Jak ČR čerpá prostředky z OP PIK?

O aktuálním stavu čerpání z programu OP PIK jsme se bavili s ředitelem Sekce hospodářské politiky Bohuslavem Čížkem. 

ČR je v čerpání fondů na 23. místě. Zlepšilo se fungování OP PIK, případně dalších programů na MPO? Kde vidíte nejlepší problémy a kde naopak došlo ke zlepšení? 

OP PIK považujeme pro podnikatele za zásadní program. Přestože s ním firmy mají řadu negativních zkušeností a systém byl v minulosti v řadě ohledů špatně nastaven, dochází nyní k pozitivním změnám. Je potřeba, aby se tak pokračovalo i dál. Očekáváme, že v nejbližších dnech obnoví Evropská komise certifikaci, kterou pozastavila. To bude další významný pozitivní impuls ve směřování tohoto programu.

Svaz průmyslu a dopravy se o problémech a námětech na zlepšení pravidelně baví s MPO. Naše náměty, které vycházejí z praktických zkušeností, berou vážně. To je obrovský posun. Diskuse je otevřenější a vedení MPO má zájem hledat řešení problémů, snížit administrativní zátěž a zajistit, aby program fungoval. To se promítá do konkrétních opatření. V poslední době MPO například změnilo hodnocení hospodárnosti a hodnocení tzv. cen obvyklých. Původní nastavení totiž neúměrně zatěžovalo a odrazovalo žadatele a bylo jednou z příčin dlouhých dob hodnocení. Svaz průmyslu také spolupracoval na nové vylepšené výzvě pro úspory energie. Ta odstranila hlavní bariéry, proč ji firmy nevyužívaly. Snížila se bodová hranice, vyjasnily se některé sporné podmínky čerpání. Odstraněna byla například také podmínka předložit položkové rozpočty, které v řadě případů nebylo ani reálné ani smysluplné předložit.

Nyní se snažíme o těchto pozitivních změnách firmy informovat. Po jejich zkušenostech a negativních zprávách, které kolem OP PIK v minulosti kolovaly, to ale není snadné. Samozřejmě řadu problémů nelze změnit ze dne na den a kvůli už nastaveným pravidlům některé dokonce vůbec. Například stávající systém hodnocení žádostí o dotace a rychlost úkonů ve vztahu k žadateli nepatří rozhodně mezi nejfunkčnější. Také některá chybná rozhodnutí v nastavení podmínek a postupů pro hodnocení žádostí z minulosti komplikují možnost nápravy, protože by se tím narušil rovný přístup ke všem žadatelům. Přestože je nyní ochota to řešit. Příkladem je, když MPO odmítalo na žádost firem prodloužit realizaci projektu z důvodů, které nebyly na straně žadatele.

Na druhou stranu nyní přijatý akční plán, který reagoval na výsledky auditu programu, obsahuje řadu opatření, která by měla chybovost programu eliminovat. Více se začínají využívat při hodnocení externí odborníci. Díky změně nastavení hospodárnosti projektu se firmám snížila administrativa. Svaz průmyslu a dopravy také celkově tlačí na rychlost i kvalitu hodnocení.

Může se stát, že do konce programového období nevyčrpáme všechny finanční prostředky?

Svaz průmyslu a dopravy předložil vedení MPO a MMR a Monitorovacímu výboru rozbor absorpční kapacity programu. Odhadnout s jistotou, že se vyčerpají všechny prostředky, samozřejmě nedokážeme. Záleží i na dalším fungování programu a případných možnostech flexibility uvnitř OP PIK. Za firmy ale můžeme říct, že pokud bude program správně nastaven a zbývající prostředky budou směřovány do oblastí s absorpční kapacitou, tedy kde mají firmy dostatek projektů, je v řadě programů reálné je vyčerpat. Asi všichni jsme již delší dobu věděli, že například prostředky na vysokorychlostní internet za 14 mld. Kč se nevyčerpají, přestože je pro nás zavedení vysokorychlostního internetu v ČR klíčové. Aktuálně probíhají jednání o realokaci zbývajících 7 mld. Kč, které se na vysokorychlostní internet nevyčerpají, do jiných oblastí. Ideální čísla o čerpání nevykazuje ani program Úspory energie. Zde se ale nyní podařilo odstranit největší bariéry v nastavení programu pro čerpání.

Na druhou stranu zde máme řadu programů, které absorpční kapacitu mají. Některé programy dokonce měly významné převisy žádostí nad alokované finance. V některých výzvách již nyní máme alokaci téměř vyčerpanou. Jedná se například o programy Potenciál, Inovace a Aplikace, do kterých firmy hlásily kvalitní projekty spojené s vývojem a inovacemi v praxi. Absorpční kapacitu má i program Nemovitosti či ICT v podnicích pro projekty s prvky 4.0.

Pro další rozvoj české ekonomiky je klíčové zajímavé projekty v těchto programech ještě podpořit. MPO a MMR nám přislíbilo, že prostředky pro prioritně identifikované programy s absorpční kapacitou zajistí.


Dokonce i některé změny byly či jsou dojednávány s EK. V minulosti byl například odstraněn limit alokace pro velké podniky, který z logiky věci zde nijak nesnižuje prostředky pro malé firmy. Nyní třeba Ministerstvo vnitra schválí úpravu umožnit realizovat úspory energie i firmám spadajícím do odvětvové klasifikace pod cestovní ruch. Je třeba také informovat o této výzvě. Samozřejmě jednáme s MPO i o praktických detailech a problémech. Nyní je například na trhu nedostatek energetických auditorů, které potřebujete, když připravujete žádost.


Peníze mají nově směřovat do IROP a OPŽP. Jaký na to má Svaz průmyslu a dopravy názor? Jaké projekty by se podle vás měly podpořit?

Do určité míry se jedná o politické rozhodnutí. V případě realokace do OPŽP přislíbilo MŽP a MMR, že peníze půjdou na projekty v zásobníku zaměřené na snížení emisí. Tady byl výrazný převis poptávky, je zde mnoho připravených kvalitních projektů s vysokým bodovým ohodnocením. Tyto projekty navíc přispívají k ochraně ovzduší a k modernizaci výroby a konkurenceschopnosti firem v ČR. Tuto realokaci považujeme za smysluplnou a má naši podporu.

Realokaci do IROP, tedy do uhelných regionů, v oblasti dopravy, zdravotnictví a vzdělávání, nepovažujeme za ideální řešení. Nicméně jsme ji akceptovali.

Pro byznys je klíčový OP PIK, který podporuje konkurenceschopnost, inovace a plnění souvisejících cílů EU. Právě proto jsme předložili přehled programů v OP PIK s absorpční kapacitou, kde jsou projekty s jasnými pozitivními efekty pro naši ekonomiku. MPO a MMR nám přislíbilo, že bude hledat cesty, jak pro ně ve zbývajícím období zajistit prostředky. To byl důvod naší akceptace realokace do IROP.

kategorie Z hospodářské politiky