Povinnost konat práce v případě zaměstnanců spadajících do rizikové skupiny

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 
Patří-li zaměstnanec do rizikové skupiny, nevyplývá z toho automaticky jeho oprávnění odmítnout výkon práce podle § 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce, více zde https://skolskeodbory.cz/vyjadreni-k-moznosti-zamestnance-odmitnout-vyko…).
 
Je-li odmítnutí práce zaměstnancem důvodné, nemusí tuto práci vykonávat. Zaměstnavatel pak má možnost hrozící riziko odstranit nebo zmírnit a posléze zaměstnanci výkon této práce opět uložit. Může také zaměstnanci určit výkon jiné práce v rámci sjednaného druhu práce. Až v momentě, kdy zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřidělí, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele                        (§ 208 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce). Po dobu trvání této překážky má zaměstnanec nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku.
 
Upozorňujeme, že zaměstnavatel  nemůže přidělovat zaměstnanci práci  jenž definovaným způsobem (§ 106 odst. 2 zákoníku práce) ohrožuje jeho zdraví nebo život. Proto musí buď rizika eliminovat, zmírnit anebo přidělit zaměstnanci jinou práci v rámci sjednaného druhu práce.
 
Zaměstnanec bude oprávněn odmítnout výkon přímé pedagogické činnosti v souladu s § 106 odst. 2 zákoníku práce, stále bude moci pro zaměstnavatele konat práce související. Není také vyloučeno, aby tyto práce konal i mimo pracoviště zaměstnavatele (§ 22a zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících).
 
Možnost oprávněně odmítnout výkon práce podle našeho názoru může nastat zejména dochází-li ke kumulaci více rizikových faktorů u jednoho zaměstnance (včetně osob se zaměstnancem žijících v jedné domácnosti), porušování hygienických norem a usnesení vlády upravujících krizová opatření v době koronavirové pandemie u zaměstnavatele (např. umožněním vzdělávání osob, s příznaky infekčního onemocnění).
 
Zákoník práce nestanoví, jaký způsobem a zda vůbec má zaměstnanec oprávněnost využití svého práva  dokládat.
Jen na základě existence rizikových faktorů u zaměstnance podle našeho názoru jeho právo odmítnout výkon práce nevznikne.
 
Upozorňujeme zaměstnance, že v případě, kdy zaměstnavatel individuálně posoudí, že zaměstnanec neoprávněně odmítl výkon práce, může tato skutečnost mít za následek i nemluvenou absenci, ovšem s možností vzniku pracovně právního sporu.
 
Nemůže-li zaměstnanec výkon práce důvodně odmítnout, může se dohodnout na čerpání neplaceného volna nebo zaměstnavatele požádat o uložení čerpáni dovolené, případně volna k samostudiu, aby možná rizika eliminovat nebo snížit.
 
 
  • Zdroj: Českomoravský OS pracovníků školství