Vláda projednala plán provedení očkovací kampaně, očkovací místa musí začít průběžně informovat o spotřebě vakcín

Tisková konference po mimořádném jednání vlády k očkování, 13. ledna 2021.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády k očkování, 13. ledna 2021.
Na mimořádném jednání ve středu 13. ledna 2021 projednala vláda Andreje Babiše Metodický pokyn pro očkovací kampaň pro Českou republiku, kterou připravilo Ministerstvo zdravotnictví. Odsouhlasila i vydání dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bude umožněno všem klientům zdravotních pojišťoven v České republice bezplatné očkování proti nemoci covid-19 a uložena povinnost očkovacím místům zadávat do centrální databáze zásadní informace o využívání očkovacích látek.

Vláda vzala na vědomí informaci ministra zdravotnictví o metodickém pokynujímž bude očkovací kampaň v České republice řízena. Očkování bude probíhat ve dvou hlavních fázích. Předchází jim přípravná fáze, která začala již v prosinci minulého roku. V první fázi IA, která již byla spuštěna, probíhá očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva, tedy nejstarších seniorů či vybraných zdravotníků. Následovat bude od února fáze IB, v níž by měly být naočkovány prioritní skupiny obyvatelstva, což jsou senioři nad 65 let, lidé s vybranými chronickými chorobami a zaměstnanci v důležitých povoláních pro stát. Od května by pak měla být spuštěna finální fáze II, v níž by měli být naočkováni zájemci z ostatních skupin obyvatelstva.

Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti se spuštěním očkovací kampaně dostalo od vlády svolení vydat dvě mimořádná opatření, která se k očkování na covid-19 vztahují, a to s účinností od 14. ledna. První z nich umožní vlastní provádění očkování proti nemoci covid-19 v souladu s očkovací strategií všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven, kteří o to projeví zájem. Druhé pak nařizuje očkovacím místům neprodleně zadávat do speciálního modulu Informačního systému infekčních nemocí pro očkování všechny potřebné údaje o vydávání a pohybu očkovacích látek tak, aby byla zajištěna jednotná a přesná evidence. Tím bude mimo jiné i zajištěn dohled nad tím, jestli je dodržována prioritizace zájemců o očkování právě v souladu s vydaným metodickým pokynem.

Výsledek jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-13–ledna-2021-186033/.

Vláda schválila pomoc provozovatelům lyžařských středisek, studenti nemusí danit odměny za práci během pracovní povinnosti

Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 11. ledna 2021.
Provozovatelé lyžařských středisek dostanou odškodné za dobu, kdy nemohou v důsledku nařízení vlády provozovat své vleky a lanovky. Spuštění příslušeného dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu schválila vláda na jednání v pondělí 11. ledna 2021. Rozhodla také, že studenti a další osoby, které pracovaly buď v důsledku nařízené pracovní povinnosti, nebo i dobrovolně v rámci krizových opatření vlády, nebudou muset odměny za tuto práci zdanit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypíše ještě během ledna výzvu na příjem žádostí o podporu v novém programu podpory podnikatelů Covid – Sport III Lyžařská střediska. O finanční kompenzaci ve formě dotace na provozní náklady budou moci v tomto programu požádat podnikatelé, kteří jsou vlastníky nebo provozovateli ski areálů v České republice, které byly krizovým opatřením vlády od 27. prosince v rámci boje proti pandemii koronaviru uzavřeny.

Vláda schválila, že výše podpory na jednoho příjemce bude odvíjet od počtu a struktury přepravních zařízení, přičemž podle typu vleku či lanovky bude činit od 210 do 530 korun za den v období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 a nemůže přesáhnout polovinu běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé dvě sezony. Ministerstvo průmyslu a obchodu na tento program vyčlení miliardu korun. Více v tiskové zprávě MPO .

Kabinet se také shodl na tom, že studenti, kteří pracovali v rámci uložené pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, a také všechny osoby, jež dobrovolně pomáhaly v rámci krizových opatření vlády po dobu platnosti nouzového stavu, nebudou muset platit daň z příjmu z peněžní náhrady, kterou za tuto práci dostali. Vláda uložila místopředsedkyni vlády a ministryni financí, aby příslušné rozhodnutí připravila. Toto prominutí daně z příjmů se bude vztahovat i na peněžní náhrady za splnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci v budoucnu, pokud bude uložena ze stejného či obdobného důvodu.

Vláda se zabývala situací v pohřebnictví, kdy se některá krematoria ocitla na hranici svých kapacit. Vláda proto přijala krizové opatření, které s účinností od 12. do 22. ledna zakazuje zpopelňovat těla osob zemřelých mimo území České republiky, které nebyly státními občany České republiky ani neměly trvalý pobyt na území České republiky s výjimkou těl zemřelých, které se k dnešnímu dni nacházejí na území České republiky. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kromě bodů, které se týkaly pandemie koronaviru, se vláda zabývala rovněž běžnou agendou. Posoudila tři žádosti o investiční pobídky, přičemž souhlasila s jejich poskytnutím firmám rPET InWaste, s. r. o., a Wandera CZ, s. r. o., které splnily požadovaná kritéria. Naopak žádost firmy Sklopísek Střeleč, a. s., ministři odmítli, protože investiční akce bude realizována v rozvinutém regionu s nízkou mírou nezaměstnanosti, nevykazuje dostatečnou přidanou hodnotu a nenavazuje na vlastní výzkum žadatele.

Vláda také rozhodla, že i nadále nebude zatím usilovat o vstup do bankovní unie států eurozóny, schválila novou Státní politiku životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 a akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-11–ledna-2021-186001/.

Vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna, pokračovat bude i bezplatné antigenní testování

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 7. ledna 2021.
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 7. ledna 2021.
Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. O jejich prodloužení o dvanáct dnů rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021.

Do 22. ledna včetně budou prodloužena všechna krizová opatření, která měla skončit k 10. lednu, tedy omezení volného pohybu osob, omezení prodeje a poskytování služeb, omezení činnosti orgánů státní správy a krizové opatření zajišťující péči o děti zaměstnanců vybraných profesí.

K dílčímu upřesnění dochází u krizového opatření, kterým je omezen provoz školských zařízení. Nově bude možné domlouvat si individuální konzultace i u studentů vysokých škol, uskutečnit přijímací zkoušky na vysoké školy ve skupinách nanejvýš deseti osob a konat zkoušky na vyšších odborných školách rovněž za účasti nejvýše deset osob.

Až do odvolání prodloužilo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády možnost pro klienty zdravotních pojišťoven nechat se bezplatně otestovat na koronavirus za použití antigenního POC testu. I po 15. lednu tedy bude platit, že se každý pojištěnec může nechat jednou za pět dní preventivně otestovat.

Vláda vydala také nové krizové opatření upravující návštěvy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. Ke změně dochází zejména u akutní lůžkové péče, kde bude nově možné navštívit pacienta v nemocnici. Podmínkou je použití respirátorů třídy minimálně FFP2 nebo KN95 (to neplatí pro děti do dvou let, dětem do 15 let stačí rouška). Návštěva může trvat nanejvýš 30 minut a mohou na ní být nanejvýš dvě osoby najednou. U návštěv léčeben dlouhodobě nemocných a zařízení sociální péče musí návštěva podstoupit přinejmenším antigenní test a musí mít po celou dobu návštěvy nasazen respirátor. I toto nařízení platí do 22. ledna.

Vláda se zabývala také daňovými úlevami. Vláda uložila ministryni financí, aby vydala rozhodnutí, kterým za stanovených podmínek dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020, úroku z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a pokuty za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021. Rozhodla také, že se k nedoplatkům umožněným rozhodnutími ministryně financí nebude přihlížet při posuzování žádostí o zařazení do některého z vládních dotačních kovidových programů.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-7-ledna-2021-185933/.

Vláda schválila další pomoc pro uzavřené provozovny, prodloužit chce i snazší administraci sociálních dávek během pandemie

Tisková konference po jednání vlády, 4. ledna 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 4. ledna 2021.
Podnikatelé, kteří museli od října uzavřít své provozovny v důsledku nařízení vlády, dostanou od státu další finanční pomoc ve výši 400 korun na zaměstnance. Na prvním jednání v novém roce, v pondělí 4. ledna 2021, to schválila vláda Andreje Babiše.

Podpora pro uzavřené provozovny bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady, a to zpětně za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021 s tím, že konečný termín může být prodloužen, pokud bude epidemická situace nadále vyžadovat uzavření těchto provozoven, a že bude vyplacena pouze za dny, kdy bylo provozování podnikatelské činnosti na základě krizových opatření přímo omezeno především zákazem přítomnosti veřejnosti v provozovnách, ale i dalšími způsoby. Dotační program s názvem COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude mít pro první výzvu k dispozici 2,5 miliardy korun. Za zaměstnance se budou počítat jak osoby v pracovním poměru, tak i spolupracující osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda schválila také návrh koncesionářské smlouvy na projektování, výstavbu, financování, provozování a údržbu dálnice D4 v úseku Háje–Mirotice a provozování a údržbu existujících přiléhajících úseků Skalka–Háje a Mirotice–Krašovice. Jedná se o PPP projekt, který schválila vláda už v lednu 2016. V současnosti se dokončuje výběrové řízení na koncesionáře, který dostavbu 32 kilometrů dálnice D4 zaplatí a následně bude od státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury inkasovat tzv. platby za dostupnost. Koncesionářskou smlouvu ještě musí schválit Poslanecká sněmovna.

Kabinet Parlamentu předloží i návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii. Novela má pomoci rodinám s dětmi, které jsou ekonomicky ohroženy pandemií covid-19, tím, že pro účely rozhodného příjmu u dávek státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči za kalendářní měsíce leden 2021 až září 2021 nebude považovat za příjem případné vyplacené ošetřovné. Pro účely nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře chce vláda zavést domněnku splnění stanoveného „pracovního“ příjmu v tom kalendářním měsíci, v němž rodič měl nárok na ošetřovné, i když mu v tom kalendářním měsíci nebylo ošetřovné vyplaceno.

Vláda schválila také návrh na poskytnutí investiční pobídky akciové společnosti Pars nova. Firma, která je součástí koncernu ŠKODA TRANSPORTATION, chce ve svém šumperském závodě investovat 463 milionů korun do rozšíření modernizace a údržby kolejových vozidel a výroby náhradních dílů, a vytvořit tak v regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci ČR 81 nových pracovních míst. Plánuje mimo jiné zrevitalizovat brownfield nacházející se v blízkosti jeho současných prostor a zároveň využít prostor po demolici zchátralého objektu. Vláda proto vyhověla její žádosti na investiční pobídku ve formě slevy na dani, a to do výše 25 procent způsobilých nákladů, tedy 114,625 milionu korun.

Vláda vzala na vědomí také nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká podmínek pro vstup do České republiky. Změna platná od 5. ledna se týká především osob přijíždějících z Velké Británie a Severního Irska.

Vláda se dnes rovněž seznámila s informací Ministerstva dopravy o připravované veřejné zakázce na informační kampaň k elektronizaci agend rezortu dopravy, která se zaměří na propagaci elektronických dálničních známek. Vrátila se také k zamýšlenému výkupu souboru nemovitostí zámečku v Petrkově a vzala na vědomí informaci ministra kultury o připravované veřejné zakázce, jejímž zadavatelem je budoucí vlastník areálu Památník národního písemnictví. Zámeček a jeho okolí jsou spojeny s životem a dílem významného českého básníka, grafika a překladatele Bohuslava Reynka a jeho ženy, francouzské básnířky Suzanne Renaudové.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/vysledky-jednani-vlady-4-ledna-2021-185897/.

Novoroční projev předsedy vlády

Novoroční projev předsedy vlády z Kramářovy vily.
Novoroční projev předsedy vlády z Kramářovy vily.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

když jsem k vám promlouval přesně před rokem, tak jsem netušil, co nás čeká. Rok 2020 zůstane zapsán v historii České republiky jako jeden z nejtěžších, které jsme prožili. Pandemie koronaviru s sebou přinesla největší krizi za posledních 30 let.

Těch uplynulých 12 měsíců bylo opravdu náročných. Pandemie nám totiž ukázala, jak málo jsme byli připraveni na zdravotní výzvy, které nám přináší globalizovaný svět a jak jsme přes veškeré naše moderní technologie zranitelní. A také nám ukázala, že náš způsob života, který jsme brali jako naprosto samozřejmý, tak samozřejmý být nemusí.

Děti zůstaly doma a nemohly chodit do školy. Někteří lidé měli home office. Zůstala zavřená kina, divadla, koncertní sály a výstavní síně. Sportovci nemohli trénovat nebo hrát zápasy. Zavřené zůstaly obchody, restaurace, fitness centra. Naše babičky a dědečkové se museli odloučit od svých milovaných vnoučat, rodiny se nescházely.

Mnozí živnostníci a podnikatelé se najednou ocitli bez klientů a bez pravidelného příjmu. Sám dobře vím, jak je těžké vybudovat úspěšnou firmu, kolik to vyžaduje času, úsilí a odříkání. A dobře vím, co pro živnostníky znamenala všechna opatření, která jsme museli přijmout. Je mi to líto a omlouvám se, ale volili jsme mezi špatným a horším a v této situaci lidské zdraví a životy musely dostat přednost. Prostě ten rok byl neskutečně smutný, těžký a depresivní.

Měli jsme obrovské finanční ztráty, a věřte mi, že jako člověku, který chtěl mít a také měl přebytkový rozpočet a systematicky snižoval dluh naší země, ty stamiliardové sekery bytostně vadí. Ale s tím se vyrovnám, protože vím, že si to můžeme dovolit, že se to spraví a že za pár let vše doženeme.

Daleko hůř se vyrovnávám s lidskými ztrátami. Zatímco během první vlny nebylo tolik lidí, kteří měli ve své rodině někoho nakaženého, nyní je situace jiná. Teď už skoro každý ví o někom, kdo se nakazil nebo dokonce zemřel. Bohužel.

Člověk si pak říká – udělali jsme všechno, co jsme mohli? Bylo to pozdě, nebo brzy? Měli jsme být přísnější? Měli jsme poslouchat tohoto odborníka a ne tamtoho? Měli jsme přijmout tato opatření a tamta radši ne? Těch neodbytných otázek je spousta.

Problémy, kterým jsme jako vláda čelili, byly obrovské a netušené. Museli jsme reagovat rychle. Ano, udělali jsme i řadu chyb. Ale také jsme se poučili.

Uplynulých 12 měsíců nám také hodně dalo, i když si to možná ještě neuvědomujeme.

Třeba jen málokdo tušil, kolik mezi námi žije neznámých hrdinů. Třeba první žena, co si sedla k šicímu stroji a ušila první roušku. První člověk, kterého napadlo zorganizovat nákupy pro seniory a doručit je k nim domů. První člověk, kterého napadlo uvařit jídlo pro lékaře a sestřičky v první linii a dovézt jim ho. První člověk, kterého napadlo začít vyučovat děti distančně. První člověk, kterého napadlo vysílat kulturní představení online a ukázat lidem, že nejsou sami. A ti lidé to udělali prostě proto, že měli dobrý nápad a protože to chtěli udělat. A inspirovali pak další a další, kteří jejich nápady dál šířili a vylepšovali.

Tato krize nám také ukázala, co je v životě skutečně důležité. Spousta z nás měla třeba poprvé možnost se konečně zastavit a uvědomit si, jak žijeme. Strávit víc času s rodinou, svými blízkými, ale i se sebou samými. Rodiče konečně viděli, jak se jejich děti učí a že dělat učitele není žádný med. Muži konečně viděli, jak tráví den jejich ženy a kolik práce vlastně mají. Lidé konečně ocenili práci prodavaček, které covid necovid trávily dlouhé hodiny v obchodech, řidičů, kteří museli jezdit během pandemie, nebo poštovních doručovatelek, které dál házely dopisy do schránek. A především lékařů a sestřiček, kteří čelí náporu koronaviru v první linii.

Myslím, že spousta z nás si také uvědomila, jak důležití jsou lidé, které jsme možná i přehlíželi – pečovatelky v domovech seniorů, personál v nemocnicích, laboranti a zaměstnanci hygienických stanic. A řekl bych, že díky krizi mnoho z nás docenilo práci záchranářů, policistů a strážníků, hasičů a také naší armády. Protože nebýt našich vojáků, kteří pomáhají v nemocnicích, odběrných místech, v domovech seniorů i s Chytrou karanténou, by epidemie byla mnohem horší.

Ten uplynulý rok nám dále ukázal, že nemusíme každý den fyzicky sedět v práci, ale že můžeme pracovat a podnikat přes internet. Že můžeme babičce a dědečkovi zavolat video hovorem mnohem častěji. Že se můžeme setkat i s kamarády, shlédnout divadlo nebo si poslechnout koncert přes internet. A že mohou i za pandemie vzniknout nové firmy, které mají co nabídnout nejen naší zemi, ale i celému světu.

Krize je totiž příležitost. Je to výzva, jak dostat ze sebe to nejlepší. A to se také stalo. Myslím, že všichni můžeme být hrdí na to, jak jsme se této příležitosti chopili. Třeba v digitalizaci jsme za pár měsíců předvedli takový skok, který bychom jinak dělali i pár let. Takže si nedělám starost, že by se naší zemi nepodařil restart ekonomiky, že bychom nebyli úspěšní nebo že bychom zaostali za Evropou.

I přes veškeré negativní zprávy, přes všechny zbytečné hádky a konflikty se ukázalo, že pro naše občany těžké chvíle znamenají obrovské nesobecké nasazení, pocit sounáležitosti, vzájemné pochopení a respekt. Solidarita a nezištná pomoc – to byla naše hlavní zbraň v boji proti nemoci.

Nemohu dostatečně poděkovat všem, kteří se podíleli na boji proti pandemii. Zdravotníky a dobrovolníky to stálo spoustu potu, odříkání a hodně sil.

Chci poděkovat všem, kteří dodržovali a nadále dodržují zdravotní opatření 3R – ruce, roušky, rozestupy – bez vás by byl boj proti koronaviru předem ztracený.

Často se mluví o tom, jak je naše společnost rozdělená. Vzpomeňte si jen na první vlnu, jak jsme dokázali táhnout za jeden provaz. Během druhé vlny sounáležitost a solidarita už bohužel taková nebyla. O důvodech můžeme vést diskuse, ale stále chci věřit tomu, že přes veškeré rozdíly v názorech se na těch základních a podstatných věcech dokážeme shodnout.

Mám na mysli to, že se budeme respektovat navzájem s vědomím, že každý má právo na názor, že je stejně hodnotný pohled člověka, který má vysoké vzdělání jako i toho, kdo se živí svou fyzickou zručností, lidí z velkých měst i lidí z venkova, mladých i starých. A že názory nejde dělit na ty správné a na ty špatné, ale že musíme spolu vést dialog, i když se nám některé věci špatně poslouchají.

Protože naše společnost může fungovat jen s vědomím, že každý v ní má své místo a svou hodnotu. Že život každého z nás je důležitý. To nám ostatně epidemie koronaviru jasně ukázala. Sdílíme jednu vlast a bez ohledu na naše názory by naším cílem mělo být, abychom se v naší zemi cítili dobře.

Je pravda, že rok 2021 začíná neutěšeně. Nákazu se zatím bohužel zkrotit nepodařilo.

Já ale vidím první záblesk naděje. A tou je vakcína. Na závěr minulého roku jsme začali očkovat vakcínou od firmy Pfizer/BioNtech. Této vakcíny jsme objednali 8 milionů kusů pro čtyři miliony obyvatel a od 30. 12. se toto množství může navýšit o 20 % díky souhlasu Ministerstva zdravotnictví k navýšení dávek z jedné lahvičky z pěti na šest.

Všechny vakcíny objednáváme od Evropské unie. Celkově je to 15,9 milionu vakcín pro de facto všechny obyvatelé České republiky, pokud o to projeví zájem. Je to jedna z nejnáročnějších a nejsložitějších logistických operací, jakou si umíte představit. Je to zároveň jedna z největších výzev nového roku. Budeme muset během velmi krátké doby proočkovat lékaře, sestry, prostě všechny složky státu, které bojují proti té zákeřné nemoci. A současně i ty nejohroženější skupiny obyvatelstva, hlavně seniory. Jedině tak uvolníme a ochráníme náš zdravotní systém a budeme moct postupně uvolňovat nepříjemná opatření.

Očkování je cesta k normálnímu životu, ale ta cesta bude dlouhá. A dřív, než dojdeme na její konec, tak vás znovu žádám, abyste omezili kontakty s přáteli a známými, než se populace nechá proočkovat. Těch několik týdnů nebo měsíců, kdy zatneme zuby, není tak velkou obětí v porovnání s pár lety života, o které mohou přijít naše babičky a dědečkové.

Věřím tomu, že si za pár měsíců řekneme, že jsme i tuto krizi ustáli, stejně jako v minulosti jiné. Udělám všechno pro to, abychom se mohli vrátit k normálu. Byli jsme před covidem, budeme i po něm.

Proto hleďme do nového roku 2021 s optimismem a nadějí.

Tak šťastný nový rok vám všem!

Hlavně hodně zdraví. To je to nejdůležitější.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

V ČR bylo zahájeno očkování proti onemocnění covid-19, mezi prvními očkovanými byl i premiér Babiš

Premiér Andrej Babiš se ráno v Ústřední vojenské nemocnici nechal mezi prvními naočkovat proti covid-19, 27. prosince 2020.
Premiér Andrej Babiš se ráno v Ústřední vojenské nemocnici nechal mezi prvními naočkovat proti covid-19, 27. prosince 2020.
V neděli 27. prosince 2020 byla ve vybraných v pražských a brněnských nemocnicích vakcinace proti onemocnění covid-19. V Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích se nechal naočkovat premiér Andrej Babiš spolu s válečnou veteránkou Emílií Řepíkovou.

Prvních 9750 dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech dorazilo do České republiky, stejně jako do dalších států EU, v sobotu 26. prosince. Dnes začalo očkování. Jako první budou v Česku očkováni zdravotníci a senioři.

„Tento rok byl určitě nejhorší v naší moderní historii. Na covid zemřelo strašně moc našich spoluobčanů, naše životy zasáhl velice negativně a vakcína, která přišla z EU, je naše naděje, že se vrátíme do normálního života,“ zdůraznil Andrej Babiš.

Vakcína byla včera distribuována do Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a do Nemocnice na Bulovce. Polovina dodávky směřuje do Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Ústřední vojenská nemocnice je připravena denně provést v šesti ordinacích na 300 vakcinací. Z první dodávky bude naočkováno 975 osob v průběhu tří dnů. Vakcína se bude aplikovat ve dvoudávkovém schématu s intervalem 21 dní. Procedura očkování trvá cca 15 minut, každý očkovaný poté setrvá zhruba 30 minut v odpočinkovém režimu z důvodu observace. 

U osob po prodělaném onemocnění covid-19 se doporučuje vakcinace nejdříve po 90 dnech od prvního pozitivního odběru.

Emílie Řepíková (95 let), válečná veteránka, je obyvatelkou Domova Vlčí mák v ÚVN. Je jednou ze šesti stovek žen a 12 tisíc volyňských Čechů, kteří šli za druhé světové války dobrovolně bránit zemi, proti vůli rodičů. Bylo jí 16 let a dostala se až na Duklu. Za války ze skladů s oděvy předávala oblečení i vybavení a zároveň administrovala věci zabitých vojáků, často lidí, které osobně znala.

VIDEO: Začátek očkování, symbol plný naděje

V České republice, stejně jako v ostatních zemích EU, začalo 27. prosince očkování proti covidu-19. Nejprve budou očkování zdravotníci, senioři a rizikové skupiny. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Očkování pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).

V těchto dnech běží spot na třech celoplošných televizích – České televizi, TV Nova a TV Prima.

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2021!

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2021!

Autorkou obrázku PF 2021 Úřadu vlády je dvanáctiletá Vanesa z Dětského domova Hodonín.

Úřad vlády ČR i letos uspořádal každoroční vánoční výtvarnou soutěž pro děti z dětských domovů. Tématem letošního, již sedmého ročníku se stal Vánoční betlém. Ačkoliv se talentovaní dětští autoři museli z důvodu nepříznivé epidemiologické situace tento rok obejít bez oblíbeného předávání dárků a slavnostního programu ve Strakově akademii, o diplomy ani krásné vánoční pozornosti nepřišli.

Do soutěže se zapojilo 23 dětských domovů z celé České republiky s celkem 87 obrázky. O deseti nejkrásnějších výtvorech rozhodovala letos široká veřejnost prostřednictvím internetové ankety. První místo získala dvanáctiletá Vanesa z Dětského domova Hodonín. Vítězný obrázek tradičně ozdobil PF Úřadu vlády.

Pořadí vítězů

  1. Vanesa, Dětský domov Hodonín
  2. Sofie, Dětský domov Dubá Deštná
  3. Anna, Dětský domov Hodonín
  4. Simona, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš
  5. Sabrina, Dětský domov Dubá Deštná
  6. Daniel, Dětský domov Mariánské Lázně a Aš
  7. Nikola, Dětský domov Dolní Počernice
  8. Marie, Dětský domov Litovel
  9. Sofie, Dětský domov Uherské Hradiště
  10. Liliana, Dětský domov Uherské Hradiště

Vláda řešila aktuální pandemickou situaci, schválila navýšení platů zdravotníků a učitelů i návrh na zvýšení přídavků na děti

Premiér Andrej Babiš řídí videokonferenční jednání vlády, na němž kabinet rozhodl například o prodloužení programů Antivirus, 21. prosince 2020.
Premiér Andrej Babiš řídí videokonferenční jednání vlády, na němž kabinet rozhodl například o prodloužení programů Antivirus, 21. prosince 2020.
Vláda Andreje Babiše se na jednání v pondělí 21. prosince 2020 zabývala současnou situací s vývojem nemoci covid-19 v české republice i ve světě. Odsouhlasila i několik důležitých legislativních návrhů včetně novely zákona o státní sociální podpoře, kterou chce zvýšit přídavky na děti.

Vláda vzala na vědomí ochranné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ode dneška od 12 hodin zakázalo leteckým společnostem lety z Velké Británie a Severního Irska, a to zatím až do konce roku. Již od neděle platí, že všichni cestující z Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali v posledních dvou týdnech ve Spojeném království, musí do desetidenní karantény. Tu je možné předčasně ukončit pouze na základě negativního výsledku PCR testu. Důvodem je riziko spojené s novou mutací viru, která byla prokázána ve Velké Británii.

Kabinet se zabýval také přípravou na očkování obyvatel proti nemoci covid-19. „Konečně jsme se dočkali a v 15 hodin Evropská léková agentura oznámila, že podmíněně schválila vakcínu firmy Pfizer,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš. „Evropská komise by mohla zasednout možná ještě večer, čímž by se to všechno urychlilo, protože se počítalo, že to schválí 23. prosince. Znamená to tedy, že podle toho, jak to bylo naplánováno, by mohlo 26. prosince dojít k prvním dodávkám. První menší dodávky by mohly dorazit i do České republiky 26. prosince večer a 27. prosince bychom začali v České republice očkovat podle plánu,“ uvedl premiér Babiš. V první, symbolické várce by mělo do České republiky dorazit 9 750 vakcín.

Vláda schválila změnu krizového opatření, kterým upravila pravidla vycházkového režimu v zařízeních sociální péče. Od 22. prosince bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude muset být zopakován za další 3 až 4 dny.

Vláda vzala na vědomí i tři nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. První nařizuje zdravotnickým zařízením od zítřka omezit plánovanou péči a průběžně navyšovat kapacitu covidových lůžek. Druhé nařizuje od 27. prosince všem poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování proti onemocnění covid-19, aby údaje o provedeném očkování bezodkladně zaznamenali do příslušného modulu Informačního systému infekčních nemocí. Třetí nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů, aby od 1. ledna informaci o každém výsledku POC antigenního testu bezodkladně elektronicky hlásili rovněž do Informačního systému infekčních nemocí.

Kabinet se shodl také na další pomoci podnikatelským subjektům. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí má za úkol připravit další liberační daňový balíček, kterým prodlouží stávající pardon na úroky z prodlení z některých daní a zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatné 15. 4. 2021 až do 16. srpna 2021.

Vláda rozhodla i o prodloužení všech tří režimů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus až do 28. února 2021. Důvodem je jednak stále nepříznivá epidemická situace, která vyžaduje vládou nařízené regulace, jež výrazně zasahují do fungování některých segmentů ekonomiky, a také zdržení legislativního procesu novely zákona o zaměstnanosti zavádějící tzv. kurzarbeit. Ta stále čeká na doprojednání v Poslanecké sněmovně. Na pokračování programu Antivirus bude vláda potřebovat dalších 8 miliard korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ministři schválili rovněž plánované navýšení platů zaměstnanců ve zdravotnictví a v regionálním školství. V novele nařízení vlády se zvyšují od 1. ledna 2021 platové tarify zdravotnických pracovníků poskytujících zdravotní služby, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a lékařů o 10 procent. To se týká i lékařů, kteří pracují jako státní zaměstnanci – lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví. Platové tarify pedagogických pracovníků v regionálním školství se zvýší o 4 procenta.

Kabinet projednal několik důležitých novel zákonů. Jedním z nejdůležitějších byl návrh novely zákona o státní sociální podpoře, který zvyšuje přídavky na děti. Do Poslanecké sněmovny nakonec zamíří verze, která zvyšuje přídavek na dítě o 26 procent a zároveň rozšiřuje okruh rodin, které na něj budou mít nárok, tak, že zvyšuje klíčový parametr – násobek částky životního minima – z hodnoty 2,7 na 3,4. Tím se zvýší počet dětí podpořených touto dávkou na přibližně dvacet procent nezaopatřených dětí. Adekvátně chce vláda navýšit i přídavek na nezaopatřené dítě ve zvýšené výměře. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu dnes seznámil kabinet s návrhem věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů. Tato právní norma má ošetřit práva dotčených obcí i občanů v procesu vyhledávání lokality pro úložiště jaderného odpadu. Její existenci předpokládá i platná verze atomového zákona. Nový zákon má posílit legitimitu výběru nového úložiště a zvýšit transparentnost celého procesu. Kabinet současně projednal i Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2021, tříletý plán a dlouhodobý plán a schválil návrh na zúžení počtu lokalit pro budoucí hlubinné úložiště na čtyři preferované. Ve finálním výběru zůstaly lokality Březový potok na Klatovsku, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Janoch u Temelína, přípravné práce jsou však na základě politického závazku přerušeny právě až do schválení nového zákona. Více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel, kterým budou do české legislativy transponovány nové evropské předpisy, konkrétně novela směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Nový zákon stanoví požadavky na dosažení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Pro objednavatele hromadné dopravy to bude znamenat, že budou muset koncipovat výběrová řízení tak, aby naplnili povinné kvóty ekologičtějších vozidel. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet schválil i novelu nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky a nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci obydlí nebo pořízení obydlí. Schválené změny mají zvýšit zájem o výstavbu nájemních bytů například tím, že vláda zvýšila věkovou hranici žadatelů na 40 let pro cílovou skupinu mladých, zrušila omezení plochy pořizovaného bytu nebo rodinného domu či zvýšila relativní podíl úvěru na ceně nemovitosti – nákladů do výše 90 procent potřebných prostředků na koupi nebo na výstavbu. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda posvětila i dva projekty Ministerstva kultury. Schválila záměr na výkup zámečku v Petrkově a přilehlého areálu. Zámeček je neodmyslitelně spjat s významným českým básníkem, grafikem a překladatelem Bohuslavem Reynkem a jeho ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a stát jej prostřednictvím Památníku národního písemnictví odkoupí za 18 milionů korun. Vznikne tu Česko-francouzské centrum literatury a výtvarného umění a ministerstvo plánuje celý areál zpřístupnit veřejnosti. Více o projektu naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Rezort kultury dostal od vlády souhlas i k zřízení Památníku ticha, připomínajícího památku a osudy deportovaných osob, především židovských obyvatel za druhé světové války, ale i pražských Němců po jejím skončení či politických vězňů za komunistické perzekuce. Památník vznikne v areálu zaniklého nádraží Praha-Bubny, odkud právě transporty deportovaných osob vyjížděly. Více v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Kompletní výsledky jednání vlády nalezete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21–prosince-2020-185768/.

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 17. prosince 2020
Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 17. prosince 2020
Vláda předloží Poslanecké sněmovně žádost o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do 22. ledna. Žádost projednal a schválil kabinet Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 17. prosince 2020. Schválil také několik upřesnění stávajících krizových opatření a souhlasil s prodloužením dotačního programu na podporu podnikatelů v kultuře.

Nově diagnostikovaných pacientů s nemocí covid-19 v České republice v posledních dnech mírně přibývá a od zítřka kvůli tomu budou na celém území republiky platit přísnější opatření vyplývající ze čtvrtého stupně protiepidemického systému (PES). Aby tato opatření mohla platit i po 23. prosinci, kdy končí aktuálně vyhlášené období nouzového stavu, požádá vláda Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení, a to na dalších 30 dnů do 22. ledna.

Vláda schválila návrh Ministerstva průmyslu a obchodu na pokračování dotačního programu Covid – Kultura. Program má pomoci podnikatelům v kulturním sektoru, jako jsou pořadatelé kulturních akcí, servisní a technické firmy, agentury, ale také jednotliví umělci či umělecká tělesa, překlenout krizové období, kdy kvůli protiepidemickým opatřením vlády stále přicházejí o výdělky. Ministerstvo proto vypíše v lednu třetí výzvu v tomto programu. I v té bude platit, že stát postiženým subjektům vyplatí jednorázově až 10 milionů korun. Vláda na pokračování programu uvolní ze státního rozpočtu další miliardu korun. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda přijala také dvě dílčí upřesnění platných krizových opatření. Aby rozptýlila případné pochybnosti, nově jsou výslovně povoleny všechny cesty za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, což platí i v případě, kdy jde dotyčný nakupovat pro jinou osobu. Druhá úprava umožní i nadále činnost autoškol.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-17-prosince-2020-185711/.