Komise představuje nový balík návrhů k ekonomické udržitelnosti

Evropská komise přijala 23. 2. 2022 návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Cílem návrhu je podpořit udržitelné a zodpovědné chování podniků v rámci globálních hodnotových řetězců. Podniky hrají při budování udržitelného hospodářství a společnosti klíčovou úlohu. Budou muset identifikovat nepříznivé vlivy svých činností na lidská práva, jako je dětská práce a vykořisťování pracovníků, a na životní prostředí, například znečištění a úbytek biologické rozmanitosti, a v nezbytných případech těmto dopadům předcházet, odstranit je nebo je zmírnit. Podnikům přinesou tato nová pravidla právní jistotu a rovné podmínky, spotřebitelům a investorům pak větší transparentnost. Podle EK nelze dosáhnout zlepšení ve větším rozsahu pomocí dobrovolných opatření a zavádí povinnost náležité péče podniků v oblasti udržitelnosti s cílem řešit negativní dopady na lidská práva a životní prostředí. Tento návrh se týká vlastních činností podniků, jejich dceřiných společností i jejich hodnotových řetězců (přímých i nepřímých zavedených obchodních vztahů).

Nová pravidla náležité péče se budou vztahovat na tyto podniky a odvětví:

  •  Podniky z EU:
    • Skupina 1: všechny obchodní korporace s ručením omezeným v EU, které mají značnou velikost a ekonomickou sílu (přes 500 zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 150 milionů eur či vyšší).
    • Skupina 2: ostatní obchodní korporace s ručením omezeným ve vymezených odvětvích s vysokým dopadem, které nesplňují obě prahové hodnoty skupiny 1 a které mají přes 250 zaměstnanců a celosvětový čistý obrat 40 milionů eur či vyšší. Pro tyto podniky začnou pravidla platit o dva roky později než pro skupinu 1.
  • Podniky ze zemí mimo EU působící v EU s prahovou hodnotou obratu vytvořeného v EU odpovídající skupinám 1 a 2
  • Malé a střední podniky přímo nespadají do oblasti působnosti tohoto návrhu

Tento návrh zásadně zasáhne do života podniků a zejména do oblasti, která byla vždy založena na principu dobrovolnosti a společenské odpovědnosti podniků, zakotvené v jejich strategiích udržitelnosti. EK nevyslyšela hlas a argumenty byznysu a místo jasných a uchopitelných pravidel přináší spíše komplexní a nejasnou terminologii a právní nejistotu. Komise vychází z milného předpokladu, že se regulace se dotkne jen omezeného počtu podniků (cca. 13.000 podniků, resp. 1. regulace se dotkne všech podniků, protože povinný závazek náležité péče bude přenesen i na sub-dodavatele a MSP na to nebudou připraveny). Navíc podniky operující v EU i globálně již začlenili princip náležité péče do svých byznys modelů a identifikuji skutečné i potencionální nepříznivé dopady na lidská práva, životní prostředí a umějí jim předcházet a zmírňovat.

Návrh směrnice doprovází sdělení EK „Důstojná práce po celém světě“, které znovu potvrzuje závazek EU prosazovat důstojnou práci v EU i na celém světě. Jádrem tohoto úsilí je odstranění dětské a nucené práce. sdělení stanoví vnitřní a vnější politiky, které EU používá k zajištění důstojné práce po celém světě, a považuje tento cíl za ústřední prvek inkluzivního, udržitelného a odolného oživení po pandemii. V rámci tohoto komplexního přístupu připravuje Komise nový legislativní nástroj, který by účinným způsobem zakázal vstup produktů nucené práce na trh EU. Tím EK vtahuje do hry problematiku agendu Slušné práce ILO (Decent Work Agenda) a staví se do pozice světového lídra této agendy. Otázkou zůstává, zda to nebude na úkor růstu a konkurenceschopnosti podniků.

SP ČR bude návrhy analyzovat ve svých expertních týmech a zapojí se do procesu vyjednávání legislativního návrhu na národní i evropské úrovni.

kategorie EU infoservis