Podpořte elektronické neschopenky

Ačkoliv i dnes má zaměstnanec zákonnou povinnost informovat svého zaměstnavatele neprodleně o vzniku pracovní neschopnosti doručením jedné části příslušného tiskopisu, znají zaměstnavatelé situace, kdy zaměstnanec přinese hlášení o pracovní neschopnosti až současně s jejím ukončením.

Pro zaměstnavatele je přehled o (ne)přítomnosti zaměstnanců z hlediska organizace práce velmi důležitý. Proto se SP ČR před více než rokem a půl zapojil do činnosti pracovní skupiny MPSV k zavedení elektronické neschopenky složené ze zástupců ministerstev práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra, České správy sociálního zabezpečení, zaměstnavatelů a lékařských společností. Snahou SPČR bylo dosáhnout toho, aby i zaměstnavatelé byli co nejdříve zapojeni do budovaného systému elektronické distribuce neschopenek mezi lékaři a ČSSZ, což by zajistilo včasné informování o vzniku a trvání pracovní neschopnosti zaměstnanců. Požadavek na přístup zaměstnavatelů do evidence pracovních neschopností u ČSSZ se v pracovní skupině podařilo prosadit.

Z hlediska našeho záměru jsme považovali za účelné, aby vystavování e-Neschopenky bylo od spuštění aplikace povinné pro všechny lékaře, ale zde požadavek narazil na odmítavé stanovisko jejich zástupců, kteří poukazovali na nedostatečnou PC gramotností a PC vybavenost některých, zejména starších, lékařů. Ani přes poukaz na obdobné povinné zavedení EET se Svazu nepodařilo tuto překážku zatím překonat.
 

V únoru t. r. byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, rozšířen poslaneckým návrhem o úpravu elektronické neschopenky. Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou 17. května 2017 a 20. července 2017 Senátem. Účinnost zákona je stanovena na 1. 1. 2019.

Zákon zatím umožní vystavování potvrzení o pracovní neschopnosti buď v písemné, nebo v elektronické verzi, rozhodnutí ponechává na lékaři. Termín povinného zavedení eNeschopenky zatím stanoven není.
 

S ohledem na datum účinnosti novely budou eNeschopenky testovány od 2. pololetí 2018 ve zkušebním provozu, takže jej budou moci vyzkoušet lékaři i zaměstnavatelé. Podle informací MPSV bude možné se na databázi pracovních neschopností připojit přes portál ČSSZ, přes rozhraní na systém u ČSSZ, prostřednictvím jednoúčelového zařízení (pro lékaře v rámci EET) nebo přes personální systémy zaměstnavatelů. V rámci zajištění ochrany osobních údajů bude přístup do databáze ČSSZ omezen a zveřejněny budou pouze nezbytně nutné údaje související s pracovní neschopností, jako např. datum začátku a konce pracovní neschopnosti (karantény) u příslušného zaměstnavatele, doba vycházek atd.

Doporučujeme všem zaměstnavatelům, aby předjednali se svými „závodními“ lékaři dobrovolné užívání elektronické neschopenky, a tím podpořili argumentaci Svazu, že je možné zavést co nejdříve povinné vystavování neschopenek pouze v elektronické podobě.

 

Nora Šejdová

nsejdova@spcr.cz