Prof. Jiří Homola byl zvolen prvním místopředsedou RVVI. Cenu za popularizaci a propagaci vědy získá Ivan Boháček

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na jednání RVVI, 27. října 2022.
Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na jednání RVVI, 27. října 2022.
Ve čtvrtek 27. října 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily volby členů a předsedy vědecké rady GA ČR, Národní priority výzkumu, a také volba prvního místopředsedy RVVI. Předsedkyně RVVI zároveň oznámila jméno letošního držitele ceny za propagaci a popularizaci vědy.

V úvodu jednání představil předseda Mezinárodní rady prof. Josef Michl závěry společného jednání RVVI s tímto mezinárodním expertním orgánem. Jednání se uskutečnilo 21. října po dvouleté pandemické pauze a špičkoví vědci sdružení v Mezinárodní radě zde diskutovali s členy RVVI mj. k tématům transferu, motivace soukromých společností k financování výzkumu, národních priorit vědy a výzkumu, či roli výzkumu při řešení současných výzev.

Do funkce 1. místopředsedy RVVI byl zvolen stávající člen předsednictva prof. Jiří Homola, do jehož agendy v činnosti Rady spadá zejména oblast rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace.

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členů vědecké rady Grantové agentury ČR (GA ČR), včetně jejího předsedy, proběhla volba do tohoto koncepčního orgánu. RVVI navrhla vládě jmenovat členy vědecké rady prof. Petra Dubového, prof. Jana Hajiče, prof. Michala Hocka, prof. Josefa Humlíčka, prof. Štěpána Jurajdu, prof. Annu Pospěch Durnovou, prof. Evu Semotanovou, prof. Aleksi Šeda a prof. Františka Štěpánka.
Na pozici předsedy vědecké rady GA ČR byl navržen doc. Rudolf Kučera z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

RVVI projednávala parametry možného navýšení alokace grantových prostředků z Národního plánu obnovy, odkud je na oblast výzkumu a vývoje dosud určeno 8,5 mld. Kč.

RVVI dále schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu Ministerstva zahraničních věcí na léta 2022–2027. „V rámci Teritoriálních priorit doporučila Rada vlády vyčlenit Čínu z priority Asie a Pacifiku a přistupovat k této zemi i s ohledem na bezpečnostní zájmy České republiky,“ zdůraznila k výsledku jednání ministryně Langšádlová.

V dalším z hlavních bodů byli členové Rady seznámeni s procesem přípravy nových Národních priorit výzkumu, jež stanoví příští strategické směry na podporu řešení společenských a ekonomických změn. Analytické podklady jsou zpracovány ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) předložilo na jednání Analýzu mezinárodní spolupráce ve VaVaI a návrh doporučení ke zlepšení účasti ČR v Horizontu Evropa. Rada doporučuje MŠMT doplnit analýzu o specifická a cílená doporučení pro jednotlivé pilíře programu, mj. s ohledem na grantová schémata a potřeby žadatelů.

V závěru jednání přijali radní informaci o udělení Ceny předsedkyně RVVI. Ocenění za popularizaci a propagaci vědy, výzkumu a inovací za rok 2022 převezme 24. listopadu v Hrzánském paláci Ivan Boháček, dlouholetý redaktor časopisu Vesmír.