Evropské unii předsedá od července Německo

Začátkem července 2020 se ujalo předsednictví v Evropské unii Německo (DE PRES), silné, zkušené a jistě schopné vyvést Evropu z krize způsobené pandemií COVID-19 a pomoci ji k hospodářské obnově. Znamená to pokračovat v krizovém managementu, poučit se z této nové krizové zkušenosti a směřovat k hospodářské obnově a sociální kohezi.

Těžištěm německého předsednictví bude dokončit jednání o budoucím finančním rámci a realizovat program pro Novou generaci. To všechno bude doprovázeno ukončením jednání o budoucích vztazích EU a UK a vybudováním ambiciózního a komprehensivního partnerství.

Nosnými prioritami DE PRES jsou tyto oblasti:

 • Udržitelná zelená obnova v souladu s evropskou Zelenou dohodou
 • Digitální transformace
 • Posílení ekonomické základny a sociální dimenze
 • Posílení globální role EU
 • Nový start pro evropskou migrační a azylovou politiku
 • Posílení úlohy práva, demokracie a vnitřní bezpečnosti

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ PROSTOR EU BEZ VNITŘNÍCH HRANIC JE PEVNÝ ZÁKLAD PROSPERITY EU, SOCIÁLNÍ JISTOTY A KOHEZE

DE PRES směřuje k silné a inovativnější Evropě, digitální suverenitě, fungujícímu jednotném trhu, konkurenceschopnému průmyslu, životaschopných MSP, udržitelné architektuře finančních trhů, stabilní finanční politice a spravedlivým daním. Znalosti, výzkum a dovednosti jsou nejen hybateli evropské inovace a konkurenceschopnosti, ale i klíčem k implementaci evropské Zelené dohody.

DE PRES chce současně budovat spravedlivou Evropu. Pandemie COVID-19 zasáhla do životů milionů Evropanů a vyostřila sociální nerovnosti. DE PRES si proto předsevzalo zabývat se sociálními následky krize, udržet sociální kohezi a podpořit dlouhodobé perspektivy mladých lidí v Evropě. DE PRES se zaměří i na rovnost žen a mužů, hájení zájmů znevýhodněných skupin obyvatel a podporu aktivní občanské společnosti.

EVROPSKÝ BYZNYS ADRESUJE SVÁ DOPORUČENÍ DE PRES

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve svém dopise adresovaném Angele Merklové zdůrazňuje, že chce-li DE PRES realizovat vytyčené cíle, vypořádat se s důsledky krize COVID-19 a nastartovat dlouhodobé ekonomické a sociální oživení, musí především:

 • Dát jasnou finanční a nefinanční odpověď – přispět k rychlému dosažení dohody o ambiciózním, cíleném a dobře koordinovaném Evropskému plánu obnovy. Je zásadní, aby Rada přijala nový víceletý finanční rámec a nástroj obnovy ještě před letní přestávkou.
 • Pro silnou a inovativní Evropu je třeba dát prioritu vědě a výzkumu v nové finanční perspektivě a nástroji Nová generace.
 • Finanční prostředky přidělené v plánu obnovy na nástroj Just Europe musí být cíleně vynaloženy na opatření přinášející prosperitu a tvorbu pracovních míst. Je třeba dobře vážit priority, jen tak může být tato bezprecedentní solidarita akceptovatelná.
 • Pokud má přechod na zelenou ekonomiku fungovat jako strategie obnovy, důraz musí být na investice, bereme-li v úvahu, že v důsledku COVID-19 má Evropa propad v investicích 850 miliard euro.
 • Pokud má Evropa zůstat silným globálním hráčem, musí zůstat otevřená obchodu a investicím, protože to je základ její prosperity. Zachování ambiciózní agendy pro vyjednávání obchodních dohod je důležité pro posílení a podporu úlohy EU a jejích standardů v mezinárodním kontextu.
 • Pokud jde o budoucí vztahy EU a UK, evropský byznys apeluje na urychlené uzavření ambiciózní a komprehensivní dohody mezi EU a UK, a takové načasování, které by umožnilo její ratifikaci a vstup v platnost k 1. lednu 2021.

Čtěte také: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
Příloha: dopis BusinessEurope kancléřce Angele Merklové

Vladimíra Drbalová