Ekonomická migrace v čase COVID-19

SP ČR upozorňuje všechny zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince, na dodržování aktuálních ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví. Jejich dodržování má zásadní význam pro prevenci šíření koronavirové nákazy. Ochranné opatření ukládá povinnosti jak zahraničním pracovníků, tak samotným zaměstnavatelům. Uložené povinnosti je třeba důsledně dodržovat, a to i s ohledem na vyhlášený nouzový stav.

Pravidla pro vstup na území ČR včetně protiepidemických opatření jsou stanovovány ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Vedle ochranného opatření Ministerstvo zdravotnictví svým sdělením stanovuje také seznam zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (tzv. zelených zemí). Tento seznam však obsahuje i tzv. země označené hvězdičkou (*), u kterých platí speciální zpřísněná pravidla. Mezi tyto země jsou zařazeny i některé členské státy EU. Stejná přísná pravidla platí rovněž pro zahraniční pracovníky ze zemí s vysokým rizikem nákazy, které nejsou uvedené na seznamu (tzv. červených zemí). Seznam zemí a případné označení hvězdičkou se dynamicky mění, je tedy třeba sdělení Ministerstva zdravotnictví pravidelně sledovat.

Všichni pracovní migranti, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států či regionů, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni:

  • Před vstupem na území České republiky vyplnit elektronický příjezdový formulář – pozor, jedná se o podmínku vstupu na území ČR!
  • Do 5 dnů od vstupu na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a předložit místně příslušné krajské hygienické stanici bezodkladně jeho výsledek. Občané EU mohou doložit i výsledek testu provedeného v jiném členském státě EU, pokud není starší než 72 hodin, občané třetích zemí si musí test zajistit na území ČR (jejich test z jiného členského státu je akceptovatelný, jen pokud v příslušném státě mají povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu). Bez negativního výsledku testu nesmí zahraniční pracovníci nastoupit do práce!!! Toto pravidlo je v praxi bohužel velmi často porušováno. Znovu upozorňujeme, že je vyhlášen nouzový stav a porušování protiepidemických pravidel může vést k drastičtějším omezením.
  • I v případě negativního výsledku testu po dobu 10 dnů od příjezdu omezit jakýkoli volný pohyb na území České republiky – možné jsou pouze cesty do zaměstnání a ze zaměstnání a cesty nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb, neodkladných úředních záležitostí či lékařského ošetření. Upozorňujeme, že ani návštěva pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra není neodkladnou úřední záležitostí, pokud ji zákon nestanovuje jako povinnost.
  • I v případě negativního výsledku testu nosit ochranné prostředky dýchacích cest po dobu 10 dnů od příjezdu (a poté nadále ve všech prostorách, na které se vztahuje povinnost tyto ochranné prostředky používat)

Zaměstnavatelům všech zahraničních pracovníků je dále nařízeno zajistit (tj. dohlédnout na to, aby zahraniční pracovníci měli…):

  • ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude případně vykonáváno karanténní opatření,
  • případnou zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb.

Zaměstnavatelům všech zahraničních pracovníků, kteří nejsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu (tj. občanů EU a občanů třetích zemí, kteří jsou držiteli víza), je navíc uloženo zajistit pracovním migrantům:

  • úhradu případné lékařské péče,
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu, tj. zaměstnání.

Doklad o poskytnutí těchto záruk je u občanů třetích zemí podmínkou vylepení víza!

V případě řádné změny zaměstnavatele všechny výše uvedené závazky vůči zahraničnímu pracovníku přecházejí na zaměstnavatele nového.

V případě nesplnění závazků lze zaměstnavateli uložit sankci za spáchaný přestupek (podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

kategorie Právní infoservis