Předsednické akce SP ČR během CZ PRES EU

Pražské zasedání výboru prezidentů BusinessEurope, cesta velvyslanců 27 zemí do Moravskoslezského kraje, setkání s europoslanci, diskuze členů Svazu s novým vedením BusinessEurope, setkání s vlivnými Čechy v Bruselu a mezinárodní workshop k energetice. To je jen výčet akcí, které Svaz průmyslu a dopravy ČR během uplynulého půlroku uspořádal v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Pojďme si teď jednotlivé události podrobněji připomenout.

U příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR pro své členy řadu předsednických akcí zaměřených na výzvy, kterým české i evropské firmy v současné době čelí. Po dvou letech pandemie a s ní spojenými restrikcemi se český průmysl a podnikatelé potýkají s energetickou krizí zapříčiněnou ruskou agresivní válkou na Ukrajině a celou řadou dalších závažných problémů, včetně vysoké inflace, ztráty trhů, narušení dodavatelských řetězců, nedostatkem pracovní síly apod. A právě pro tyto problémy, rozpracované v rámci priorit SP ČR pro české předsednictví, měli členové Svazu na společných předsednických setkáních možnost společně hledat nejvhodnější řešení v zájmu zachování konkurenceschopnosti českého průmyslu a podnikání.

Pražské zasedání prezidentů průmyslových svazů BusinessEurope

Zasedání Rady prezidentů Konfederace evropského podnikání BusinessEurope se konalo v Praze od 2. do 3. června za účasti více než 100 prezidentů, generálních ředitelů a stálých delegátů 40 evropských průmyslových svazů z 35 zemí Evropy. Účastníci projednali aktuální témata a priority byznysu pro následující půlrok. Vedle toho se zástupci průmyslových svazů během dvoudenního programu setkali s předsedou vlády Petrem Fialou, ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou a navštívili rovněž výrobu ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

copres fiala be

Svaz průmyslu přivítal v Moravskoslezském kraji velvyslance 27 zemí z Výboru stálých zástupců v Radě EU

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem přivítal právě v tomto regionu představitele Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I). Během třídenní cesty, která proběhla 7. až 9. července, jim Svaz průmyslu představil historii, současnost i budoucnost průmyslu v Moravskoslezském kraji, jednoho z nejprůmyslovějších regionů střední a východní Evropy. Stálí zástupci členských států EU si tak mj. vyslechli příběh několika členských firem Svazu z regionu a zároveň viděli, jakou transformací kraj prošel a stále prochází od éry těžkého průmyslu směrem k moderní výrobě a udržitelnosti. 

trinec prohlidka coreper

Návštěva nového vedení BusinessEurope na Svazu průmyslu a dopravy ČR

Nově zvolený prezident BusinessEurope Fredrik Persson a generální ředitel Markus Beyrer se zúčastnili zasedání Expertního týmu SP ČR pro EU. Hlavním bodem jednání bylo řešení energetické krize v Evropě, přínosy spolupráce Svazu s BusinessEurope, mezinárodní vztahy EU s třetími zeměmi, překážky na vnitřním trhu, Green Deal, digitální ekonomika, flexibilita trhu práce a další aktuální témata.

BE v Praze zari 4

Prezident Persson měl možnost projednat priority evropského byznysu rovněž na jednáních s premiérem Fialou, ministrem průmyslu a obchodu Síkelou a náměstkem ministra pro evropské záležitosti Havrdou. Na nich představitelé vlády ČR s ohledem na stávající energetickou a ekonomickou krizi velice ocenili intenzivní spolupráci se Svazem průmyslu.

Rozhovor s novým prezidentem BusinessEurope F. Perssonem naleznete v našem časopise Spektrum na straně 22.

Setkání s poslanci Evropského parlamentu spoluorganizované CEBRE

Na počátku listopadu Svaz průmyslu a dopravy ČR hostil pravidelnou debatu zakladatelů České podnikatelské reprezentace při EU s poslanci Evropského parlamentu za ČR. Pozvání přijali europoslanci Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Kateřina Konečná, Ondřej Kovařík a Jan Zahradil. Hlavními tématy diskuze byla aktuální ekonomická situace v Evropě a další směřování obchodní politiky EU včetně jejích dopadů a výhod pro české firmy zasažené energetickou a ekonomickou krizí. Prezident SP ČR Jaroslav Hanák podpořil ambiciózní obchodní politiku EU vedoucí k větší diverzifikaci exportu.

Hlavacek CEBRE

Účastníci diskuze se shodli na tom, že mezi firmami existuje poměrně malé povědomí o přínosech otevřené obchodní politiky a uzavírání obchodních smluv EU se třetími zeměmi, byť jim prokazatelně mohou přinést mnoho výhod (např. dohoda CETA s Kanadou). Europoslanci dále zodpověděli dotazy týkající se problematické ratifikace některých dojednaných obchodních dohod a přiblížili momentální stav iniciativy Global Gateway Evropské komise.

Snídaně s vlivnými Čechy v Bruselu

Pozvání na předsednické setkání vedoucích představitelů a členských firem SP ČR s českými zástupci v evropských institucích, na jehož organizaci se laskavě podílelo i Stálé zastoupení ČR v Bruselu, přijala v polovině listopadu široká škála úředníků z Evropské komise, Evropské rady, Evropského parlamentu i někteří europoslanci. Diskuze se týkala především pokroku dosaženého za poslední půlrok v prioritních oblastech SP ČR: zástupci členských firem poukazovali na důležitost adekvátních řešení v oblasti energetiky a zajištění bezpečných dodávek surovin, udržitelnosti a Green Dealu, budoucnosti jednotného trhu EU, dekarbonizace, digitalizace, řešení následků války na Ukrajině, přiměřenosti regulace a stále doznívající následky pandemie. Členské firmy se v rámci debaty shodly, že je nutné, aby orgány EU více naslouchaly potřebám firem a zaměstnavatelů a aby promptněji reagovaly na události, kterým evropská ekonomika musí čelit.

Snidane Brusel

Mezinárodní energetický workshop

Na mezinárodním workshopu SP ČR „Turbulentní rok pro byznys: rostoucí ceny energie, válka na Ukrajině a bezpečnost energetických dodávek“, kterým se celá série předsednických akcí SP ČR úspěšně uzavřela, vystoupila řada vysoce postavených zástupců státní správy, soukromých firem, zástupce generálního ředitele BusinessEurope a mnozí další. Vládní představitelé představili národní plány na podporu firem v krizi a opatření pro zabezpečení energetických dodávek, zástupci byznysu mluvili o svých reálných zkušenostech se zvládáním energetické krize a o podmínkách ze strany vlády a evropských institucí, které jsou z jejich perspektivy pro úspěšné překlenutí krize klíčové. Reprezentant Asociace švédského strojírenského průmyslu v této souvislosti představil vize a plány švédského předsednictví v Radě EU, které startuje na počátku 2023.

Turbulentni rok pro byznys

Další aktivity

Svaz se coby jeden ze zakladatelů CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU také například zapojil do oslavy 20 let její existence, která se konala 5. prosince v Bruselu. CEBRE vzniklo ještě před vstupem ČR do EU a od té doby úspěšně plní své poslání. SP ČR je společně s ostatními zakladateli – Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechTrade, Hospodářskou komorou a KZPS ČR – i nadále plně připraven hájit podnikatelské a firemní zájmy. Zakladatelé zároveň při příležitosti 20. výročí CEBRE ocenili předchozí vedení reprezentace.

CEBRE 01

Celkově lze předsednické aktivity SPČR hodnotit jako úspěšné, a to díky úzké spolupráci Svazu se svou stálou delegátkou Janou Hartman Radovou v Bruselu, která měla možnost koordinovat veškeré záležitosti přímo na místě. Ačkoli si naše akce nedělaly ambici na prosazení či zajištění potřebných protikrizových opatření, určitě výrazně přispěly ke zviditelnění hlasu byznysu obecně, ke zviditelnění hlasu českého byznysu v rámci EU, k objasnění konkrétních těžkostí a reálných dopadů stávající krize na průmysl, k vysvětlení potřeby pomoci v krizových dobách zaměstnavatelům, aby zůstali konkurenceschopní, přežili a mohli nadále pomáhat udržovat sociální smír ve společnosti a aby nebyli evropskými institucemi vnímáni jako objekt neustále zahušťovaných administrativních cvičení a požadavků bez zřejmé přidané hodnoty. Protože úspěšné překlenutí současné krize a začínající recese bude možné pouze za pomoci intenzívní komunikace, aktivního naslouchání, vzájemného respektu a s politickou odvahou pro promptní přijímání pružných řešení a opatření.

Predsednictvi partneri banner