Prohlášení IX. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací

Jako zástupci zaměstnanců veřejné sféry prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech povolání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem. Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší profesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.

Vyzýváme zejména politickou reprezentaci v čele s vládou České republiky, aby přestala tyto zaměstnance a zaměstnankyně vykreslovat jen jako škodlivé byrokraty a zbytečnou nákladovou položku veřejných rozpočtů. Jsou to právě naši kolegové a kolegyně, kteří plní vaše úkoly a zadání a realizují vámi přijaté politiky a legislativu a vybírají peníze. Jsou to výsledky jejich práce, kterými se budete chlubit před příštími volbami. Pokud budete nadále devalvovat jejich práci a prezentovat ji jako zbytečnou, nedivte se, až vaše sliby občanům nebude mít kdo plnit!

Vyzýváme dále média, aby objektivně referovala o práci a pracovních podmínkách ve státní správě a samosprávě. Pokud budou jednostranně – často až bulvárním způsobem – prezentována pouze dílčí pochybení úředníků a úřednic bez informací o celkové situaci a podmínkách, které ke své práci mají, vytváří se neúplný negativní obraz. Takováto prezentace není ve veřejném zájmu, protože dále oslabuje motivaci k zajištění důstojného prostředí pro poskytování veřejných služeb. Nepřispívejte k dalšímu rozkladu této důležité složky naší společnosti!