Dopady vysílání zaměstnanců do členských států EU, přeshraniční zjišťování informací a vymáhání rozhodnutí

Kontrola a správní spolupráce při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb je upravena ustanoveními §§ 37a, 37b a 37c v části páté zákona o inspekci práce a probíhá v rámci systému IMI a jeho uživatelské aplikace.
 
SÚIP spolupracuje s orgány jiných zemí sdruženými v systému IMI při vzájemné výměně informací o zaměstnavatelích a vysílaných pracovnících za účelem kontroly dodržování právních předpisů, při doručování rozhodnutí a souvisejících písemností a při vymáhání uložených pokut.
 
SÚIP odeslal loni prostřednictvím IMI celkem 37 žádostí o informace týkající se vysílání, pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, a to hlavně do Polska, a v menším počtu do Německa a na Slovensko. Dále SÚIP v jednom případě požádal zahraničního partnera o doručení písemnosti, kterou se nepodařilo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb doručit, zatímco o vymáhání pokuty SÚIP dosud prostřednictvím IMI nežádal.
 
Příchozích žádostí o informace týkající se vysílání, pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci bylo loni 70, přicházely hlavně z Německa, Rakouska, jednotlivě také z Dánska, Belgie, Nizozemska, Itálie, Polska, Slovenska, Norska a Lucemburska.
 
O doručení dokumentů v souvislosti s vysíláním pracovníků žádají téměř výhradně rakouské úřady, okresní hejtmanství a municipality, odkud loni přišlo 357 žádostí, z nichž mnohé obsahovaly vícero písemností. Dokumenty, které nemají charakter rozhodnutí o uložení pokuty ani související písemnosti, proto nyní doručuje SÚIP z kapacitních a ekonomických důvodů pouze za předpokladu, že příslušný rakouský orgán uvede jako důvod své žádosti nemožnost doručit v souladu s tamními právními předpisy a správními zvyklostmi. Pokud se ani SÚIP nepodaří předepsaným způsobem písemnost doručit, dožaduje se doručení u Policie ČR. Jako kuriózní lze označit pokusy některých rakouských úřadů využít systému IMI k doručování rozhodnutí o pokutách uložených za dopravní přestupky nebo za neoprávněné provozování výherních automatů.
 
Úloha SÚIP při vymáhání pokut uložených v jiné členské zemi EU v souvislosti s vysíláním pracovníků spočívá v předávání příslušných žádostí a přiložených rozhodnutí, vydaných tamními úřady, obecnému správci daně v ČR a ve zprostředkování vzájemné komunikace mezi těmito orgány. SÚIP přijatou žádost o vymáhání pokuty prověří vzhledem k možnému naplnění důvodů pro odmítnutí, a pokud tyto důvody neshledá, předá ji místně příslušnému celnímu úřadu, který zabezpečí výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí podle právních předpisů České republiky. Tato pokuta je příjmem českého státního rozpočtu.
 
Žádosti o vymáhání pokut přicházejí výhradně z Rakouska, v loňském roce jich bylo 45. V naprosté většině se týkají českých dopravních a stavebních firem. Porušení předpisů spočívá nejčastěji v nepředložení pracovních smluv, formulářů A1, nenahlášení vstupu na rakouské území, nedodržení minimální mzdy, včetně limitů plynoucích z oborových kolektivních smluv.
 
Problémy při vymáhání jsme zaznamenali zejména u obchodních společností, kdy rakouské úřady pokutují osoby oprávněné za ně jednat. Pokud tedy jde například o společnost s ručením omezeným, která má několik jednatelů, je pokuta uložena ve stejné výši všem těmto jednatelům. Existuje určitý rozpor mezi touto rakouskou praxí a zákonem o inspekci práce, který ve zmíněné části páté hovoří výhradně o pokutách uložených zaměstnavatelům.
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce