Prohlášení odborových svazů ČMKOS přednesené na demonstraci dne 8. října 2022

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve službách, včetně těch veřejných, a ve veřejné správě vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou kritickou situaci v České republice. Chceme, aby vláda přijala účinná opatření ke zkrocení inflace, a to především výraznou regulací cen energií a marží. Nechceme nic jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné země Evropské unie – a jejich míra inflace je ve srovnání s Českou republikou podstatně nižší.

Vyzýváme vládu, aby konala! Aby řešila skutečné problémy lidí a firem dříve, než se česká ekonomika propadne do hluboké recese. Zaměstnanci jsou oběťmi této krize, kterou ale nezavinili. Hodnota jejich mzdy dramaticky klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou šíleným tempem. To prohlubuje stávající nerovnosti, narušuje sociální smír a v konečném důsledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi jsou nejen špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby, ale také střední třída, která již nyní pociťuje razantní pokles životní úrovně.

Požadujeme proto okamžité zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u všech základních životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, u nájemného i u pohonných hmot a ostatních paliv. U zastropovaných cen plynu a silové elektrické energie požadujeme snížit cenový strop na úroveň doporučenou Evropskou komisí na straně výrobce a nikoliv distribuce, respektive zákazníka. Jen tak totiž bude možné ceny energií udržet na uzdě, a přitom na ně nedoplácet tak ohromné sumy ze státního rozpočtu.

Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd a platů za rok 2022. Odmítáme kroky vlády i ČNB, které směřují k tomu, že zaměstnanci jako jediní svými mzdami a platy, svou životní úrovní a životní úrovní svých rodin zaplatí za snížení neudržitelné inflace. Tu občané sami nezavinili, ale mají ji platit? A to v situaci, kdy enormně rostou zisky především velkých energetických, finančních a také mnohých průmyslových koncernů, pro něž jsou naši zaměstnanci stále levnou pracovní silou.

Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd a platů, a to zejména zvýšením minimální mzdy o 2000 Kč měsíčně ještě letos, zvýšením procentní výměry nemocenské a ošetřovného o 20 % a zvýšením platů v celé rozpočtové sféře o 10 % od 1. 1. 2023. Jen tak se vyhneme dramatickému poklesu ekonomiky se všemi negativními důsledky.

Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatření k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a rodičovského příspěvku.

Dále vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a zajistila dostatečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému. Požadujeme proto okamžitě zastavit připravované a zrušit již přijaté snížení daní v letošním roce a udržet systém elektronické evidence tržeb minimálně v současné podobě. V této době, kdy je třeba především zastavit hrozivou inflaci a kompenzovat dopady drahých energií domácnostem i firmám, nelze nezodpovědně mrhat veřejnými zdroji v rozsahu minimálně 60 mld. Kč ve prospěch omezených skupin podnikatelů.

Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrychleji uvedla do života za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán. Ten musí vedle protikrizových opatření na ochranu příjmů a pracovních míst v průmyslu, ve službách a ve veřejném sektoru a opatření vedoucích k udržení a postupnému růstu kupní síly zaměstnanců a jejich rodin, obsahovat také plán pomoci nejohroženějším skupinám obyvatelstva – lidem, kteří nezvládají hradit účty za energie, jídlo a nájemné. Právo na jídlo a teplo domova patří mezi lidská práva a je povinností vlády je ochraňovat. Od lidí žijících v chudobě nelze očekávat, že budou platit neúnosně vysoké účty a je třeba je chránit zákazem odpojování od sítí. Proto požadujeme zestátnění kritické infrastruktury státu v oblasti energetiky či vodního hospodářství – energie se musí stát veřejným statkem, a ne být nástrojem extrémních spekulací ohrožujících celé regiony a státy.

Nebudeme čekat na to, až v důsledku enormních nákladů na energie začnou krachovat firmy, které vytváří pracovní místa. Firmy musí fungovat a lidé musí mít práci, která je dobře uživí a která udrží spotřebu obyvatelstva na potřebné výši. Vždyť spotřeba představuje polovinu hrubého domácího produktu České republiky a při jejím razantním snížení by naše ekonomika měla opravdu vážné problémy. Také proto je zásadní udržet reálné mzdy a platy.

Vládo, je pět minut po dvanácté, proto konej rychle a efektivně v zájmu naší země, jejích podniků a obyvatel!

Sociální smír je jednou z nejcennějších hodnot, kterou máme. Udělej vše pro to, abychom ji neztratili!

8. října 2022

Václavské náměstí, Praha

Přílohy: