Komise zveřejnila specifická doporučení: Tři pro Českou republiku

Proces Evropského semestru 2019 odstartoval v listopadu 2018 Výroční zprávou k růstu a v únoru 2019 navázal zveřejněním národních zpráv (country reports), které analyzovaly socio-ekonomickou situaci v členských státech.

SP ČR PODPOŘIL NÁRODNÍ ZPRÁVU PRO ČESKOU REPUBLIKU JAKO VÝCHODISKO PRO SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ

K zajištění dlouhodobého růstu je zapotřebí směřovat investice do vzdělávání a rozvoje dovedností, domácích inovací a dopravní a digitální infrastruktury. Zanedbané investice zejména do dopravní infrastruktury přispívají výrazně právě i k regionálním disparitám. Investice brzdí vysoká administrativní a regulační zátěž. Zhoršuje se přístup podniků k pracovní síle s odpovídajícími dovednostmi. Znepokojivý je zejména omezený pokrok, pokud jde o oblast výzkumu, vývoje a inovací. V oblasti vzdělávání SP opakovaně volá po rozvoji duálního systému spíše než po inklusivně.

SPECIFICKÁ DOPORUČENÍ JDOU SPRÁVNÝM SMĚREM

Specifická doporučení jdou dobrým směrem, přesto jsou spíše obecným vodítkem a rámcem pro provádění reforem zakotvených v Národním programu reforem (NPR 2019):

  1. Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče. Přijmout projednávaná protikorupční opatření.
  2. Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin. Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání.
  3. Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly. Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality. Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému.

Specifická doporučení pro Českou republiku ke stažení zde

Tisková zpráva ke stažení zde

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská komise