Bezpečnostní rada státu schválila Bezpečnostní strategii ČR 2023

Ve středu 21. června 2023 se ve Strakově akademii uskutečnila schůze Bezpečnostní rady státu. Členové BRS se zabývali aktuální situací v oblastech vnitřní bezpečnosti, migrace či kybernetické bezpečnosti a schválili také Bezpečnostní strategii České republiky 2023.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2022Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2022 a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2022.

Bezpečnostní rada státu také schválila Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2022 a dále III. zprávu o postupu ke studii proveditelnosti dle „Konceptu cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek“.

Členové rady vzali na vědomí Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2022 a Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2022.

Bezpečnostní rada státu byla rovněž informována o zasedání ministrů obrany NATO, o zapojení českého průmyslu do projektu bojových vozidel pěchoty a vývoji situace na Ukrajině a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2023 s výhledem na 1. pololetí 2024.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2027 za rok 2022Vyhodnocení úkolů z Akčního plánu k Národní strategii pro čelení hybridnímu působeníInformace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2023Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2023Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů a Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2022.