Nedostatek personálu ohrožuje pacienty

V nemocnicích chybí zdravotničtí pracovníci všech profesí

Situace ve zdravotnictví je stále vážná a jeho hlavní problémy související s nedostatkem financí nejsou řešené. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) a poskytovatelé domácí péče odmítli podepsat návrh zdravotních pojišťoven na úhrady péče v příštím roce, protože výše těchto úhrad by neumožnila poskytování péče v dosavadním rozsahu a kvalitě.

Odbory (Odborový svaz zdravotní a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – svaz českých lékařů) k současné situaci sdělují:

V nemocnicích stále chybí zdravotničtí pracovníci všech profesí a jejich nedostatek ohrožuje pacienty.

  • Na vykrytí nepřetržité akutní péče by mělo být v nemocnicích více o 3000 lékařů. Jejich skutečný nedostatek je ovšem zastírán faktem, že každý z přítomných lékařů je zatížen obrovským množstvím práce přesčas, která je v hrubém rozporu se zákoníkem práce a evropskou direktivou.
  • Všeobecných sester chybí více než 2400, a to podle personální vyhlášky, která stanoví tak nízké počty zaměstnanců, že dochází k dlouhodobě nesnesitelnému přetěžování, k porušování zákoníku práce a dalších předpisů. Pro naplnění všech právních předpisů a zabezpečení kvalitní péče chybí 5500 sester a tisíce nižšího zdravotnického personálu (sanitáři, ošetřovatelky).
  • Poskytování zdravotní péče a zabezpečení jednotlivých nemocničních provozů je na úkor rodinného života zaměstnanců a mnohdy jejich zdraví. Extrémně přetížení zaměstnanci jsou potenciálně nebezpeční pro pacienty a je jen otázkou času, kdy nastane chyba. Zahraniční studie zabývající se vztahem počtu zaměstnanců a kvality poskytované zdravotní péče jsou dokladem tohoto tvrzení.
  • Tvrzení Ministerstva zdravotnictví, že zvyšování platových tarifů a základních mezd neřeší personální problémy nemocnic, není pravda. Ze statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) je patrné, že zvyšování platových tarifů a základních mezd zastavilo další úbytky pracovníků, zvláště všeobecných sester. Toto tvrzení je také v rozporu s výsledky dotazníkového šetření Ministerstva zdravotnictví, kde více než 75 % všeobecných sester konstatuje, že jedním z hlavních důvodů jejich setrvání v nemocnicích je zvyšování platů a mezd.
  • Odbory souhlasí s tvrzením Ministerstva zdravotnictví, že je nutné nejen zvyšovat platy a mzdy, ale také rozvíjet nemocnice. Nemocnice i odbory si dlouhodobě ve shodě přejí, aby v nemocnicích pracovalo dostatečné množství spokojeného personálu v hezkém prostředí a s kvalitním vybavením.
  • Odbory považují za paradoxní současný postoj Ministerstva zdravotnictví, které po letech dohadování o výši úhrad a o tom, co pokrývají, najednou otočilo a připouští, že nárůsty úhrad za poskytnuté zdravotní služby vystačily pouze na krytí zvýšení platů a mezd. Na všech jednáních v minulých letech totiž ministerstvo tvrdilo, že nemocnice dostávají finance nejen na platy a mzdy, ale také na svůj rozvoj. Odmítalo námitky nemocnic, že zvýšení úhrad je nedostatečné. Odbory připomínají, že do letošního roku to bylo vždy Ministerstvo zdravotnictví, které vytvářelo úhradové vyhlášky a určovalo výši finančních prostředků poskytnutých za odvedenou zdravotní péči.
  • Za velmi důležité považujeme udržet rozsah domácí péče a ošetřovatelské péče v sociálních službách. Je racionální a pro pacienta lepší, když může být ošetřován doma. Domácí péče je nezastupitelná.
  • Pokud někdo nemá možnost zůstat doma a je mu poskytována péče v sociálních službách, tak musí být kvalitní a kvalifikovaná. Dlouhodobé podfinancování vede ke snižování kvality protože ze zařízení odcházejí sestry.
  • Ministerstvo se svými kroky snaží proti sobě stavět zaměstnavatele a zaměstnance, jednotlivé skupiny poskytovatelů zdravotní péče i jednotlivé skupiny zaměstnanců. To rezolutně odmítáme.

Odbory vyzývají Ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo dostatek financí na úhradu zdravotní péče, včetně zvýšení platových tarifů a mezd, zvýšení počtu zaměstnanců a potřebných investic.

Pro rok odbory  2020 požadují:

1. Rozdělit do všech segmentů 45 mld. (25 z účtů ZP)

2. Zvýšit úhrady nemocnicím minimálně o 12 %, racionální zvýšení je o 15 % (srovnávání úhrad).

3. Zvýšit úhrady za následnou péči o 1000 Kč na lůžko a den.

4. Zvýšit úhrady za domácí péči o 40 %.

5. Zvýšit úhrady za zdravotní péči poskytovanou v sociálních službách o 40 %.

6. Ostatním segmentům zvýšit úhrady proporcionálně

Navýšení úhrad je základním předpokladem pro udržení kvality poskytované zdravotní péče. Není důvod pro hromadění peněz na účtech zdravotních pojišťoven a to v rozporu se zákonem.

Vyzýváme ministra, aby přestal situaci bagatelizovat a aby konal. Požadujeme, aby v úhradové vyhlášce, kterou bude vydávat MZ, akceptoval požadavky poskytovatelů a odborů.