Sdělení o „Evropské strategii hospodářské bezpečnosti“

1. SHRNUTÍ SDĚLENÍ

Hlavní princip

Navrhovaná strategie stanoví společný rámec pro dosažení hospodářské bezpečnosti podporou hospodářské základny a konkurenceschopnosti EU, ochranou před riziky a partnerstvím s co nejširším okruhem zemí při řešení společných problémů a zájmů. Opatření v oblasti hospodářské bezpečnosti se budou řídit základními zásadami: proporcionalitou a přesností.

Co je cílem

Vypracovat komplexní přístup ke společné identifikaci, hodnocení a řízení rizik pro hospodářskou bezpečnost EU. Strategie navrhuje provést důkladné posouzení rizik pro hospodářskou bezpečnost ve čtyřech oblastech:

 • rizika pro odolnost dodavatelských řetězců, včetně energetické bezpečnosti;
 • rizika pro fyzickou a kybernetickou bezpečnost kritické infrastruktury;
 • rizika spojená s technologickou bezpečností a únikem technologií;
 • rizika využití ekonomických závislostí nebo ekonomického nátlaku jako zbraně.

Jak na to

 • Strategie navrhuje metodiku pro toto hodnocení rizik. Měla by ho provádět Komise a členské státy ve spolupráci s vysokým představitelem, případně za přispění soukromého sektoru.
 • Zmírnění již identifikovaných rizik prostřednictvím třístupňového přístupu:
 1. podpora konkurenceschopnosti EU posílením jednotného trhu, podpora silné a odolné ekonomiky, investice do dovedností a podpora výzkumné, technologické a průmyslové základny EU;
 2. ochrana hospodářské bezpečnosti EU prostřednictvím řady stávajících politik a nástrojů a zvážení nových, které by řešily případné nedostatky. To vše by se provádělo přiměřeným a přesným způsobem, který by omezil jakékoli negativní nezamýšlené vedlejší účinky na evropské a světové hospodářství;
 3. partnerství s co nejširší škálou partnerů za účelem posílení hospodářské bezpečnosti, mimo jiné prostřednictvím prohlubování a finalizací obchodních dohod, posilování dalších partnerství, posilování mezinárodního hospodářského řádu založeného na pravidlech a mnohostranných institucích, jako je Světová obchodní organizace, a investování do udržitelného rozvoje prostřednictvím iniciativy Global Gateway.

Další konkrétní kroky

 • společně s členskými státy vypracovat rámec pro hodnocení rizik ovlivňujících hospodářskou bezpečnost EU. To zahrnuje vytvoření seznamu technologií, které jsou pro hospodářskou bezpečnost kritické, a posouzení jejich rizik s cílem navrhnout vhodná zmírňující opatření;
 • zahájit strukturovaný dialog se soukromým sektorem s cílem rozvíjet kolektivní chápání hospodářské bezpečnosti a podněcovat jej k provádění náležité péče a řízení rizik s ohledem na obavy o hospodářskou bezpečnost;
 • dále podporovat technologickou suverenitu EU a odolnost hodnotových řetězců EU, včetně rozvoje kritických technologií prostřednictvím STEP;
 • přezkoumat nařízení o prověřování přímých zahraničních investic (Foreign Direct Investment Screening Regulation);
 • prozkoumat možnosti, jak zajistit přiměřenou cílenou podporu výzkumu a vývoje technologií dvojího užití;
 • plně provádět nařízení EU o kontrole vývozu technologií dvojího užití a předložit návrh na zajištění jeho účinnosti a efektivitě;
 • společně s členskými státy prozkoumat, jaká bezpečnostní rizika mohou vyplývat z odchozích investic, a na tomto základě do konce roku navrhnout iniciativu;
 • navrhnout opatření ke zlepšení bezpečnosti výzkumu, která zajistí systematické a důsledné prosazování stávajících nástrojů a určí a vyřeší všechny zbývající nedostatky;
 • prozkoumat cílené využití nástrojů společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP – Common Foreign and Security Policy) k posílení hospodářské bezpečnosti EU, včetně nástrojů hybridní a kybernetické diplomacie a nástrojů zahraniční informační manipulace a vměšování (FIMI – Foreign Information Manipulation and Interference Toolbox);
 • pověřit Jednotnou zpravodajskou analytickou kapacitu EU (SIAC – EU Single Intelligence Analysis Capacity), aby se zabývala zejména odhalováním možných hrozeb pro hospodářskou bezpečnost EU;
 • zajistit, aby ochrana a podpora hospodářské bezpečnosti EU byla plně začleněna do vnější činnosti Evropské unie, a zintenzivnit spolupráci se třetími zeměmi v otázkách hospodářské bezpečnosti.

2. PRVNÍ REAKCE BUSINESSEUROPE

Vítáme zahájení debaty o ekonomické bezpečnosti. Podnikatelská sféra je připravena se zapojit a konkrétně přispět. EU musí najít správnou rovnováhu mezi ochranou svých bezpečnostních zájmů a zachováním příznivého prostředí pro obchod a investice na jednotném trhu a ve třetích trzích. V této souvislosti vítáme záměr přesně určit, v čem spočívají naše bezpečnostní rizika, a dále posoudit, zda k jejich řešení potřebujeme další nástroje. Podnikatelská sféra musí být do této diskuse úzce zapojena, včetně vymezení seznamu kritických technologií. Před zavedením dalších omezení vývozu zboží a technologií a toku investic je třeba pečlivě posoudit evropské zájmy a dopady na konkurenceschopnost. V oblastech, jako je kontrola vývozu, podporujeme silnější evropskou koordinaci, aby se zabránilo roztříštění trhu a zajistila se právní jistota a transparentní prostředí pro společnosti. Jakákoli iniciativa týkající se odchozích investic musí být pečlivě posouzena a podle našeho názoru by měla být dobře zacílena. Zároveň by měla být použita pouze jako poslední možnost, pokud jsou skutečně prokázány vážné bezpečnostní obavy.