Na ekonomiku se díváme v delší perspektivě, než je ta politická

„Rozpočet a jeho příprava stále zůstává velkým politikem. Vidíme to na odhadech příjmů či při porovnávání skutečnosti s návrhy,“ říká v rozhovoru Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ABA 6531 ret

JAKÁ TÉMATA V SEKCI HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY ŘEŠÍTE?

Aktuálně řešíme například daňový řád, vratky DPH, digitální daň, umělá inteligence, klimatické změny, EU ETS, úspory energie, vodní hospodářství, certifikace zdravotnických prostředků, dotační programy a přípravu nového období, odpadové zákony a mohl bych pokračovat. Za naše hlavní aktivum ve vztahu k prosazování zájmů členů a pro zlepšení podnikatelského prostředí vidím informace a znalosti získávané od našich členů, práci v expertních týmech a pracovních skupinách a v neposlední řadě odbornost Svazu, kterou si snažíme maximálně udržet. Pomáhá nám k respektu a silnější pozici.

NEZMÍNIL JSTE STÁTNÍ ROZPOČET. JAK HODNOTÍTE JEHO NÁVRH?

My se na ekonomiku díváme v delší než tzv. politické perspektivě. Pokud je růst nižší, než se očekávalo, nebo se zvyšují výdaje, nesmí vláda hledat finanční zdroje u podnikatelské sféry a v oblastech, které zabezpečují růst. Na to dlouhodobě upozorňujeme a prosazujeme to. Když vláda v minulých letech nastavovala velkorysé výdaje, tvrdila, že má zabezpečeny veškeré zdroje. Nebyla to úplně pravda. Nyní ustupuje ze svého slibu, že nebude zvyšovat daně. V příštím roce chce nenápadně stáhnout peníze z firem do veřejných rozpočtů tím, že prodlouží lhůty pro vratky DPH. Tuto zdánlivě drobnou úpravu přidalo ministerstvo financí do novely daňového řádu pro řešení nezadržování nesporné části vratky DPH, které se podařilo Svazu po dlouhých letech prosadit. Zvyšují se spotřební daně, opět se zrušila karenční doba. Vláda se musí snažit o provozní úspory a rozumnou racionalizaci počtu svých zaměstnanců. Při nastavování růstu výdajů a mezd musí vycházet z reálných možností růstu ekonomiky.

JAK POKRAČUJE BALÍČEK PRO SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE A ZJEDNODUŠENÍ DANÍ?

V posledních letech firmy pocítily nárůst povinností, od GDPR přes environmentální regulaci až po kontrolní hlášení a další opatření v boji proti daňovým únikům, které administrativu zvýšily. Cokoliv, co podnikatelům administrativu skutečně sníží, proto logicky podporujeme. Řadu nyní medializovaných opatření jako například dostatečnou legisvakanci, jednotná data účinnosti zákonů či kompenzaci exekučních nákladů jsme dlouhodobě požadovali. U některých opatření ale bude důležitá jejich konkrétní finální podoba a to, zda skutečně budou pro firmy znamenat zjednodušení. Například v oblasti daní zatím ministerstvo financí neudělalo změny, které by firmám plnění jejich povinností zásadním způsobem zjednodušily. Ani projekt MOJE daně žádné slibované výraznější zjednodušení pro firemní sféru v první fázi v podstatě nepřinese.

JEDNÍM Z POLITICKO-SPOLEČENSKÝCH TÉMAT JE I OTÁZKA OCHRANY KLIMATU, KTERÁ V REGULATORNÍ ROVINĚ DOPADÁ VÝZNAMNĚ NA FIRMY? A JAKÁ JSOU VAŠE OČEKÁVÁNÍ OD NOVĚ USTAVENÉ UHELNÉ KOMISE?

Svaz obecně podporuje postupnou cestu ke klimatické neutralitě. Ochrana životního prostředí a klimatická neutralita by však měly být realizovány racionálně s ohledem na zachování evropské konkurenceschopnosti a socioekonomickou stabilitu. Rádi bychom, aby diskuse byla věcná, proto nyní ve Svazu připravujeme přehled faktů a souvislostí. Co se týká uhelné komise, čekáme zejména expertní diskusi, která racionálně a na základě ekonomicko-sociálního posouzení a důkladného zvážení environmentálních, sociálních a dalších relevantních kritérií posoudí možnosti ČR snižovat svoji závislost na uhlí. Kromě emisí a krajinotvorných zásahů je potřeba zamyslet se nad energetickou bezpečností Česka i nad technologickou dostupností alternativ. Očekáváme tedy jasný harmonogram a v reakci na důkladně analyzovaný útlum uhlí a jeho dopady i konkrétní návrhy opatření, včetně kompenzací pro dotčené provozovatele.

TROCHU Z JINÉHO SOUDKU, CO DĚLÁ SVAZ PRO ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE FIREM A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ?

Velký potenciál vidíme ve schválení metodiky hospodářské a nehospodářské činnosti výzkumných organizací, proto se ji s AVO snažíme nyní na úrovni Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace prosadit. Důležité bude také nastavení výzvy programu Národní centra kompetence. Ten je významný pro oborovou spolupráci. Proto sbíráme náměty od členů, co lze vylepšit. Samozřejmě dále pracujeme na zvýšení využití daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Prosazením novely práce v této oblasti rozhodně neskončila.

JAK SE SVAZ DÍVÁ NA NÁVRH VLÁDY NA DIGITÁLNÍ ZDANĚNÍ?

Jsme si vědomi, že v současných daňových systémech existují určité nerovnováhy, které je třeba napravit. Přestože nerozporujeme snahu vlády situaci v této oblasti řešit, podporujeme primárně dlouhodobé, mezinárodní a koncepční řešení. K národnímu návrhu ministerstva financí jsme přistoupili našimi připomínkami konstruktivně a díky znalostem našich členů jak v oblasti daní, tak digitálu i velmi odborně. Nutné je důkladně například prověřit soulad návrhu daně se smlouvami o zamezení dvojího zdanění na mezinárodním poli. Návrh sazby daně v kombinaci s vymezením oblasti zdanění je také nejpřísnějším ve srovnání s ostatními zeměmi EU, které zavedly nebo plánují zavést „digitální zdanění“. Upozornili jsme například i na rizika kategorie využití mnohostranného digitálního rozhraní, která nemá jasné hranice a potenciálně může přinést řadu obtíží pro správce daně i daňové subjekty. Podrobněji si pozici Svazu můžete přečíst v našem stanovisku.

NASTUPUJÍCÍM TRENDEM JE ELEKTROMOBILITA, KTERÁ JISTĚ ČLENY SVAZU ZAJÍMÁ Z POHLEDU ENERGETIKŮ I VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ. ŘEŠÍ SVAZ TUTO OBLAST?

Rozvoj elektromobility nás bezpochyby čeká, i s ohledem na regulaci v oblasti emisí a na ekologické trendy. K tomu je třeba, aby vláda vytvářela vhodné podmínky, například tím, že zajistí potřebnou infrastrukturu.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM SVAZ PODPORUJE PŘECHOD ČESKÉ REPUBLIKY NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ?

Téma oběhového hospodářství je nesmírně komplexní a mezioborovou problematikou. Z hlediska legislativy hraje Svaz jednu z klíčových rolí, protože se jako významné připomínkové místo vyjadřuje ke kompletně nové odpadové legislativě, kterou po náročném vypořádání ministerstvo životního prostředí předalo v červenci k projednání do legislativní rady vlády. Podporujeme například odklon od skládkování a navýšení skládkovacího poplatku či pozitivní opatření vedoucí k podpoře alternativ využití odpadů. Zjednodušeně řečeno je potřeba zde vytvořit vhodné, zejména ekonomické, podmínky například pro rozvoj recyklačního průmyslu.

Lenka Dudková

kategorie Rozhovory

Výsledky průzkumu SP ČR o zavádění Průmyslu 4.0 ve firmách

Firmy v ČR se aktivně zabývají digitální transformací a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat více peněz. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 procent investičního rozpočtu. Firmy už samy na nástup digitalizace připravují také své zaměstnance. Aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, který od července do září 2019 mapoval, jak firmy v Česku zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připravené.

 

produktivita

Celou prezentaci s výsledky průzkumu najdete zde.

kategorie Z hospodářské politiky

Firmy jednaly o obchodu v Austrálii a na Novém Zélandu

mise Novy Zeland rijen 2019Svaz průmyslu a dopravy zorganizoval podnikatelskou misi při příležitosti návštěvy náměstka Ministerstva zahraničních věcí Martina Tlapy na Nový Zéland a do Austrálie.

Nový Zéland nabízí šance pro firmy působící zejména ve výstavbě nové infrastruktury a v odpadovém hospodářství. To se dozvěděla podnikatelská delegace během jednání a podnikatelského fóra Trade and Enterprise v novozélandském Aucklandu.

V příštím desetiletí čekají Nový Zéland infrastrukturní projekty v hodnotě 125 miliard novozélandských dolarů. Zástupci novozélandské vlády při jednání s českým podnikatelům potvrdili, že se budou stavět nové silnice, železnice a čističky odpadních vod.

PROJEDNÁVÁ SE DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou v současné době Čína, Austrálie a USA, to by se však mohlo změnit po podpisu dohody o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, která se právě vyjednává. Další vyjednávací kolo proběhne v listopadu a Svaz průmyslu a dopravy podpis dohody plně podporuje. Na novém Zélandu už nyní mají šanci prosadit se firmy v oborech zemědělství, automotive a podniky, které se věnují novým technologiím. Dohoda o volném obchodu však zjednoduší vstup na novozélandský trh firmám působícím ve všech oborech.

V AUSTRÁLII SE CHYSTAJÍ VELKÉ INFRASTRUKTURNÍ PROJEKTY

Během jednání v Austrálii se podnikatelé dozvěděli od vlády států Victoria a New South Wales, že se v příštích 4 letech chystají velké infrastrukturní projekty v hodnotě 90 mld. australských dolarů v New South Walesu a 30 mld. australských dolarů ve Victorii. Ve Victorii se plánuje nové vlakové spojení na letiště, v systému místního MHD přibydou 3 nové vlakové stanice a 9 km vlakových tunelů. V Sydney se staví nové tramvajové tratě, připravuje se modernizace stávajícího odpadního systému a očekává se výstavba téměř dvoumilionové průmyslové a rezidenční oblasti v blízkosti nového letiště. Oba státy také plánuji otevřít nové evropské zastoupení, které po Brexitu částečně nahradí londýnské pobočky.

Ministr obchodu státu Victoria Martin Pakula při svém jednání s náměstkem zahraničních věcí Martinem Tlapou sdělil podnikatelům, že očekává rychlé dokončení vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií, která přinese výhody v oblasti zemědělství, obranného průmyslu, při vstupu zahraničních hráčů do nových infrastrukturních projektů a zejména bližší ekonomické vztahy.

České firmy a organizace dostaly příležitost prezentovat své služby a zboží potenciálním australským zákazníkům na podnikatelském a investičním fóru v prostorách organizace NSW Business Chamber, kterého se zúčastnilo okolo 20 zástupců australských firem.

Na závěr čeští podnikatelé navštívili vládní výzkumnou agenturu CSIRO a technickou univerzitu UTS v Sydney. Delegace se zde seznámila se vzdělávacími programy v oboru Průmysl 4.0.

Lenka Dudková

kategorie Podnikatelské mise a semináře

Firmy hledají obchodní příležitosti v Kazachstánu

Osmnáctičlenná podnikatelská delegace pod vedením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a předsedy představenstva Komory SNS Františka Masopusta odletěla ve středu 16. října na misi do Kazachstánu. Mise doprovází na oficiální zahraniční cestě předsedu Poslanecké sněmovny PČR Radka Vondráčka. Podnikatelé budou mít možnost jednat na B2B úrovni na dvou podnikatelských fórech v Nor-Sultanu, bývalé Astaně, a v Shymkentu.

Kazachstán je hospodářsky nejvyspělejší zemí Střední Asie. Působí zde úspěšně více než desítka českých firem z chemického, automobilového či strojírenského průmyslu a finančního sektoru. Třídenní podnikatelská mise dává šanci osmnácti zástupcům českých firem rozvinout svůj byznys i v této středoasijské zemi.

„Z hlediska našich snah o diverzifikaci exportu je Kazachstán velice významnou destinací. Pro Českou republiku je Kazachstán nejdůležitějším obchodním partnerem ve Střední Asii a jedním ze strategických partnerů z hlediska exportní politiky ČR. Tomu odpovídá i četnost našich aktivit ve vztahu ke Kazachstánu. Svaz průmyslu a dopravy zorganizoval do této země celkem devět podnikatelských misí, uzavřel s místními partnery několik bilaterálních smluv a uspořádal nespočet seminářů,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který podnikatelskou delegaci vede.

Kazachstán je jedním z největších dodavatelů ropy do ČR, dobře se daří též obchodu s dalšími energetickými surovinami a silničními vozidly. „Vnímáme, že jsou zde velké nevyužité možnosti ve strojírenství, které se nyní v Kazachstánu úspěšně rozvíjí a kam proudí významné soukromé investice. České společnosti se zde mohou zapojit do modernizace výrobních kapacit a obnovy strojírenské základny,“ dodává Jaroslav Hanák.

České firmy se mohou také uplatnit v oborech, jako jsou těžební průmysl nebo vodohospodářství. „Na podnikatelskou misi do Kazachstánu jedeme se Svazem průmyslu, protože v zemi vidíme příležitost, jak rozšířit své obchodní kontakty,“ říká jeden z účastníků mise Vladimír Koutský, jednatel společnosti Sigma Pumpy Hranice. Dalším perspektivním oborem je letecký průmysl, kde se českému výrobci Aircraft Industries už podařil průlom na kazašský trh a dohodl kontrakt na dodávku několika letounů.

Český vývoz do Kazachstánu už tři roky roste. Loni tuzemské firmy vyvezly do středoasijské země zboží a služby za 6,4 miliardy korun. Za letošních prvních osm měsíců se objem vývozu vyšplhal na 4,3 miliardy korun. V roce 2017 se v kazachstánském hlavním městě uskutečnila mezinárodní výstava Expo, která pomohla získat zajímavé projekty několika českým firmám. Svaz průmyslu během konání výstavy zorganizoval do Kazachstánu tři podnikatelské mise.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy

Summit EU o strategické agendě, prioritách EK, rozpočtu a Brexitu

Ve dnech 17. a 18. října 2019 se uskuteční zasedání Evropské rady a Evropské rady dle čl. 50 Smlouvy o EU. Evropský byznys volá pro ekonomické udržitelnosti a představuje svých 50 priorit.

BREXIT

Na jednání Evropské rady dle čl. 50 proběhne diskuse a výměna názorů k dosavadnímu vyjednávání a provádění přípravy na vystoupení UK z EU ke dni 31. října 2019. Boris Johnson představil dne 2. října 2019 v rámci výroční konference Konzervativní strany svůj návrh alternativních řešení pro klíčovou otázku pojistky, tak aby na Irském ostrově nevznikla tvrdá hranice. Následný dopis adresovaný předsedovi Evropské komise (EK) Junckerovi obsahoval tzv. explanatory note. Obsahem jednání ER50 bude debata o (ne)přijatelnosti protinávrhů UK směrem k alternativním opatřením na irské hranici. V ideálním případě udělení souhlasu k nově upravené, kompromisní dohodě o vystoupení, politické deklaraci o rámci budoucích vztahů a všech relevantních protokolů.

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC (VFR)

Dle návrhu FI PRES se diskuse dotkne celkového objemu, objemu hlavních kapitol a kondicionalit, ke kterým by měli prezidenti a předsedové vlád poskytnout vodítka pro další práci. Na základě přípravných prací se FI PRES domnívá, že pro budoucí jednání by bylo vhodné celkové rozmezí úrovní 1,03 % – 1,08 % (HND EU 27 včetně EDF), tj. rozpětí 1 050 – 1 100 miliard EUR pro celkový objem ve srovnání s 1 135 miliardami EUR navrženými Komisí. Dále má FI PRES za cíl zachování modernizovaného rozdělení mezi podíly politik. Pokud jde o objemy hlavních oblastí politiky, předsednictví uplatňuje následující v rámci rozmezí 1,03 % – 1,08 %: zachování rozdělení mezi hlavní oblasti politiky; vyvážení objemů soudržnosti a SZP; nalezení úspor v návrhu komise na nové priority.

STRATEGIE RADY 2019 – 2014 A PRIORITY NOVÉ KOMISE

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová představila své priority pro následujících 5 let, a to v šesti prioritních okruzích, které jsou částečně inspirovány Strategickou agendou na období 2019-2024, přijatou na červnové Evropské radě. Prioritní okruhy nesou názvy: Evropský zelený úděl, Ekonomika ve službách lidí, Evropa připravená na digitální věk, Ochrana evropského způsobu života, Silnější Evropa ve světě a Nový impuls pro evropskou demokracii.

KLIMATICKÁ POLITIKA

Evropská rada se bude zabývat také výměnou názorů k mezinárodním aspektům změny klimatu, a to zejména v kontextu klimatického summitu, který proběhl v sídle OSN v New Yorku dne 23. září 2019. A dále pak v souvislosti s mezinárodním vyjednáváním o rámci ochrany klimatu pod záštitou Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne v prosinci 2019 v Santiagu de Chile.

ROZŠÍŘENÍ EU A TURECKO

Evropská rada má potvrdit rozhodnutí Rady pro obecné záležitosti (GAC) o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií (o kterém se zatím stále jedná). Kypr bude informovat o aktuálním vývoji v návaznosti na červnové závěry Evropské rady ohledně průzkumných a těžebních aktivit Turecka ve východním Středomoří. Rada se bude informovat o turecké intervenci v severní Sýrii, situaci uprchlíků v Turecku a dopadům na migrační situaci ve východním Středomoří a podél západo-balkánské trasy.

POSELSTVÍ BUSINESSEUROPE

BusinessEurope ve svém dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi zdůrazňuje, že chce-li si Unie zachovat své životní standardy a prosazovat globálně své hodnoty, musí si zachovat konkurenceschopnost a ekonomickou udržitelnost. Evropské podniky jsou vedoucí silou při hledání udržitelných řešení a vytváření prosperity. BusinessEurope současně zveřejnil 50 priorit, kterým by se Komise měla věnovat už v prvních 100 dnech svého působení.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada

Sociální partneři podepsali dohodu o novele zákoníku práce

Sociální partneři dnes podepsali gentlemanskou dohodu o novele zákoníku práce. Ta obsahuje body, na nichž se sociální partneři dohodli už na jaře, ale nakonec se nedostaly do parlamentu. V této podobě s novelou všichni sociální partneři souhlasí a podpoří ji. Za zaměstnavatele dohodu vyjednal a podepsal prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

„Jsme rádi, že iniciativa Svazu byla pochopena a vyslyšena všemi sociálními partnery. Je to poprvé v historii sociálního dialogu v České republice, kdy jsme s partnery takovou dohodu podepsali,” oceňuje jednání sociálních partnerů Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který z pozice největšího zaměstnavatelského svazu tradičně vyjednává za české podniky s vládou a odbory na tripartitě.

„Těší nás, že jsme se na novele zákoníku práce v této podobě shodli. Pro byznys jsou důležité zejména úpravy v oblasti doručování písemností, které pomohou odstranit mnoho dnešních výkladových problémů. Ulehčení firmám přinese i zrušení povinnosti vystavovat potvrzení o zaměstnání u dohod o provedení práce do 10 000 Kč,” komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který gentlemanskou dohodu podepsal coby zástupce zaměstnavatelů v Radě hospodářské a sociální dohody.

„Novela navrhuje i spravedlivější počítání dovolené. Nově by se měla počítat podle odpracovaných hodin, a ne podle odpracovaných dnů nebo směn. Je to fér pro všechny zaměstnance ať už pracují pravidelně 8 hodin 5 dní v týdnu, nebo mají třeba krátký a dlouhý týden s různě dlouhými směnami. Trochu na půl cesty zůstává navržená úprava sdíleného pracovního místa. Její využitelnost ukáže až praxe,” doplňuje Jaroslav Hanák.

Zástupci vládní koalice a sociální partneři se podpisem gentlemanské dohody zavázali, že nebudou bez vzájemné dohody prosazovat ani podporovat žádné další změny této doplněné transpoziční novely. Nebudou také bez vzájemné dohody podporovat ani prosazovat žádné další návrhy změn zákoníku práce.

Novela zákoníku práce bude nyní předložena k projednání a schválení vládě.

kategorie Tripartita

Seminář: Podnikání ve Spojených státech amerických

Proběhne 24. října 2019 od 10:00 hodin v sídle SP ČR za účasti velvyslance USA.

Zveme Vás na seminář zaměřený na obchodní politiku mezi USA a EU, na vstup na americký trh, na fungování nové verze dohody mezi USA a Mexikem „NAFTA 2.0“ a na podnikání především v Texasu a v Kalifornii.

Seminář zahájí velvyslanec Spojených států amerických J.E. Stephen B. King a viceprezident SP ČR Radek Špicar.

Seminář proběhne 24. října 2019 od 10:00 hodin (od 9:45 registrace) v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR (Freyova 948/11, Praha 9).

Pozvánka s programem ke stažení  zde.

Registrujte se prosím zde. Účast je bezplatná.

Firmy odletěly se Svazem průmyslu do Austrálie a na Nový Zéland

Podnikatelská delegace, v níž jsou i zástupci dvou univerzit, dnes odlétá na misi do Austrálie a na Nový Zéland. Svaz průmyslu a dopravy ji organizuje ve spolupráci s Generálním konzulátem v Sydney a dalšími australskými a novozélandskými institucemi. Delegace doprovodí na oficiální návštěvě náměstka ministra zahraničních věcí Martina Tlapu. Během cesty, která potrvá do 19. října, budou mít podnikatelé možnost jednat na B2B i B2G úrovni na třech obchodních fórech v novozélandském Aucklandu a australských městech Melbourne a Sydney.

Program mise Svaz průmyslu a dopravy zaměřil na podporu byznysu v oblasti IT a komunikačních služeb, na optimalizaci a efektivní využití stávajících a nových zdrojů energie, snižování spotřeby energií či technologie „smart cities“. Dále se bude věnovat i podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně umělé inteligence.

Austrálii a Nový Zéland jsou země plné příležitostí ke spolupráci ve vědě a výzkumu, především aplikovaném výzkumu a inovací, myslí si jeden z účastníků mise Vojtěch Helikar, Senior Business Consultant CEITEC VUT. „V současné době spolupracují české a australské firmy a univerzity v oblasti nanomateriálů. CEITEC VUT dlouhodobě spolupracuje s Technologickou univerzitou v Sydney. Cílem naší cesty je spolupráci prohloubit nebo i rozšířit do více oborů. Na misi chceme našim australským a novozélandským partnerům představit možnosti spolupráce na jednotlivých projektech v oblasti inovací a aplikovaném výzkumu,“ uvádí.

Svaz průmyslu a dopravy předá australské a novozélandské straně informace o Inovační strategii ČR 2019-2030. Českou republiku bude Svaz prezentovat jako zemi EU, která si drží kvalitní výrobu v tradičních oborech, ale zároveň se cíleně věnuje podpoře potenciálu v nových inovativních oblastech. Vzhledem k velké vzdálenosti od ČR zde mohou uspět zejména firmy a organizace, které jsou schopny partnerům nabídnout inovativní a unikátní technologie. Mezi ty patří například systém S.A.W.E.R. Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, který slouží pro výrobu pitné vody.

„Technologie S.A.W.E.R. vyrábí vodu ze vzdušné vlhkosti a umí pracovat i v nejsušších pouštních oblastech naší planety. Před několika dny jsme uzavřeli smlouvu s investorem ze Spojených arabských emirátů. V Austrálii je tak pro nás hlavní najít obchodní kontakty a demonstrační místo pro další prototyp technologie,“ popisuje Jakub Dytrich, tajemník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.

V AUSTRÁLII SE UPLATNÍ FIRMY Z DOPRAVNÍHO PRŮMYSLU, NOVÝ ZÉLAND DÁVÁ PŘÍLEŽITOST PODNIKŮM V OBLASTI ENERGETIKY

„V polovině minulého roku byla zahájena jednání o Dohodách o volném obchodu mezi EU a oběma zeměmi. Tyto dohody by měly usnadnit českým exportérům a investorům přístup na australský a novozélandský trh díky zmírnění nebo úplnému odstranění celních, certifikačních a dalších bariér,“ vysvětluje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Příležitosti pro české exportéry vidí Svaz průmyslu a dopravy například v dopravním průmyslu a infrastruktuře. „V Melbourne a v Sydney bylo schváleno několik velkých infrastrukturních projektů, mimo jiné je ve výstavbě druhé mezinárodní letiště v Sydney, s jehož dokončením se počítá v roce 2026. V Melbourne se staví nové vlakové spojení na letiště,” komentuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Podle nezávislého mezinárodního institutu Stockholm International Peace Research Institute byla Austrálie v roce 2018 po Saudské Arábii druhým největším světovým dovozcem zbraní. V souladu s novou Bílou knihou obrany připravuje australská vláda v tomto oboru velké investice s výhledem až do roku 2035.

Nový Zéland generuje dvě třetiny energie z obnovitelných zdrojů, zejména z vodních, větrných a geotermálních elektráren. Novozélandská vláda chce do roku 2035 pokrýt 100 % energetických potřeb z obnovitelných zdrojů. Další příležitosti mají české firmy také v dopravním průmyslu a infrastruktuře, například při stavbě infrastruktury městské hromadné dopravy v Aucklandu nebo při realizaci dlouhodobého projektu na rozšíření letiště.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy

Svaz průmyslu pomohl vrátit české firmy do Kurdistánu

Česká republika se díky aktivitě Svazu průmyslu a dopravy ČR po pěti letech opět formou oficiálního stánku prezentovala na mezinárodním veletrhu International Multi – Sector Trade Fair v Erbílu, centru iráckého regionu Kurdistán

Svaz průmyslu a dopravy se významně podílel na návratu českých firem na mezinárodní veletrh International Multi-Sector Trade Fair v iráckém Erbílu. Učinil tak prostřednictvím Česko-irácké obchodní rady, která sdružuje české firmy, které mají obchodní zájmy v Iráku. Kromě Svazu průmyslu se na oficiálním stánku České republiky prezentovaly společnosti Energy Steel plus, JSR Institute, URC Systems, MZ Liberec, New Oil Generation, Vyrtych a Česká exportní banka. Prostřednictvím katalogů zajistil Svaz průmyslu prezentaci dalším sedmi firmám.

Mezinárodní veletrh International Multi – Sector Trade Fair představuje nejdůležitější veletržní akci v iráckém regionu Kurdistán se zaměřením na strojírenství, stavebnictví, zemědělství, zpracovatelský průmysl a vzdělání. Veletrh navštívilo více než devět tisíc návštěvníků z Iráckého regionu Kurdistán, Iráku i zahraničí.

erbil2

Na veletrhu se firmy dozvěděly o potřebách Iráku a iráckého regionu Kurdistán v oblasti rekonstrukce a modernizace průmyslu, infrastruktury, školství a zlepšení životních podmínek obyvatel. Tyto projekty prezentovala irácká a kurdská ministerstva, banky a investičními společnosti.

Irácký region Kurdistán je z hlediska politického, bezpečnostního a ekonomického považován za nejstabilnější část Iráku. Kurdská regionální vláda po období nestability způsobené konfliktem s Islámským státem připravuje ekonomické reformy s cílem stabilizovat ekonomiku a zlepšit život obyvatel.

„S podporou Česko-irácké podnikatelské rady naše společnost na veletrhu podepsala smlouvu o klíčové dodávce české zdravotnické techniky do nově vznikající katolické nemocnice Maryamana Hospital v regionu Erbíl,“ uvádí Alexandr Jermek, ředitel obchodního rozvoje společnosti MZ Liberec.

erbíl1

Jakub Hodinář, ředitel New Oil Generation s.r.o. ocenil možnost setkání s partnery z oblasti energetiky a ropy. „Ta stále skýtá pro české společnosti velké možnosti spolupráce, je nezbytné se však na místním trhu umět pohybovat a být pro místní partnery důvěryhodnou a flexibilní společností,“ dodává Hodinář.

Ředitel exportního financování ČEB Tomáš Hadžega dodává, že kromě tradičních odvětvích spolupráce, jako jsou energetika, těžba a zpracování ropy či infrastruktura, existuje řada možností i v jiných odvětvích. „Jsme připraveni tento perspektivní trh podpořit prostřednictvím exportního financování jednotlivých projektů českých společností,“ slibuje Hadžega.

Česko-irácká podnikatelská rada bude mít nově pobočku jak v Erbílu, tak i v Bagdádu. Na veletrhu představil výkonný ředitel Česko-irácké podnikatelské rady veřejnosti Mahmooda Jamala, který bude šéfem pobočky Česko-irácké podnikatelské rady v iráckém regionu Kurdistánu.

kategorie Podpora exportu

Svaz průmyslu zaujal na MSV sérií odborných seminářů

Ve stánku Svazu průmyslu a dopravy ČR se letos diskutovalo o budoucnosti elektromobility, energetických úsporách, kreativním průmyslu nebo digitální technologii blockchain. Odborné semináře patřily k vrcholům programu Kavárny Svazu průmyslu, do níž SP ČR letos převlékl svůj stánek.

Český automobilový průmysl vstupuje do éry elektromobility. Škoda Auto letos spustila výrobu plně elektrického modelu CitiGo iV a plug-in hybridu Superb iV. Příští rok se k nim přidá další plně elektrický vůz Vision iV, jehož podobu se mohli letos prohlédnout i návštěvníci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu. Do roku 2025 bude vyrábět Škoda Auto pět typů elektromobilů, zaznělo na prvním odborném semináři, které letos Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal ve svém stánku pojatém jako kavárna na strojírenském veletrhu.

 kadera

„Automobilový průmysl se hlásí k pařížským cílům pro snižování emisí CO2. Přidat se musí i stát. V roce 2025 budou chybět 3 tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily a v roce 2030 dokonce 20 tisíc dobíječek. Zde je role státu klíčová, stejně jako u vytvoření motivačního ekosystému pro zákazníky,“ uvedl na semináři Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto. Zástupci automobilového průmyslu s podporou Svazu průmyslu už jednají se státem, aby vyřešil také daňové otázky spojené s elektromobilitou.

ENERGETICKÉ ÚSPORY JSOU SOUČÁST SMART CITY

V budovách je obrovský potenciál na energetické úspory. Tlak na šetření energií bude v příštích letech kvůli evropským energetickým a klimatickým cílům růst. V domech a budovách se spotřebuje zhruba 60 procent energie. S energetickou modernizací budov souvisí také řada dalších aspektů. Nyní 90 procent času tráví lidé v budovách, přičemž 60 procent populace trpí syndromem nezdravých budov, uvedl na semináři k energetickým úsporám generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

cermak

Investice do modernizace hospodaření s energiemi v budovách lze financovat samotnými energetickými úsporami. Jde o model nazvaný EPC, v němž modernizaci financuje dodavatel a zákazník, většinou města a obce, pak investici splácejí z částky, kterou ušetří za energie. Energetické projekty zapadají také do konceptu chytrých měst. „Smart city je pro mě zdravé propojení úspor energie v budovách, elektromobility, telematiky a dalších opatření. Menší města jako Třinec, Písek či Náchod v tom jdou často příkladem těm větším,“ řekl návštěvníkům Kavárny Svazu průmyslu Kamil Čermák.

BEZ KREATIVITY NENÍ PŘIDANÁ HODNOTA

Svaz průmyslu se aktivně věnuje podpoře kreativních průmyslu a inovací. Právě kreativita přináší firmám vyšší přidanou hodnotu a konkurenční výhodu. „Pokud se má český průmysl odpoutat od montoven, musí se zaměřit na výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou. Když si jdete něco koupit, pračku, ledničku či výlet, nezajímá vás jen to, jestli je to funkční, ale i to, jestli vám to přinese nějaké uspokojení, estetiku,“ prohlásil na úvod semináře o roli kreativního průmyslu Martin Wichterle, člen představenstva Svazu průmyslu a majitel skupiny Wikov Industry.

kreativni prumysl

Průmyslový design je zásadní inovací. Existuje množství produktů nejen v nábytkářském či sklářském průmyslu, které patří ke světové špičce právě díky průmyslovému designu. Nutnosti podpory kreativního průmyslu si je vědomo také ministerstvo průmyslu a obchodu. „Pokud chceme být inovační zemí, tak kreativita je základem inovací. V Česku ale zatím neexistuje promyšlená strategie k podpoře kreativního průmyslu,“ uvedl na stánku Svazu průmyslu Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Kulturní a kreativní průmysly mají značný vliv na ekonomiku států tvorbou produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou a do budoucna by se měly výrazně podílet na ekonomickém růstu Evropy. Tento sektor může vytvořit pracovní místa, která nelze nahradit automatizací, doplnil na semináři Čestmír Vančura, prezident Zlínského kreativního klastru. „Chceme, aby se v roce 2020 stalo ze Zlína nejvýznamnější centrum kreativního průmyslu,“ dodal Vančura.

Prezentace MPO ke stažení zde.
Prezentace Zlínského krativního klastru ke stažení zde.

 

BLOCKCHAIN POMÁHÁ CHRÁNIT DOKUMENTY

Budoucí prosperita průmyslových firem bude záviset i na jejich digitalizaci. Jednou z perspektivních digitálních technologií je blockchain. První průmyslový blockchain, na němž běží aplikace pro ověřování firemních a dalších dokumentů, už letos spustila Elektrotechnická asociace. Svaz průmyslu se v říjnu stal jedním z uzlů, na kterém je blockchainová databáze uložena.

proks

V ELA blockchain se ukládá jen digitální otisk, neboli hash dokumentu. „Tak jako nenajdete dva lidi se stejným otiskem prstu, v blockchainu neexistují dva různé dokumenty se stejným hashem. V ELA blockchain si pojistíte, že proti vám nikdo nevytáhne falešnou smlouvu nebo jiný dokument,“ vysvětloval Jan Prokš, ředitel Elektrotechnické asociace.

Blockchain představuje další vývoj internetu. „Tato technologie přináší technické řešení pro současná omezení internetu. Díky šifrování je jasné, kdo má k čemu práva a jak může s těmito právy nakládat. Můžeme také důvěřovat datům, která jsou v blockchainu uložená. Navíc umožňuje převod digitalizované hodnoty,“ dodala Maria Staszkiewicz, ředitelka České fintech Asociace, která je členem Svazu průmyslu.

Prezentace ke stažení zde.

kategorie MSV