Na BusinessEurope Day 2020 nechyběli ani čeští zástupci v EU

Význam celodenní konference za účasti nejvyšších představitelů evropských institucí a šéfů byznysu z celé Evropy letos posílil mj. i fakt, že noví zástupci institucí EU se po loňských evropských volbách ujali svých funkcí teprve nedávno. Delegaci Svazu průmyslu a dopravy ČR vedla jeho viceprezidentka Milena Jabůrková.

Jak zdůraznil prezident BusinessEurope pan Pierre Gattaz ve svém zahajovacím projevu k dosud zveřejněným strategickým dokumentům nové Evropské komise, byznys může podpořit Zelenou dohodu pro Evropu, ale ta nesmí být naplňována za cenu deindustrializace Evropy či snížení konkurenceschopnosti evropských podniků.

foto clanek BE Day

Úvodní video shrnující hlavní priority a vize konfederace evropského byznysu, které BusinessEurope připravila u příležitosti této konference, můžete zhlédnout zde.

Vystoupení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen bylo z hlediska byznysu poměrně vyvážené a zajímavé. Paní von der Leyen ocenila byznys jako klíčového partnera pro evropské instituce. Uvedla, že pevně věří, že Evropa zůstane globálním hráčem i v budoucnu a přislíbila byznysu pomoc, aby mohl být nadále v čele změn zůstat konkurenceschopný. Jak dále uvedla, Evropská komise představí v příštím týdnu svou Strategii pro průmysl a MSP, která naváže na již publikovanou Zelenou dohodu pro Evropu a Digitální strategii.

Ve svém projevu paní von der Leyen dále přislíbila revizi evropských pravidel hospodářské soutěže tak, aby byly vhodné i pro dnešní svět. „Pokud chceme poskytovat pobídky bezuhlíkové výrobě, nemůžeme akceptovat, aby byly zároveň ze zahraničí importovány výrobky s výraznou uhlíkovou stopou. To není ani udržitelné, ani spravedlivé pro náš průmysl,“ komentovala předsedkyně Evropské komise.

Jak dále uvedla, Komise je rozhodnuta připravit uhlíkový vyrovnávací mechanismus. „Včera jsem za tím účelem zahájila proces hodnocení dopadů. Všechny relevantní sektory budou mít možnost se k němu vyjádřit, a to tím nejtransparentnějším a nejinkluzívnějším způsobem,“ vysvětlila Ursula von der Leyen.

Komise je podle slov své předsedkyně rovněž připravena zasáhnout proti podpoře, která narušuje hospodářskou soutěž, a to nejen v členských státech, ale také v případě, že takovou podporu budou poskytovat obchodní partneři EU ve světě. “Bez debat chceme zůstat otevření zahraničním investicím, ale musí zde být určitý stupeň reciprocity. Stejným právům, kterým se těší zahraniční společnosti v rámci našich hranic, by se měly těšit také evropské společnosti v zahraničí. Myslím si, že toto je otázka spravedlnosti,“ uvedla von der Leyen.

Předsedkyně von der Leyen svůj projev v rámci BusinessEurope Day 2020 zakončila slovy: „My, jako Evropská unie, hrajeme nezbytnou roli, pokud jde o investice, pokud jde o regulace a pokud jde o pobídky. Ale je to evropský byznys, kdo musí stát v čele tohoto přechodu. Jediný způsob jak nalézat řešení, která budou fungovat pro všechny, je vytvářet je společně.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR se zasadil o to, že mezi hlavními vystupujícími nechyběla zástupkyně z České republiky. Byla jí europoslankyně Dita Charanzová, která zastává funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu. Vystoupila v první plenární debatě s podtitulem Měnící se Evropa v měnícím se světě. Jako nejlepší strategii pro EU v oblasti mezinárodního obchodu vidí jednoduše pokračovat dále v tom, co již děláme. Jak uvedla, EU vždy obhajovala multilaterální systém založený na pravidlech. Nicméně nedávný vývoj a protekcionistické tendence USA v tom nechaly EU jaksi osamocenou. Musíme nadále bojovat za systém založený na pravidlech,“ uvedla Dita Charanzová. Uzavírání nových obchodních dohod, jako například té s Vietnamem, která byla nedávno ratifikována Evropským parlamentem, demonstruje tento přístup. Ale potenciální budoucí dohody mohou být ohroženy kvůli nízké podpoře ze strany evropské veřejnosti. Proto vzkázala, musíme více zapojit občany.

foto be day charanzova

Druhá diskuze v plénu konference se týkala nutnosti zajistit vedoucí postavení v průmyslu a návratnost inovací v rychle se proměňujících hodnotových řetězcích. Mezi probíranými tématy byly mj. otázky: Jak zavádět průmyslovou strategii, digitalizaci, zdravou hospodářskou soutěž či plně integrovaný jednotný trh tak, aby byla posílena pozice EU v globálních hodnotových řetězcích? Jak efektivně posilovat investice do inovací a chránit duševní vlastnictví, abychom byli zároveň globálně konkurenceschopní?

Třetí a poslední plenární diskuze se týkala implementace Zelené dohody pro Evropu v partnerské spolupráci s průmyslem. Jak pečovat o planetu a zároveň posilovat naše hospodářství a zajistit přijetí ze strany veřejnosti?

Debata v plénu byla následně v odpoledních hodinách doplněna dvěma paralelními panelovými diskuzemi. Jedna z nich se zaměřila na dovednosti a sociální potřeby na měnících se trzích práce. V rámci druhé se panelisté zabývali reformami pro posílení hospodářské a měnové unie.

Podrobnější informace o průběhu letošního BusinessEurope Day naleznete zde.

kategorie BusinessEurope