Co je nový program „EU pro zdraví“ a jak přispěje ke zlepšení systémů zdravotní péče v EU?

Evropská komise navrhla pro oblast zdraví na období 2021–2027 nový ambiciózní samostatný program „EU pro zdraví“.

Program „EU pro zdraví“ významně přispěje ke nápravě situace po pandemii COVID-19 tím, že zlepší zdraví obyvatel EU, posílí odolnost systémů zdravotní péče a podpoří inovace v odvětví zdravotnictví. Tento nový program rovněž odstraní nedostatky, jež odhalila krize COVID-19, a zajistí, aby byly systémy zdravotní péče v EU dostatečně odolné, a mohly tak čelit novým a budoucím zdravotním hrozbám.

Pandemie COVID-19 ukázala, že je třeba výrazně posílit připravenost a schopnost EU účinně reagovat na vážné přeshraniční zdravotní hrozby.

Zejména prokázala, že EU potřebuje:

 • více koordinace mezi členskými státy během zdravotní krize,
 • větší kapacitu na úrovni EU pro přípravu na zdravotní krize a boj proti nim a
 • více investic do systémů zdravotní péče, aby byly připraveny na budoucí výzvy.

Díky programu „EU pro zdraví“ bude nyní EU moci:

 • investovat do vytváření rezerv zdravotnického vybavení pro případ krize,
 • vytvořit rezervu zdravotnického personálu a odborníků, které lze mobilizovat za účelem prevence zdravotních krizí v celé EU nebo reakce na ně,
 • školit zdravotníky pro účely jejich vyslání v rámci celé EU,
 • posílit dozor nad zdravotními hrozbami a
 • zvýšit odolnost systémů zdravotní péče s cílem zajistit lepší výsledky v oblasti zdraví pro všechny.

EU tak bude mít k dispozici více účinnějších nástrojů pro přijímání rychlých, rozhodných a koordinovaných opatření s členskými státy jak při přípravě na krize, tak při jejich řešení, a rovněž při zdokonalování fungování a výkonnosti systémů zdravotní péče v EU jako celku.

Jaké má program „EU pro zdraví“ hlavní cíle?

Program „EU pro zdraví“ má tři obecné cíle:

 1. chránit lidiv EU před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a zlepšit kapacitu řešit krize;
 2. za dostupné ceny dodávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a další produkty relevantní pro krize a podporovat inovace;
 3. posílit systémy zdravotní péče a pracovní sílu ve zdravotnictví, včetně investic do veřejného zdraví, například prostřednictvím programů na podporu zdraví a prevenci nemocí a zlepšením přístupu ke zdravotní péči.

Kromě připravenosti na krize a reakce na ně bude program „EU pro zdraví“ řešit další významné dlouhodobé výzvy, jimž systémy zdravotní péče čelí, zejména:

 • nerovnosti týkající se zdravotního stavu mezi různými skupinami obyvatelstva, zeměmi a regiony a přístupu k cenově dostupné preventivní a léčebné zdravotní péči dobré kvality,
 • zátěž vyplývající z nepřenosných onemocnění, zejména rakoviny, duševní zdraví, vzácná onemocnění a rizika plynoucí z faktorů ovlivňujících zdraví,
 • nerovnoměrné rozložení kapacity systémů zdravotní péče,
 • překážky, které brání zavádění digitálních inovací v širokém měřítku a jejich co nejlepšímu využívání, jakož i jejich rozšiřování,
 • rostoucí zátěž pro zdraví v důsledku zhoršování životního prostředí a znečištění, zejména zhoršování kvality ovzduší, vody a půdy, a také v důsledku demografických změn.

Kolik finančních prostředků bude v rámci programu „EU pro zdraví“ k dispozici a jak budou vynakládány?

Prostřednictvím programu „EU pro zdraví“ Komise navrhuje investovat do posílení systémů zdravotní péče 9,4 miliardy eur. Tato částka výrazně převyšuje částku 413 milionů eur stanovenou v předchozím návrhu Komise pro složku „Zdraví“ v rámci Evropského sociálního fondu+. Finanční prostředky budou částečně poskytnuty z rozpočtu EU (1,7 miliardy eur) a částečně z vnějších účelově vázaných příjmů pocházejících z výpůjčních operací Unie, jak je stanoveno v nařízení EU o nástroji na podporu oživení (7,7 miliardy eur). Pro žádný z cílů uvedených v programu nebude přidělení prostředků stanoveno předem. Rozdělení bude dohodnuto až během realizace programu „EU pro zdraví“.

V různých oblastech, na něž se program vztahuje, mohou být v budoucnu financovány rozličné druhy akcí. Patří mezi ně mimo jiné:

 • pomoc a poradenství přizpůsobené zemím nebo skupinám zemí, které to nejvíce potřebují, formou twinningu, odborného poradenství a vzájemné podpory atd.,
 • vzdělávací a výměnné programy pro lékařský a jiný zdravotnický personál,
 • nové mechanismy například pro veřejné zakázky na zboží a služby, které jsou nezbytné pro prevenci zdravotních krizí a jejich řešení,
 • audity, například audity opatření členských států v oblasti připravenosti a reakce (jako je řešení krizí, antimikrobiální rezistence, očkování) za účelem zajištění jejich účinnosti,
 • klinická hodnocení za účelem urychlení vývoje, registrace a dostupnosti inovativních, bezpečných a účinných léčivých přípravků a očkovacích látek,
 • přeshraniční spolupráce a partnerství, včetně přeshraničních regionů, s cílem předávat si a šířit inovativní řešení, a to i digitální, například prostřednictvím evropských referenčních sítí (ERN),
 • zřizování a koordinace referenčních laboratoří Unie a center excelence,
 • investice do předběžných projektů u iniciativ s vysokou přidanou hodnotou a do kritické zdravotnické infrastruktury,
 • zavádění, provoz a údržba infrastruktury digitálních služeb,
 • analytické činnosti, jako jsou studie, sběr dat a referenční srovnávání.

Úplný seznam možných akcí je uveden v příloze I návrhu nařízení o programu „EU pro zdraví“.

Jak bude nový program řešit nepřenosná onemocnění, jako například rakovinu?

Nepřenosná onemocnění a onemocnění vyplývající z životního stylu patří mezi největší výzvy, s nimiž se zdravotní systémy EU potýkají. Nepřenosná onemocnění jako kardiovaskulární choroby, rakovina, chronická respirační onemocnění či cukrovka jsou v Unii hlavními příčinami invalidity, špatného zdravotního stavu, odchodu do důchodu ze zdravotních důvodů a předčasné úmrtnosti a způsobují značné sociální a hospodářské náklady.

Aby se snížil dopad nepřenosných onemocnění na jednotlivce a na společnost jako celek a aby se jimi zapříčiněná předčasná úmrtnost snížila do roku 2030 o jednu třetinu, je potřeba zaměřit se na prevenci a současně usilovat o posílení zdravotnických systémů. Program „EU pro zdraví“ bude podporovat prevenci onemocnění (včetně screeningu a včasné diagnostiky) a programy podpory zdraví v členských státech.

Referenční sítě EU (ERN) pro vzácná a komplexní onemocnění a onemocnění s nízkou prevalencí budou rozšířeny i na další vzácná nepřenosná a infekční onemocnění, což umožní předávání lékařských znalostí a poznatků, aby pacienti nemuseli za zdravotní péčí cestovat.

Odkdy bude financování z programu „EU pro zdraví“ k dispozici? Reaguje program na současnou koronavirovou krizi?

Program „EU pro zdraví“ se vztahuje na období 2021–2027. Zohledňuje zkušenosti a nedostatky, které krize odhalila, a zavede strukturální změny, aby byla EU na další zdravotní výzvy lépe připravena. Předpokládá se, že poté, co návrh jeho zřizovacího nařízení přijmou členské státy a Evropský parlament, začnou se od 1. ledna 2021 v rámci programu „EU pro zdraví“ zahajovat specifické akce. V prvních letech programu bude kladen velký důraz na aktivní činnost, zejména na řešení krizí.

Jak program „EU pro zdraví“ respektuje pravomoci členských států v oblasti zdraví?

Pandemie COVID-19 ukázala, že v době krize je potřebná lepší koordinace a spolupráce mezi členskými státy EU. V rámci programu „EU pro zdraví“ bude probíhat spolupráce s členskými státy, při níž bude respektováno rozdělení pravomocí v oblasti politiky zdraví stanovené v článku 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a bude se navazovat na stávající mechanismy spolupráce se zaměřením na strategické a přeshraniční aspekty. V článku 168 SFEU se uvádí, že Unie má doplňovat a podporovat politiku členských států v oblasti zdraví, podněcovat spolupráci mezi nimi a podporovat koordinaci mezi jejich programy. To vše by mělo probíhat při plném respektování odpovědnosti, kterou mají členské státy za vymezování svých politik v oblasti zdraví a za organizaci a poskytování zdravotnických služeb a lékařské péče.

Jak bude program „EU pro zdraví“ realizován a jaká bude úloha agentur EU?

Program „EU pro zdraví“ budou realizovat členské státy a nevládní a mezinárodní organizace, které mohou žádat o financování z prostředků EU ve formě grantů, cen a veřejných zakázek, a také Evropská komise a výkonné agentury EU prostřednictvím nepřímého řízení.

Tyto agentury EU a dále Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) mají klíčovou úlohu při obraně Evropy před vážnými před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a pandemií, a to jak v oblasti prevence, tak při řešení krizí. Akce programu budou činnost těchto agentur EU doplňovat a posilovat.

Bude Komise nadále poskytovat financování v oblasti zdraví prostřednictvím Evropského sociálního fondu+ a dalších fondů EU?

Přijetím programu „EU pro zdraví“ Komise přizpůsobuje svůj návrh týkající se Evropského sociálního fondu plus (ESF+) tak, že jeho složku „Zdraví“ plně začleňuje do programu „EU pro zdraví“.

Program „EU pro zdraví“ je dosud nejambicióznějším programem v oblasti zdraví, a navíc budou v součinnosti s tímto programem v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu realizovány značné investice do zdraví prostřednictvím dalších nástrojů financování, kterými jsou:

 • Evropský sociální fond plus (ESF+) na podporu přístupu zranitelných skupin ke zdravotní péči,
 • Evropský fond pro regionální rozvoj na zlepšení regionální zdravotní infrastruktury,
 • program Horizont Evropa na výzkum a inovace v oblasti zdraví,
 • kapacity rescEU na vytvoření nouzových zásob zdravotnických prostředků a
 • program Digitální Evropa na vytvoření digitální infrastruktury potřebné pro digitální nástroje v oblasti zdraví.

Klíčový význam bude mít spolupráce mezi jednotlivými programy a existence sdílených cílů mezi jednotlivými politikami.

Jaký je rozdíl mezi vytvářením zásob v rámci programu „EU pro zdraví“ a kapacit rescEU?

Mechanismus civilní ochrany Unie bude zajišťovat rychlou reakci a zaměří se na kapacity přímé reakce na krizi, kdežto program „EU pro zdraví“ bude zajišťovat strategické zásoby zdravotnických prostředků pro dlouhodobější použití a další strategické rezervy. Jejich součástí bude rezerva lékařského, zdravotnického a podpůrného personálu, který by bylo možné mobilizovat v případě krize, a tým Unie pro mimořádné zdravotní události sestávající z odborníků, kteří mohou být vyzváni na pomoc za účelem posouzení situace a koordinace reakce.

Jak bude program podporovat výzkum a inovace?

Program „EU pro zdraví“ se bude realizovat v úzké spolupráci s hlavním výzkumným programem EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa, který zahrnuje klastr „Zdraví“. Z programu Horizont Evropa se budou financovat výzkum a inovace v oblastech, jako jsou například celoživotní dobré zdraví, environmentální a sociální faktory ovlivňující zdraví, nepřenosná a vzácná onemocnění, infekční onemocnění a nástroje, technologie a digitální řešení pro zdravotnictví, pečovatelství a systémy zdravotní péče. Součástí programu budou rovněž výzkum a inovace týkající se rakoviny, což je jedna z hlavních priorit politiky Komise v oblasti zdraví. Program „EU pro zdraví“ pomůže zajistit co nejlepší využití výsledků výzkumu a usnadní zavádění, šíření a aplikaci zdravotnických inovací v systémech zdravotní péče a v klinické praxi

 • Zdroj: Evropská komise