Pracovnělékařské prohlídky v době mimořádných opatření

V souladu se zákonem o specifických zdravotních službách jsou zaměstnavatelé povinni zajistit pro své zaměstnance periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky. Uchazečů o zaměstnání se samozřejmě týkají vstupní lékařské prohlídky. V souladu s ustanovením § 43 odst. 8 zákona o specifických zdravotních službách, jestliže se posuzovaná osoba nepodrobila lékařské prohlídce za účelem dalšího posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ve stanoveném termínu bez uvedení vážného důvodu, hledí se na ni pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byl posuzován. V případě, kdy jde o pravidelně se opakující lékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou podle věty první ode dne, kdy končí platnost předchozího lékařského posudku.

Je tedy jasné, že pokud se uchazeč o zaměstnání nepodrobí vstupní prohlídce, jedná se o osobu nezpůsobilou, pokud zaměstnanci uplyne platnost periodického posudku, jde o osobu, která ztratila způsobilost vykonávat dosavadní práci.

Již před vyhlášením nouzového stavu někteří lékaři odmítali pracovnělékařské prohlídky vzhledem ke své pracovní vytíženosti provádět. Zaměstnavatel, který zaměstnanci bez platného lékařského posudku přidělil práci, se vystavoval možnému postihu od inspektorátu práce. Čtěte také: Koronavirus a práce na dohody konané mimo pracovní poměr

Vyhlášením nouzového stavu se situace mění

To ovšem platilo před vyhlášením nouzového stavu, tj. před 15. březnem 2020. Od tohoto data lze pracovnělékařskou prohlídku nahradit čestným prohlášením.

Vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz podle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

https://www.podnikatel.cz/clanky/pracovnelekarske-prohlidky-v-dobe-mimoradnych-opatreni/?utm_source=newsletter-html-w&utm_medium=text&utm_campaign=2020-04-12

  • Zdroj: Podnikatel.cz