Kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Nedílnou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce práce v oblasti zaměstnanosti jsou rovněž kontroly zaměřené na plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců.
 
Tak jako v minulých letech i v roce 2020 je kontrolní činnost zaměřena na ty zaměstnavatele, kteří dle informací úřadu práce měli plnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a v hlášení úřadu práce deklarovali povinnost odvodu do státního rozpočtu, ale tento neodvedli v zákonem stanovené lhůtě, případně vůbec.
 
Od 1. 1. do 30. 9. 2020 bylo zahájeno celkem 90 kontrol zaměřených na tuto oblast, z toho celkem 62 kontrol bylo k tomuto datu již dokončeno. Porušení bylo zjištěno u každé kontroly, přičemž nejčastěji zjištěným porušením v této oblasti bylo tak jako v minulých letech nesplnění povinnosti v zákoně o zaměstnanosti stanovené lhůtě do 15. 2. následujícího roku provést odvod do státního rozpočtu, kdy ze zákona o zaměstnanosti vyplývá, že pokud tak zaměstnavatelé neučinili, pak dle zákona nesplnili povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dalším častým porušením bylo nedodržení lhůty pro ohlášení plnění povinnosti, která je stanovena dle zákona o zaměstnanosti rovněž do 15. 2. následujícího roku.
Z kontrolní činnosti vyplývá, že jedním z důvodů pro řádné plnění povinností je u řady zaměstnavatelů stále nedostatečná znalost prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky č. 518/2004 Sb., ve které je uveden způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelé většinou spoléhají na účetní program, který jim tuto povinnost vypočítá, ale neumí si zkontrolovat, zda je výpočet správný.
Dle zákona o zaměstnanosti jsou dodavatelé náhradního plnění povinni zadat do informačního systému elektronické evidence náhradního plnění vedeného na stránkách MPSV všechny informace do 30 kalendářních dnů od zaplacení ceny výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek a odběratelé mají možnost si prostřednictvím zaslaného e-mailu tyto informace zkontrolovat, doklady buď potvrdit, vrátit k opravě nebo odmítnout. Zde však mohou ze zkušeností z kontrolní činnosti nastat případy, že si odběratelé tyto informace pečlivě nezkontrolují, doklady schválí a po provedené kontrole se zjistí, že údaje v evidenci náhradního plnění neodpovídají skutečnosti. V takových případech je vždy dle zákona o zaměstnanosti odpovědnost na odběratelích, neboť i nadále platí, že za plnění povinného podílu odpovídá vždy zaměstnavatel (odběratel) a odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem nikterak řešena.
 
K datu 30. 9. 2020 bylo zaměstnavatelům za přestupky z let 2018 a 2019 v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zaměstnávání osob se zdravotním postižením uloženo celkem 17 pokut v souhrnné výši 448 000 Kč.
 
  • Zdroj: Zpravodaj SÚIP č. 4/2020