Pracující cizinci ze třetích zemí mohou zůstat až do 16. 11. 2020

Ke dni 16. července 2020 byli povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena. Výjimku tvoří ti cizinci ze třetích zemí, kteří v ČR vykonávají ekonomickou činnost na základě povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Vláda nejprve prodloužila období, do kterého mouhou tito pracovníci v ČR dále zůstat a pokračovat v práci, do 16. září 2020 (viz usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020). Nyní ho prodloužila až do 16. listopadu 2020. Pobytovým titulem těchto cizinců bylo krátkodobé vízum za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo mimořádné pracovní vízum.

Podmínkou dalšího setrvání takového cizince v ČR ale nadále zůstává, že mezi ním a zaměstnavatelem bude sjednáno prodloužení základního pracovněprávního vztahu nebo uzavřen bezprostředně navazující nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby trval po dobu platnosti tohoto opatření. Po splnění těchto podmínek se doba platnosti povolení k zaměstnání, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020.

Gbelec Ondřej
kategorie Právní infoservis