Jitka Hejduková: Těší mě, že firmám dokážeme poradit

spinfo Hejdukova Jitka 2019

Na Svaz průmyslu se obrací řada firem, které potřebují pomoct třeba při zaměstnávání cizinců. Ředitelku Sekce zaměstnavatelské Jitku Hejdukovou těší, že jim Svaz dokáže poradit. 

Na podzim jste iniciovali gentlemanskou dohodu k zákoníku práce. Proč byla důležitá?

Za dohodu jsme rádi. Ukázali jsme, že je možné se s odbory na nějakých úpravách zákoníku práce vůbec domluvit. Kompromisní návrh novely zákoníku práce obsahuje úpravy technického charakteru, které zaměstnavatelé dlouhodobě požadují. Například zjednodušuje doručování písemností nebo redukuje případy vydávání zápočtového listu. Dohodli jsme se i na úpravách z oblasti BOZP, ať už jde o prevenci nebo zvýšení odškodného při smrtelných úrazech a na novém spravedlivějším počítání dovolené. 

Valorizační mechanizmus pro výpočet minimální mzdy se ale do zákoníku práce prosadit nepodařilo? 

Valorizační mechanizmus pro výpočet minimální mzdy považujeme za klíčový, abychom se nemuseli o jejím zvyšování každoročně dohadovat. Mrzí nás, že s ním nesouhlasila Asociace samostatných odborů stejně jako s úpravami kolektivního vyjednávání v novele zákoníku práce. Ty měly řešit například pluralitu odborů v podnicích nebo závaznost kolektivních smluv vyššího stupně.

Stále řešíte i zaměstnávání cizinců ze třetích zemí?

Ano. Podařilo se nám prosadit do zákona některé změny, které firmy potřebovaly. Svaz také velmi dobře funguje jako garant Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Těší mě, že se na nás obrací řada firem, protože jim dokážeme vysvětlit pravidla zaměstnávání cizinců a pomoci při zpracování žádosti. Spolupracujeme a konzultujeme se státní správou a všemi příslušnými resorty, tím se vzájemně obohacujeme o zkušenosti s konkrétními příklady z praxe.

Čím se nyní zabýváte na poli legislativy?

Aktuálně nás nejvíc zaměstnává připravovaný zákon o hromadných žalobách. Pro podnikatele může být velmi nebezpečná. Jako problematický vidíme například princip opt-out, tedy že účastníkem řízení může být každý ze skupiny potenciálně poškozených, kdo se sám aktivně z řízení neodhlásí. V praxi o probíhajícím řízení nemusí vůbec vědět. Úprava zákona neposkytuje ochranu informací, kterými potencionální žalovaní disponují, a neřeší nebezpečí šikanózních žalob. Usilujeme, aby ministerstvo spravedlnosti návrh přepracovalo a zřízená odborná komise dopracovala zákon do přijatelné podoby.

kategorie Rozhovory

Duální vzdělávání se rozšíří do dalších krajů

Už přes tři roky ověřuje Svaz průmyslu spolu s pěti školami a pěti firmami z Moravskoslezského kraje fungování duálního vzdělávání. Od roku 2020 tento pilotní projekt rozšíří i do dalších krajů. Zájem mají desítky škol a firem. Dlouhodobým cílem Svazu je ale prosadit, aby se prvky duálního vzdělávání staly nedílnou součástí českého školského systému a počítaly s nimi i patřičné zákony.

Zatím v tuzemsku vznikl i za přispění Svazu průmyslu podklad pro věcný záměr uzákonění duální větve ve vzdělávání. Teď je na ministerstvech školství a průmyslu, aby rozhodly, jakým způsobem se tento nový způsob odborného vzdělávání do českých zákonů dostane.

DUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VŠECHNY

Duální systém by měl být podle podkladu pro ministerstva otevřený jak pro žáky středních škol, tak pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol. Dosavadní analýzy odhadují, že do deseti let od uzákonění duálního systému by se v něm mohlo vzdělávat 10 procent žáků. Firmy by na vzdělávání žáků dostávaly od státu příspěvek. Celkové roční náklady po desetiletém náběhu by se měly vyšplhat přibližně na 270 milionů korun.

„Budoucí rozvoj českého průmyslu a jeho posun k výrobě s vysokou přidanou hodnotou je existenčně závislý na kvalitě tuzemského školství. Absolventi škol ale dnes nejsou dostatečně připraveni na reálnou praxi. Inspiraci může Česko čerpat na Slovensku, kde je duální vzdělávání ošetřeno zákonem už od roku 2015,“ vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.

JISTOTA PRÁCE PO SKONČENÍ ŠKOLY

V systému duálního vzdělávání uzavírá škola s firmou smlouvu o tom, že vybrané praktické dovednosti se žáci naučí přímo ve firmě pod dozorem podnikových instruktorů. Podnik zároveň garantuje, že žáci budou umět vše, co po nich školní vzdělávací program v dohodnuté oblasti vyžaduje.

Pilotní projekt v Moravskoslezském kraji běží od roku 2017. Z firem se na něm podílejí Liberty Steel Ostrava, Brose CZ, ČEZ a částečně také Vítkovice a Varroc Lighting Systems. Na vlastní kůži ho zažil například Mikuláš Šulák. Praktickou výuku absolvoval v českém závodě výrobce komponent pro automobilový průmysl Brose CZ. Hned po skončení školy do Brose nastoupil. Příchodem na praxi totiž Šulák získal jistotu, že po ukončení školy ho Brose minimálně na dva roky zaměstná. „Líbilo se mi také, jak je zdejší vzdělávací středisko skvěle vybavené. Je tady mechanická část, pneumatická část, pracujeme s robotem, všechno je propojené a navazuje na sebe. Ve škole se s takovým vybavením nesetkáme,“ vysvětluje Mikuláš Šulák důvody, proč si Brose pro praktickou výuku vybral.

VÝUKA PŘÍMO VE FIRMĚ

Jedním z garantů moravskoslezského pilotního projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Nyní v něm máme zhruba 120 žáků ze druhých a třetích ročníků. Studují obory elektrikář, strojní mechanik nebo mechatronik. Od ledna 2020 začneme pracovat na rozšíření tohoto projektu do dalších krajů. První žáci by se tam mohli do duálního systému zapojit od školního roku 2020/2021,“ říká Jan Rafaj.

Žáci díky výuce přímo ve firmě mohou pracovat a učit se v reálných podmínkách. „Jsou vedeni v užším kolektivu a své znalosti a dovednosti srovnávají s žáky jiných škol, kteří se u firmy také učí. Zástupci podniků se účastní závěrečných učňovských zkoušek a podílí se i na hodnocení ústní části,“ uvádí Karel Sekyra, zástupce ředitele pro praktické vyučování na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel z Rožnova pod Radhoštěm. Ta spolupracuje na duálním programu s Brose, kde se nyní učí její tři žáci druhého a tři žáci třetího ročníku.

MZDA A BENEFITY

Studenti si účast v duálním programu vybírají sami. V rožnovské škole zástupci školy a firmy představí program žákům a rodičům, kteří se pak rozhodnou, jestli se do duálního systému zapojí. „Kromě perspektivy zaměstnání u stabilního zaměstnavatele poskytujícího moderní pracovní podmínky a možnost dalšího růstu, jsou studenti motivováni také prospěchovým stipendiem. Samozřejmě pobírají hodinovou mzdu a čerpají většinu zaměstnaneckých benefitů,“ vysvětluje Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ.

Firma nyní vzdělává dvanáct žáků ve druhém a třetím ročníku. Na duálním programu spolupracuje s několika školami v regionu. „V roce 2019 jsme zaměstnali prvních pět absolventů. Protože mají skvělou kvalifikaci, integrovali jsme je do našeho týmu údržby,“ dodává Pfüller. Do vybudování a vybavení svého střediska praktického vzdělávání firma investovala 10 milionů korun, aby si dokázala vychovat specialisty pro svůj provoz.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Aktuálně

Reakce Svazu na úmrtí Jaroslava Kubery

„Zpráva o smrti pana předsedy Senátu Jaroslava Kubery mě zasáhla. Byl to čestný, otevřený člověk s konzistentními názory. Na politické scéně bude chybět. Vážil jsem si i jeho snahy pomáhat českým podnikatelům. V letošním roce jsme s panem Kuberou plánovali podnikatelské mise do Jordánska a do Spojených států amerických,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Dovolenou bude možné zahrnout do odpočtů na výzkum a vývoj

Svaz vítá, že po letech sporů Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. prosince 2019 potvrdil, že lze náhradu mzdy za dovolenou uplatnit jako náklad na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 zákona o daních z příjmů.

První rozhodnutí vydal senát NSS při projednávání kasační stížnosti ve věci žalobkyně, kterou byla společnost ABADIA a. s., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství. Jedna z námitek, kterou řešil, byla uplatnitelnost náhrady mzdy za dovolenou v této oblasti. Celkově však kasační stížnost soud zamítl a rozhodnutí finanční správy obstálo, protože stěžovatelka neprokázala, že výdaje vynaložila při realizaci projektu výzkumu a vývoje.

Svaz průmyslu a dopravy uplatnitelnost nákladů za dovolené dlouhodobě prosazoval, přestože se k němu soudy nižší instance vyjadřovaly nejednoznačně. Právě o takovýchto případech, kdy se musí firmy dlouze soudit a dostat svůj případ až před Nejvyšší správní soud, jsme psali již dříve zde. Zmiňujeme přitom právě i otázku dovolených. 

„Naše slova se naplnila. Jsme rádi, že Nejvyšší správní soud potvrdil náš názor. Smutné ale je, že to trvalo několik let a zástupci státní správy odmítali slyšet logické argumenty, vést o nich diskusi a preferovali svůj výklad v neprospěch firem,“ uvedl Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy.

 PŘEDSEDA SENÁTU JOSEF BAXA V ODŮVODNĚNÍ ROZSUDKU MIMO JINÉ UVEDL:

„Je-li s ohledem na odpracované hodiny na výzkumných a vývojových pracích zřejmé, že dle zákoníku práce vzniká nárok na dovolenou, není racionálního důvodu tento výdaj nepovažovat za výdaj související s realizací projektu výzkumu a vývoje. Jde o náklad stanovený zákonem za práci, nikoliv za nepřítomnost v práci či zotavování se.“

„Náhrada mzdy za dovolenou patří mezi osobní náklady a je tudíž odčitatelnou položkou na podporu výzkumu a vývoje upraveném v § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů.“

„Práce vykonávaná lidmi s sebou neodmyslitelně nese osobní mzdové, resp. personální náklady. Ty tradičně daňové zákony považují za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (zde dle § 24 zákon o daních z příjmů). Není žádných pochyb o tom, že náhrada mzdy za dovolenou je právě oním nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jinak řečeno je jeho součástí (existuje zde „přímá“ souvislost se zdanitelným příjmem).“

„Argumenty žalovaného uměle oddělující samotný výkon práce od dovolené, během níž se zaměstnanec přece nepodílí na takových činnostech, vyhodnotil kasační soud jako ryze účelové a nepřesvědčivé. Lze je vyvrátit i pouhým jazykovým výkladem zkoumaných zákonných ustanovení, která nepožadují, aby výdaje (náklady) byly vynaloženy na realizaci projektu VaV, nýbrž při realizaci takového projektu. Je zřejmé, že zákon zde nezamýšlel striktně zúžit výdaje na ty, které byly vynaloženy přímo na řešení projektu VaV, nýbrž v (širší) souvislosti s jeho řešením.“

Tiskovou zprávu NSS a odkaz na celé znění rozsudku čj. 1 Afs 429/2018 – 41 naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky

Evropský byznys vyzývá k hledání rovnováhy ve vztahu EU – Čína

Vliv a ekonomický význam Číny nelze přehlížet. Pro mnoho českých firem jde o významný trh z hlediska exportu i importu. Zároveň však musíme věnovat pozornost i rizikům pramenícím z výrazně odlišného rámce fungování čínské ekonomiky. Evropská konfederace BusinessEurope, jejímž členem je také Svaz průmyslu, vydala strategický dokument, v němž formuluje 130 doporučení pro EU a členské státy, jak dosáhnout vyvážených vtahů EU a Číny.

Evropské firmy si přejí silnější, ale také spravedlivější hospodářské vztahy s Čínou. Překážky, které brání větší ekonomické spolupráci, pramení zejména z narušení trhu způsobených čínskou státní ekonomikou. Projevují se na jejím domácím trhu, v EU i ve třetích zemích.

Konfederace evropského podnikání (BusinessEurope) zveřejnila významný strategický dokument o hospodářských vztazích EU a Číny. Zástupci byznysu v něm společně vyzývají EU, aby se zaměřila na takový druh spolupráce s Čínou, který omezí negativní vlivy, jaké sebou nese čínská státem řízená ekonomika.

„Vstup Číny do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 byl velmi prospěšný jak pro Čínu, tak pro Evropu. V poslední době však Čína zvolila spíše model státem řízeného hospodářství, který převážil nad tržními reformami. Zároveň se nedaří provést potřebnou reformu WTO. Výsledkem jsou významně nerovné podmínky v globálním obchodu,“ uvedl prezident BusinessEurope Pierre Gattaz.

Právě proto, jak je Čína pro byznys významná, nelze přehlížet nerovnováhu ve vzájemném přístupu na trh, nerovné podmínky hospodářské soutěže a systémová narušení trhu. Evropská unie potřebuje nalézt způsoby jak zajistit silnější, férovější a vyváženější vztah s Čínou. Bez toho nebudou moci firmy plně využít potenciál vzájemného obchodu,“  dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Zejména je potřeba podle BusinessEurope dosáhnout následujících cílů:
– zajistit rovné podmínky pro spolupráci mezi EU a Čínou,
– omezit dopad tržních distorzí působených vládními zásahy v Číně,
– posílit vlastní konkurenceschopnost EU,
– zajistit férovou konkurenci a spolupráci na třetích trzích.

Svaz průmyslu oceňuje, že dokument není pouze apelem, ale kromě 4 klíčových předpokladů k dosažení žádaného stavu obsahuje také 130 doporučení adresovaných institucím EU a členským státům.

Celou strategii BusinessEurope si můžete prostudovat zde.

Zkrácené shrnutí je pak ke stažení zde.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika

Investice do výzkumu táhly v roce 2018 za rekordem firmy

Poprvé v historii překročily výdaje na výzkum a vývoj v Česku hranici 100 miliard korun. Samotné firmy investovaly 60 miliard korun.

Výdaje na výzkum a vývoj z kapes tuzemských firem, státu a z evropských fondů v roce 2018 dosáhly 103 miliard korun, uvedl Český statistický úřad. To je o 14 procent více než v roce 2017. Za posledních pět let na výzkumné aktivity podle ČSÚ směřovalo celkem 450 miliard korun. Svaz průmyslu intenzivně usiluje o zlepšení podmínek firemních investic a snazší čerpání státních a evropských prostředků na výzkum a vývoj. graf19

K nárůstu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2018, které představovaly 1,9 procenta českého HDP, přispěly všechny zdroje financování. Největší měrou se o něj ale zasloužily podniky. Ty v roce 2018 na svou výzkumnou činnost vynaložily téměř 60 miliard korun, tedy o 6,1 miliardy korun více než v roce 2017. Pro porovnání, stát v tomto období investoval 35 miliard korun, z evropských zdrojů pak na výzkum a vývoj mířilo šest miliard korun.

VÝZKUMNÝM AKTIVITÁM VÉVODÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Podle dat ČSÚ se výzkumem a vývojem v ČR zabývá 2 590 firem, přičemž převažují ty s méně než 10 výzkumníky. Nejvíce se investuje ve zpracovatelském průmyslu. U subjektů v zahraničních rukách je dominantní automobilový průmysl. Naopak u domácích podniků směřuje na výzkum a vývoj nejvíce peněz ve strojírenství. Největší nárůst v uplynulém pětiletém období vykazuje automobilový průmysl. Ještě v roce 2013 v něm šlo na výzkum a vývoj 6,5 miliardy korun, v roce 2018 to bylo již 12,6 miliardy. Podobnou dynamiku má i elektrotechnický sektor.

Z pohledu oborového rozdělení investic v jednotlivých krajích hrají prim výzkumné činnosti ve zpracovatelském průmyslu. Výjimkou je jen Praha a Jihomoravský kraj, kde vévodí sektor informačních a komunikačních činností. Roste počet subjektů, které na výzkum a vývoj vynaloží více než jednu miliardu korun za rok. Tuto částku podle ČSÚ předloni překročilo 16 subjektů. Mezi nimi bylo sedm podniků, sedm škol a dva ústavy Akademie věd ČR. Před deseti lety bylo miliardových subjektů pouze pět.

Přestože investice do výzkumu a vývoje pomalu nabírají na obrátkách, naplnit dlouhodobý cíl EU pro tyto výdaje ve výši 3 procenta HDP se zatím nedaří. V tomto ukazateli uspěly v roce 2018 jen čtyři unijní státy Švédsko, Dánsko, Německo a Rakousko. Česká republika se drží na 10. pozici.

Jan Proksch,
manažer pro výzkum, vývoj a inovace

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky

Díky SP ČR plnění cíle pro energetické úspory nezdraží energii

Za dosažení cíle pro energetickou účinnost bude i v období 2021 až 2030 odpovědný stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyslyšelo požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR, aby stát nepřenášel odpovědnost za dosažení cíle energetické účinnosti na firmy a obyvatelstvo. Nevystaví je tak riziku zdražování energie v důsledku plnění tohoto cíle. Vyplývá to z aktuálního znění Návrhu vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který schválila vláda. Vnitrostátní plán obsahuje cíle a politiky v oblasti energetické účinnosti či podílu obnovitelných zdrojů energie na období 2021-2030.

Evropská směrnice o energetické účinnosti požaduje, aby členské státy vykázaly od roku 2021 každý rok nové úspory energie ve výši 0,8 procenta z průměrné spotřeby energie za rok 2016 až 2018. Svaz průmyslu si nechal zpracovat studii, která vyčíslila náklady na splnění tohoto cíle v ČR v letech 2021 až 2030 na 600 až 1000 miliard korun. Náklady tak mohou každý rok dosáhnout více než 2 procent českého HDP.

Na přelomu let 2018 a 2019 proto Svaz uzavřel dohodu s MPO, že ministerstvo nejprve nechá spočítat a prověřit potenciál úspor v ČR. Pak teprve rozhodne o způsobu plnění cíle tak, aby mělo co nejnižší negativní dopady na konečné spotřebitele energie. Na základě detailních analýz Svaz průmyslu ministerstvu navrhl, aby stát pokračoval i po roce 2020 v plnění cíle pomocí alternativních politických opatření, které znamenají, že stát iniciuje a podporuje nová úsporná opatření. Tento způsob plnění cíle umožňuje směrnice o energetické účinnosti.

„Díky téměř každodenní spolupráci MPO a SP ČR v posledních měsících se nám společně podařilo identifikovat a propočítat návrhy všech možných opatření pro naplnění cíle úspor podle požadavků směrnice o energetické účinnosti. Díky tomu jsme našli potenciál a nástroje k plnění cíle úspor, které umožní pokračování stávajícího způsobu plnění cíle alternativními politickými opatřeními. Jsem rád, že Svaz průmyslu přispěl k tomu, aby domácnosti a firmy kvůli plnění cíle energetických úspor neměly dražší konečnou cenu energie,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nezbytný pro úspěch plnění cíle energetických úspor je aktivní přístup státu. Vláda se musí skutečně jednotlivým nástrojům věnovat, například atraktivně a jednoduše nastavit dotační programy,“ dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu.

Energetické úspory jsou jedním z nástrojů na dlouhodobé cestě k dosažení uhlíkové neutrality. Průmysl si je vědom, že se na této zásadní technologické změně musí podílet. „Svaz průmyslu proto dojednal s ministerstvem průmyslu a obchodu mechanismus dobrovolných dohod o úsporách energie. Ty budou uzavírat energetické společnosti a stát. Společně s MPO Svaz průmyslu také vypracoval vzorové znění takové dohody,“ uvádí Bohuslav Čížek.

Vnitrostátní plán stanovuje výši příspěvku ČR k tzv. evropským klimaticko-energetickým cílům EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti.

Vedle energetických úspor je neoddělitelnou součástí Vnitrostátního plánu závazek na plnění cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. Svaz průmyslu trvá na tom, že pro výstavbu nových elektráren a modernizaci těch stávajících musí platit striktní zachování technologické neutrality. Ke všem typům zdrojů se stát musí chovat stejně. Například i velké solární elektrárny musí mít šanci účastnit se po roce 2020 plánovaných aukcí, v nichž budou investoři soutěžit o podporu pro vyrobenou elektřinu.

Pro průmysl a obyvatele Česka je klíčové, aby stát naplňoval cíle pro OZE a energetickou účinnost s co nejnižšími náklady, to znamená, aby preferoval vždy co nejlevnější zdroje a opatření. Plnění cílů nesmí zatížit cenu energie tak, že se kvůli ní stane český průmysl nekonkurenceschopný.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy

České firmy hledají podnikatelské příležitosti v Indii

Najít vhodné obchodní příležitosti v dopravě, sklářství, leteckém nebo automobilovém průmyslu. Právě s takovými plány vyrazilo v pondělí 13. ledna celkem 12 českých firem na 201. podnikatelskou misi Svazu průmyslu a dopravy ČR. Cílem čtyřdenní cesty je Indie, kam podnikatelé doprovázejí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka.

Hlavním bodem cesty je podnikatelské fórum v Dillí, na kterém mohou české firmy při byznysových jednáních navázat spolupráci s indickými partnery. Fórum zahájí ministr zahraničí Tomáš Petříček za účasti svého protějšku z Indie.

„Indie je jednou z prioritních zemí české exportní strategie. Hodnota českého exportu do Indie v posledních pěti letech pořád stoupá, od roku 2013 se zvýšila skoro o polovinu. Nejlépe se tam daří českým vývozcům v oblasti automobilového průmyslu a strojírenství. Naše podnikatelská mise by ale mohla otevřít dveře na indický trh i podnikatelům z dalších oborů,“ říká viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar, který podnikatelskou delegaci vede.

Rychle rostoucí indický trh představuje pro český export zajímavé obchodní příležitosti. Tamní ekonomika patří mezi sedm největších na světě, od roku 2014 si dokonce drží status nejrychleji rostoucí velké ekonomiky planety. Díky ekonomickému rozvoji se v Indii zvyšuje poptávka po novém zboží a nových technologiích. I proto míří na podnikatelskou misi se Svazem průmyslu a dopravy například společnost AD-IN-ONE Europe a.s.

„Pro naši firmu je Indie velmi zajímavý trh. Vyvinuli jsme unikátní systémové řešení pro práci reklamních agentur, architektonických kanceláří a dalších firem, které pracují na bázi projektového řešení s klienty, a rádi bychom toto řešení dostali dále do světa. Jsme úspěšní v Čechách, na Slovensku, v Polsku, máme instalace v Emirátech, Vietnamu, Ekvádoru, Číně, v Kuvajtu. Indii vnímáme jako velmi rychle rostoucí, technologicky zdatný trh s obrovským potenciálem, proto jsme se rozhodli využít podnikatelské mise do Indie právě pro první zmapování tohoto pro nás velmi zajímavého trhu,“ říká Petr Jandík, viceprezident pro globální prodej společnosti AD-IN-ONE Europe a.s.

České a československé výrobky mají na indickém trhu své místo již po mnoho desetiletí. V sedmé největší zemi světa se prosadily zejména značky jako Jawa, Tatra, Baťa nebo Škoda Auto, jejíž zástupci se podnikatelské mise také zúčastní. Právě automobilový průmysl přispívá k hospodářskému růstu Indie značnou měrou. Dokládá to i rostoucí zájem o tamní trh u českých firem podnikajících v automobilovém odvětví.

Proniknout na indický trh se v minulosti už pokoušela i společnost Czech Aviation Training Centre. Na aktuální podnikatelské misi chce tato počáteční jednání prohloubit při osobních schůzkách. „Indický letecký trh je pro Czech Aviation Training Centre zajímavý z hlediska značné poptávky po pilotních profesích v regionu. Věříme, že s podporou zastupitelského úřadu v Dillí se setkáme s vedoucími pracovníky hlavních leteckých společností a prohloubíme naše stávající kontakty. V podstatě jdeme cestou, kterou jsme si již úspěšně vyzkoušeli díky ekonomické diplomacii i v jiných zemích jihovýchodní Asie, např. v Malajsii,“ říká Ladislav Slípka, obchodní ředitel společnosti Czech Aviation Training Centre.

Čeští podnikatelé se ale v Indii můžou prosadit v řadě dalších oblastí, například v energetice, obranném průmyslu, ve zdravotnictví či vodohospodářském průmyslu. Jen v roce 2018 vyvezli čeští exportéři do Indie zboží za víc než 15 miliard korun a za prvních jedenáct měsíců roku 2019 za skoro 13 a půl miliardy. V pronikání na indický trh navíc pomáhá českým firmám od roku 2017 také podnikatelský inkubátor v jihoindickém Bengalúru. Projekt provozovaný Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR by měl fungovat jako zázemí pro středně velké české průmyslové podniky.

kategorie Tiskové zprávy

Podnikatelská mise s ministrem životního prostředí do SAE

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet ministra životního prostředí pana Richarda Brabce při návštěvě Spojených arabských emirátů v termínu 2. – 5. března 2020.

Podle předběžného rámcového programu navštíví podnikatelská delegace Dubaj. Svaz průmyslu a dopravy ČR zde ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Abu Dhabi a Dubajskou obchodní a průmyslovou komorou zorganizuje podnikatelské fórum a B2B jednání, kde budou mít české firmy příležitost prezentovat své výrobky a technologie zainteresovaným místním partnerům.

Program v Dubaji bude také zahrnovat účast na zahájení veletrhu Middle East Electricity 2020 a v plánu je rovněž návštěva areálu Světové výstavy EXPO 2020 a českého pavilonu a další aktivity ve spolupráci s dalšími partnery. Na přípravě programu intenzivně pracujeme.

Uzávěrka přihlášek a registrací je v pondělí 27. ledna 2020.

Více informací naleznet v pozvánce na misi.

K úspěšné registraci je třeba:

  1. vyplnit a podepsat přihlášku a naskenovanou zaslat na pserakova@spcr.cz,
  2. vyplnit registrační formulář,
  3. vyplnit jeden snímek prezentace v angličtině – slouží pro představení společnosti na podnikatelském fóru.

Podnikatelskou misi organizačně zajišťuje Ing. Petra Šeráková (pserakova@spcr.cz). Bližší informace Vám poskytneme na tel. 225 279 404.

Šeráková Petra

 

kategorie Podnikatelské mise a semináře

Průmysl v listopadu meziročně klesl

Průmysl v listopadu pokračoval v klesající tendenci a po očištění reálně meziročně výroba klesla o 3,2 %, zatímco v říjnu o 0,4 %. Meziměsíčně pak průmysl klesal o 1,1 %. Pokles produkce v průmyslu se tak oproti minulým měsícům zrychlil. Za celý loňský rok se meziroční vývoj průmyslové výroby v podstatě blíží kladné nule. Srovnáváme ale s rekordními pozitivními výsledky předchozích let.

Nové zakázky klesly o 2,9 %. Nicméně zde jsou měsíční hodnoty významně zkresleny měsíčními výkyvy a mimořádnými výsledky listopadu 2018 v sektorech jako je chemický průmysl či výroba ostatních dopravních prostředků. Největší pokles byl v oblasti počítačů a v ocelářství, naopak oproti říjnu se výroba motorových vozidel vrátila do kladných čísel.

„Jisté je, že průmysl již nemá tak dobrou kondici jako v minulosti. Za celý loňský rok tak v meziročním růstu průmyslové výroby neočekáváme žádná skvělá čísla. Je třeba si ale uvědomit, že výsledky za rok 2018 a v listopadu 2018 obzvlášť byly velmi pozitivní a průmysl si vybudoval silnou základnu. Přestože firmy musí počítat s řadou nejistot, jako například s hrozbou obchodních válek, v prvních měsících 2020 by výsledná čísla nemusela být tak dramatická jako loni v listopadu,“ říká hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

kategorie Tiskové zprávy