Evropská komise zveřejnila svá doporučení pro členské státy

Komise volá po koordinovaném přístupu, ekonomická obnova v roce 2021 bude záviset na schopnosti členských států restartovat své ekonomiky bezpečně a trvale. Specifická doporučení zohledňují situaci spojenou s pandemií COVID19. Doporučení pro Česko bez překvapení.

Evropská komise zveřejnila 20. května 2020 – COM (2020) 500 – Evropský semestr 2020: Specifická doporučení, jehož součástí je soubor doporučení pro jednotlivé členské státy. V úvodu tohoto zastřešujícího dokumentu Komise reaguje na bezprecedentní ekonomický šok spojený s pandemií COVID19, který vedl k vysokým deficitům veřejných rozpočtů a rostoucí nezaměstnanosti.

Konkurenceschopná udržitelnost musí zůstat v centru pozornosti sociálně tržní ekonomiky Evropy. Členské státy by se měly i nadále zaměřit na její čtyři dimenze: ekonomickou stabilitu, sociální spravedlnost, environmentální udržitelnost, produktivitu a konkurenceschopnost.

Komise v úvodu také zdůrazňuje skutečnost, že Jednotný trh prokázal svoji hodnotu a zaručil, že se klíčoví pracovníci, zboží a služby dostali tam, kde jich bylo třeba. Je třeba využít potenciál Jednotného trhu při obnově ekonomiky. Proces uvolnění restriktivních nouzových opatření musí jít ruku v ruce s posilováním Jednotného trhu a respektování jeho pravidel.

Je třeba pokračovat v reformách a Evropský semestr je tím správným rámcem pro efektivní koordinaci hospodářských politik. Letošní proces v rámci semestru ve svých doporučeních reflektuje, že se členské státy musí zaměřit jak na naléhavá opatření spojená se zmírňováním ekonomicko-sociálních dopadů pandemie a opatření spojená s hospodářskou obnovou.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ PRO ČESKO ODRÁŽEJÍ KRITIKU KOMISE V NÁRODNÍ ZPRÁVĚ I KRITIKU BYZNYSU

Specifická doporučení pro Česko obecně vycházejí z kritiky již obsažené v národní zprávě z 26. března 2020. Svaz průmyslu a dopravy ČR s kritikou Evropské komise obecně souhlasil a komentoval slabý pokrok v naplňování specifických doporučení z roku 2019. Mnohá doporučení přetrvávají.

  1. V souladu s obecnou únikovou doložkou přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení pandemie, k udržení ekonomiky a k podpoře následného oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice. Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.
  2. Podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.
  3. Podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice, aby se napomohlo hospodářskému oživení. Zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a na udržitelnou dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné v uhelných regionech. Zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.

Specifická doporučení pro Českou republiku ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise