Legislativní balíček Komise o zboží „Goods Package“

Balíček obsahuje návrhy ke zlepšení volného pohybu zboží.

Evropská komise 19. prosince  představila „balíček o zboží“, který obsahuje návrhy s cílem zlepšit volný pohyb zboží na společném trhu. Balíček zahrnuje návrhy na novou regulaci tržního dohledu a vzájemného uznávání.

Obchod se zbožím představuje 75% obchodu uvnitř EU a tvoří přibližně 25% HDP EU. Cílem Komise je proto zjednodušit především malým a středním podnikům obchod se zbožím napříč EU a prostřednictvím koordinace národních dozorových a celních orgánů omezit neférovou konkurenci těch, kteří by uváděli na trh výrobky neodpovídající normám. Návrhy nařízení budou nyní zaslány k posouzení Evropskému parlamentu a Radě. Budou-li přijaty, stanou přímo aplikovatelnými v členských státech.

Tiskovou zprávu Evropské komise najdete zde.
Obecné sdělení EK o legislativním balíčku o zboží
Text návrhu s přílohami – Vzájemné uznávání
Text návrhu s přílohami – Dohled nad trhem

Svaz průmyslu a dopravy se ztotožňuje s postojem evropského byznysu, zastřešeného BusinessEurope. V obecné rovině se domníváme, že návrh je skutečně krokem ke zlepšení volného pohybu zboží na společném trhu. Přikládáme prvotní zhodnocení návrhu z pera BusinessEurope a námi připravený pracovní překlad do češtiny

Tiskovou zprávu BusinessEurope najdete zde.

„Může se nám zdát, že se zboží na trhu EU pohybuje zcela samozřejmě a bez překážek, to ale není pravda. Udržení a zlepšení jednotného trhu vyžaduje neustálé úsilí. Dohled nad fungováním trhu musí probíhat účinně na všech jeho částech a musíme se zasazovat o to, aby nebyly zaváděny neoprávněné vnitrostátní překážky. Oceňujeme aktivitu Evropské komise, vtělenou do právě představených návrhů.“ uvedl u příležitosti představení návrhů Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů SP ČR. 

Klíčové je zlepšení spolupráce příslušných orgánů tak, aby byla zachována spravedlivá hospodářská soutěž. Účinnější koordinace dohledu by měla zajistit odhalení nepoctivých hráčů. Od uvedeného návrhu zařízení očekáváme v této oblasti výrazný pokrok. 

V případě vzájemného uznávání  si firmy často nejsou plně vědomy svých práv a nemají k dispozici účinné opravné prostředky pro případ, že tato práva nejsou respektována. Návrh nového nařízení o vzájemném uznávání, v kombinaci s Jednotnou digitální branou (SDG) představenou v květnu v rámci legislativního balíčku „Compliance Pacakge“, je významným krokem ke zlepšení situace.  Přímý přístup firem k účinným opravným prostředkům je zásadní. 
Vzhledem k významu tohoto souboru opatření apelujeme spolu s BusinessEurope na nadcházející bulharské předsednictví EU, aby v debatách rady během první poloviny roku 2018 tuto agendu upřednostňovalo. 

Vyjádření BusinessEurope k dohledu nad trhem.
Výtah z dokumentu:

 • Harmonizace právních předpisů EU u určitých skupin produktů umožnila, aby se jednotný trh stal 
  hlavním tahounem evropské ekonomické integrace.
 • Výskyt produktů, které nevyhovují normám jednotného trhu, poškozuje spotřebitele, snižuje důvěru i v produkty od poctivých dodavatelů a narušuje hospodářskou soutěž.
 • Prosté zpřísňování pravidel snižuje pouze konkurenceschopnost poctivých dodavatelů, zatímco nepoctiví obchodníci nadále profitují z jejich porušování.
 • Je třeba politické vůle a společné úsilí napříč EU tak, aby byla otázce dohledu nad trhem věnována patřičná pozornost. Nutný je také dostatek zdrojů a chytrých postupů k vytvoření účinnějšího a jednotnějšího systému dohledu nad trhem v rámci trhu se zbožím.
 • Bez tohoto účinného dohledu zůstává udržování správného fungování společného trhu přímo na firmách.  Zároveň neexistují reálné opravné prostředky k nápravě rozhodnutí, která firmy přímo ovlivňují.

Vyjádření BusinessEurope k vzájemnému uznávání
Výtah z dokumentu:

 • Vnitrostátní technické předpisy jsou užívány jako podklad pro zamítnutí vzájemného uznávání.
 • Pro firmy neexistují účinné mechanizmy, které by umožnily zpochybnit vnitrostátní rozhodnutí o zamítnutí vzájemného uznávání.
 • Je třeba vyvinout větší úsilí k posílení důvěry mezi členskými sáty.
 • Zvýšení transparentnosti vnitrostátních rozhodnutí může pomoci posílit důvěru mezi státy.
 • Procedura rychlého posouzení by se mohla stát tím mechanizmem, který povede k lepšímu porozumění principům a k lepšímu uplatňování nařízení  764/2008.
 • Zásada vzájemného uznávání by měla být zastřešujícím principem a dostat přednost tam, kde na jednotném trhu se zbožím existují šedá místa.
Fára Pavel
kategorie Evropská komise