Postavení začínajících učitelů v České republice

Čtyři odborové svazy, LIZDA (Lotyšsko), LESTU (Litva), ZNP (Polsko) a ČMOS PŠ (Česká republika), se rozhodly, že společně prozkoumají a zmapují postavení a podporu začínajících učitelů ve svých zemích. Celý název projektu, který společně v rámci programu Erasmus+ v roce 2021 začaly, je Vývoj systému podpory pro začínající učitele.

Pro všechny výše zmíněné země platí, že jejich vzdělávací systémy se potýkají s nízkým počtem „mladých“ učitelů a nízkou prestiží učitelské profese.

Podle zprávy OECD „Education at a Glance 2020“ tvořili v roce 2018 mladí učitelé (do třiceti let věku) pouze malé procento učitelské populace: v zemích OECD to bylo v průměru 10 % na druhém stupni základních škol, 8 % na středních školách. Tento jev se zvlášť projevuje na úrovni středních škol v zemích zúčastněných v našem projektu: Litva 3,03 %, Česká republika 4,06 %, Lotyšsko 7,8 %. U druhého stupně základních škol to je 3,66 % v Litvě, 7,71 % v Lotyšsku, 9,42 % v České republice. Všechna tato čísla jsou pod průměrem zemí OECD.

Stárnutí učitelské populace má řadu dopadů na vzdělávací systémy jednotlivých zemí. Atraktivní plat, dobré pracovní podmínky nebo možnosti dalšího kariérního růstu by mohly v některých zemích přilákat k učení mladé lidi, v jiných by mohly pomoci udržet v oboru úspěšné učitele.

V první fázi projektu byly vypracovány národní zprávy o pracovních a profesních podmínkách a statusu začínajících učitelů a dále se provedlo dotazníkové šetření mezi začínajícími učiteli a mezi zřizovateli, řediteli škol a osobami zodpovědnými za implementaci vzdělávacích politik. 

Přílohy: