Národní rozvojový fond na startu: podepsáno memorandum, startuje příprava pilotních projektů

Struktura Národního rozvojového fondu, 19. září 2019.
Struktura Národního rozvojového fondu, 19. září 2019.
Představitelé čtyř bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank, ve čtvrtek 19. září 2019 za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše podepsali spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Jiřím Jiráskem Memorandum o spolupráci při realizaci záměru zřízení Národního rozvojového fondu. Jde o zásadní krok, jehož cílem je vytvořit podmínky pro efektivní realizaci dlouhodobých investičních potřeb státu v oblasti infrastruktury.

V červnu se čtyři české banky – Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit Bank – dohodly s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem na tom, že vláda a banky do konce září spolu podepíší memorandum, které upřesní, jak bude Národní rozvojový fond vytvořen a jak bude fungovat. Bylo dohodnuto, že investiční strategie fondu bude založena na udržitelném finančním modelu a na principu návratnosti prostředků vložených do podporovaných projektů. Dále bylo dohodnuto, že fond bude navázán na přípravu Národní hospodářské strategie státu, která bude obsahovat zejména Národní investiční plán, Národní inovační strategii ČR nebo strategii pro Digitální Česko. Předseda vlády Andrej Babiš k tomu uvedl: „Projekty, podpořené prostřednictvím Národního rozvojového fondu, budou směřovány zásadně do rozvoje, počítáme s investicemi do zdravotnictví, školství nebo dopravní infrastruktury.“

Jeho slova doplnil vicepremiér Karel Havlíček: „Všechny zapojené strany si velmi dobře uvědomovaly a uvědomují, že je tu mimořádná příležitost vytvořit společně projekt, který významně napomůže uskutečnění infrastrukturálních investic, které země potřebuje pro svůj další rozvoj, což je jedním z cílů připravované Národní hospodářské strategie ČR. Projekt se stává předobrazem toho, jak mohou veřejný a soukromý sektor spolupracovat na společných cílech a zájmech a přitom neztrácet nic ze svého specifického postavení a poslání.“

Dohodu nad ambicí a zaměřením tohoto společného projektu vlády a soukromého sektoru potvrdil i generální ředitel Československé obchodní banky John Arthur Hollows: „Věříme, že nově vznikající Národní rozvojový fond přispěje ke zlepšení infrastruktury. Nejen silnic a železnic, ale i nemocnic a škol nebo digitální infrastruktury. Tím, že by fond poskytl nezbytný počáteční kapitál pro takové projekty, pak společně s komerčními úvěry a penězi z nových programů Evropské unie podporujících inovace může být prostředkem, jak zmnohonásobit investice do reálné ekonomiky a přinést prospěch hospodářství a lidem v České republice, zejména v regionech.“

Filosofie a inspirace fondu

Národní rozvojový fond je postaven na myšlence, která dozrávala již delší dobu a která vyplynula z toho, že investiční potřeby země v oblasti rozvoje infrastruktury dlouhodobě převyšují disponibilní objem veřejných zdrojů, jež jsou k jejich pokrytí třeba, a že tato mezera dále vzroste poté, až se omezí nadstandardní příliv prostředků z evropských strukturálních fondů. Signatáři memoranda jsou rovněž přesvědčeni, že expertní spolupráce veřejného a soukromého sektoru také umožní urychlit přípravu investičních projektů. Oporou pro koncipování zásadních prvků fungování budoucího fondu bylo, že podobná schémata vznikají a osvědčují se ve světě, a také skutečnost, že získávají podporu i EU a jejích institucí (např. Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu).

Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny, k tomu řekl: „Mám radost, že zahájený dialog mezi státem a soukromým sektorem vyústil v podepsané memorandum. Národní rozvojový fond se může stát velmi efektivním nástrojem pro financování dlouhodobých strategických státních investic. Česká spořitelna si přeje, aby Česká republika i nadále prosperovala, proto podporuje vznik fondu a je připravena se aktivně podílet na jeho založení a výběru prvních projektů.“

Jak bude fond fungovat

Zakladatelem fondu a jeho jediným akcionářem bude ČMZRB. Fond bude mít profesionální vedení, které bude respektovat principy řádného hospodáře a bude se řídit legislativními pravidly kolektivního investování. Cílem investičních strategií fondu bude návratnost investic, dosahování maximálního efektu investice na daný projekt a zhodnocení investovaných prostředků v takové míře, aby to motivovalo a umožňovalo vstup investorů do fondu a také jejich dlouhodobý růst se současnou měřitelností společenských přínosů investice.

Atraktivnosti fondu pro investory napomůže i to, že bude založen s využitím standardních mechanismů dle právních předpisů České republiky a Evropské unie, a jeho konstrukce a cíle tak budou pro potenciální investory transparentní a srozumitelné, stejně jako i to, že založení a následné aktivity fondu budou předmětem schvalování a dohledu ze strany České národní banky.

 „Založení Národního rozvojového fondu je dalším logickým krokem, kterým ČMZRB naplňuje svou roli národní rozvojové banky, čemuž odpovídá i nově připravovaná strategie ČMZRB, kde rozvoj infrastruktury bude jedním ze tří pilířů,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek a dodal: „Vedle podpory podnikatelského sektoru formou klasických finančních nástrojů se tak společně se soukromými investory budeme podílet i na financování infrastruktury České republiky.“

Fond bude poskytovat sadu dluhových, případně záručních, produktů, které nebudou konkurovat produktovým nabídkám komerčních bank v ČR. Půjde zejména o juniorní, tedy podřízené a nezajištěné dluhové instrumenty, případně o záruční produkty s vyšší mírou rizika.

Fond tak výrazně navýší investiční kapacitu české ekonomiky o desítky miliard korun, a mnohonásobně tak převýší efekt, který by měla pouhá mobilizace dodatečných zdrojů do státního rozpočtu. V tomto smyslu je fond skutečnou investicí do budoucnosti.

Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky, k tomu vysvětlil: „Obdobné organizace, věnované především financování infrastrukturních projektů, ale také podpoře malých a středních podniků a bydlení, úspěšně fungují například ve Francii nebo v Itálii již více než 100 let. Pro Českou republiku jde o nový nástroj, který pomůže aktivovat bilance bank s přebytkem likvidity a nechá je pracovat ve směru, který přispěje k dalšímu zvyšování životní úrovně obyvatel naší země.“

Vzniká Národní investiční rada

Na podporu fondu bude nově zřízena Národní investiční rada, společně obsazená zástupci investorů a vlády, která bude poradním orgánem fondu a jejíž funkcí bude zejména schvalovat jeho investiční strategii. Národní investiční radu povede po ukončení svého mandátu v Lucemburku koncem tohoto roku současný viceprezident Evropské investiční banky Vazil Hudák, který řekl: „Architektura fondu bude odrážet evropské know-how a moderní investiční standardy i díky poradenství ze strany Evropské investiční banky, a to nejen při zřizování fondu, ale především při nastavení jeho inovativních forem financování.“

Co bude následovat nyní

K naplnění zadání byl vytvořen společný projektový tým, na jehož práci se vedle zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a uvedených bank podílela i ČMZRB jakožto zakladatel tohoto budoucího fondu.

Dalším krokem po podepsání memoranda bude příprava podkladů pro podání žádosti o licenci ČNB pro Národní rozvojový fond jako investiční fond – tzv. SICAV dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Na přípravě těchto podkladů budou spolupracovat všichni signatáři memoranda. Záměrem je podat žádost o licenci ČNB do konce letošního roku. Souběžně bude dopracována investiční strategie fondu, mechanismy investování a v neposlední řadě bude řešena i otázka personálního obsazení orgánů fondu.

Signatáři memoranda se také dohodli, že ještě předtím, než fond obdrží licenci, začnou společně s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem Národního investičního plánu pracovat na přípravě několika pilotních projektů. Poté, co fond licenci obdrží, se mu tak dostane již na startu soubor pilotních projektů v pokročilém stádiu přípravy, dále potřebné know-how, o které se bude ve své činnosti opírat, a v neposlední řadě i faktor důvěry investorů, který je pro úspěch každého investičního fondu klíčovým předpokladem.