Bezpečnostní rada státu se zabývala situací ve výskytu nemoci covid-19

Bezpečnostní rada státu se na zasedání v pondělí 27. července 2020 zabývala otázkami spojenými s řešením situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice. Věnovala se také aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o zajišťování obrany státu v roce 2019, která hodnotí stav zajišťování obrany ČR v roce 2019 z hlediska požadavků vyplývajících ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, Obranné strategie ČR a mezinárodních závazků v oblasti obrany.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2019 (ve srovnání s rokem 2018) a Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019.

Bezpečnostní rada státu rovněž schválila Koncepci rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a vzala na vědomí Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2019.

Na vědomí dále vzala také Zprávu o plnění a zapracování postupů a opatření vyplývajících ze směrnic schválených usneseními vlády ze dne 11. ledna 2019 č. 33, 34 a 35 a jejich příloh v oblasti působnosti dotčených resortů.

Bezpečnostní rada státu vyslovila souhlas se Zprávou o stavu požární ochrany kulturního dědictví za období 2015–2019 a s návrhem Programu bezpečnostního výzkumu 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Na vědomí vzala také Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2019 a schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2020 s výhledem na 1. pololetí 2021.

Na program Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy materiály Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020 za rok 2019, Informace o platnosti vyhlášeného I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy, Vyhodnocení činnosti Policie České republiky během útoku ve FN Ostrava, Dopady krize způsobené koronavirem SARS-CoV-2 do duševního zdraví populace České republiky – zpráva pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví, Zpráva o činnosti v oblasti civilní nouzové připravenosti NATO za rok 2019, Informace o úpravě Centrálního přehledu objektů důležitých pro obranu státu se stavem k 1. 1. 2020 a Informace o úpravě Souhrnného přehledu objektů, které mohou být za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu napadeny se stavem k 1. 1. 2020.