MF vložilo do meziresortního řízení návrhy daňových úprav

Ministerstvo financí zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení návrh novely daňových zákonů  – jinými slovy tzv. malý daňový balíček. Svaz průmyslu a dopravy jej nyní bude se svými experty analyzovat a vyhodnocovat ve vztahu k podnikatelské sféře.

Jak uvádí důvodová zpráva a na první rychlé zhlédnutí je jednou z nevýznamnějších změn, avizovaných již dříve ministerstvem financí a v programovém prohlášení vlády, zvýšení minimálního limitu povinné registrace k DPH z 1 mil. na 2 mil. Kč a možnost uplatnění paušální daně do stejné výše ročních příjmů (ministerstvo financí v oblasti paušální daně navrhuje zavést 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka, kdy se v každém pásmu bude platit jiná výše paušálních záloh na daně a pojistné). Obojí s cílem zjednodušit administrativu malým podnikatelům.

Ministerstvo financí vyslyšelo i požadavky předkládané Svazem průmyslu

Do tzv. malého daňového balíčku se Svazu průmyslu a dopravy podařilo prosadit i několik konkrétních požadavků. Jedná se zejména o prodloužení zrychlených odpisů pro firmy na letošní a příští rok. Mimořádné zrychlené odpisy byly i díky SP ČR zavedeny pro roky 2020 a 2021 a nyní se mají dále prodloužit, aby pomohly podpořit investice firem v současné situaci. Podniky by si tak mohly nadále odepsat majetek v 1. odpisové skupině (např. nástroje a nářadí) již za dvanáct měsíců oproti standartním třem letům a v 2. odpisové skupině (např. automobily, optické přístroje a zařízení) za dva roky namísto běžných pěti let (prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících do 40 % vstupní ceny). Svaz průmyslu o prodloužení požádal zástupce vládní koalice několikrát již v loňském roce a ministra financí hned na první tripartitě, kde ministr přislíbil vyhovět. S ohledem na prodlužující se krizové období a nízké investice to považujeme za správný krok.

Mezi důležité změny patří také návrh na úpravy parametrů kontrolního hlášení DPH. S jeho zavedením se v minulosti podniky poměrně dobře vypořádaly, ale přineslo jim to další administrativu, náklady a často zbytečně vysoké komplikace například v dodržování krátkých lhůt pro vyjádření na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení. Pokud finanční správa vyžaduje dovysvětlení nějakých transakcí, termíny musí být odpovídající a zejména menší firmy by neměly uvrhovat do rizika nesplnění či placení dodatečných nákladů, i když firma má vše v pořádku. Novela v rámci zjednodušení zbytečně striktních požadavků navrhuje prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky příjemce či zmírnění sankcí (např. rozšíření možnosti prominutí pokut).

Novela legislativně „dotahuje“ i řešení daňových odpočtů na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání v době koronavirové pandemie, kdy se Svazu již dříve podařilo zabezpečit možnost jejich uplatnění i přes nesplnění podmínky doložení požadovaného rozsahu výuky při uplatnění odpočtu na nakoupený majetek kvůli covid restrikcím v daném období. Nyní se v legislativní podobě navrhuje fikce, že ve zdaňovacích obdobích započatých od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2021 je podmínka využití majetku na odborné vzdělávání splněna.

Konkrétněji se zatím k návrhu daňových úprav vyjadřovat nebudeme. Nyní v rámci našeho Expertního týmu pro daně chceme návrh podrobně analyzovat a vyhodnotit nastavení výše uvedených změn a další návrhy ve vztahu ke skutečnému zjednodušování pro podnikatelskou sféru. Zásadní také bude ministerstvem financí zvažovaná velká novela, kde by měly být řešeny další významnější změny a kde diskuse Svazu průmyslu s ministerstvem financí již započaly.

Nad rámec výše uvedeného stávající vláda a poslanci vyslyšeli a schválili daňové úpravy, které mohou podpořit využívání nízkoemisních automobilů. Jedná se konkrétně o zkrácení doby odepisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let (tím investoři dosáhnou v prvních letech nižšího základu daně) a zejména snížení odvodu u služebního nízkoemisního vozu používaného pro soukromé účely z 1 % na 0,5 %. Soukromé využívání služebního vozidla se totiž považuje za nepeněžitý příjem zaměstnance, který dnes zvyšuje měsíční základ daně o 1 % vstupní ceny vozu. Plánované snížení odvodu na 0,5 % pro nízkoemisní vozidla plně vychází z dlouhodobého požadavku SP ČR.

 Autoři: Bohuslav Čížek, Milan Klempíř

kategorie Z hospodářské politiky