Nadměrná regulace podrývá konkurenceschopnost evropských firem

Rada prezidentů konfederace evropského podnikání BusinessEurope (COPRES), která zasedá v těchto dnech v Madridu, přijala společné prohlášení, ve kterém apeluje na evropské i národní instituce v zájmu konkurenceschopnosti, jakožto cestě k hospodářskému a sociálnímu pokroku a k silnější pozici EU ve světě.

V Madridské deklaraci formulovali prezidenti evropských svazů průmyslu sdružení v BusinessEurope následujících pět priorit, v rámci kterých shrnuli své konkrétní návrhy pro posílení evropské konkurenceschopnosti během nadcházejícího španělského předsednictví v Radě EU:

  • Poskytnout evropským firmám regulatorní prostor

V rámci této priority jde zejména o rozšíření působnosti návrhu nařízení o čistém průmyslu, snížení reportovacích závazků vyplývajících z nepřiměřených a navzájem se překrývajících předpisů jako je směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti či nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce. Dále se COPRES plánuje zaměřit na odstranění duplicitních povinností z návrhu revidované směrnice o průmyslových emisích a na vyloučení finančních příspěvků nenarušujících vnitřní trh z požadavků uložených nařízením o zahraničních subvencích.

  • Realizovat komplexní program na prohloubení integrace vnitřního trhu

Rada prezidentů BusinessEurope v čele se španělským předsednictvím bude usilovat o realizaci komplexního programu na posílení integrace vnitřního trhu v oblasti přeshraniční aktivity podniků a v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení pro vyslané pracovníky. Vedle toho se plánuje zasadit o urychlení digitalizace prostřednictvím zeštíhlení kyberbezpečnostního rámce pro digitální výrobky a služby, odstraněním nadbytečných reportovacích povinností z návrhu nařízení o kybernetické odolnosti a bezodkladným přijetím dlouhoočekávaného rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů zajištěné společnou dohodou EU-US Data Privacy Framework. V neposlední řadě se bude BusinessEurope v kontextu vnitřního trhu zasazovat také o přijetí navrženého nástroje pro mimořádné situace.

  • Zajistit dodávky energií za konkurenceschopné ceny

Španělské předsednictví BusinessEurope bude v příštích šesti měsících dohlížet na vyjednávání o reformě trhu s elektřinou, aby jeho výsledná podoba posílila bezpečnost dodávek, integraci trhu a investice do flexibilních zdrojů, omezila dopady vysokých cen plynu na spotřebitelské ceny elektřiny a poskytla více práv spotřebitelům.  Vedle toho si klade za cíl rovněž podpořit rozvoj veškerých technologií přispívajících k dekarbonizaci a zachovat konkurenceschopnost odvětví a procesů, které nelze v krátkodobém ani střednědobém horizontu dekarbonizovat. V neposlední řadě bude BusinessEurope v nadcházejících měsících usilovat o zvýšení odolnosti evropského trhu s elektřinou cestou podpory investic do infrastruktury nezbytné pro usnadnění přeshraniční obchod s energiemi.

  • Rozproudit evropskou produktivitu prostřednictvím řešení mezery v dovednostech, usnadněním inovací a podporou reforem

V tomto směru bude BusinessEurope podporovat zlepšení inovačního rámce v EU, využívání tzv. regulatorních sandboxů (tj. speciálního režimu, ve kterém mohou soukromé společnosti v přímé interakci s regulátorem či dozorovým úřadem a pod jeho kontrolou testovat nové produkty či obchodní modely v reálném prostředí se skutečnými klienty) a u existujících legislativních návrhů (jako je například akt o umělé inteligenci) bude prosazovat přístup založený na posuzování reálných rizik. Konfederace evropského podnikání se zaměří rovněž na usnadnění přístupu k financování, a to nejen pro fázi výzkumu a vývoje nových technologií, ale i pro fázi jejich zavádění. Je důležité, aby Evropský rok dovedností 2023 přinesl účinná řešení pro nedostatek pracovních sil a nesoulad mezi dostupnými a potřebnými dovednostmi, aktivizoval nezaměstnané a neaktivní, uznal pozitivní přínos talentů ze třetích zemí pro potřeby trhu práce a dosáhl pokroku v uznávání kvalifikací získaných ve třetích zemích. V neposlední řadě je nutné snížit regulatorní zátěž, která brání inovacím a poškozuje konkurenceschopnost, a v zájmu respektování autonomie sociálních partnerů též přenechat vyjednávání týkající se revize směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců evropským zástupcům zaměstnavatelů a odborů.

  • Otevřít evropským firmám další příležitosti na světových trzích

U návrhu nařízení o kritických surovinách má BusinessEurope v plánu zasadit se o to, aby jeho ustanovení podněcovala aktivitu firem, a to konkrétně prostřednictvím zjednodušení povolovacích procesů, udržením informačních povinností na nezbytné minimum a posílením obchodních vztahů s podobně hodnotově orientovanými zeměmi. Evropský byznys chce při příležitosti summitu EU a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC) plánovaného na červenec 2023 poskytnout nový impulz pro završení vyjednávání a ratifikaci dohod s Chile, Mexikem a Mercosurem. BusinessEurope dále apeluje na dokončení vyjednávání a ratifikaci obchodních dohod EU s Austrálií, Indií a Novým Zélandem a na úsilí o snížení nákladů na obchodování s USA a zajištění vyrovnanosti obchodních vztahů s Čínou.

Celý text Madridské deklarace Rady prezidentů BusinessEurope (v angl.) naleznete zde.

kategorie EU infoservis