Návrh programového prohlášení vlády

Dne 18. prosince 2017 schválila vláda Andreje Babiše Návrh programového prohlášení vlády České republiky a pověřila premiéra jednáním o tomto návrhu se sněmovními stranami.

Finance a hospodaření státu

Prioritami Ministerstva financí budou zjednodušení a elektronizace daňového systému, přičemž se v maximální možné míře budeme zasazovat o přesun komunikace s finančním úřadem do online prostředí, zavedení nových účinných postupů při správě daní mezinárodních korporací a efektivní sestavování a plnění státního rozpočtu.

Klademe důraz na zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z EU. Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí, například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Budeme prosazovat efektivní řízení provozu s péčí řádného hospodáře za použití centralizace nákupů a řízení nákladů.

Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni.

Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami za volební období, a to s dostatečným odkladem účinnosti. Všechny nové IT systémy budou před ostrým spuštěním uživatelsky testovány. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nezvyšování daňové zátěže.

Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 24 % z hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných ve vztahu k samostatné činnosti. 

Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.

Ctíme princip daňové neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která rekodifikuje zdaňování a zpojistňování příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných, který umožní placení příjmových daní a odvodů na jednom místě.

Zajistíme novely právních předpisů upravujících daňový proces s cílem zjednodušit systém správy daní, posílit právní jistoty a snížit administrativní zátěž na straně správce ve výši, kterou daňový subjekt tvrdil v daňovém přiznání, koncepční řešení problematiky daňových odpočtů ve prospěch daňových subjektů, revize kontrolních postupů a revize systému sankcí.

Prosadíme zařazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %, a to zejména v případě:

 • stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
 • točeného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb,
 • řezaných květin,
 • vodného a stočného,
 • služeb s vysokým podílem lidské práce, mezi něž patří opravy obuvi a kožených výrobků, opravy kol a oděvů, kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti, domácí péče o seniory, domácí péče o děti, úklid v domácnostech a čištění oken v domácnostech.

Po důkladném vyhodnocení fungování systému elektronické evidence tržeb navrhneme změny zákona o evidenci tržeb s cílem zachovat funkčnost tohoto nástroje při současném snížení nákladů soukromého sektoru. Bude prověřeno a případně navrženo vyjmutí z povinnosti evidovat tržby pro fyzické osoby se stanovenou paušální daní a s nízkými ročními příjmy do určité výše, která bude stanovena na základě dalších podrobných analýz. Novelou zákona o evidenci tržeb rovněž plně zohledníme závěry vyplývající z nálezu Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2017, kterým byla zrušena některá ustanovení zákona o evidenci tržeb.   

Budeme podporovat rozvoj sdílené ekonomiky a sdílených služeb a na domácí i zahraniční úrovni prosazovat efektivní organizační či legislativní řešení problémů spojených s nelegální konkurencí ze strany subjektů využívajících tuto oblast k dosahování zisků. Za účelem efektivní správy daní budeme prosazovat zejména odstranění informačního deficitu správce daně ve vztahu k některým transakcím probíhajícím přes internetové platformy v dané oblasti.

Budeme pokračovat v boji proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. Budeme rovněž podporovat uzavírání dalších smluv o zamezení dvojímu zdanění. Na úrovni EU budeme prosazovat opatření, která povedou ke zvýšení efektivity boje proti daňovým únikům na dani z příjmů právnických osob a na DPH a při implementaci těchto opatření budeme prosazovat, aby byla využitelná stejnou měrou pro zahraniční i domácí subjekty.

Dále přehodnotíme systém daňových investičních pobídek.

Zavazujeme se aktivně podporovat pracující rodiny s dětmi prostřednictvím daňových slev.

Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států.

Budeme pokračovat v centralizaci evidence a správy nemovitého majetku státu a zasadíme se o zefektivnění procesu prodeje nepotřebného majetku. Budeme usilovat o vybudování a provoz transparentního elektronického prodeje majetku státu.

Vláda připraví efektivní a hospodárné řešení rozmístění státních zaměstnanců, které spočívá ve výstavbě nového administrativního komplexu, který by nedostatek ploch vyřešil.  Výsledkem bude ukončení nájemních vztahů a s tím spojená eliminace nájemného, eliminace vysokých výdajů na provoz a údržbu administrativních budov, stejně tak jako vysokých investic do stávajících energeticky náročných budov. Lokalita byla vybrána ve spolupráci s hlavním městem Prahou tak, aby se administrativní komplex stal přirozenou součástí města.

Na území hlavního městy Prahy stát hradí nejvyšší poměrnou část na nájemném a na výdajích za provoz a údržbu z celé České republiky. V Praze státní instituce platí za své umístění téměř 400 milionů korun ročně na komerčním nájemném, což představuje více než polovinu nájemného placeného v celé České republice. Stát má v Praze dlouhodobě výrazný nedostatek vhodných kancelářských ploch ve státních budovách a současně hrozí výrazné investiční výdaje do stávajících technicky i morálně zastaralých státních budov. 

Provedeme komplexní vyhodnocení aplikace nové regulace hazardních her přijaté v roce 2016 a na základě získaných poznatků případně navrhneme změny, které zajistí efektivní regulaci a správu daně z hazardních her.

Budeme podporovat rozvoj finančního trhu a posilování jeho odolnosti. Zaměříme se rovněž na ochranu práv spotřebitelů finančních služeb a rozvoj finančního vzdělávání.

Budeme dále bojovat s lichvou regulací nákladů spojených se sjednáváním úvěru. Budeme sledovat, zda při aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru je náležitě chráněn spotřebitel, a budeme provádět pravidelné konzultace s orgánem dohledu – Českou národní bankou.

V rámci podpory exportu zreformujeme fungování České exportní banky (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a zásadně zvýšíme jejich efektivnost. Dále vytvoříme novou strategii pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB), s cílem podpory malých podnikatelů a startupů.

Sociální politika a zaměstnanost

Pozitivním výsledkem sociální politiky státu je výjimečně nízká míra chudoby, dokonce jedna z nejnižších mezi evropskými zeměmi. Toto postavení České republiky chceme nejenom zachovat, ale chceme se zaměřit na skupiny obyvatel, které se dlouhodobě pohybují na hranici chudoby nebo v její blízkosti. Zlepšíme podmínky pro život těm, kteří si je sami zlepšit nemohou. Pomůžeme těm, kteří se přechodně ocitli v nepříznivé sociální situaci.  Nedopustíme však, aby se závislost na pomoci státu stala životním stylem pro práceschopné lidi. Práce úřadů bude směřovat k zajištění individuální účinné pomoci.

Zasadíme se o zlepšení podmínek života seniorů, zabráníme jejich diskriminaci v jakékoli podobě v přístupu k práci, ke vzdělávání, ke všem typům služeb, k volnočasovým aktivitám, k aktivní účasti na veřejném životě. Všemi způsoby budeme prosazovat návrat úcty a respektu ke stáří a zasadíme se o zvýšenou právní ochranu seniorů.

Připravíme a prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Tím přispějeme ke zvýšení životní úrovně lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu, aniž by byl narušen princip zásluhovosti. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let. Připravíme návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracující v náročných profesích.

Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situaci a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované formy individuálního zajištění na stáří. Návrh zachová výhody stávajícího systému, jako jsou stabilita a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného a zároveň oddělí správu příjmů a výdajů důchodového pojištění od státního rozpočtu. Systém nastavený reformou musí být stabilní, srozumitelný a finančně zajištěný, proto bude změna realizována v podobě, která si získá širokou politickou a společenskou podporu.

Nastavíme pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz budeme klást na rozvoj služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí. Zároveň definujeme standardy a podmínky jednotlivých služeb, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování včetně pravidel spolufinancování a úhrad. Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Navíc dořešíme fungování a financování průřezových služeb na zdravotně sociálním pomezí a zajistíme vyšší odměňování ve srovnatelných profesích v sociálních službách, přibližující se oboru zdravotnictví. Podpoříme domácí i ústavní paliativní péči včetně péče hospicové.

Provedeme úpravu lékařské posudkové služby s cílem zjednodušit postup, nastavit transparentní pravidla pro posuzování a zásadně zkrátit rozhodovací lhůty. Zjednodušíme a zrychlíme administraci dávek podmíněných zdravotním stavem s cílem zvýšit komfort pro klienty.

Vyhodnotíme změny v dávkových systémech, realizované v minulých letech. Pozornost věnujeme zejména souboru dávek a opatření podporujících rodiny, dávek podmíněných zdravotním stavem, příspěvku na bydlení, dávkám pomoci v hmotné nouzi a dávkám určeným dlouhodobě nezaměstnaným osobám. Tam, kde to bude vhodné, předložíme úpravu, která podmíní poskytování dávky plněním určité povinnosti ze strany klienta, s cílem postupně závislost na dávkách snížit a odstranit. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. Spolupráce mezi státem a samosprávami bude digitalizována a údaje sdíleny.

Budeme usilovat o to, aby děti vyrůstaly ve funkčních rodinách, v prostředí, kde je normální pracovat a o práci usilovat. Takové rodiny budeme podporovat a chránit. Pečující rodič musí mít možnost volby, proto podpoříme rozvoj veřejných služeb pro rodiny.

Zasadíme se o poskytnutí včasné podpory rodinám s dětmi, které potřebují pomoc. Zachováme variabilitu forem náhradní péče a budeme ji rozvíjet s cílem vytvořit dostatečné kapacity pro individuální péči rodinného typu tak, aby si jednotlivé formy nekonkurovaly, ale vhodně se doplňovaly.

Připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mezd.

Politiku zaměstnanosti vrátíme do centra činnosti Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, bude aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům bude důsledně uplatňován individuální přístup. Důraz bude kladen na revizi systému rekvalifikací a větší zapojení zaměstnavatelů do přípravy na povolání a předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce, zvýšíme účinnost příspěvků i opatření podporujících jejich pracovní uplatnění.

Mimořádnou pozornost budeme věnovat efektivnímu využívání informačních systémů a elektronizaci agend v komunikaci s klienty i v podpoře vlastního chodu úřadu.

Vytvoříme nabídku netradičních forem práce a flexibilních úvazků v rámci celé státní správy a podpoříme tak zaměstnávání rodičů, osob pečujících o jiného závislého člena rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů a dalších skupin, pro které je taková práce podmínkou pro skloubení rodinného a pracovního života.

Prosadíme zavedení slevy ve výši 500 Kč měsíčně na sociálním pojištění, které odvádí zaměstnanec ze své hrubé mzdy. Smyslem tohoto opatření je alespoň částečná kompenzace výdajů zaměstnanců na dojíždění za prací nebo zvyšování kvalifikace.

V závislosti na vývoji státního rozpočtu a zadlužení bude vláda usilovat o snížení sociálního pojištění, hrazeného zaměstnavateli.

Digitální Česko

Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude trvat víc volebních období, proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí a odborníky ze soukromého sektoru společně budovat Digitální Česko.

Máme jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit. To znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a další společnosti do každého počítače. 

K realizaci viditelné a pro občany a firmy užitečné změny je nutné zaměřit se a učinit klíčová opatření zejména v oblastech uživatelsky přívětivých online, digitálně přívětivé legislativy a centrální koordinaci ICT.

Změny v těchto oblastech musí být provázané, dobře zacílené a diskutované jak s veřejnou správou, tak se soukromým sektorem. Úzká spolupráce poskytovatelů digitálních služeb ve veřejné správě a v soukromém sektoru, jejich schopnost sdílet ICT infrastrukturu, znalosti, zkušenosti, a především schopnost vnímat potřeby občanů a firem – klientů, je nezbytnou podmínkou pro kvalitativní posun v této oblasti.

Zavedeme jednu Centrální IT autoritu pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi. Bude zastřešovat tvorbu standardů, koordinaci prací, enterprise architekturu a další činnosti, které zjednoduší ministerstvům rozvoj služeb. V prvních 100 dnech vládnutí vytvoříme vládní akční plán s jasnými termíny, kdy budou které agendy jednotlivých ministerstev a státních úřadů zapojeny do Digitálního Česka.  Zkoncentrujeme IT agendu, definujeme základní standardy platné pro státní správu, budeme centrálně řídit náklady, architekturu a dodávky projektů, za které Centrální IT autorita ponese přímou odpovědnost.

Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se s nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes.

Česko bude aktivním hráčem v oblasti digitální ekonomiky na evropské úrovni. Změníme zastaralé zákony, které brání rozvoji digitálních platforem, ať už domácích nebo zahraničních. Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla, aby se lidé nebáli zbytečné byrokracie, když si pomocí nich chtějí rychle přivydělat.

Klíčovým parametrem pro úspěšné využití digitálních technologií při poskytování digitálních služeb veřejnou správou a veřejnoprávními subjekty je srozumitelnost a přívětivost legislativy, která bude zejména eliminovat právní nejistotu klientů při využívání digitálních technologií v komunikaci s úřady a institucemi. Stejně tak chceme poskytnout právní jistotu klientům i poskytovatelům digitálních služeb při využívání digitálních technologií v soukromoprávních jednáních. Poskytování mnohých digitálních služeb pro občany a firmy je úplně blokováno nebo výrazně omezováno platnými právními předpisy nebo jejich využití je zpochybňováno nebo rozporováno. Pro urychlený rozvoj digitálních služeb ve veřejném sektoru, zprůchodnění a zkvalitnění služeb v sektoru soukromém a pro případnou možnost sdílení některých služeb napříč veřejným a soukromým sektorem, je třeba zmapovat všechny právní předpisy, které v sobě tyto bariéry obsahují a zároveň trvale sledovat, aby v nově přijímané legislativě se neobjevovaly bariéry další nebo nové. Budeme prosazovat digitálně přívětivou legislativu.

K vytvoření Digitálního Česka je třeba několika zásadních kroků:

 • Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není – především zjednodušením administrativy pro získávání všech potřebných povolení. Vysokorychlostní internet musí být dostupný i v té nejzapadlejší chalupě.
 • Využijeme principu sdílených služeb a budeme je provozovat na sdílené infrastruktuře, ekonomicky výhodném konceptu, využívaném ve všech státech s vysokou úrovní digitalizace.
 • Uděláme pořádek v tom, co který́ systém dělá, jaké má kvalitativní parametry, kdo za něj odpovídá, kolik stojí. Vytvoříme jednotné standardy, rozbijeme velké monolitické systémy na spolupracující vrstvy a komponenty.
 • Místo složitých a velkých veřejných zakázek budeme soutěžit jednotlivé menší, spolupracující části a platformy, které zapadnou do celkové architektury. V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale i celých agend společných pro více úřadů.
 • Při budování jednotných služeb pro různá ministerstva je průvodním vedlejším efektem i odhalení nesmyslných rozdílů v legislativě, čímž dochází i k jejímu zjednodušení. Tím, že dojde ke konsolidaci aplikací, které jsou pro jednotlivé rezorty podobné, ne-li stejné, dojde k výrazným úsporám na straně státu. Služby se tak stanou jednoduššími a budeme je rozvíjet rychleji.
 • Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně.
 • Digitalizace státu nebude v rukou právníků, kteří chtějí zakonzervovat starý stav legislativy. Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky z ostatních politických stran a hnutí a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu.
 • Využijeme také volnou kapacitu dnes již jednotlivými ministerstvy vybudovaných komunikačních sítí, které jsou ve vlastnictví státu (přímo či prostřednictvím státních podniků), k propojení jednotlivých subjektů státní správy – vytvoříme virtuálního operátora pro státní správu.
 • Prosadíme zákon o právu každého občana na internet podobně jako v Estonsku. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován.

Všechna data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňována. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech.

Digitální Česko znamená výhodu i pro občany, kteří s internetem neumějí pracovat. Díky propojení všech databází si budou moci vyřídit vše potřebné na nejbližší poště, bez zbytečného dojíždění. Samozřejmostí bude platba kartou u všech státních institucí České republiky.

Vzdělávání, věda a výzkum

Rezort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální.

Prosadíme více peněz do školství tak, aby se platy učitelů na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent jejich stávající výše.

Omezíme nadbytečnou byrokratizaci regionálního školství a posílíme postavení ředitele školy jako manažera.

Zasadíme se o maximální rozvoj potenciálu každého dítěte. Provedeme věcnou a finanční revizi inkluze, a to tak, aby byly podporovány sítě škol běžných i speciálních, s udržitelným využíváním principů společného vzdělávání.

Zajistíme dostatečné kapacity mateřských škol posílením a efektivním využitím národních a evropských finančních zdrojů a lepší koordinací mezi MŠMT a MMR.

Provedeme úpravy Rámcových vzdělávacích programů tak, aby  byla posílena výuka jazyků, ICT a technického vzdělávání. 

Ve středním odborném vzdělávání zvýšíme zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci škol a firem.

Budeme podporovat zahraniční mobilitu studentů ve středním vzdělávání lepším využitím evropských programů. 

Veřejné vysoké školství považujeme za jeden ze zásadních pilířů vzdělávacího a výzkumného systému v České republice a garantujeme jeho nezpoplatnění.

Budeme podporovat kvalitní přípravu budoucích pedagogů, kteří jsou jedinou zárukou zkvalitňování školství.

Při řízení a financování systému veřejného vysokého školství budeme klást větší důraz na kvalitu a výkon a budeme významněji zohledňovat celospolečenskou potřebnost některých profesí, zejména lékařů, učitelů, technických oborů, zdravotnického personálu.

Budeme podporovat výjezdy studentů vysokých škol do zahraničí i výměnu vědců mezi českými a zahraničními výzkumnými organizacemi větším zapojením do evropských programů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se bude starat o analýzu, rozpočtové směřování a věcnou koordinaci všech, kteří poskytují veřejné prostředky na výzkum, vývoj a inovace tak, aby tyto prostředky byly využívány účelně a nevydávaly se vícekrát na stejné aktivity.

Nastavíme a provedeme transparentní hodnocení vědy a výzkumu, a to včetně zohlednění jejich skutečného přínosu pro aplikační praxi s přímým dopadem na financování výzkumných organizací.

Vytvoříme nové Národní priority orientovaného výzkumu – základ toho, co se bude ve výzkumu podporovat ze státních peněz.

Budeme podporovat stabilní a dlouhodobé institucionální financování kvalitního aplikovaného výzkumu, který zajistí a zvýší konkurenceschopnost České republiky. 

Doprava

Prioritou Ministerstva dopravy bude urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb. Chceme zásadně pokročit směrem k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích I. třídy. Do dopravně správních agend zavedeme elektronizaci a usnadníme komunikaci občanů s úřady. Na železnici pustíme konkurenci a podpoříme přesun nákladní dopravy na koleje. Urychlíme přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních podmínek u vodních dopravních cest.

Připravíme koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb. Upravíme a doplníme zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a zákon o liniových stavbách tak, aby se zjednodušilo schvalování veřejně prospěšných staveb, omezilo obstrukční chování při povolovacích procesech dopravních staveb a snížila nadbytečná byrokratická zátěž v rámci povolovacích procesů.

Zintenzivníme výstavbu dálnic na všech hlavních trasách, konkrétně D1, D3, D4, D6, D7, D11, D35, D48, D52, D55 a dokončíme kompletní modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1. Do roku 2021 rozestavíme dalších 180 km dálnic.

Města na silnicích 1. třídy musí mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Na silnicích I. třídy postavíme 130 km obchvatů, které odlehčí dopravně zatíženým městům a obcím. Mimo jiné jde o obchvaty či jejich další úseky okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové, Otrokovic, Frýdku Místku, Klatov, Jaroměře, Znojma, Břeclavi, Strakonic, Opavy, Karviné a řady dalších. Do roku 2021 zahájíme stavbu klíčové části Pražského okruhu D0 511 mezi Běchovicemi a D1. Územní rozhodnutí získáme pro stavby 518 a 519 mezi Ruzyní a Březiněvsí, u stavby 520 Březiněves – Satalice získáme souhlasné stanovisko EIA.

Do výstavby dopravní infrastruktury zapojíme formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) soukromé investory. Realizací pilotního projektu PPP zajistíme dostavbu a další provozování nedokončené části dálnice D4. Na základě zkušeností s projektem bude tento postup použit i u dalších dálnic (např. D7, D6, D3 nebo D35).

Nejpozději od roku 2020 dokončíme veřejnou soutěž na zajištění inovovaného a rozšířeného systému výkonového zpoplatnění pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny.

Usnadníme komunikaci občanů se státní správou v oblasti registrace vozidel a dalších registrů v rezortu dopravy. Řidičský průkaz si bude moci každý vyřídit i mimo své trvalé bydliště na jakémkoli úřadu s rozšířenou působností bez zbytečných formulářů a vlastních fotografií. Po zavedení občanských průkazů s čipem bude možné vše vyřídit i z domova. 

Místo dálničních známek zavedeme elektronický dálniční kupón, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu.

Vytvoříme podmínky pro mezioborovou spolupráci v oblasti nákladní dopravy tak, aby železniční a vodní doprava plnila služby pro silniční dopravce. Ze zdrojů EU proto podpoříme rozvoj terminálů kombinované dopravy. Cílem je vytvořit překladiště kontejnerů, která zajistí, aby po silnici probíhal pouze počáteční svoz, a závěrečný rozvoz a větší část nákladní dopravy probíhala po železnici či po vodě.

Státem garantovaná veřejná železniční přeprava pro cestující bude nadále zajištěna v rozsahu minimálně 7,4 mld. Kč ročně, což představuje téměř 37 milionů vlakových kilometrů ročně na 28 linkách dálkové dopravy. Naším cílem je též modernizace vozidel a zvýšení kvality cestování.

Podpoříme realizaci otevřených nabídkových řízení na státem objednávaných rychlíkových spojích. České dráhy by měly fungovat jako standardní apolitický subjekt v reálném konkurenčním prostředí. Nástup konkurence však musí být postupný a musí být zajištěny veřejné služby i na méně atraktivních linkách.

Pro vyšší komfort cestujících zajistíme opravu minimálně šedesáti významných nádražních budov. Mezi jinými se jedná o nádraží v Mostě, Praze-Smíchově či v Křižanově. Nevyužité prostory staničních budov budou nabídnuty k využití veřejné správě či komerčním subjektům.

V rámci veřejné dopravy zrealizujeme myšlenku vzniku „národního tarifu“. Cestující si na nádraží koupí jízdenku a může nastoupit do prvního vlaku, který jede jeho směrem. Bez ohledu na to, jaké dopravní společnosti vlak patří.

Do konce volebního období pevně ukotvíme trasy plánovaných vysokorychlostních železničních tratí v územně plánovací dokumentaci krajů a pokročíme v jejich projektové přípravě. Pro klíčová spojení budou zpracovány studie proveditelnosti. Prioritami jsou osy Berlín – Praha, Praha – Brno, Brno – Ostrava, u kterých chceme využít evropské financování.

Schválením Koncepce vodní dopravy, dokončením procesů EIA a zahájením územního řízení k realizaci plavebních stupňů Děčín a Přelouč pokročíme k vytvoření dostatečných plavebních podmínek na labsko-vltavské vodní dopravní cestě.

Po dokončení rozpracované studie proveditelnosti projektu vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe rozhodne vláda o dalším postupu.

Obranná politika a Armáda České republiky

Budeme aktivní v Evropské unii, OSN, NATO a dalších organizacích v souladu se zájmy České republiky, budeme prosazovat rovnoprávnou spolupráci mezi národy a zapojení do úsilí čelit mezinárodnímu terorismu a kyberterorismu pro ochranu občanů České republiky.

Budeme aktivně přispívat do zahraničních operací Evropské unie, NATO či OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem a budou v souladu s definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy České republiky.

Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu. Bezpečnostní záruky kolektivní obrany ale nejsou samozřejmostí. Chceme být našim spojencům spolehlivým partnerem. Proto budeme věrohodně vytvářet své vlastní obranné kapacity a aktivně přispívat ke kolektivní alianční obraně.

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025, tak jak zní alianční závazek. Finance musí jít ruku v ruce s dobře připravenými a racionálními akvizičními projekty. Zavazujeme se předložit přesný plán financování a investic do roku 2025.

Zavazujeme se i nadále účastnit na mírových misích a dalších aktivitách NATO. Armáda České republiky si v zahraničním působení vytvořila výbornou pověst. Zapojení našich vojáků do alianční spolupráce budeme i nadále podporovat.

Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO (NRF), Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).

Budeme v NATO prosazovat takovou strategii, která povede k většímu aliančnímu zapojení do řešení migrační krize. Tím je myšlen především větší alianční podíl na řešení konfliktů v těch oblastech, které ilegální migraci generují.

Budeme i nadále pokračovat ve stabilizaci Armády České republiky a v navyšování jejího rozpočtu s ohledem na vývoj bezpečnostní situace.

Armádu České republiky budeme vybavovat přednostně domácí výstrojí a výzbrojí. To, co se v České republice nevyrábí, budeme pořizovat transparentně, bez prostředníka. Vždy musí jít o techniku, která již prošla testem aktivního nasazení. Při pořizování zahraniční techniky budeme postupovat tak, aby byl do akvizice zapojen i český subjekt. 

Pokročíme ve výstavbě kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům, které jsou zásadním destabilizujícím faktorem. Za tímto účelem prosadíme novelu zákona o vojenském zpravodajství a budeme i nadále na tomto poli spolupracovat s nejvyspělejšími spojenci.

Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se zvýšil počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně vytvoření brigády třetí.

Navýšíme počet aktivních záloh. Pokračovat bude i program jednorázového dobrovolného vojenského výcviku.

Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace a rozvinutí Armády České republiky do podoby válečné armády, včetně budování příslušných záloh a zásob.

Do konce roku 2018 dokončíme restrukturalizaci systému velení, řízení a struktury Generálního štábu. Jde o nezbytné opatření pro vytváření nových jednotek Armády České republiky i pro efektivní využití rozpočtových prostředků.

Prosadíme legislativu, která podstatně zmírní negativní důsledky evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní.

Do základních a středních škol zavedeme přípravu prvků branné dovednosti.

Zajistíme transparentní výběrová řízení směřující k modernizaci letectva, pozemních sil a dělostřelectva a tím i obranyschopnosti České republiky.

Hlásíme se k záměru potřeby zesílené spolupráce zemí EU v oblasti obrany a zapojíme se do Posílené strukturované spolupráce v obraně (PESCO). Budeme akcentovat především urgentní potřebu účinnější ochrany hranic schengenského prostoru, nutnost reformy Bojových uskupení EU (EU Battlegroups) a podpoříme zapojení českého obranného průmyslu do projektů spolufinancovaných z Evropského obranného fondu.

V rámci Středoevropské obranné spolupráce navážeme na vytváření předpokladů pro schopnost řešit případnou další migrační vlnu na tzv. Balkánské cestě. Tato spolupráce rozšiřuje smysluplně koncept V4 o Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, které není členem Aliance, ale o to důležitějším partnerem v rámci EU.

Udržíme a prohloubíme naše tradiční vazby v oblasti obrany s Velkou Británií, jejíž armáda má pro obrannou kapacitu Aliance i Evropy klíčový význam, a to bez ohledu na brexit.

Zajistíme užší a efektivnější kooperaci partnerských zpravodajských služeb s cílem zvýšení obrany občanů České republiky proti teroristickým útokům. V rámci EU budeme usilovat o užší a efektivnější kooperaci partnerských zpravodajských služeb, jejichž podíl na obraně proti teroristickým útokům je zásadní.

Vnitřní bezpečnost

Česká republika je šestou nejbezpečnější zemí na světě. Naším prvořadým závazkem je, aby to tak zůstalo, a to i v kontextu zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Stát musí zajistit lidem bezpečnost. Současně se odmítáme podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extrémismu a xenofobie.

Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extrémismem jakéhokoliv druhu. Budeme rozvíjet integrovaný systém na řešení mimořádných situací a ochranu proti terorismu.

Naším prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, a ve spolupráci s dalšími členskými státy Evropské unie nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót, který je neefektivní a rozděluje Evropu.  Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Na evropské úrovni budeme prosazovat účinný systém zamezení zneužití azylového procesu k nelegální migraci.  Stát musí mít možnost ukončit pobyt, odebrat vízum a vyhostit rizikové migranty.

Budeme se aktivně podílet na novém nastavení schengenské spolupráce, která musí vycházet z aktuální bezpečnostní reality v EU a zároveň udržet výhody volného pohybu osob bez hranic. Budeme prosazovat vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke společné obraně schengenského prostoru. Ve spolupráci s Armádou České republiky připravíme plán na případné operativní okamžité zajištění ochrany státních hranic České republiky.

S novými technologiemi sílí rizika kybernetických útoků. Vytvoříme speciální kybernetické síly pro předcházení a boj s kybernetickými hrozbami. Cílem je odvracení hackerských útoků, zabránění napadení infrastruktury a zneužívání takto získaných dat. Zaktualizujeme a implementujeme doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti.

Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly. Posílíme spolupráci bezpečnostních struktur na celoevropské úrovni. Prioritní je zamezit nespolupráci a z toho vyplývající neefektivitě.

Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Posílíme a stabilizujeme personální obsazení na všech úrovních, zvýšíme efektivitu řízení i spolupráci jednotlivých složek a zatraktivníme kariérní růst v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce. Finančně podpoříme jednotky sborů dobrovolných hasičů a radikálně zkvalitníme jejich vybavení.

Snížíme byrokracii a administrativní zátěž policistů, aby se mohli soustředit na svoji základní činnost, jíž je zejména boj s kriminalitou a s ní souvisejícími doprovodnými jevy. Obecní policii je třeba více zapojit do integrovaného záchranného systému a činností souvisejících se zajištěním vyšší bezpečnosti občanů, a to ve spolupráci se státní policií. Zpřístupníme mapy kriminality a podpoříme preventivní a mediační programy v nejrizikovějších oblastech.

Budeme i nadále podporovat právo na vlastní ochranu a držení legálních zbraní. Zpřísníme podmínky pro soukromé bezpečnostní služby a prosadíme přijetí zákona o soukromých bezpečnostních službách, aby byly pod přísnější kontrolou státu.

Podpoříme dobrovolné programy připravenosti občanů na krizové situace při ochraně obyvatelstva. Občané musí vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Klademe důraz na odpovědnost každého občana České republiky a jeho schopnost adekvátně reagovat na rizikovou situaci bez strachu z následné kriminalizace.

Zjednodušíme volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydávání voličských průkazů). Prosadíme zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému.

Zveřejníme všechny platné smlouvy uzavřené na jednotlivých ústředních správních úřadech, vyhodnotíme jejich výhodnost a budeme zveřejňovat veškeré nově uzavřené smlouvy. Prosadíme novelu zákona o registru smluv; závazná bude pro všechny státní firmy včetně ČEZ či České pošty. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti. Zefektivníme fungování veřejné správy, přehodnotíme a změníme kompetence ve vztahu k samosprávě, která by nadále spadala pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

Občané musí mít možnost komunikovat se státem elektronicky prostřednictvím portálu občana, pokud se tak rozhodnou. Zavedeme elektronická ID, jako základ ke zpřístupnění elektronických služeb občanům a sjednocení podávání žádostí o vydání občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů na jednom místě. Umožníme elektronická podání žádostí a platbu kartou ve veřejné správě.

Zlepšíme a zmodernizujeme služby České pošty. Je nutné, aby Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb i v menších obcích, a to nejen prostřednictvím tradičních forem obsluhy, ale především s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel, a stala se tak hlavním partnerem státu pro komunikaci s občany. Naplněním svého poslání se Česká pošta musí stát atraktivním, vyhledávaným a efektivním zaměstnavatelem.

Vyhodnotíme rozsah a efektivnost činnosti státních úřadů a institucí a uskutečníme potřebné organizační změny za účelem efektivního vynakládání prostředků na chod státní správy.

Připravíme a prosadíme novelu služebního zákona. Státní služba musí být otevřená odborníkům zvenčí, je nutné odstranit byrokratické překážky při získávání vzdělaných a motivovaných pracovníků. Přehodnotíme administrativní náročnost celého systému a zajistíme pružnější pravidla. Zavazujeme se tvrdě bojovat s korupcí, u prokázaných případů prosadíme ztrátu všech výhod státních úředníků se zákazem dalšího výkonu státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob s majetkovým podílem státu.

Právo a spravedlnost

Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat.

V zákonodárné oblasti budeme dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem.

Dokončíme legislativní práce na novém civilním řádu soudním a trestním řádu, čímž završíme pětadvacetileté rekodifikační úsilí.

V rámci nové úpravy civilního procesního práva předložíme nový exekuční řád a zákon o hromadných žalobách.

V soudní oblasti budeme při přísném respektu k nezávislosti soudců i státních zástupců usilovat o zvyšování kvality jejich činnosti. Za tím účelem předložíme nový zákon o soudech a soudcích, který zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a kariérní postup soudců respektující mezinárodní doporučení v této oblasti.

Předložíme nový zákon o státním zastupitelství, novou úpravu kárného řízení soudců a státních zástupců a nový zákon o znalcích.

Zavedeme elektronický soudní spis, čímž odstraníme průtahy a umožníme soudnímu personálu věnovat se případům namísto mechanickým činnostem.

Předložíme novelu insolvenčního zákona, kterou poskytneme možnost oddlužení i osobám, které na ně dnes nedosáhnou.

Budeme pokračovat v intenzivním boji proti lichvářským praktikám a ožebračování chudých, včetně řešení problematiky dětských dlužníků.

Budeme dále bojovat proti korupci ve všech oblastech. Za tím účelem zejména předložíme zákon na ochranu whistleblowingu a zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení.

Po vzoru některých států Evropské unie budeme prosazovat rozšíření kompetencí Celní správy České republiky v trestním řízení v oblasti daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a zavedení pravomoci k vyšetřování. Pravomoci policie v těchto oblastech zůstanou zachovány.

Prosadíme spotřebitelský zákoník, který jasně a přehledně upraví práva a povinnosti spotřebitelů a podnikatelů. Zavedeme požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené po telefonu.

Budeme podporovat vzdělávací akce a informování spotřebitelské veřejnosti o jejích právech a způsobech jejich uplatnění – například na internetu, formou brožurek nebo veřejných debat.

Budeme podporovat uplatnění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), které již nyní provádí několik správních orgánů.

Doplníme ústavní systém o zákon o všeobecném referendu za přísného respektu čl. 6 Ústavy, tedy tak, aby se referendum nemohlo stát nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině. 

Zahraniční politika

Budeme prosazovat aktivní a srozumitelnou zahraniční politiku jednoznačně zaměřenou na prosazování českých národních zájmů. Tato politika musí zajistit České republice posilování bezpečnosti, prosperitu a právní demokratický charakter státu. Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru. Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO.

Z řady důvodů (poloha, historie, ekonomické zájmy, hodnotový systém) je pro nás prioritní aktivní členství České republiky v Evropské unii. Není sporu o tom, že EU potřebuje reformu.

V rámci EU budeme usilovat o to, aby Česká republika byla aktivní a sebevědomý člen, který je schopen jasně formulovat své zájmy a prosazovat je. EU, její instituce i členské státy, musí být schopny zabezpečit vnější hranice EU, bojovat proti terorismu a projevům radikálního islamismu a účinně se bránit proti útokům v kybernetické oblasti.

Jsme přesvědčeni, že současná EU potřebuje reformu. Budeme se na ní chtít významně podílet. EU se má zcela v souladu s principy subsidiarity a proporcionality v budoucnu zaměřovat na to, co občané pociťují jako aktuální. Tento náš názor by se měl projevit i v oblasti financování EU. Cílem je, aby EU jako celek konala méně, ale efektivněji.

Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci jednotlivých států EU, stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky. O tom, kdo do EU přijde, nesmějí rozhodovat převaděči, ale suverénní EU na základě společné/konsenzuální dohody členských států. Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému (CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují. Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.

V souladu s humanitární tradicí budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat razantnější přístup EU i NATO a aktivně se na něm podílet. Podpoříme změnu zaměření rozvojových programů tak, aby byly cílené na země rozvrácené konflikty. Česká strana bude usilovat o řešení krizí v zemích jejich původu.

Budeme usilovat o posílení zastoupení českých představitelů v institucích a orgánech Evropské unie a lepší spolupráci s těmi stávajícími. Vytvoříme systém, v jehož rámci bude možné lépe řídit kariéry pracovníků v české státní správě a jejich vysílání do funkcí v institucích EU. Budeme aktivněji než dosud informovat veřejnost o svých aktivitách a o klíčových tématech, kterým se v EU věnujeme.

Budeme udržovat naše nadstandardní vztahy se Slovenskem a Německem, dále rozvíjet česko-rakouské vztahy a pokračovat ve spolupráci ve formátu V4. V rámci EU budeme pro prosazení svých priorit usilovat o vytváření nových aliancí a uskupení. Především ale musíme umět produktivně spolupracovat s rozhodujícími evropskými hráči, s Německem a Francií, a kultivovat naše strategické partnerství. Velká Británie pro nás zůstává bez ohledu na brexit velmi významným partnerem, především z pohledu ekonomiky a bezpečnosti.

Nadále budeme prosazovat transatlantickou vazbu a podporovat kooperaci s USA především v oblasti obrany, bezpečnosti a obchodu. Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem. Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU, což pomůže stabilizovat citlivý region. Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství, především spolupráce s Ukrajinou.

Nejvyšší prioritou je zachování míru, a tedy i záruka dodržování mezinárodního práva. Chceme se v EU aktivně účastnit diskuze o budoucích vztazích s Ruskou federací. S Čínou chceme docílit hlavně vyvážených a vzájemně výhodných vztahů respektujících pravidla mezinárodního obchodu. Budeme podporovat další rozvoj vztahů s Japonskem a Jižní Koreou.

Tradiční součástí české zahraniční politiky je důraz na dodržování lidských práv, včetně práv občanských, politických, ekonomických, sociálních, kulturních a práv menšin. Chceme být aktivní i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Nadále budeme podporovat multilaterální mezinárodní uskupení, jako jsou OSN, WTO, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Tyto instituce jsou klíčové z hlediska globálního přístupu k problémům bezpečnosti (jaderné otázky, migrační záležitosti), ale také ekonomiky, rozvoje a životního prostředí.

V oblasti zahraniční obchodní politiky budeme rozvíjet proaktivní ekonomickou diplomacii, která napomůže lepšímu prosazování českých ekonomických zájmů. Podpoříme exportéry jak v hledání nových obchodních příležitostí, tak v udržení jejich přítomnosti na stávajících trzích a ochráníme investiční projekty v zahraničí. Provedeme reformu všech stávajících zahraničních zastoupení s cílem zvýšit jejich efektivitu.

Kultura

Kulturu považujeme za jeden z nejdůležitějších faktorů zdravého rozvoje společnosti, který zásadně ovlivňuje všechny její stránky. Kultura v nejrůznějších podobách se významně podílí na formování obrazu naší společnosti v zahraničí. Kulturní projevy a artefakty se stávají součástí evropského kulturního dědictví, v němž se zrcadlí základní hodnoty společnosti postavené na evropské křesťanské duchovní tradici.

V kulturní politice budeme respektovat a rozvíjet záměry a opatření Státní kulturní politiky na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025.

Zvýšíme veřejné výdaje do oblasti kultury posílením rozpočtu Ministerstva kultury.

S ohledem na zásadní roli kultury v rozvoji demokratické společnosti zvýšíme platy pracovníků kulturního sektoru do konce volebního období v roce 2021 na 150 procent jejich současné výše.

Budeme iniciovat spolupráci všech stupňů veřejné správy na vytvoření jednotného a průhledného systému výběrových dotačních řízení na kulturní projekty z veřejných rozpočtů s jasným definováním pravidel výběrových řízení, s důrazem na zjednodušení agendy a současně zprůhlednění veřejné kontroly využití přidělených prostředků. Budeme směřovat k elektronickému zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží.

Ve spolupráci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vytvoříme dotační programy, které umožní základním a středním školám rozvíjet edukační aktivity k poznávání národního kulturního dědictví, a to zejména prostřednictvím kulturních institucí zřizovaných všemi stupni veřejné a státní správy.

Navýšíme alokaci finančních prostředků v „Programu státní podpory divadel, orchestrů a sborů“. Ve spolupráci s profesními uměleckými asociacemi zrevidujeme stávající systém rozdělení dotací a připravíme jeho novou podobu.

Připravíme dlouhodobý program investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury, který by umožnil výstavbu nových kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb (koncertních sálů, divadel, knihoven, výstavních síní, muzeí apod.) v souladu se soudobými světovými trendy a standardy. 

Souhlasíme s věcným záměrem na uzákonění institutu zvláštní právnické osoby pro činnosti v oblasti kultury, a to za účelem zefektivnění financování regionální kultury i státních kulturních institucí. Zpracujeme podrobnou analýzu možností realizace tohoto záměru a následně připravíme návrh systémového legislativního řešení.

Provedeme revizi Ústředního seznamu kulturních památek a chráněných území a zajistíme digitální pasportizaci (zaměření, fotodokumentaci a průzkumy) souboru nejcennějších národních kulturních památek. Připravíme novelu zákona o státní památkové péči a novelu zákona o Státním fondu kultury.

Vytvoříme programy dlouhodobého financování oprav a rekonstrukcí památkově chráněných objektů ve vazbě na uchování památkových hodnot a rozvoj cestovního ruchu v místě.

Zaměříme se na zkvalitnění a rozšíření forem mezinárodní spolupráce v oblasti kultury. Navrhneme opatření na podporu mobility umělců a uměleckých institucí vyplývající z evropských úmluv.  Soustředíme se na rozšiřování mezinárodních vztahů zapojením kulturních odborů ambasád a budováním vztahů na bilaterální i vícestranné evropské a světové úrovni s důrazem na tradiční vazby (např. Visegrádská čtyřka).

Podpoříme export české kultury. Kompetenčním zákonem převedeme agendu cestovního ruchu na Ministerstvo kultury.

Připravíme novelu autorského zákona, do níž implementujeme očekávanou směrnici EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu a po diskusi s odbornou veřejností připravíme další změny autorského práva s ohledem na vývoj nových technologií a jejich roli při sdělování autorských děl veřejnosti.

Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb. V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu.

Podporujeme rozvoj kreativity společnosti, zejména nejmladší generace, prostřednictvím neprofesionálních uměleckých aktivit a všech oblastí regionální kultury.

Zdravotnictví

Chceme kvalitní, moderní a finančně stabilní veřejnou službu pro občany. Zdravotnictví musí reagovat na hrozby dneška, kterými jsou významný nárůst výskytu chronických chorob a stárnutí populace.

Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení pacienta v celém systému.  Jasně definujeme role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, vytvoříme prostor pro větší konkurenci zdravotních pojišťoven, ze které budou těžit jejich pojištěnci, a posílíme odpovědnost pojišťoven za zajištění hrazených služeb. Změny ve zdravotnictví nelze dělat na jedno volební období, proto budeme všechny zásadní kroky ve zdravotnictví konzultovat s opozicí, ve snaze nalézt maximální možný konsenzus.

Začneme otevřeně zveřejňovat data o hospodaření rezortu a jím přímo řízených nemocnic. Také veškerá rozhodování komisí při Ministerstvu zdravotnictví budou transparentní – jejich rozhodnutí budou vždy řádně zdůvodněna a zveřejněna způsobem, umožňujícím veřejný přístup a obecnou kontrolu včetně zveřejnění na internetu.

U přímo řízených nemocnic zavedeme jasná metodická pravidla pro takzvané zpětné bonusy. Tyto bonusy musí být vždy podloženy smlouvami, řádně zaúčtovány a vykazovány jednotlivým zdravotním pojišťovnám.

Připravíme zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revizi odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků, aby byl flexibilnější a život zachraňující léky se dostaly dříve k pacientům.

Připravíme nový zákon o zdravotních pojišťovnách, který jasně vymezí jejich kompetence, odpovědnost i odpovědnost jednotlivých orgánů, kontrolu ze strany státu a odpolitizuje Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, při zachování její veřejnoprávnosti. Vytvoříme novou koncepci fungování zdravotních pojišťoven včetně umožnění cenové konkurence mezi nimi, ze které budou profitovat zejména ti pacienti, kteří o své zdraví aktivně pečují.

Připravíme zákon pro elektronizaci zdravotnictví a bezpečné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotní péče. Upravíme legislativu tak, aby bylo možné využívat elektronický recept v plném rozsahu, včetně kontroly lékových interakcí a celkové preskripce pacienta. Po dobu jednoho roku vyhlásíme toleranční období bez sankcí pro praktickou implementaci elektronického receptu do praxe a odstranění chyb. Zvážíme snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Nastavíme systém kontroly kvality péče, kterou tím začneme systematicky měřit. Budeme prosazovat finanční motivaci poskytovatelů ke zlepšování zdravotní péče. Informace o kvalitě péče budou dostupné pro pacienty.

Zaměříme se na zlepšení řízení nemocnic v působnosti Ministerstva zdravotnictví a zavedeme centrální nákupy léků a ostatního materiálu, založené na nejlepším poměru ceny a kvality. Rozšíříme kompetence praktických lékařů a posílíme tak využívání primární péče. K tomu podpoříme prevenci a zdravý životní styl a také systémy odměňování těch občanů, kteří pečují o své zdraví.

Podpoříme programy zaměřené na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty a zasadíme se o pokračování reformy psychiatrické péče.

Zavedeme transparentní systém pro vstup nových technologií a výkonů do úhrad z veřejného zdravotního pojištění, založený na principech Health Technology Assessment (HTA). Cílem je posouzení nákladové efektivity tak, aby z veřejného zdravotního pojištění bylo hrazeno jen to, co má skutečný přínos pro pacienta.

Připravíme koncepci dlouhodobé péče s cílem podpořit domácí péči a posílíme smluvní volnost mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče v mantinelech stanovených zákonem a pod kontrolou státu.

Dokončíme revizi úhrad zdravotní péče na bázi Diagnosis-related group (DRG) a zavedeme další motivační úhradové mechanismy tak, aby peníze šly více „za pacientem“.

Zlepšíme pracovní podmínky mladých lékařů, připravíme jasnou definici jejich kompetencí a zavedeme systém průběžné evaluace zařízení, která se zabývají vzděláváním lékařů.  

Budeme prosazovat postupné navyšování odměňování zejména mladých lékařů a zdravotních sester.

Provedeme audit administrativní zátěže poskytovatelů zdravotních služeb a zrušíme zbytečné regulace, které nejsou přínosem ani pro lékaře ani pro pacienta.

Průmysl a obchod

Prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu zajistíme konkurenceschopné a sociálně akceptovatelné ceny elektrické energie, tepla a jejich plynulou a bezpečnou dodávku všem zákazníkům. Důsledně budeme hájit zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin na území České republiky prostřednictvím státního podniku DIAMO. Důkladně prošetříme okolnosti, způsob a předmět uzavřeného memoranda ohledně těžby lithia na území České republiky.

V oblasti průmyslu a energetiky budeme posuzovat a podporovat využití moderních digitálních technologií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce být ministerstvem nejen pro firmy, ale i pro občany. V komunikaci s občany podpoříme rozšíření vysokorychlostního internetu, čímž uspoříme jejich čas i peníze.

Investiční pobídky poskytneme pouze ve výjimečných a odůvodněných případech projektům s vysokou přidanou hodnotou.

Podle požadavků podnikatelské sféry zjednodušíme, zprůhledníme a zrychlíme celý systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky, zejména v nezbytných případech a při nezájmu českých občanů o tyto pracovní pozice. Zároveň budeme dbát na to, aby se nezvýšilo bezpečnostní riziko v České republice.

Budeme důsledně hájit vlastnické, ekonomické a environmentální zájmy státu při využívání ložisek nerostných surovin České republiky, především strategických surovin. Prověříme možnost těžby a zpracování lithia prostřednictvím státního podniku DIAMO. Posoudíme závaznost memoranda o těžbě lithia.

Cílem je, aby maximální efekt z těžby všech nerostných surovin zůstal v rukou státu. V tomto smyslu neprodleně upravíme Surovinovou strategii České republiky a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin tak, aby odpovídaly měnícím se podmínkám na trhu a co nejvyššímu efektu pro stát. Rovněž zajistíme, aby do regionů postižených těžbou směřoval vyšší podíl z těžebních poplatků.

V oblasti energetiky je pro nás zásadní prioritou zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny energií. Výroba elektrické energie bude zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. Zajistíme přípravu výstavby nových jaderných bloků v potřebných termínech a výstavbu hlubinného trvalého úložiště radioaktivního odpadu. Budeme podporovat snižování energetické náročnosti veřejných i soukromých budov – zateplování, využívání energeticky účinných technologií a spotřebičů, decentrální obnovitelné zdroje, chytré energetické projekty, jako jsou chytré regiony, chytrá města, chytré sítě a inteligentní domácnosti.

Zjednodušíme podmínky pro drobné výrobce elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro vlastní spotřebu. Provedeme analýzu překompenzací zejména větších solárních elektráren s cílem snížit neúnosně vysoké platby za stávající obnovitelné zdroje. U nových obnovitelných zdrojů budeme podporovat především lokální výrobu elektrické energie nebo tepla s co největší spotřebou nebo akumulací v místě výroby, tedy bez dalších provozních dotací. Zachováme stávající těžební limity hnědého uhlí.

Digitální infrastrukturu považujeme za stejně důležitou jako dopravní nebo energetickou infrastrukturu. Proto zásadně urychlíme budování vysokorychlostního internetu a maximálně k tomu využijeme evropské fondy. Připravíme zákon o právu každého občana mít přístup k internetu. Pokud chceme budovat moderní digitální stát, občané musí mít zajištěno, že jejich přístup k internetu nebude omezován. V úzké spolupráci s podnikatelskou sférou, vědou a výzkumem zajistíme implementaci projektu Průmysl 4.0 a Smart projekty v energetice. Zpracujeme analýzu možných dopadů robotizace na domácí průmysl.

Malé a střední podniky jsou pevnou a nezastupitelnou součástí tuzemské ekonomiky. Jejich hlavním problémem je přitom komplikovaný vztah se státem a přebujelá administrativa. Podpoříme proto koncentraci elektronické komunikace mezi státem a podnikateli do jednoho místa. Budeme usilovat o sladění lhůt účinnosti legislativních změn a zajistíme, aby zákonné lhůty stejně jako podnikatelé musely dodržovat i státní úřady. Podnikatelé budou zdarma a přehledně informováni o povinnostech vyplývajících z platné legislativy a zároveň o všech nástrojích podpory podnikání nabízených rezorty a státními agenturami.

Veřejné investice a místní rozvoj

Místní rozvoj spočívá především v kvalitě života, dostatku práce, příznivého životního prostředí a perspektivě pro mladé lidi. Zajištění místního rozvoje závisí na obcích, které mají mít dostatek prostředků pro jeho dosahování. Ministerstvo pro místní rozvoj chceme transformovat do nového konceptu ministerstva veřejných investic.

Vytvoříme jedno místo se zodpovědností za veřejné investování. Zřízením jednoho místa pro metodiku, systém, implementaci a kontrolu veřejného investování se docílí nejen znalostí současného stavu, ale rovněž jeho modernizací. Peníze daňových poplatníků musí být investovány mimořádně promyšleně a efektivně, protože ovlivňují celkovou životní úroveň obyvatelstva.

Připravíme investiční plán země – zajistíme inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti.

Podpoříme a zrychlíme výstavbu v České republice, prosadíme rekodifikaci veřejného stavebního práva a zjednodušíme a zkrátíme přípravy staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Zajistíme kvalitní metodickou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek.

Připravíme jednotný model pro správu a prezentaci územních plánů, který přispěje k jejich jednodušší čitelnosti pro občany i veřejnou správu a umožní jejich vzájemnou koordinaci.

Zajistíme efektivnější správu národních zdrojů pro regionální rozvoj.

Budeme koordinovat národní dotace – zrušíme neefektivní dotační tituly, ušetřené peníze využijeme na strategické a rozvojové projekty.

Podpoříme koncepční řešení Smart Cities.

Transformujeme Státní fond rozvoje bydlení na Státní fond regionálního rozvoje a kromě podpory bydlení rozšíříme jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova (podpora strategických investic obcí do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací a cestovního ruchu).

Sjednotíme podporu a rozvoj venkova pod správu Ministerstva pro místní rozvoj a zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.  

Podpoříme spolupráci při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi.

Vytvoříme dlouhodobý nástroj podpory podnikání na venkově, a to napříč rezorty, s cílem uchovat podnikatelský ruch v regionech. Cílem podpory bude mimo jiné zavedení motivačního režimu k zaměstnávání pracovníků v malých nebo málo rozvinutých obcích.

Podpoříme silnou urbánní agendu s důrazem na integrované přístupy a aktivně podpoříme partnerství měst v rámci Městské agendy pro EU.

Stabilizujeme právní prostředí v oblasti bydlení a budeme usilovat o dostupné nájemní bydlení pro všechny cílové skupiny občanů.

Připravíme moderní zákon o pomoci lidem v bytové nouzi a nový zákon o realitním zprostředkování, abychom zamezili nekalým praktikám v realitních činnostech, a tak co nejúčinněji ochránili spotřebitele.

Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné dočerpání programů v období 2014–2020, budeme nadále podporovat pouze kvalitní projekty s největší přidanou hodnotou.

V rámci EU budeme aktivně prosazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po roce 2020 a budeme prosazovat podporu takových témat, která budou odrážet skutečné potřeby nejen státu, ale i regionů, měst a obcí.

Nové operační programy připravíme s partnery, zejména s kraji, městy i obcemi, s důrazem na integrovaná řešení nejzávažnějších problémů bránících socioekonomickému rozvoji měst i venkova.

Podpoříme přeshraniční spolupráci s okolními státy jako významný zdroj finančních prostředků pro zaostalé či periferní regiony.

V cestovním ruchu budeme usilovat o zvýšení kvality lidských zdrojů jako klíčového faktoru inovačních procesů. Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce k jejich reinvestování do cestovního ruchu a sloučíme poplatek z ubytovacích kapacit s rekreačním a lázeňským.

Zemědělství

Chceme dosáhnout úplné soběstačnosti ve výrobě co nejširšího spektra základních potravin a zajistit kvalitu a bezpečnost potravin pro občany.

Prosadíme spravedlivý přístup v dotacích pro podniky různé velikosti. Stavíme se proti zastropování dotací pro střední a větší podniky, ale budeme podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů.

Navýšíme platby na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako je ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, na úkor platby na plochu.

Učiníme maximum pro narovnání podmínek v oblasti národních a regionálních dotací zemědělcům a potravinářům v Evropské unii.

Podporou chovu hospodářských zvířat docílíme navýšení objemu organické hmoty v půdě a tím její výrazně větší schopnost poutat a zachycovat vodu.

Podpoříme opatření, která snižují negativní dopady hydrologických extrémů.

Snížíme administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře, zejména pro ty malé.

Podpoříme výzkum, vývoj a inovace v oblasti Zemědělství 4.0 (smart farming), potravinářství a lesnictví, zahrnující udržitelné hospodaření s přírodními zdroji formou precizních postupů, udržitelnou zemědělskou produkci při snižujících se dopadech na životní prostředí a klima a produkci kvalitních a bezpečných potravin.

Zintenzivníme přenosy výsledků výzkumu a vývoje do praxe a jejich okamžité uplatnění prostřednictvím inovací, přinášejících pozitivní hospodářský dopad snížením nákladů a zvýšením produktivity.

Připravíme opatření proti dalšímu záboru kvalitní zemědělské půdy.

Udržíme minimálně současnou výši podpory z národních dotací do živočišné výroby a citlivých rostlinných komodit.

Prosadíme oznamovací povinnost při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří.

Změnou legislativy i praktickými opatřeními posílíme ochranu lesů, především jehličnatých, které jsou v současné době vážně ohroženy dopady klimatické změny, zvláště pak suchem a následnými kalamitními jevy. Hlavním nositelem této strategie se musí stát státní podnik Lesy České republiky.

Životní prostředí

Česká republika se může chlubit nádhernou přírodou, o kterou se chceme zodpovědně starat tak, abychom ji našim dětem předali v lepším stavu, než jsme ji sami převzali.

Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele, podpoříme rovněž inovativní způsoby likvidace odpadních vod (např. domácí čistírny odpadních vod) a opatření umožňující náhradu pitné vody za dešťovou tam, kde je to možné. Zajistíme lepší legislativní i věcnou ochranu vodních zdrojů, a především zdrojů pitné vody.

Zajistíme, aby občan platil v rámci vodného a stočného férovou cenu a aby věděl, komu a za co vlastně platí. Prosadíme centrálního silného a nezávislého regulátora v oblasti vody hájícího zájmy spotřebitelů. Podpoříme návrat vodohospodářského majetku do rukou obcí, krajů a státu.

Budeme důsledně chránit zemědělskou půdu, především tu nejkvalitnější, její využití pro jiné než zemědělské účely bude možné jen z důvodu vyššího veřejného zájmu. Budeme preferovat větší využití bývalých hospodářských ploch, tzv. brownfieldů. Zajistíme co nejrychlejší realizaci programu ochrany zemědělské půdy ohrožené vodní erozí.

Připravíme a finančně podpoříme projekty na zlepšení kvality ovzduší ve všech regionech, prioritně v regionech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší (Moravskoslezský a Ústecký kraj). V oblasti dopravy finančně podpoříme program čisté mobility, tedy podpory pořízení nízkoemisních vozidel, včetně související infrastruktury.

Urychlíme projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100 tisíc nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019. Zároveň budeme hledat další finanční prostředky pro pokračování tohoto projektu.

Zajistíme dostatečné finanční prostředky pro snížení energetické náročnosti dalších desítek tisíc rodinných, bytových domů a veřejných budov z programu Nová zelená úsporám.

Nejpozději do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme systém ekonomicky motivující občany ke snížení množství odpadů.

Sport

Hlavní význam podpory sportu, sportování a aktivního životního stylu v České republice spatřujeme, podobně jako většina států EU, ve zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

Budeme respektovat přístup k financování podpory sportu a rozvoje pohybových aktivit jako financování veřejné služby a v příštích letech se zaměříme zejména na:

 • Zvýšení atraktivity výchovných programů pohybové gramotnosti a zvyšování tělesné zdatnosti mládeže na všech typech škol.
 • Zajištění dostatku kvalitních a cenově dostupných forem pohybových aktivit ve městech a obcích pro všechny věkové skupiny obyvatelstva.
 • Zkvalitnění procesu přípravy talentované mládeže a sportovní reprezentace na základě nejnovějších poznatků sportovní vědy a výzkumu.
 • Obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury sportovních oddílů, tělovýchovných jednot, sportovních svazů a organizací, obcí (včetně školních sportovišť) i krajů s cílem zlepšit podmínky pro provozování nejen sportu pro všechny věkové skupiny, ale i turistiky a cestovního ruchu.
 • Podporu modernizace a rozvoje strategických sportovních zařízení určených pro přípravu reprezentace a pro pořádání významných mezinárodních sportovních akcí.

K zajištění těchto záměrů hodláme v nastávajícím volebním období:

 • Připravit a prosadit nový komplexní zákon o podpoře sportu, který vytvoří potřebný rámec pro vnímání podpory sportu z veřejných rozpočtů jakožto veřejné služby.
 • Vytvořit institucionální, legislativní a finanční podmínky pro vznik centrální autority pro sport, řízené vládním zmocněncem podléhajícím přímo premiérovi, která bude komplexně zajišťovat realizaci státní politiky v oblasti podpory rozvoje sportu a pohybových aktivit obyvatelstva.