Evropští odboráři oslavují Mezinárodní den sester a vyzývají národní vlády a EU k akcím

Zdravotníci evropských odborů vyzývají Evropskou unii, národní vlády, aby chránily duševní zdraví zdravotnických pracovníků a více investovali do pracovních podmínek.

COVID-19 více než kdy jindy ukázal zásadní roli sester ve zdravotnictví a sociálních službách. Bez sester by se nezvládly tři vlny pandemie. Instituce Evropské unie, národní vlády musí uznat zásadní práci sester a zajistit jim lepší pracovní podmínky. Nutné je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, zabezpečit podmínky pro zvládání psychosociálních rizik a pracovního stresu.

Náročná intenzivní práce v době pandemie způsobená nedostatečným počtem zdravotnických pracovníků, nedostatečným vybavením a investicemi zvýšila tlak na práci sester. Práce ve stresu negativně ovlivnila duševní pohodu sester, nárůst pracovní neschopnosti a u mnohých nastartovala syndrom vyhoření. V některých zemích sestry kvůli nesnesitelně stresujícím podmínkám zvažují ukončení své práce. To jen ve většině zemí prohloubí nedostatek zdravotnických pracovníků.

Zdraví a pohoda zdravotních sester je zásadní pro poskytování péče o evropské obyvatelstvo.

Za tímto účelem evropští odboráři veřejných služeb vyzývají Evropskou unii, aby:

• Vypracovala specifickou směrnici pro oblast psychosociálních rizik a stresu při práci.

• Zahrnula opatření na řešení stresu na pracovišti do příští strategie Evropské unie 2021–2027.

• Investovala větší část rozpočtu EU4Health (EU pro zdraví) do zlepšení pracovních podmínek sester. Finance vynaložené v rámci rozpočtu musí poskytnout ekonomickou podporu členským státům pro navýšení počtu zdravotnických pracovníků a jejich nutné vzdělávání. Evropská komise by měla vyzvat členské státy, aby o finance pro tyto účely žádaly.

• Zajistila, aby byly finance pro národní plány obnovy podmíněny tím, že významná část bude použita přímo na zlepšení poskytované veřejné zdravotní péče, včetně zlepšení pracovních podmínek a navýšeného počtu zaměstnanců, finanční zdroje musí také přímo získat ošetřovatelský personál.

Evropští odboráři vyzývají národní vlády a zaměstnavatele, aby:

• Řešily nedostatek zaměstnanců.

• Zajistily vymahatelnost právních předpisů v oblasti BOZP.

Vlády musí prosazovat povinnosti zaměstnavatelů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců (rámcová směrnice o BOZP (89/391 / EHS).

• Více investovaly do veřejných služeb v oblasti duševního zdraví, aby k nim měly všechny sestry přístup.

Na celosvětové úrovni je třeba aktualizovat staré úmluvy Mezinárodní organizace práce, aby bylo zajištěno, že zdravotním sestrám budou zajištěny kvalitní a bezpečné pracovní podmínky, včetně ochrany před zdravotními riziky a přístupu ke vzdělávání.

Evropští odboráři požadují, aby:

Všechny zdravotní sestry a zdravotničtí pracovníci měli k dispozici vakcíny, aby mohli i nadále zachraňovat životy.

Na COVID-19 zemřelo více než 17 000 zdravotnických pracovníků, přesto Evropská komise a mnoho vlád Evropské unie blokuje vzdání se práv duševního vlastnictví na vakcíny COVID-19, což by zemím umožnilo vyrábět dostupné verze patentovaných vakcín COVID. Zatímco americký prezident Biden dne 5. května oznámil, že vláda USA již nebude bránit vzdání se práva, vlády EU stále kladou zájmy farmaceutických společností nad globální zdraví. V tento Mezinárodní den sester znovu opakujeme, že nikdo není v bezpečí, dokud každý nebude mít přístup k bezpečné a účinné léčbě a vakcínám.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR