Deset doporučení ČMKOS nové vládě

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v řádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.

Českomoravská konfederace odborových svazů proto zformulovala pro nastupující vládu přehled svých zásadních postojů a doporučení klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám.

Českomoravská konfederace odborových svazů zdůrazňuje, že to bude především postoj nové vlády k těmto jejím návrhům a požadavkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští roky.

  1. Za zásadní úkol nové vlády považuje ČMKOS další pokračování sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Sociální dialog je klíčovým nástrojem udržení sociálního smíru ve společnosti a podstatnou podmínkou pro udržení její sociální soudržnosti. Úroveň sociálního dialogu dlouhodobě dosahuje v České republice velmi vysoké úrovně, a proto je v zájmu celé společnosti v něm pokračovat. S určitým znepokojením jsme proto sledovali, že se k sociálnímu dialogu a sociálnímu partnerství ve volbách nehlásila ve své volební kampani a programových dokumentech žádná ze stran nastupující nové vládní koalice.
  2. ČMKOS považuje v současné situaci za naprosto nezbytné urychleně zpracovat a realizovat plán na podporu ekonomického růstu, modernizace a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jen tuto cesta je zárukou dlouhodobého a plynulého zvyšování reálných mezd i celkových příjmů občanů České republiky. Zárukou přibližování jejich životní úrovně občanům nejvyspělejších zemí EU.
  3. ČMKOS je přesvědčena, že pouze prostřednictvím realizace takto pojatého plánu je možno zdárně naplnit úkol nezbytné konsolidace veřejných financí ČR včetně zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového pojištění a zároveň i splnění požadavků evropského projektu Green Deal bez zásadního poškození české ekonomiky a snížení životní úrovně obyvatelstva.
  4. ČMKOS zdůrazňuje, že základní podmínkou udržení a prosazení ekonomických cílů je zachování sociální soudržnosti české společnosti. Při této úloze hraje klíčovou stabilizující úlohu systém veřejných služeb a sociálních transferů.  Důchodci, rodiny s dětmi, nezaměstnaní a další osoby ve zranitelném postavení se nesmějí oběťmi hospodářských, finančních ani sociálních reforem.  Proto ČMKOS v minulosti vždy zásadně odmítala, a odmítá i dnes, hluboké zásahy do daňového a odvodového systému státu v řádu desítek či dokonce stovek miliard korun. Představa, že plošné snížení daní pomůže ekonomice a všem lidem, je nebezpečnou iluzí. Snížení daní skutečně pomůže jen nejbohatším vrstvám obyvatelstva.  Zůstane však po něm destruovaný veřejný sektor.  Plošné snížení daní na jedné straně a zavedení školného, doplatků ve zdravotnictví a redukce důchodů a sociálních dávek na straně druhé jsou dvě strany jedné mince. Veřejné služby je nutno zefektivnit a nikoli zničit. ČMKOS proto zásadně odmítá zavedení školného, zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví či privatizaci důchodů. 
  5. ČMKOS zásadně odmítá snahy výrazně snížit daně z příjmu či sazby sociálního a zdravotního pojištění pod záminkou údajné podpory „nárůstu mezd a platů za podvod  zaměstnancích. Takovéto nepravé „zvýšení mezd“ nám kupní sílu našich platů a mezd nezvýší. Nevyhnutelně totiž povede k destrukci, privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví, sociálních služeb a k hlubokému deficitu důchodového systému se všemi z toho plynoucími důsledky – ukončení valorizace penzí, přepočty starobních důchodů atd.
  6. ČMKOS spatřuje hlavní problém daňového systému ČR v jeho nespravedlnosti. Stávající daňový systém totiž umožňuje vybrané poplatníky daní a pojistných odvodů zdaňovat výrazně méně než jiné. ČMKOS se hlásí k daňové reformě. Ta však musí začít tím, že se především začnou odstraňovat dávno známé – avšak dodnes neřešené – nerovnosti v daňovém systému. Především však musí být přijata taková opatření, která zajistí rovnoměrné rozložení daňového břemene mezi všechny daňové poplatníky. ČMKOS se shoduje s největšími a nejreprezentativnějšími zástupci zaměstnavatelů na tom, že rozvoj podnikání musí být postaven za zdravém základě růstu konkurenceschopnosti vč. pomoci a podpory státu, a nikoli na nerovném zdanění a daňových výjimkách, a také na toleranci k daňovým únikům, na které většina společnosti doplácí. Pokud půjdou daňové reformy v České republice tímto směrem, je ČMKOS připravena se na nich aktivně podílet.
  7. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři. Jejich daňové a odvodové zatíženi je velmi vysoké a je třeba zajistit pro ně základní daňovou spravedlnost zvláště v oblasti daně z příjmu. Jsou to oni, kteří nesou nemalé náklady na zajištění a udržení svého zaměstnání – avšak, na rozdíl od jiných společenských skupin, nejsou tyto náklady v jejich zdanění vůbec zohledněny. Stejně tak jsou zaměstnanci největšími přispěvateli do sociálního a zdravotního pojištění a hlavními nositeli solidarity v těchto systémech. I zde se – a bylo by žádoucí, co nejdříve – musí zjednat náprava a prostředky potřebné na zajištění důchodů, nemocenských dávek a zdravotních služeb musí být výrazně rovnoměrněji rozloženy na všechny daňové poplatníky.
  8. Českomoravská konfederace odborových svazů byla a stále je zastáncem všech nástrojů a postupů vedoucích k boji proti daňovým únikům. Platit daně považujeme za normální a vyhýbání se placení daní musí být nejen trestně ale i společensky odsouzeno. Osoby a jiné subjekty, které v České republice neplatí daně a prostřednictvím nejrůznějších machinací provádějí daňovou optimalizaci, nemají podle názoru ČMKOS morální právo rozhodovat o věcech veřejných.
  9. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování dosažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě uznávaných mezinárodních standardů s ohledem na skutečnost, že dnes platná právní úprava (Zákoník práce ad.) spojuje v sobě prvky flexibility a jistoty v míře, která v žádném případě nebrání rozvoji ekonomiky a neomezuje konkurenceschopnost zaměstnavatelů působících v ČR.
  10. ČMKOS bude zásadně bránit snahám o rozšiřování možností přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce v ČR a bude podporovat maximální využití vnitřních zdrojů pracovní síly pro uspokojování poptávky ze strany zaměstnavatelů s využitím všech forem které nabízí aktivní politika zaměstnanosti. Neřízená pracovní migrace je nebezpečným faktorem vedoucím k destabilizaci trhu práce, sociálnímu dumpingu a zastavení pozitivního vývoje v růstu mezd.
Přílohy: