky po službách¬¬ či výrobcích zaměstnavatele – náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku § 209 ZP (nutná dohoda s odborovou organizací nebo vydání vnitřního předpisu).
 • Příspěvek v režimu B bude činit 60 % z vyplacené náhrady mzdy (tj. i zvýšené např. 70 %, 90 %) (max. 29 000,- Kč na zaměstnance za měsíc).
 • Limit 29 000,- Kč se za měsíc březen nekrátí, i když jde o 19 dní.
  Zaměstnavatel hradí (náhrada mzdy v poměru k hrubé mzdě)  Příspěvek státu (podíl z vyplacené náhrady mzdy a odvodů na sociální a zdravotní pojištění placených zaměstnavatelem)
Absence zaměstnanců    100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení vstupů   80 % – 100 %  60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)
Omezení poptávky (částečná nezaměstnanost)  60 % – 100 %    60 % (max. 29 000 Kč za měsíc)

Od kdy, jak a kde žádat o příspěvek?

 • Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020.
 • Žádosti se budou podávat pouze v elektronické podobě na Úřad práce v místě sídla zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel bude žádat o příspěvek po skončení kalendářního měsíce, za který o příspěvek žádá, tj. za měsíc březen bude podávat žádost na počátku měsíce dubna.
 • Mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků by měla být prodleva jen v řádu několika dnů (důležité je doložení dokladů o vyplacených náhradách mezd).
 • Detailnější podmínky programu jsou zveřejněny zde.

REŽIM C

V řešení

Finanční podpora pro firmy s nepřetržitým provozem, u nichž došlo k poklesu výkonu nebo produkce o 30 %, ale nadále platí zaměstnancům 100% mzdy. Předběžně se počítá s kompenzací mezd ve výši 20 %.

Gbelec Ondřej
kategorie Právní infoservis

Šest opatření, která musí vláda přijmout pro první fázi restartu ekonomiky

Přísná opatření státu pomohla zabránit nekontrolovanému šíření epidemie koronaviru v Česku. Po Velikonocích ale už nastane vhodná doba pro alespoň částečné uvolňování těchto opatření a pro restart ekonomiky. Čím dříve se firmy vrátí k běžnému fungování, tím bude konečný účet za boj s epidemií nižší. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzývá vládu, aby ještě do Velikonoc přišla s jasným plánem, jak bude omezení uvolňovat a s jakými podmínkami tak, aby ochránila zdraví obyvatel. Firmy musí mít čas, aby se na obnovení chodu připravily.

Pro restart ekonomiky po útlumu kvůli boji s epidemií koronaviru je nezbytně nutné, aby si vláda uvědomila rozsah ekonomických škod a začala svá opatření plánovat a připravovat se všemi potřebnými detaily. Firmám a veřejnosti musí tyto konkrétní informace předávat v předstihu alespoň v řádu dnů, aby se mohly na změny připravit. Není možné, aby se firmy dozvídaly informace po kouskách z obecných mediálních prohlášení.

„Je dobře, že se vláda snaží podnikatelům pomoci. Ne vždy jsou ale opatření systematická či dořešená. Chceme, aby kroky na podporu firem a ekonomiky byly domyšlené do detailu a vyhlašovány včas,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Musíme si uvědomit škody, které současná krize přinese i v příštích měsících. V ekonomice se odrazí i zpomalení ostatních zemí světa. Situaci nelze podceňovat,“ zdůraznil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nechceme opakovat příklad programu záruk Covid II, kdy nebyla do poslední chvíle známá finální podoba formulářů nutných k podání žádosti a jejich detailní parametry. Po dvou hodinách bylo navíc první kolo ukončené kvůli vyčerpání vyčleněných prostředků a až odpoledne znovu obnovené, tentokrát do páteční půlnoci,“ doplňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Stále také nemáme plně funkční program na podporu úvěrů pro velké firmy nad 250 zaměstnanců či podnikatelské subjekty v Praze,“ dodává Radek Špicar.

Vláda se v nadcházejícím týdnu musí soustředit na hlavní oblasti pro prvotní fázi restartu ekonomiky.

1) Vláda musí ještě před Velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po Velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat

„Firmy potřebují znát předem konkrétní data, kdy se budou otevírat jednotlivé provozy a služby. Vláda a další úřady musí vydat závazná hygienická pravidla pro fungování firem v době epidemie, která podniky budou moci převzít do svých vnitřních předpisů. Vláda by také měla zajistit dostatek ochranných prostředků,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

2) Vláda musí připravit plán aktivní politiky zaměstnanosti pro očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných

„Oceňujeme, že vláda schválila program Antivirus pro kompenzaci mzdových nákladů, tzv. kurzarbeit, aby si firmy mohly udržet své zaměstnance. Nicméně propad ekonomiky bude takový, že počet nezaměstnaných bude v následujících měsících bezpochyby růst. Proto musíme zajistit, aby program Antivirus – česká verze kurzarbeitu – byla funkční minimálně do podzimu letošního roku. Jen tak můžeme zajistit, že firmy podrží své zaměstnance i v očekávané recesi, která bude pokračovat. Pro zaměstnance, kteří práci skutečně ztratí, musí stát společně s firmami připravit funkční záchytnou síť v podobě rekvalifikací a dalších pomocných programů. Tak, aby tito lidé byli opět k dispozici firmám v požadované kvalifikační struktuře po odeznění krize,“ tvrdí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz již také upozornil, že program Antivirus je třeba co nejdříve prodloužit a rozšířit o tzv. nepřetržité provozy.

3) Vláda musí ještě před Velikonocemi jasně stanovit pravidla pro inteligentní karanténu

„Firmy musí předem vědět, co pro ně bude inteligentní karanténa znamenat. Chtějí se na ni připravit včas a zajistit, že lidé mohou bezpečně chodit do práce. Stát také musí zajistit dostatek testovacích kapacit, aby zvýšil míru testování na přítomnost viru,“ dodává Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

4) Vláda musí uvolnit vstup do země alespoň pro klíčové zahraniční pracovníky

„Vláda musí umožnit vstup do země zahraničním pracovníkům, kteří prokazatelně budou pracovat na území ČR delší dobu. Jde velmi často o vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž české firmy nemohou plnit své zakázky. Takoví pracovníci by podstoupili v ČR povinnou karanténu, případně opakovaná testování a následně by zde mohli volně pracovat,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Již nyní by měla vláda rozšířit výjimky pro přeshraniční pohyb v případě servisních specialistů pro stroje a zařízení,“ dodává Jan Rafaj. Ti jsou potřeba pro opravy, servisní prohlídky a potřebnou údržbu strojů, aby mohly dále fungovat.

5) Vláda musí spustit administrativně jednoduché programy pro podporu nejen malých a středních firem, ale také velkých podniků

„Programy na podporu všech firem bez ohledu na velikost a sídlo firmy musí být jednoduché a hlavně rychlé. Firmy nyní potřebují rychle získat hotovost, ať už formou provozních úvěrů se zárukou státu. Peníze musí do firem přijít v řádu dnů a procesy spojené s jejich získáváním by měly být maximálně elektronizované. Vyřizování žádostí nesmí trvat týdny. Stát by měl těmito opatřeními snižovat rostoucí riziko druhotné platební neschopnosti,“ vysvětluje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

6) Vláda musí rychle nastavit další dotační tituly na kompenzaci škod malých a středních firem a podnikatelů, které vznikly bezprostředně v souvislosti s nouzovým stavem

„Uzavřeným provozovnám a následně navazujícím činnostem vzniklo v důsledku rozhodnutí vlády ze dne 14. března mnoho škod. Vypadly jim příjmy, ale mnohé náklady, zejména ty fixní, firmám zůstaly. Vláda svým rozhodnutím pokryla část mzdových nákladů programem Antivirus, zajistila odklady splátek. Nicméně je nezbytné pomoci zejména malým a středním firmám s pokrytím dalších fixních nákladů jako jsou nájmy či platby za energie, a část variabilních nákladů, jako je zničené zboží,“ tvrdí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy

EGAP nabídne podporu velkým firmám formou záruk

Svaz průmyslu a dopravy České republiky požadoval podporu i pro firmy nad 250 zaměstnanců. Pomocí záruk za komerční úvěry ji bude realizovat EGAP. Přispěli jsme významně ke zlepšení jejích parametrů.

Program podpory připravují ministerstva financí a průmyslu a obchodu v úzké spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). I díky našim připomínkám a konzultacím s exportéry by pomoc měla být dostupná nejen velkým exportérům, ale i jejich dodavatelům. Program má za úkol zlepšit likviditu firem poskytnutím záruk za úvěry nejen na provoz, ale i na investice, což byl náš další důležitý požadavek. Díky personálnímu a technickému vybavení považujeme EGAP za vhodnou volbu k realizaci této podpory.

Prostřednictvím zákona o státním rozpočtu byla již navýšena pojistná kapacita EGAPu na 330 mld. Kč a ve zrychleném režimu legislativní nouze by v nejbližší době měla být schválena novela Zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která poskytne základní vymezení, aby mohl EGAP plnit i svou novou roli. Podařilo se nám dosáhnout několika pozitivních změn. Níže přinášíme aktuální parametry, které finálně stanoví nařízení vlády. Nadále se zasazujeme za zlepšení některých z nich, zejména pak absolutní maximální výše úvěru.

 • Záruka na provozní úvěr může být sice poskytnuta jen na 3 roky, ale je možno zaručit i investiční úvěr, a to až na 5 let.
 • Horní hranice garance byla zvýšena na 80 % hodnoty úvěru, což jsme požadovali.
 • Bohužel maximální výše úvěru, který lze garantovat, zůstala na 1,4 mld. Kč. Pro největší firmy je to však nedostačující a proto požadujeme alespoň dvojnásobek tohoto limitu. Jde zejména o náročné výroby s velkými provozními náklady a firmy s obraty přesahujícími cca 5,6 mld. Kč. (Minimální hranice je 5 mil. Kč.)
 • Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.
 • Zůstalo také nastavení umožňující garantovat úvěr pouze u jedné banky financující příslušnou firmu, což představuje problém pro některé společnosti financované dvěma bankami, neboť jedna za úvěr záruku získá, druhá ne.
 • Podařilo se nám dosáhnout upřesnění, či zmírnění parametrů pro hodnocení firem, aby byl program široce dostupný. Bonita žadatele hodnocená na základě podkladů od financující banky k 31.12.2019 ratingovým modelem EGAP musí být nejhůře na stupni B, v odůvodněných případech bude umožněn i rating B- za podmínek sníženého krytí záruky.
 • Mezi povinnosti žadatele patří řádně a včas platit subdodavatelům, avšak s vyjednanou tolerancí maximálně 10 % faktur do 21 dnů po splatnosti.
 • Na naše doporučení se do celkového exportu firmy počítá i výroba pro jiného exportéra, takže by na záruky měly dosáhnout i firmy, které jsou významnými subdodavateli dalších přímých exportérů. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí tak celkem u vývozce dosahovat min. 20% v roce 2019.

Jsme si vědomi, že nelze nařízením postihnout veškeré nuance vznikající u různých firem, které současná situace postihla. Budeme se tedy snažit nejen o další optimalizaci podmínek, ale také o možnost individualizovaného přístupu k některým případům. Pokud se to v praxi ukáže jako potřebné, lze nařízení novelizovat. Zvýšený maximální limit bychom však chtěli vidět už v první verzi.

kategorie Proexportní servis

Varování před podvodnými e-maily

Vážení partneři a členové Svazu průmyslu a dopravy ČR,

včera jsme zaregistrovali, že jste někteří obdrželi e-mail, který na první pohled působí jako e-mail od pana prezidenta Hanáka.

E-mail má předmět: „Message from the President/COVID-19 Update“ a začíná textem:
„The Confederation of Industry of the Czech Republic has an important letter for your company about the Impact of COVID-19 on trade transportation together with an updated member terms of agreement.“

Součástí textu jsou odkazy, které údajně odkazují na naše webové stránky, ale ve skutečnosti odkazují na server tobro(tečka)com, se kterým nemáme nic společného a pravděpodobně jde o tzv. Phishing.

E-maily odchází z cizího serveru, který nemá se Svazem průmyslu a dopravy nic společného. Pokud takový e-mail obdržíte, důrazně doporučujeme ho smazat a především na žádný odkaz v něm neklikat.

Děkujeme za pochopení.

kategorie Z členské základny

SP ČR: Oceňujeme, že vláda schválila kurzarbeit

Svaz průmyslu a dopravy České republiky oceňuje, že vláda schválila podmínky kurzarbeitu odpovídající našim hlavním požadavkům. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců.

„Velice oceňujeme, že vláda po třech týdnech intenzivního jednání schválila kurzarbeit, který odpovídá našim požadavkům. Pro pomoc firmám je důležité, že se podpora vypočítává ze superhrubé mzdy. Ve schválené podobě nám ale chybí protažení podpory na 6 měsíců. Pro firmy je také klíčové, aby byl kurzarbeit administrativně jednoduchý a procesovaný srozumitelně a flexibilně tak, aby firmy skutečně obdržely podporu v řádu dnů, jak avizovala paní ministryně. Ideálně by měly mít firmy peníze na účtech do sedmi dnů od podání žádosti, jinak jim bude chybět hotovost a mohou krachovat. Svaz průmyslu a dopravy bude nadále spolupracovat na dotažení kurzarbeitu pro nepřetržité provozy, které nejdou odstavit, i když mají pokles poptávky,“ komentuje schválený program Antivirus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

 

CÍLENÝ PROGRAM PODPORY ZAMĚSTNANOSTI – ANTIVIRUS

 • Program schválen 31. 3. spuštěn 1.4. (pozn. součástí je i tzv. kurzarbeit – část „B“)
 • Program byl vyhlášen na období od 12. 3. do 30. 4. s možností prodloužení
 • Zaměstnavatel může za toto období žádat o příspěvek na pokrytí svých mzdových nákladů, resp. náhrad mezd, které musel v tomto období zaměstnanci vyplatit podle typu překážky rozdělené na skupinu A a B – viz tabulka
 • Požadovaný režim C – příspěvek na podporu udržení zaměstnanosti v nepřetržitých provozech není v tomto programu, ale Svaz průmyslu na něm bude s vládou nadále spolupracovat

Tabulka kurzarbeit A B

kategorie Tiskové zprávy

OECD: Vlády už musí pracovat na restartu ekonomiky

SP ČR: ABYCHOM ČESKOU EKONOMIKU ZACHRÁNILI, OČEKÁVÁME OD VLÁDY RYCHLOU AKCI A POMOC

Každý měsíc utlumení ekonomiky kvůli boji s epidemií koronaviru sníží roční tempo růstu HDP o 2 procentní body. Jen cestovní ruch přijde o 70 procent svého výkonu. Mnoho zemí letos spadne do recese, vyplývá z březnové analýzy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vlády ovšem už musí začít pracovat na opatřeních, která pomohou vrátit ekonomiku co nejdříve k normálu. Svaz průmyslu radí mimo jiné zavést srozumitelný a flexibilní kurzarbeit, zavést příspěvky na fixní náklady a uvolňovat restrikce, jakmile to bude možné.

VLÁDA MUSÍ HLEDAT MOŽNOSTI, JAK PŘISPĚT NA FIXNÍ NÁKLADY FIREM

„Až dosud jsme se soustředili hlavně na opatření, která firmám pomáhají v době krize. To je v pořádku, ale vláda musí být rychlejší a aktivnější. Očekáváme, že bude nadále hledat, jak minimalizovat škody, a to dalším příspěvkem na další fixní náklady firmám, které se ocitly v problémech. Čekat až se situace zhorší a přicházet až následně s dodatečnými opatřeními bude pro ekonomiku dražší,“ vyzývá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

PROPAD EKONOMIKY SE NESMÍ PŘENÁŠET NA ZDRAVÉ SEKTORY

„Žádáme, aby vláda svými rozhodnutími nepřenášela propad ekonomiky i na banky, energetiku, pronajímatele nebytových prostor, telekomunikační služby a další. V opačném případě bude zbývající část zdravého sektoru, který může napomoci aktivovat ostatní, rozhodnutími vlády zavlečen do dluhových problémů a celý problém ekonomiky se jen rozšíří,“ komentuje Jan Rafaj.

„Již nyní je jasné, že jen pro českou ekonomiku se bavíme letos o významných ztrátách v řádech stovek miliard korun. To se projeví na trhu práce, v investiční aktivitě a v celkové kondici ekonomiky. Logicky na nás jako otevřenou ekonomiku dopadne krizová situace našich obchodních partnerů. Musíme se proto už zaměřit i na opatření, která naši ekonomiku pomůžou znovu nastartovat do budoucna, až problémy s pandemií koronaviru poleví,“ zdůrazňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Například v hlavních evropských ekonomikách představují služby uzavřené vládním nařízením asi jednu třetinu produkce. To znamená, že za každý měsíc, kdy zůstávají tato odvětví uzavřená, poklesne roční HDP o 3 %. Evropská ekonomika se tak letos dostane do hluboké recese, varuje Mezinárodní měnový fond.

STRIKTNÍ OPATŘENÍ SE MUSÍ UVOLŇOVAT, JAKMILE TO PŮJDE

„Očekáváme, že nejpozději po Velikonocích vláda přejde na chytrou karanténu a umožní tak znovu otevřít obchody a firmy. Zároveň žádáme, aby přehodnotila striktní opatření na hranicích a povolila zejména vstup vysoce kvalifikovaným odborníkům,“ doplňuje Jan Rafaj.

KURZARBEIT – FIRMY POTŘEBUJÍ OBDRŽET PENÍZE DO SEDMI DNŮ

„Firmám, které budou pandemií koronaviru nejvíce postiženy a na jejichž produkci ekonomika stojí, musíme návrat do normálu co nejvíce usnadnit. Ať už opatřeními, jako je správně fungující kurzarbeit, nebo dalšími. Pro firmy je ale klíčové, aby byl kurzarbeit procesovaný srozumitelně a flexibilně, aby firmy mohly obdržet peníze do sedmi dnů od podání žádosti. Jinak jim bude chybět hotovost. Důležité také bude, aby kurzarbeit fungoval déle než jen uvažovaný jeden měsíc. Jedině tak se podaří ekonomiku co nejrychleji znovu nastartovat,“ dodává viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Opatření na restart ekonomiky by měla být mezinárodně koordinovaná, doporučuje OECD. Svaz průmyslu a dopravy ČR se na formulaci doporučení OECD podílí. Od roku 1996 je členem Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při OECD, který spolupracuje s OECD i v době pandemie COVID-19.

UNCTAD, Konference OSN o obchodu a rozvoji, upozorňuje, že ve světě výrazně poklesnou i přímé zahraniční investice. Aktualizované odhady ekonomického dopadu pandemie COVID-19 a revize příjmů největších nadnárodních podniků naznačují, že v letech 2020 a 2021 by mohly přímé zahraniční investice poklesnout o 30 až 40 %. Celosvětově patří mezi nejvíce zasažená odvětví energetika, která kvůli poklesu cen ropy zažívá dvojnásobný šok, a dále letecká doprava a automobilový průmysl.

kategorie Tiskové zprávy

MPO a ČMZRB vyhlašují záruční program COVID II

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje program COVID II. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo dvaceti miliard korun. Program je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost MPO. Komerční banky jsou na program COVID II připraveny.

Jedná se o podporu v režimu de minimis, která bude poskytována v tzv. kolových výzvách. V každém kole bude k dispozici celkem 1,5 mld. Kč, po naplnění kapacity bude příslušné kolo uzavřeno pro příjem žádostí a další kolo bude vyhlášeno 10 pracovních dnů po ukončení předchozího kola. První kolo startuje již ve čtvrtek 2. dubna.

PODROBNOSTI PROGRAMU

 • Záruku ČMZRB lze pořídit až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru
 • Doba ručení až 3 roky
 • Výše zaručovaného úvěru až 15 mil. Kč
 • Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
 • Z programu lze přes komerční úvěry financovat náklady na mzdy, energie, nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek, pořízení materiálu či zásob

JAK TO BUDE FUNGOVAT V PRAXI? 

 • Podnikatel s obrátí na svoji banku, se kterou si sjedná úvěr např. již dnes. 
 • Úvěr může být sjednán pouze na financování aktivit popsaných výše.
 • Od čtvrtka 2. dubna pak může firma žádat o záruku na tento úvěr u ČMZRB (v praxi ve spolupráci s bankou) na oficiálním formuláři ČMZRB (bude zveřejněn zde).
 • ČMZRB bude s určitým zpožděním žádosti vyhodnocovat.

„O úvěrový program COVID I, který byl zahájen se 14denním předstihem, byl velký zájem. ČMZRB již schválila první žádosti a poskytla podporu v objemu přes 100 mil. Kč. Dnes jsme zveřejnili výzvu k navazujícímu programu COVID II, u něhož výrazně zvýšíme hodnotu prostředků, které si budou moci živnostníci, malí a střední podnikatelé za zvýhodněných podmínek půjčit. V tom nám pomůže zapojení komerčních bank a jejich zdrojů,“ vysvětluje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na podporu dosáhnou i ti nejmenší podnikatelé a živnostníci. Záruku bude ČMZRB poskytovat za provozní úvěry až do patnácti milionů korun. „Úvěry do patnácti milionů korun, tj. i pod 500 tis. Kč, jsou určeny na krytí provozních nákladů. Zpravidla se bude jednat o mzdové náklady, nájmy, platby za energie, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur nebo třeba nákupy surovin,“ přibližuje program COVID II předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek a dodává: „Úvěry nepůjde využít na investiční výdaje nebo refinancování jiných úvěrů.“

„Očekáváme, že se podpora v podobě zvýhodněných úvěrů díky nastavení programu COVID II dostane k podnikatelům a OSVČ ještě rychleji, než tomu je u COVID I. Právě v tom mají pomoct komerční banky, které klienty z řad živnostníků a malých a středních podniků velmi dobře znají,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

Vedle záruk za úvěry přispěje ČMZRB také na úhradu úroků. „Program COVID II je nastaven tak, aby živnostníkům a podnikatelům zajistil nejen rychlé, ale také velmi levné provozní financování. Klientům proto přispějeme až milion korun na úroky, které za své komerční provozní úvěry zaplatí. Značná část úvěrů tak bude bezúročná,“ říká za ČMZRB Jirásek.

ČMZRB bude ručit až do výše 80 % komerčního úvěru. Maximální délka záruky je pak nastavena na tři roky. Žádosti do programu COVID II se budou podávat kolově. První kolo bude zahájeno 2. dubna 2020 a bude na něj vyčleněno 1,5 mld. Kč.

Program vznikl rozšířením a úpravou podmínek stávajícího programu Expanze-záruky, který ČMZRB poskytuje od února loňského roku a je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu nebude možné podpořit projekty realizované v Praze. „S hlavním městem Praha i s MPO jednáme o tom, abychom v co nejkratší možné době nabídli obdobné financování i těmto podnikům. Předpokládáme, že v další vlně se bude podpora vztahovat i na ně,“ říká Jiří Jirásek.

Bližší informace k programu COVID II naleznete zde: Program COVID II.

ČERPÁNÍ BEZÚROČNÝCH ÚVĚRŮ COVID I ZAČALO

Vyhodnocování žádostí o bezúročné úvěry COVID I je v plném proudu. Prvním podnikatelům a živnostníkům byly úvěry schváleny již v minulém týdnu a nyní začínají čerpat finanční prostředky. „První projekty jsme již schválili. Celkově jsme je podpořili v objemu přes 100 mil. Kč. Jde například o firmy působící ve strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu a velkoobchodu a služeb. Dále jsou mezi nimi i podniky navázané na gastronomii,“ říká Jirásek. „Ve vyhodnocování dalších žádostí intenzivně pokračujeme, aby se prostředky k žadatelům dostaly nejdříve. Postupně doplňujeme a posilujeme náš tým o externí pracovníky, například o zaměstnance CzechInvestu, kteří zpracovávají došlé žádosti, abychom v co nejkratší možné době podpořili co největší množství podnikatelů,“ uzavírá Jirásek.

kategorie Z členské základny

EGT Express pomáhá dovážet roušky a respirátory

Čtyři nákladní letadla plná potřebného zdravotnického materiálu vypraví každý týden česká logistická firma EGT Express z Číny do Česka. Je jedinou tuzemskou dopravní firmou, která to dokáže. Už rok provozuje pravidelnou nákladní leteckou linku z Číny.

První letadlo s rouškami a respirátory z Číny dosedlo na plochu mošnovského letiště tento týden. Následovat budou ještě další čtyři. Pak se počet letů ustálí na čtyřech za týden, vysvětluje Petr Mikel z české logistické firmy EGT Express, která přepravu organizuje.

„V jednom z prohlášení vlády jsme zaregistrovali, že je třeba přivést velké množství zdravotnického materiálu z Číny a že je s tím problém. Protože provozujeme nákladní leteckou linku Čína – Ostrava, nabídli jsme tyto naše kapacity ministerstvům vnitra a zdravotnictví. Dopravu pak u nás objednalo ministerstvo zdravotnictví,“ říká Mikel.

IMG 20200325 WA0002

Pravidelnou linku provozuje EGT Express mezi čínským Urumči a českým Mošnovem. Pro přepravu zdravotnického materiálu se ukázalo jako výhodnější nakládat letadla v Šanghaji. Tam se shromažďují zdravotnické zásoby. „Přesunout část dopravy do Šanghaje si vyžádalo jen získat volná časová pásma na letišti v Šanghaji, což trvalo jen pár dnů,“ dodává Mikel.

Do každého letadla se vejde 340 metrů krychlových nákladu, který může mít hmotnost až 52 tun. Letadla budou létat jak z Urumči, tak ze Šanghaje. „Jsme schopni počet letů za týden ještě zvýšit, pokud to bude potřeba,“ uvádí Mikel. Letadla mohou přepravovat nejen roušky, respirátory či obleky, ale také lékařské přístroje.

kategorie Z členské základny

Spustili jsme platformu Spojujeme Česko

 • Webová stránka spojujemecesko.cz vzniká ve spolupráci CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Svazu průmyslu a dopravy.
 • Platforma reaguje na novou situaci, která vytváří zcela nové potřeby a kapacity jak na straně státu, tak na straně trhu, a snaží se přispět v boji proti šíření koronaviru.
 • Prvním úspěchem je propojení ČVUT a Sigmy Lutín při výrobě ochranné polomasky pro zdravotníky.

CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR spouští platformu www.spojujemecesko.cz, kde mohou firmy nabídnout své produkty a služby státu nebo dalším společnostem. Zároveň mohou poptávat pomoc od ostatních firem. Cílem platformy je pomoci v boji proti Covid-19, a to především po ekonomické a podnikatelské stránce. Jakékoli produkty, služby nebo technologie, které mohou významným způsobem přispět ke zvládnutí pandemického šíření viru COVID-19, jsou vítány.

Platforma vznikla jako reakce na novou situaci, která vytváří zcela nové potřeby a kapacity, a to jak na straně státu, tak na straně trhu. Její misí je propojit co nejvíce firem, které jsou ochotné pomoci státu a příslušným orgánům. Specializovaný tým, který za platformou stojí, se zároveň snaží spojovat současnou poptávku a nabídku firem tak, aby byla vzájemná spolupráce co nejefektivnější a pomohla zmírnit dopady této situace. Nejčastějším artiklem jsou nyní roušky, respirátory a desinfekce. Objevují ale i další potřeby, jako jsou například tlakové lahve nebo lůžkoviny.

„Od minulého týdne, kdy jsme platformu spustili, se do ní registrovalo nebo zapojilo přes 500 firem. A toto číslo každým dnem roste, zájem je obrovský. Náš tým funguje tak, že jednotlivé subjekty propojujeme případ od případu. Je to v současné době efektivnější způsob než otevřené tržiště, které bychom výhledově také rádi spustili. Individuální přístup nám však umožňuje odhalit případné duplicity nebo podvodné nabídky, které se zde bohužel také objevují,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Prvotním impulsem pro vznik platformy bylo pomoci státu vyřešit nedostatek ochranných pomůcek. Svaz průmyslu a dopravy ČR, stejně jako i státní subjekty, ale zaznamenal jak velkou nabídku, tak i poptávku firem, proto se služba rozšířila a pomáhá zprostředkovat i přímé kontakty v rámci nových dodavatelských řetězců, které se objevují v reakci na současnou situaci. Funguje tedy i jako B2B. Specializovaný tým je zároveň ve spojení s různými asociacemi, například s platformou Pomahame2020, kterou založila Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Za prozatím největší úspěch nově vzniklého týmu a celé platformy lze považovat pomoc CzechInvestu při urychlení certifikace pokročilého respirátoru, který tento týden představil Český institut informatiky, robotiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), a propojení s výrobcem externích filtrů, tradiční českou firmou Sigma výzkumný a vývojový ústav Lutín, která splnila přísné požadavky na certifikaci ochranné polomasky CIIRC RP95-3D s nejvyšším stupněm bezpečnosti FFP3. Dalším příkladem dobré praxe je propojení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s firmou, která organizacím, jejichž psovodi neměli rukavice, dodala bezplatně 300 kusů jednorázových rukavic.

Webová stránka www.spojujemecesko.cz bude výhledově fungovat zrcadlově se stránkou www.covpoint.com, na které platforma běžela v minulém týdnu a kde momentálně probíhají technické úpravy. Počítá se zároveň s anglickou mutací webu a možnou mezivládní spoluprací s dalšími státy.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy