Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Rada a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody

Německé předsednictví Rady dosáhlo dohody s vyjednávacím týmem Evropského parlamentu k nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro propuštěné pracující (EGF). Fond je nastaven tak, aby poskytoval pomoc propuštěným pracujícím v případě rozsáhlých restrukturalizací, zejména v důsledku globalizace, kterými jsou např. změny ve vzorcích světového obchodu, obchodní spory, důležité změny v obchodních vztazích EU nebo složení vnitřního trhu, finanční nebo hospodářské krize, přechod na nízkouhlíkové hospodářství nebo v důsledku digitalizace nebo automatizace.

„Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vždy symbolem solidarity. Rada a Evropský parlament zajistily, že to bude platit i po roce 2020. Naše dohoda umožňuje fondu poskytovat pomoc většímu počtu pracujících, kteří přišli o práci. Zajišťuje také, že v dobách radikální digitální transformace a snižování emisí uhlíku bude propuštěným pracujícím poskytována podpora, která usnadní jejich opětovné začlenění do zaměstnání.“, prohlásil Hubertus Heil, spolkový ministr práce a sociálních věcí Německa.

Dohoda zahrnuje tyto hlavní body:

  • nižší práh 200 propuštěných pracujících v daném referenčním období, aby byl na případ vztahoval EGF
  • dodatečné důvody propouštění způsobilé pro financování z EGF, jako jsou změny ve složení vnitřního trhu, automatizace a digitalizace
  • sladění míry spolufinancování s mírou spolufinancování ESF+ pro daný členský stát, avšak ne nižší než 60%

Způsobilými příjemci podle dohody jsou propuštění pracující a osoby samostatně výdělečně činné, jejichž živnost zanikla. Finanční podpora z EGF může být poskytována na opatření, která jsou součástí koordinovaného balíčku služeb, jako je školení a rekvalifikace na míru, pomoc při hledání zaměstnání nebo pomoc pro samostatnou výdělečnou činnost. Cílem je usnadnit opětovné začlenění cílených příjemců, a zejména těch nejvíce znevýhodněných propuštěných pracujících, do zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.

Investice do samostatné výdělečné činnosti, rozjezd podnikání nebo do převzetí zaměstnanců nesmí překročit 22 000 EUR na příjemce.

Dohoda stanovuje, že podpora cíleným příjemcům doplňuje opatření členských států na národní, regionální a místní úrovni, včetně těch, které dostávají jinou finanční podporu poskytovanou z rozpočtu Unie.

Dohoda rovněž stanovuje sladění doby trvání EGF s obdobím VFR od roku 2021 do roku 2027.

Kontext a další kroky

EGF byl původně zřízen na období 2007–2013 na podporu pracujících, kteří přišli o zaměstnání v důsledku velkých strukturálních změn ve vzorcích světového obchodu v důsledku globalizace. Na období 2014–2020 byla oblast působnosti fondu rozšířena tak, aby zahrnovala přesouvání pracovních míst v důsledku pokračování nebo nové globální finanční a hospodářské krize. V květnu 2018 zveřejnila Komise svůj návrh na pokračování EGF po roce 2020. V březnu 2019 přijala Rada stanovisko (částečný obecný přístup) s ohledem na jednání s Evropským parlamentem.

Dohoda bude předložena ke schválení velvyslancům členských států EU. Nařízení bude přijato později.