Rada přijala 11. balíček sankcí EU proti ruské agresi

Rada 23. června přijala jedenáctý balíček sankcí EU v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině.

Právní texty jsou zveřejněny v Úředním věstníku EU. Níže naleznete stručný popis klíčových opatření:

1. Obcházení sankcí

 • Zákaz tranzitu zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, zboží a technologií vhodných pro použití v letectví nebo kosmickém průmyslu a přísad do leteckého paliva vyvážených z EU přes území Ruska.
 • Vytvoření „nástroje pro obcházení“:
  • Který bude usilovat o posílení dvoustranné a mnohostranné spolupráce prostřednictvím diplomatické angažovanosti a poskytování větší technické pomoci třetím zemím.
  • Umožní EU přijmout další opatření v případech, kdy úsilí EU v rámci dvoustranné a mnohostranné spolupráce nepřináší zamýšlené výsledky. Tato opatření mají být cílená, přiměřená a zaměřená výhradně na to, aby Rusko přišlo o zdroje, které mu umožňují pokračovat v agresi proti Ukrajině.
  • Umožní EU přijímat individuální opatření zaměřená na zapojení provozovatelů ze třetích zemí při usnadňování obcházení (například označení).
  • Po přijetí takových individuálních opatření by EU měla znovu navázat kontakt se třetími zeměmi.
  • EU by měla mít možnost přijmout další opatření, pokud navzdory výše uvedeným opatřením obcházení pokračuje (s ohledem na objem, typ nebo systémovou povahu obcházení).
  • Za tímto účelem také existuje možnost, aby EU přijala výjimečná opatření poslední instance, která omezí prodej, dodávky, převod nebo vývoz citlivého zboží a technologií dvojího užití nebo zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení vojenských, technologických nebo průmyslových kapacit Ruska nebo k rozvoji ruského obranného a bezpečnostního sektoru způsobem, který posiluje jeho schopnost vést válku, a jejichž vývoz do Ruska je zakázán do třetích zemí, u nichž se prokáže, že existuje trvalé a zvláště vysoké riziko, že budou využívány k obcházení.
  • Rozhodnutí o zařazení třetí země a cílového zboží nebo technologie do oblasti působnosti tohoto opatření poslední instance musí Rada přijmout jednomyslně a po zohlednění důkladné technické analýzy Komise.
  • Před zařazením třetí země na seznam EU informuje vládu této třetí země a aktivně si vyžádá její stanovisko.

2. Rozšíření sankčních seznamů

 • Rada přidala 87 nových subjektů, které přímo podporují ruský vojenský průmyslový komplex. Seznam zahrnuje: 4 íránské subjekty, jakož i subjekty z Hongkongu, Arménie, Uzbekistánu, Sýrie a Spojených arabských emirátů.

3. Zákazy obchodu

 • Byl rozšířen seznam položek, které přispívají k vojenskému a technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho obranného a bezpečnostního sektoru, a to o: elektronické součástky, polovodičové materiály, výrobní a zkušební zařízení pro elektronické integrované obvody a desky s plošnými spoji, prekurzory energetických materiálů a prekurzory chemických zbraní, optické součástky, navigační přístroje, kovy používané v obranném sektoru a námořní vybavení. Rozšiřuje se také seznam zakázaných střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva a přidávají se další typy zbraní.

4. Práva duševního vlastnictví

 • Zákaz prodeje licence nebo převodu práv duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství, jakož i poskytnutí práv na přístup k jakémukoli materiálu nebo informacím chráněným prostřednictvím práv duševního vlastnictví nebo tvořícím obchodní tajemství, které souvisejí se zbožím a technologiemi, jejichž prodej, dodávka, převod nebo vývoz osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku je zakázán.

5. Vysílání

 • Pozastavení vysílacích licencí v EU pro 5 ruských médií (RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon).

6. Silniční doprava

 • Rozšíření zákazu silniční přepravy zboží v EU přívěsy a návěsy registrovanými v Rusku, a to i v případě, že jsou taženy nákladními vozidly registrovanými mimo Rusko.

7. Námořní přeprava

 • Zákaz vstupu do přístavů a zdymadel na území EU plavidlům, která provádějí přepravu z lodi na loď, pokud mají příslušné orgány důvodné podezření, že plavidlo porušuje zákaz dovozu ruské ropy nebo ropných produktů po moři do EU nebo přepravuje ruskou ropu nebo ropné produkty zakoupené nad cenový strop. Tento zákaz se vztahuje na všechna plavidla bez ohledu na jejich vlajku nebo registraci a na jakékoli převody z lodi na loď prováděné kdykoli během plavby do přístavů nebo zdymadel členského státu. V každém případě bude plavidlům zakázán přístup do přístavů a zdymadel na území EU, pokud neoznámí příslušnému orgánu nejméně 48 hodin předem, že v rámci určitých zeměpisných oblastí došlo k překládce z lodi na loď.
 • Zákaz vstupu do přístavů a plavebních komor na území EU pro plavidla, která mají příslušné orgány oprávněný důvod pozastavit, protože při přepravě ruské ropy a ropných produktů v rozporu s nařízením SOLAS neoprávněně zasahují do svých lodních automatických identifikačních systémů (AIS), vypínají je nebo je jinak deaktivují.
 • Členské státy provedou posouzení na základě analýzy rizik, přičemž Komise by měla rovněž zveřejnit oznámení o chování, u něhož hrozí riziko obcházení.
 • Orgány členského státu, které odmítnou přístup k plavidlu, si budou neprodleně vyměňovat informace o tomto odmítnutí s ostatními příslušnými orgány členských států prostřednictvím stávajících platforem, které mají k dispozici.
 • Budou stanoveny vhodné výjimky a odchylky, aby se těmto plavidlům umožnil přístup do přístavů a zdymadel na území Unie z důvodu námořní bezpečnosti, včetně ochrany životního prostředí, záchrany života na moři a humanitárních účelů.

8. Energetika

 • Dočasná výjimka udělená Německu a Polsku pro dodávky ropy ropovodem z Ruska přes severní úsek ropovodu Družba by měla skončit. Dovoz ropy, která pochází z Kazachstánu nebo jiné třetí země a je přepravována přes Rusko ropovodem Družba, není zakázán.
 • Výjimka stanovená v ustanoveních o cenovém stropu v souvislosti s projektem Sachalin-2, který se nachází v Rusku, by měla být prodloužena do 31. března 2024, aby byly zajištěny potřeby Japonska v oblasti energetické bezpečnosti.
 • Aby nebyly ohroženy kritické dodávky energie, jejichž dovoz do EU ze třetích zemí není zakázán, je vhodné zaručit odpovídající údržbu a provoz infrastruktur Kaspického potrubního konsorcia (CPC), které umožňují nákup, dovoz nebo přepravu zboží pocházejícího z Kazachstánu, které se v Rusku pouze nakládá, z Ruska odchází nebo přes něj prochází.

9. Hospodářské / finanční sankce

 • Rozšíření zákazu osobám v Rusku poskytovat převoditelné cenné papíry na finanční nástroje denominované v jakékoli měně.
 • Zavedení výjimky ze zákazu poskytovat určité služby ruským subjektům, které jsou nezbytné pro zřízení, certifikaci nebo vyhodnocení firewallu odstraňujícího kontrolu vykonávanou osobou uvedenou na seznamu nad aktivy nekótovaného subjektu v Unii, který osoba uvedená na seznamu vlastní nebo ovládá, a zajišťující, že tento subjekt nezíská žádnou výhodu, což mu umožní pokračovat v jeho podnikatelské činnosti.
 • Prodloužení lhůty pro uplatnění dočasné výjimky ze zákazu poskytování některých služeb s cílem dále usnadnit subjektům z Unie odprodej z ruského trhu. S cílem urychlit odchod ruských hospodářských subjektů z trhu Unie se zavádí dočasná výjimka ze zákazu poskytování právních poradenských služeb právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku. Příslušné orgány členských států mohou do 31. března 2024 povolit poskytování právních služeb, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů členského státu povinné pro dokončení takových odprodejů.

10. Rozšíření seznamu partnerských zemí

 • Rozšíření seznamu partnerských zemí, které uplatňují soubor opatření pro kontrolu vývozu v podstatě rovnocenný opatřením stanoveným v nařízení (EU) č. 833/2014, o Švýcarsko.

11. Sdílení informací

 • Rada souhlasí s tím, že je vhodné, aby členské státy informovaly ostatní členské státy a Komisi o všech zamítnutých žádostech o povolení a aby si vyměňovaly informace o žádostech o povolení, které hodlají udělit v případě, že zamítnutí již bylo oznámeno jiným členským státem, aby nedocházelo k nekoordinovanému jednání.
 • Je rovněž vhodné posílit výměnu informací o uplatňování a prosazování vývozních omezení týkajících se citlivého zboží, které může být použito k podpoře ruské útočné války proti Ukrajině, jako je zboží a výrobky dvojího užití, aby se zabránilo riziku obcházení ze strany osob nebo subjektů zapojených do pořizování zakázaného zboží Unie pro použití v Rusku nebo do poskytování zakázaných služeb.