Příspěvek 25 000 Kč pro OSVČ v otázkách a odpovědích

Kolik činí příspěvek a bude se vyplácet pravidelně?

Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, které je od 12. března do konce dubna. Celkově tak může jít až o 25 tisíc korun. Jde nicméně jen o jednorázový příspěvek. Vláda ovšem připustila, že v případě, že vývoj situace nebude příznivý, podporu prodlouží.

Je příspěvek určen všem OSVČ?

Nikoli. Příspěvek nemohou dostat OSVČ, které kromě podnikání vykonávají i činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Na podporu tak nemají nárok kromě zaměstnanců na hlavní pracovní poměr ani dohodáři o pracovní činnosti, kteří mají příjmy vyšší než 3000 korun, či dohodáři o provedení práce s příjmem vyšším než 10 000 korun.

Nárok naopak mají zbylé OSVČ, pokud 12. března 2020 podnikali nebo pokud měly přerušenou činnost ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019. O příspěvek tak mohou požádat i OSVČ vedlejší, které jsou zároveň důchodci, studenty nebo třeba na mateřské.

Dále platí, že bonus náleží jen těm OSVČ, které nemohly svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,

b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo

e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu

Tento výčet je nicméně jen demonstrativní a stačí jakékoli omezení činnost.

Je potřeba omezení podnikání nějak dokládat?

Není. Stačí vyplnit žádost a čestné prohlášení, že nárok splňujete. Nyní to finanční úřady kontrolovat nebudou, pokud ale zpětně zjistí, že jste za letošní rok měli třeba trojnásobné příjmy než loni, mohou zahájit kontrolu. Pokud vyhodnotí, že jste neměli na příspěvek nárok, budete jej muset vrátit. Podmínky jsou na druhou stranu formulovány tak široce, že se do nich vejde takřka každá OSVČ, které se aspoň trochu krize dotkla a úřad vám jen stěží bude dokazovat opak.

Kdy půjde o bonus žádat?

O příspěvek lze již žádat. Server Podnikatel.cz nabízí formulář ke stažení.

Co se bude vyplňovat a co bude nutné dokládat?

Stačí vyplnit žádost, kde kromě obecných náležitostí uvedete i číslo účtu a čestné prohlášení, že splňujete podmínky. Nic dalšího dokládat nemusíte.

Jak o příspěvek požádat?

Žádost může být podána jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Dokdy je nutné žádost podat?

Žádost musíte podat nejpozději do 30. června 2020.

Lze bonus kombinovat s ošetřovným pro OSVČ?

Ano, je to možné.

Lze bonus kombinovat s podporou v nezaměstnanosti?

Nikoli, souběh čerpání kompenzačního bonusu je s výplatou podpory v nezaměstnanosti vyloučen. Nicméně kdo například čerpal v březnu podporu v nezaměstnanosti a v dubnu již nikoliv, může o kompenzační bonus zažádat za duben. Dostane pak 15 000 Kč.

S jakými dalšími příspěvky a dávkami lze bonus kombinovat a jakými nikoli?

Jak upozorňuje ministerstvo financí, pobírání jakýchkoli dávek není překážkou pro vznik nároku na kompenzační bonus, ale v určitých situacích může být výplata kompenzačního bonusu důvodem pro snížení či nepřiznání sociální dávky či podpory (bonus je pro potřeby výpočtu dávky započitatelným příjmem).

 • 6měsíční odpuštění minimálního sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – ANO, lze kombinovat  
 • Dávky v hmotné nouzi – NE, nelze kombinovat a tyto dávky nebudou při čerpání bonusu vyplaceny, resp. mohou být vyplaceny ve výši rozdílu dávky a bonusu, přesahuje-li výše dávky kompenzační bonus
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu, resp. kompenzační bonus nemusí být vyplacen při čerpání podpory v nezaměstnanosti
 • Příspěvek na bydlení – NE, nelze kombinovat, resp. tyto dávky nemusí být vyplaceny při čerpání bonusu

Lze bonus čerpat, i když má OSVČ zaměstnance?

Ano, při splnění podmínek nejsou zaměstnanci problém.

Může bonus čerpat spolupracující osoba?

Ano, může, pokud vykonává samostatnou činnost jako hlavní, tj. příjmy, které jsou na ni rozdělovány, jsou jejím jediným zdrojem příjmů nebo jsou na ni rozdělovány příjmy a spolupracující osoba měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod, případně měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství či osobně pečovala o osobu závislou na její pomoci.

Mohou bonus čerpat i OSVČ vedlejší, které jsou zároveň „dohodáři“?

Jen někteří. U dohody o pracovní činnosti jde o ty, které mají maximální příjem do 3 tisíc korun. U dohod o provedení práce je pak limit 10 000 korun. Při vyšší odměně se totiž stáváte účastníkem nemocenského pojištění a z bonusu jste vyloučen.

Bude se muset bonus danit?

Nebude a příspěvek nepodléhá ani pojistnému.

Kdy úřady příspěvek vyplatí?

Lhůtu sice úřady nemají stanovenou, měly by tak ale učinit bez zbytečného odkladu. Už v dalších týdnech by tak peníze měly začít rozesílat.

 • Zdroj: Podnikatel.cz