Zúčastněte se druhého ročníku průzkumu Compliance 360°

spinfo pruzkum compliance 2022 upoutavka

Compliance Academy se po třech letech rozhodla zrealizovat další ročník komplexního průzkumu zkoumajícího stav compliance v ČR napříč odvětvími.

První ročník průzkumu (Compliance 360° (2019)) sesbíral od více než stovky organizací odpovědi na více než 120 otázek, a nabídl poměrně reprezentativní vhled do toho, jak tuzemské organizace a jejich zaměstnanci o compliance přemýšlí, a jak řízení compliance v organizacích prakticky funguje.

Ačkoliv byly získané poznatky v mnohém zajímavé a část z nich je bezpochyby stále relevantní, v uplynulých 3 letech se svět potýká jak s globální pandemií, tak s válkou na území Evropy a všemi navazujícími ekonomickými a společenskými dopady. Ty mají bezesporu vliv i na oblast compliance, tým Compliance Academy proto považuje za vhodné aktuální situaci #czechcompliance opět prozkoumat.

Změnilo se nějak celkové vnímání compliance v ČR? Objevují se nové standardy nebo nástroje, které organizace v rámci compliance využívají? Jak globální události ovlivnily tón shora a objem zdrojů věnovaných realizaci agend spojených s compliance nebo vzdělávání v této oblasti? 

 • Zapojte se do průzkumu a přispějte ke zvýšení povědomí o compliance a jeho českých specifikách zde.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je odborným partnerem průzkumu.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Aktuálně

První výzva podpory pro firmy dle Dočasného krizového rámce

MPO 2. 11. 2022 vyhlásilo první výzvu z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Výzva je vypsána v souladu s programem, který schválila v říjnu vláda (zde). Vychází z pravidel dle Dočasného krizového rámce (DKR) ještě před jeho poslední evropskou revizí (viz níže). Výzva umožňuje některým firmám zmírnit část nárůstu nákladů na elektřinu a plyn ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 a příjem žádostí by měl být zahájen 15. listopadu 2022.

Bez prokazování provozní ztráty a energetické náročnosti mohou firmy v případech, že jim cena není pro příští rok nařízením vlády zastropována, získat 30 % způsobilých nákladů s limitem 45 mil. Kč. Způsobilé náklady vznikají firmám, kterým cena energie vzrostla o více než dvojnásobek ve srovnání s referenčním obdobím (2021) – blíže popsáno ve výzvě. Další kategorie podpory umožňující vyšší míru podpory (50, respektive 70 % způsobilých nákladů) s vyššími limity (až 200 mil. Kč) jsou určené pro energeticky náročné firmy (nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % obratu) a případně firmy z vybraných odvětví dle přílohy 5 ve Výzvě. Tyto dvě vyšší kategorie ale mají bohužel další omezení ve vztahu k podmínce provozní ztráty, což je pro řadu firem činí obtížně využitelnými (i proto Svaz v rámci revize DKR usiloval o odstranění této podmínky).

Text výzvy a bližší informace naleznete na stránkách MPO zde.

Spuštění programu a výzev dle DKR Svaz požadoval a prosazoval od počátku vyhlášení této možnosti ze strany EK jako jednu ze součástí balíčku opatření pro firmy. Svaz průmyslu koordinoval a komunikoval připomínky firem vůči vládě a MPO při nastavování programu a výzvy v ČR. Již dříve se podařilo vyjednat, aby součástí nebyly tzv. zelené podmínky, nebo aby u podpory do 45 mil. Kč nebylo nutné splnit podmínku provozní ztráty. Nicméně i přesto nadále zůstala tato podmínka pro určité kategorie pomoci součástí programu a tím i výzvy. Řada omezení plynoucích zejména ze samotného Dočasného rámce na evropské úrovni zůstává a tím je tento nástroj pro řadu firem komplikovaným a nedostatečným. Tento program proto považujeme pouze jako doplňkový a nadále aktivně požadujeme mimořádné opatření v cenách energie, které by se týkalo všech firem například formou zastropování. První vyhlášená výzva navíc pokrývá pouze část tohoto roku (dosavadní vývoj) a v tuto chvíli nadále není k dispozici opatření či jistota pro velké firmy a další firmy, které nespadají pod zastropování, ohledně vývoje cen energie pro příští rok. Závažná rizika negativního vývoje pro naší ekonomiku trvají.
Některá omezení byla zmírněna a zjednodušena revizí DKR na evropské úrovni 28. října a další programy a výzvy může ČR tedy také zatraktivnit (aktuální znění i předchozí verze evropského DKR lze nalézt zde). V dalších jednáních a pro další výzvy budeme samozřejmě prosazovat maximální využití nových podmínek rámce Českou republikou a doufáme, že je Vláda naplno využije.

AKTUALIZACE (4. 11. 2022): ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy, které nám posíláte.

1) Naše firma podniká ve více CZ-NACE oblastech včetně tzv. vyloučených odvětví pro podporu z DKR, které ale tvoří pouze minimum našeho obratu, hlavní podnikání máme jinde. Co to pro nás znamená?
Bohužel s tím, jak je nyní výzva napsána lze dovozovat, že pokud je součástí vašeho podnikání jedno nebo více vyloučených odvětví, neměli byste nyní jako žadatel na podporu nárok. Na daný problém jsme MPO již jako Svaz upozornili a do spuštění příjmu žádostí budeme požadovat nápravu, aby nebyli omezováni žadatelé, pro které činnosti uvedené ve vyloučených CZ-NACE nejsou hlavní, rozhodující. MPO přislíbilo nápravu, konkrétní úprava je v řešení.

2) Naše firma je MSP a spadá do zastropování cen podle nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu, ale to se týká až roku 2023. V problémech jsme se díky cenám energie ocitli už letos. Můžeme zažádat o podporu z DKR za rok 2022?
Bohužel nikoliv. Program a výzvu MPO nastavilo pouze pro odběrná místa, na která se nevztahuje zastropování. Svaz průmyslu a dopravy na tento problém dlouhodobě upozorňoval a stále upozorňuje. Požadovali jsme na jednáních, aby toto omezení vláda nezahrnovala. Svaz DKR vždy chápal pouze jako doplněk a pro řadu nejhůře zasažených firem i jako určitou první pomoc – například řada nejen skláren, pekáren nebo keramických provozů jsou ve skutečnosti malé a střední podniky, kterým vláda slibovala pomoci. Byť zastropované ceny budou platit až od 1. ledna 2023 a Svazu se podařilo odstranit limit pro spotřebu plynu u MSP, řada firem se do problémů dostala už letos. Způsobilá období pro zastropování a DKR (únor až říjen 2022) se nijak nepřekrývají, což znamená, že zde není žádný problém z hlediska pravidel veřejné podpory. Přesto na základě politického rozhodnutí zůstane pro rok 2022 vaše firma bez pomoci. Svaz toto bude nadále rozporovat.

3) Ceny energie nás výrazně zasáhly, přesto se nám díky úsporným (včetně omezení provozu) a jiným opatřením podařilo zůstat v černých číslech a nejsme v provozní ztrátě. Dosáhneme na podporu z DKR?
Ano, dosáhnete alespoň na základní úroveň podpory do 45 mil. Kč. Svazu průmyslu a dopravy se pro první výzvu podařilo odstranit podmínku provozní ztráty alespoň pro základní úroveň podpory. Nicméně tato pomoc je pro řadu firem nedostatečná, a proto jako Svaz průmyslu a dopravy prosazujeme další potřebná opatření, včetně plošného zastropování.
U vyšších úrovní podpory podmínku provozní ztráty (záporná EBITDA) původně stanovila evropská pravidla DKR. Svaz průmyslu a dopravy proto požadoval zásadní revizi těchto pravidel, včetně například zrušení podmínky provozní ztráty a navýšení limitů podpory. K této změně nedávno došlo, jak je uvedeno v článku a odkazu výše. Pro další výzvy – ať již listopad-prosinec 2022 nebo pro rok 2023 už změněná evropská pravidla DKR umožňují u vyšších úrovní podpory nahradit podmínku provozní ztráty meziročním poklesem EBITDA o alespoň 40 %. Svaz průmyslu a dopravy bude po MPO a vládě požadovat, aby využila všech zmírnění, které nová evropská pravidla DKR umožňují.

4) Jsme součástí skupiny, jaké limity se na nás vztahují?
Na žadatele (“konkrétní IČO”) se vztahují limity uvedené ve výzvě. V rámci skupiny propojených podniků je ale nutné dodržet limity dané evropskými pravidly – konkrétně vysvětleno v otázkách a odpovědích zde.

kategorie Z hospodářské politiky

Česká ekonomika již začala mírně zpomalovat

Dle předběžného odhadu Českého statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt meziročně o 1,6 %, mezičtvrletně však klesl o 0,4 %. Blížíme se tedy k tzv. technické recesi. K meziročnímu růstu HDP ČR dle ČSÚ přispěla tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka, výsledky však negativně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu, tedy reálně slabší spotřeba domácností. Na meziročním růstu hrubé přidané hodnoty se podílel jak průmysl, tak většina odvětví služeb. Počínající zpomalení ekonomiky koresponduje například s vývojem reálných příjmů domácností v důsledku vysoké míry inflace a vysokými náklady zejména na energie, s rostoucími nejistotami v ekonomice či s aktuálním zpomalováním růstu v eurozóně.

„Ekonomické výsledky v tomto roce nakonec budou mírně lepší než korigovaná očekávání v průběhu roku v důsledku války a vysokých nejistot. Je to však na úkor příštího roku, kdy by česká i evropská ekonomika měla zpomalit. Zpomalování růstu ekonomiky již ale začalo a vzhledem k mezičtvrletnímu propadu nám hrozí již v závěru tohoto roku technická recese. Makroekonomická predikce SP ČR pro letošní rok odhadující růst HDP ČR v roce 2022 ve výši 1,9 % může dopadnout díky dosavadním výsledkům i trochu lépe. V roce 2023 ale očekáváme další zpomalení růstu na 0,9 %,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Významným faktorem finálních výsledků na konci letošního, ale zejména příštího roku, bude otázka dořešení opatření k cenám energie. Negativní signály pro další ochlazení ekonomiky naznačuje několik měkkých i tvrdých dat z posledních dvou měsíců, a to od společného šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky, nedávného průzkumu SP ČR k cenám energie, přes konjukturální průzkumy ČSÚ, propady maloobchodních tržeb, Index nákupních manažerů za zpracovatelský průmysl po například aktualizované výhledy německé ekonomiky.

Dosavadní výsledky, zejména v první polovině letošního roku, byly pozitivně ovlivněné fenomény jako např. odloženou poptávkou ze strany domácností nebo efektem nízké srovnávací základy v loňském roce. Firmy však již řadu měsíců omezují překážky spojené především se skokovým nárůstem cen vstupů a s nárůstem cen energie. V posledních šetřeních SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky jsou tyto faktory považovány dokonce za suverénně nejzávažnější bariéru dalšího rozvoje dosahující rekordní míry naléhavosti. Většina firem je totiž schopna promítnout stoupající náklady do cen svých výsledných produktů jen částečně, což se nyní ještě zhoršuje vlivem nejisté poptávky. Inflace spojená se zdražováním energie se tak podepisuje v řadě případů i na snižování marží s doprovodnými negativními dopady na nábor zaměstnanců, celkový obrat exportu nebo výši investic. Revize investičních výdajů směrem dolů v následujících 6 až 12 měsících je patrná např. z aktuálního šetření SP ČR a ČNB.

Kumulace aktuálních nejistot se významně podílí i na propadu domácího a zahraničního spotřebitelského sentimentu. Prudké ochlazování očekávané poptávky naznačují poslední konjukturální průzkumy, ale také aktuální šetření SP ČR nebo Index nákupních manažerů za ČR i za eurozónu, které očekávají zhoršení zakázek a omezení koupěschopnosti zákazníků.

Uvedené problémy mají za následek celkové zpomalování tempa ekonomického růstu i v řadě dalších zemích eurozóny, kdy hospodářský růst mezičtvrletně zpomalil dle předběžných údajů Eurostatu na 0,2 % z 0,8 % ve druhém kvartálu. Náš hlavní obchodní partner partner – Německo – by měl dle predikce Německého ministerstva hospodářství letos dosáhnout pouhého 1,4 % růstu a příští rok by měl klesnout o 0,4 %.

kategorie Tiskové zprávy

Podnikatelská mise do Alžírska s ministrem průmyslu a obchodu

Pojeďte s námi na podnikatelskou misi. Registrujte se do pátku 4. listopadu.

Svaz průmyslu a dopravy byl pověřen Ministerstvem průmyslu a obchodu zorganizovat podnikatelskou misi, která bude doprovázet ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu při jeho návštěvě Alžírska ve dnech 21. a 22. listopadu 2022.

Podnikatelská mise bude oborově zaměřena na energetiku, ICT a návazné technologie a služby.

Registrace účastníků probíhá do pátku 4. listopadu. Omlouváme se Vám za případné komplikace plynoucí z krátké lhůty pro registraci na podnikatelskou misi.

Nástin programu, více informací a bližší instrukce k registraci získáte v pozvánce.

Kontaktní osoba: Ing. Petra Šeráková, Sekce mezinárodních vztahů, pserakova@spcr.cz, tel.: 731 411 179

Ke stažení:
formulář Závazné přihlášky
snímek prezentace

Šeráková Petra

Uganda otevírá obchodní příležitosti pro zahraniční investory

Delegace SP ČR se zúčastnila druhé obchodní a investiční konference Uganda – EU financování zastoupením EK v Kampale. Za přítomnosti vice prezidentky Ugandy J.E Jessica Rose Epel Alupo podepsal v rámci závěrečného ceremoniálu prezident SP ČR Jaroslav Hanák a CEO Private Sector Foundation Uganda Stephen Asiimwe dohodu o dlouhodobé spolupráci obou organizací. Dohoda povede k intenzivnější spolupráci a podpoře českých firem na ugandském trhu.

aUganda

I když poměrně malá země, Uganda nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy v energetickém průmyslu, který místní vláda plně otevřela soukromému sektoru. Je zde i potenciál dodávek pro obranný průmysl, v rámci dlouhodobého plánu vlády intenzivně roste i zdravotnický a farmaceutický průmysl, a příležitosti jsou v zemědělském a potravinářském průmyslu, který prochází rozsáhlou modernizací.

ČR má v Ugandě dlouhodobě dobré jméno a zahraniční investice jsou podporované na úrovni vlády. Prezident Yoweri Museveni, který se osobně zúčastnil zahajovacího ceremoniálu konference, je u moci od roku 1986. Zatímco doposavad převažují v zemi čínské a indické investice, snahou této konference je nalákat do Ugandy investory z členských zemí EU za pomoci některých programů financovaných z evropských zdrojů.

kategorie Tiskové zprávy

Podzimní predikce SP ČR pro vývoj ekonomiky v roce 2022 a 2023

Svaz průmyslu a dopravy ČR aktualizoval predikci vývoje ekonomiky. Dle našich propočtů na základě aktuálních informací, průzkumů a dat se odhad možnosti meziročního růstu reálného HDP ČR pohybuje pro letošní rok kolem 1,9 %, pro příští rok pak kolem 0,9 % spojený s rizikem výraznější revize směrem dolů v případě setrvání aktuálních vysokých cen energie a nepřijetí dostatečného řešení pro všechny firmy.

Byť nakonec ekonomické výsledky za prvních 9 měsíců roku dopadly lépe, než jarní očekávání, včetně výsledků průmyslu, tak očekávání dalšího vývoje již tak pozitivní nejsou. Ekonomika bude nyní postupně zpomalovat a významným faktorem finálních výsledků na konci letošního, ale zejména příštího roku, bude otázka dořešení opatření k cenám energie. Dle našeho posledního šetření s ČNB firmy například snížily očekávání vývoje investiční aktivity a zakázek.

Celý dokument predikce s detailně popsanými faktory, ze kterých vycházíme, naleznete zde.

Podnikatelská mise na Tchaj-wan s předsedkyní PS Parlamentu ČR

mise tajwan save the date 2023

Srdečně Vás zveme na podnikatelskou misi „TaiwanCZ Business LevelUP 2023″ doprovázející předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétu Pekarovou Adamovou.

Poznamenejte si ve svých kalendářích přelom března a dubna 2023.

Obchodní část této mise bude zaměřena především na následující odvětví: nanotechnologie, elektromobilita, inovace ve zdravotnictví, umělou inteligenci, oběhové hospodářství a další.

Prosíme, abyste se v případě Vašeho zájmu o účast v této misi předběžně registrovali do 31. října 2022. Předběžná registrace v odkaze zde není závazná.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Destinace: Tchajpej, Tchaj-wan
 • Předpokládaná délka pobytu: šest (6) dní a nocí, včetně letů tam i zpět
 • Organizátoři: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česko-tchajwanská obchodní komora, Kancelář předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • Odhadovaná cena: 70 000,- Kč

MISE

 • Rozvoj spolupráce českých firem s jejich stávajícími tchajwanskými obchodními partnery
 • Navázání nových obchodních vztahů mezi českými a tchajwanskými společnostmi a start-upy

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 • Účast na oficiálním programu české parlamentní delegace: návštěva technologických parků a vybraných společností
 • B2B setkání s tchajwanskými protějšky
 • Networking
 • Byznys fóra a semináře

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

 • Možnost poznat tchajwanský trh ve vašem odvětví prostřednictvím návštěv relevantních institucí a taiwanských firem
 • Networkingové akce a pozvání na obchodní a společenské události jako součást obchodní delegace

MOŽNOSTI PROPAGACE

 • B2B akce s taiwanskými protějšky
 • Profil vaší společnosti v tištěném katalogu
 • Profil vaší společnosti v prezentacích na byznys fórech, seminářích a B2B akcích

BUDEME SE TĚŠIT! V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS KONTAKTUJTE:

 • Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR (stancevova@spcr.cz) a tým Česko-tchajwanské obchodní komory.
 

Exekuce je třeba znovu novelizovat

Firmám novinky v exekucích, které přinesla novela z roku 2021, práci neusnadnily. Ukázalo to dotazování Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi více než 160 členskými firmami. Novela předpisů sice přinesla paušální náhradu nákladů za správu exekucí pro zaměstnavatele, 85 % respondentů ale tento institut zatím nevyužilo. Podnikům neubyla ani administrativa, podle 67 % dotázaných exekutoři nevyužívají jednotné formuláře pro komunikaci se zaměstnavateli.

Firmy, které v Česku nemají zkušenost s administrací exekucí svých pracovníků, patří spíše mezi výjimky. V novém dotazníkovém šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR bylo takových pouze 14 ze 168 respondentů. Pravidelná komunikace s exekutorem, ale i zaměstnanci, srážky ze mzdy a další administrativní úkoly jsou denní náplní mnoha mzdových účetních ve firmách. Pokud je v některých podnicích více zaměstnanců s exekucemi, není ani výjimkou, že musí najmout další účetní, aby práci zvládly.

„S exekucemi svých zaměstnanců má zkušenosti téměř každá firma. Zaměstnavatel je vinou zastaralé legislativy nuceným prostředníkem mezi zaměstnancem a exekutorem. Současná právní úprava srážek ze mzdy je totiž stále torzem institutu, který vychází z původní koncepce Občanského soudního řádu z roku 1963, kdy zaměstnavateli byly téměř výlučně státní podniky, a nikoliv soukromé osoby. Ulehčení firmám bohužel nepřinesla ani novela z roku 2021,“ popisuje problém Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších předpisů přinesla například paušální náhradu nákladů 50 Kč měsíčně ze srážené částky pro zaměstnavatele za veškerá exekuční řízení vedená vůči konkrétnímu zaměstnanci. To se však týká pouze exekucí zahájených v letošním roce. Ministerstvo spravedlnosti také alespoň obecně vymezilo, jaké informace musí zaměstnavatel exekutorovi poskytnout na jeho žádost o součinnost v exekučním řízení nebo zavedlo možnost komunikovat s exekutorem elektronicky prostřednictvím standardizovaných šablon dokumentů.

VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ SP ČR

Podle aktuálního dotazování 85 % respondentů prozatím nevyužilo institut paušální náhrady za správu exekucí. Nejčastěji podniky uváděly, že nechtějí svým zaměstnancům strhávat další částky nad rámec srážek ze mzdy. Pro některé podniky je také částka příliš nízká a navíc ji mohou uplatnit jen u nově vedených exekucí . Respondenti vyčíslili odhadované náklady na provádění srážek ze mzdy průměrně na 800 Kč na jednoho zaměstnance. „Svaz průmyslu už od začátku upozorňoval, že se jedná pouze o symbolickou částku, která navíc opět zatěžuje zaměstnance a nepředpokládali jsme proto, že by ji firmy využívaly. Prosazujeme, aby byla náhrada navýšena a nebyla strhávána dlužníkovi, který má snahu svou nelehkou situaci řešit namísto, aby se uchyloval do šedé ekonomiky,“ říká Jitka Hlaváčková, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ačkoliv už od roku 2018 mají exekutoři využívat pro komunikaci se zaměstnavateli jednotné formuláře, podle 67 % dotázaných nadále funguje zažitá praxe „co exekutor, to dotazník“. Zaměstnavatelé také stále naráží na to, že exekutoři žádají informace, na které nemají nárok. Od posledního šetření z roku 2019 sice došlo k mírnému zlepšení, přesto se s tímto setkává 26 % respondentů. Požadavky o součinnost se také opakují, stává se například, že u zaměstnance postiženého více exekucemi, požaduje exekutor poskytnutí součinnosti k jednotlivým exekucím zvlášť.

„Možným řešením opakujících se požadavků exekutorů by mohla být například větší využití Centrální evidence exekucí. Novela od roku 2022 rozšířila seznam údajů, které se evidují, takže odtud lze čerpat důležité informace o dlužnících, které se do evidence postupně vkládají. Firmám by tak měla odpadnout značná část administrativy a nekonečná komunikace s exekutory, to ale ukáže až čas,“ popisuje Jitka Hlaváčková.

DALŠÍ NOVELIZACE JE NUTNÁ

Vláda si dala ve svém programovém prohlášení za cíl zanalyzovat situaci ohledně exekucí a následně novelizovat příslušné zákony. To Svaz průmyslu a dopravy ČR kvituje. „Chápeme, že nelze firmy zatím tohoto břemena úplně zbavit. Doufáme ale, že si tato vláda uvědomuje, jak je agenda související s exekucemi pro firmy administrativně zbytečně složitá a finančně nákladná. Proto i nadále usilujeme o zefektivnění celého procesu,” uzavírá Jitka Hlaváčková, poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PARAMETRY DOTAZOVÁNÍ MEZI FIRMAMI

Dotazování mezi podniky proběhlo v květnu a červnu 2022. Zúčastnilo se ho celkem 168 respondentů napříč průmyslovými odvětvími. Respondenty byly firmy různých velikostí z celé ČR.

Rada EU se shodla na aktivní a udržitelné obchodní politice

Svaz průmyslu a konfederace evropského podnikání BusinessEurope, které je Svaz aktivním členem, dlouhodobě podporují otevřenou a ambiciózní obchodní politiku EU. Závěry jednání Rady během českého předsednictví otevírají nové možnosti pro dojednávání obchodních dohod EU se třetími zeměmi i účinnější provádění a vymáhání pravidel v oblasti udržitelného rozvoje. Ekonomický i geostrategický význam obchodních dohod je pro odolnost evropské ekonomiky nezpochybnitelný a zásadně podporuje exportní možnosti evropských i českých firem do třetích zemí. 

Jednání Rady navazuje na sdělení Komise ze 22. června 2022 s názvem „Síla obchodních partnerství: společně pro zelený a spravedlivý hospodářský růst„, ve kterém Komise představila nový plán na zvýšení přínosu obchodních dohod EU pro ochranu klimatu, životního prostředí a pracovních práv na celém světě. Jedná se zároveň o snahu o zapojení partnerů v kontextu nové geopolitické situace způsobené ruskou agresivní válkou proti Ukrajině. 

Ze závěrů Rady vyplývá, že musíme intenzivně pracovat na posilování vztahů se zeměmi, s nimiž sdílíme společné hodnoty. V tuto chvíli má EU rozjednané obchodní dohody například s Austrálií, Indií nebo Indonésií, naopak zaseklá jsou vyjednávání s Mexikem, Chile nebo Mercosurem. Rada je vnímá jako nezbytné pro prosazování aktivní a vyvážené obchodní agendy EU založené na udržitelnosti, spravedlnosti a otevřených trzích. Poslední taková dohoda byla nedávno dokončena s Novým Zélandem, jako ukázkový příklad moderní a fungující obchodní dohody lze uvést dohodu mezi EU a Kanadou (CETA), která letos oslavila výročí 5 let. 

Jasné stanovisko Rady EU kvitují i hlasy z podnikatelské sféry. „Evropský byznys dlouhodobě podporuje rozšiřování sítě obchodních dohod, které obsahují vyvážené závazky k udržitelnosti. Jde o zajištění vysokého standardu udržitelného rozvoje, který bude přijatelný i pro naše obchodní partnery. Domnívám se, že přístup Rady tuto delikátní rovnováhu velmi dobře reflektuje,“ říká ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR Lukáš Martin a dodává: „Nesmíme ale nyní usnout na vavřínech, práce rozhodně není u konce. Na dojednávání kvalitních obchodních dohod je nutné nadále pracovat, neboť jsou předpokladem naší prosperity a pomáhají vytvářet pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, podporují diverzifikaci a posilují odolnost dodavatelských řetězců.“

EU musí nadále prosazovat přístup založený na spolupráci a poskytovat pobídky a podporu, včetně případné technické nebo finanční pomoci obchodním partnerům, zejména rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím, v jejich úsilí o dodržování závazků v oblasti udržitelnosti. V tomto ohledu Rada znovu zdůrazňuje zásadní úlohu světových institucí jako je Světová obchodní organizace (WHO) nebo Pařížské dohody o ochraně klimatu jakožto platforem pro posílení multilateralismu a řádu založeného na pravidlech. Je důležité nadále úzce spolupracovat s multilaterárními organizacemi a orgány, aby bylo možné sledovat cíle udržitelnosti zakotvené v mezinárodních normách. V návaznosti na nezbytný vývoj budoucího pevného globálního rámce pro biologickou rozmanitost Rada vítá závazek Komise posoudit možnost navrhnout zahrnutí Úmluvy o biologické rozmanitosti do nového přístupu.

Rada také vítá záměr Komise zintenzivnit přístup pro jednotlivé země, který bude více přizpůsobený a cílený, s cílem určit priority udržitelnosti pro jednotlivé země a plány jejich provádění. Důležité je začlenění cílů v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje (TSD) do všech obchodních dohod, včetně upřednostnění přístupu na trh pro environmentální zboží a služby. Kromě toho bude EU navrhovat, aby dodržování Pařížské dohody o změně klimatu bylo základním prvkem budoucích obchodních dohod.

Za výše zmíněnými účely Rada vítá posílené provádění, monitorování a prosazování těchto závazků v obchodních dohodách a vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu urychleně podnikla další kroky. 
K dispozici je také tisková zpráva MPO ČR. 

Mikuláš Nozar
kategorie Obchodní politika

Setkání s japonskými podnikateli na MPO

V dnešním složitém světě poznamenaném konfliktem na Ukrajině české a evropské podniky potřebují identifikovat dodavatele v různých geografických lokalitách a budovat s nimi vztahy. Podniky potřebují vybudovat silné průmyslové a mezinárodní dodavatelské řetězce, které by byly odolné i v době krize. Příležitost tak měly české firmy dnes při setkání s početnou podnikatelskou delegací z Japonska, reprezentanty Japonské podnikatelské federace. „Mějte prosím na paměti, že nemáme zájem pouze o obchod. Hledáme dlouhodobé vztahy. Mám tím na mysli naučit se navzájem rozumět, poznávat naše kultury a historii, stejně jako vize našich politických elit,“ zdůraznil prezident Jaroslav Hanák.

cz jap setkani 10 2022 1

Japonsko je třetí největší ekonomikou světa a jednou z nejlidnatějších zemí. Jeho ekonomika dlouho trpěla vážnými strukturálními problémy, včetně rychle stárnoucího obyvatelstva. Japonsko však chce modernizovat svou ekonomiku. Zvláštní důraz klade na digitalizaci a dekarbonizaci, přičemž do obou oblastí se chystají značné investice, které vytvářejí řadu příležitostí pro české firmy. Japonsko má velký zájem na podpoře rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Vláda také značně investuje do výzkumu a aplikace vodíkové technologie, kterou Japonsko považuje za energii budoucnosti.

cz jap setkani 10 2022 2
V roce 2021 směřovalo více než 0,5 % veškerého českého vývozu do Japonska a 2 % veškerého českého dovozu pocházela z této země. Zboží v hodnotě více než 123 miliard korun změnilo majitele v obou směrech. Japonsko je po Německu 2. největší investor v ČR.

kategorie Podnikatelské mise a semináře