Kontrola rovného odměňování mužů a žen

Již od roku 2014 je jedním z hlavních úkolů činnosti SÚIP „kontrola rovného zacházení se všemi zaměstnanci, zákazu diskriminace a rovného odměňování mužů a žen“, a to z důvodů, že se jedná o jedny ze základních zásad pracovněprávních vztahů.
 
Tento úkol je úzce spojen s projektem „22 % K ROVNOSTI“, rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů.
Od roku 2017 do roku 2019 se na našem Oblastním inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj vykonalo celkem 42 kontrol zaměřených právě na danou problematiku. Kontroly byly vykonány jak u subjektů v oblasti veřejných služeb a správy (odměňování platem),
tak i v podnikatelské sféře (odměňování mzdou). Výběr zaměstnavatele ke kontrole vycházel především z vlastní kontrolní a poradenské činnosti inspektorátu práce. Vybráni byli především zaměstnavatelé, kteří měli ve větším počtu zaměstnány ženy a muže a dalo se tedy předpokládat, že zde budou shledány jejich stejné či obdobné pracovní pozice.
 
Na základě kontrol doposud provedených ze strany našeho inspektorátu práce nebylo zjištěno nerovné odměňování mužů a žen. Nicméně na základě zkušeností s těmito kontrolami bylo možné vysledovat, že pozitivní v oblasti odměňování je, pokud má zaměstnavatel jasně
stanovené podmínky pro odměňování, a to jak pro nově nastupující zaměstnance, tak pro ty stávající, a podmínky pro poskytování různých odměn, prémií, benefitů, samozřejmě bez ohledu na pohlaví. Písemná forma takto stanovených podmínek vede k transparentnosti v oblasti
odměňování u daného zaměstnavatele a jednoznačnosti při stanovování mezd a případných odměn či benefitů. Toto ocení nejen zaměstnanci, ale i inspektoři při provádění kontrol.
 
U zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě je oblast odměňování stanovena legislativou – NV 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Touto legislativou je upraveno poskytování platu, avšak i v oblasti veřejných služeb a správy se při kontrolách pozitivně projevila existence vnitřních předpisů u zaměstnavatelů, zejména takových, které se dotýkaly oblasti poskytování/přiznání odměn, prémií a dalších benefitů. Existence těchto vnitřních předpisů se stanovenými podmínkami pro odměňování usnadnila posuzování dodržování rovného odměňování mužů a žen. Tam, kde tyto podmínky stanoveny písemně nebyly, anebo v případech, kdy vznikly pochybnosti (např. u smluvních mezd), bylo třeba kontrolou provést detailnější šetření, a to v návaznosti na ustanovení § 110 zákoníku práce.
 
Inspektoři také v těchto případech prováděli i osobní dotazování vybraných zaměstnanců, kteří poskytovali informace potřebné k vyhodnocení stavu. Takový postup vedl přirozeně k většímu zatížení jak inspektorů, tak kontrolovaných osob a kontrola by bez něj neměla vypovídající závěry.
 
V závěru bych ráda zmínila, že ke kontrolní činnosti zaměřené na tuto oblast pracovního práva pozitivně přispělo i školení vybraných zaměstnanců SÚIP v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI „Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň SÚIP v genderové problematice“, které se uskutečnilo v roce 2019.
 
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce, Zpravodaj