Neformální Rada pro konkurenceschopnost

Letošní první neformální videokonferenční jednání ministrů odpovědných za oblast vnitřního trhu a průmyslu proběhne 25. února 2021 za portugalského předsednictví.

Hlavním bodem jednání je politická rozprava na téma Evropského semestru se zacílením na národní plány obnovy a odolnosti coby nástroje k naplňování průmyslové politiky EU. Důraz bude kladen také na posilování vnitřního trhu, digitální a zelenou transformaci a unijní koncept otevřené strategické autonomie. Proběhne i politická rozprava k Novému programu pro spotřebitele, který klade důraz na roli spotřebitelů v hospodářské obnově a posílení ochrany jejich práv. Otevře se i politická diskuse k revizi účetní směrnice a možnosti přijetí obecného přístupu. Finsko představí nótu reagující na výstupy ze setkání ministrů skupiny D9+, na kterém se diskutovalo o cílech EU v oblasti digitalizace v příštích deseti letech.

26. února 2021 naváže neformální Rada ministrů členských států EU zodpovědných za agendu výzkumu. Proběhne diskuse na téma národních plánů pro oživení ekonomiky a posílení její odolnosti. PT PRES bude účastníky informovat o současném stavu projednávání nařízení Rady, jímž se zřizuje společný podnik pro European High-Performance Computing. EK bude informovat o Paktu pro výzkum a inovace v Evropě a o činnostech ERA fóra pro transformaci a o novém evropském partnerství pro pandemickou připravenost.

POSELSTVÍ BUSINESSEUROPE

BusinessEurope adresoval své tradiční poselství Radě formou dopisu na Pedra Sizu Vieiru, portugalského ministra pro hospodářství a digitalizaci. V úvodu dopisu zdůrazňuje, že projednávaná témata jsou vysoce důležitá pro evropský byznys. Opatření přijatá ze strany EU a členských států v zájmu zachování ekonomické kapacity pro úplné vzpamatování se ze současného šoku jsou zásadní. Atraktivita podnikatelského prostředí bude hrát rozhodující úlohu při podpoře investic a schopnosti Evropy realizovat přechod k digitální a zelené ekonomice, generovat inovace, zachovat a vytvářet pracovní místa a zůstat globálním lídrem. Nástroj EU pro obnovu New generation a zejména Národní plány pro obnovu a odolnost se musí stát klíčovými nástroji k posílení reforem směřujících k tolik potřebné konkurenceschopnosti a investicím.

Jednotný trh je pod největším tlakem všech dob a ve světle pandemie COVID-19 pokračující v dalších a dalších vlnách čelí Evropa riziku, že se budou opakovat chyby z jara 2020, kdy nepřiměřené a jednostranné restrikce společnost spíše poškodily, než aby zajistily kontrolu nad virem. Je zásadní, aby byly důkladně implementovány závěry Evropské rady z ledna 2021, tak aby hranice zůstaly otevřené a volný pohyb zboží a služeb nebyl přerušen. BusinessEurope se vyjadřuje v dopise i k nové spotřebitelské agendě, jejímž cílem by neměla být jen samotná ochrana spotřebitelů, ale i umožnění byznysu plně využívat výhod jednotného trhu. Účinné dosažení ambiciózních cílů by nemělo být založeno jen na legislativních krocích, ale i na zvyšování povědomí, výchově a změně myšlení spotřebitelů.

BusinessEurope vyjadřuje v dopise i své obavy, týkající se návrhu novely směrnice 2013/34/EU (tzv. účetní směrnice), pokud se jedná o zveřejňování informací o daních z příjmů ze strany některých podniků a poboček, jejímž cílem je podle EK zvýšení daňové transparentnosti právnických osob formou zavedení požadavků na každoroční zveřejňování informací ze strany největších nadnárodních skupin společností působících v EU.

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská unie