Projekt duálního vzdělávání zahajuje druhý školní rok

V pondělí nastoupí do prvních ročníků žáci, kteří se v Moravskoslezském kraji začnou učit podle vzdělávacích programů postavených na principu duálního vzdělávání. V září skončí první rok pilotního projektu, v němž školy a firmy společně ověřují, jak funguje praktická výuka studentů. Na vzdělávání dětí se v Moravskoslezském kraji aktuálně podílí čtyři školy a tři firmy. Svaz průmyslu a dopravy ČR coby iniciátor vzdělávání na principech duálu plánuje projekt rozšířit i do dalších krajů. V příštím roce se má duální vzdělávání spustit ve Zlínském, Středočeském a Ústeckém kraji.

„Kvůli tomu, že transformace průmyslu a školství přetrhala přirozené vazby mezi technickými školami a skutečnou praxí, firemním prostředím, iniciuje Svaz průmyslu projekt duálního školství. Jeho cílem je, aby veškeré technické kompetence, které absolventi škol budou ve svém budoucím zaměstnání potřebovat, byly vyučovány a testovány společně firmou i školou,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Svaz průmyslu inicioval projekt duálního vzdělávání, aby přenesl praktickou výuku žáků do reálného prostředí firem a propojil školy s firmami. V září 2017 podepsal Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy spolu s tehdejším ministrem školství Stanislavem Štechem a hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem dohodu o vzájemné podpoře pilotního projektu. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje odborné a technické vzdělávání a spolupráci škol a firem různými nástroji, připravilo vzorové smlouvy pro spolupráci škol a žáků se zaměstnavateli, které mají usnadnit odborné praxe ve firmách, a od roku 2014 každoročně vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání. Od září 2017 je navíc ve školském zákoně zakotvena povinnost středních škol vyvinout úsilí při spolupráci se zaměstnavateli v daném regionu.

 „V posledních letech i přes demografický pokles dochází k pozitivnímu trendu v zájmu žáků základních škol o studium technických oborů vzdělání na středních školách. Tyto trendy jsou pro vzdělávací systém pozitivní zpětnou vazbou a dokládají funkčnost přijímaných opatření ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ostatních subjektů. Aktivity v Moravskoslezském kraji mohou sloužit jako příklady dobré praxe,“ hodnotí ministr školství Robert Plaga. 

Duální vzdělávání funguje na principu vzájemné spolupráce škol a firem. Studenti díky tomu mají možnost pravidelně docházet na praxi přímo do podniků. „Školy se s firmami dohodly na rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci v praxi naučit. Na základě toho upravily svoje vzdělávací programy. Podle nich se budou učit žáci, kteří 3. září nastoupí do škol zapojených do duálního vzdělávání. V rozvrhu budou mít povinně více praktického vyučování,“ vysvětluje princip tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Eva Veličková. 

Aktuálně v tomto režimu běží šest partnerství čtyř škol a třech firem. Další dvě firmy jsou do pilotního projektu zapojeny v omezeném rozsahu. Na praxe tak pravidelně dochází zhruba 120 žáků z 2. a 3. ročníků, kteří studují obor elektrikář, strojní mechanik nebo mechatronik. Svaz průmyslu plánuje zapojit do duálního vzdělávání i další obory. V příštím roce se pak má projekt spustit ve Zlínském, Středočeském a Ústeckém kraji.

Zapojené firmy: Arcelor Mittal Ostrava, BROSE CZ, ČEZ, částečně se na projektu podílí i Vítkovice a VARROC

Zapojené školy: SŠ elektrotechnická Ostrava, Vítkovická SPŠ, SPŠ elektrotechniky a informatiky Frenštát pod Radhoštěm, SŠ informatiky Rožnov p. Radhoštěm

Huť ArcelorMittal Ostrava podporuje obory strojní mechanik a elektrikář na Vítkovické střední průmyslové škole a Střední škole elektrotechnické v Ostravě, do nichž se pro tento školní rok přihlásilo přes 60 studentů. „Odbornou praxi učňů povedou naši nejlepší odborníci. Studenti si tak osvojí odborné znalosti i praktické dovednosti v reálném pracovním prostředí a za odvedenou práci budou také odměňováni. Budou si moci vyzkoušet, zda by je práce v huti bavila a ti šikovní mohou počítat s nabídkou zaměstnání,“ uvádí Veronika Muroňová, ředitelka pro personalistiku ArcelorMittal Ostrava.

„V Brose jsme pilotní projekt spustili již ve školním roce 2017/2018. Investovali jsme 10 milionů korun do zřízení moderního Střediska praktického vyučování, ve kterém tak letos budeme odborně vzdělávat žáky již dvou ročníků,“ doplňujeNiclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ.

Pilotní projekt ověřuje, jak má povinná praxe v reálném pracovním prostředí vypadat nebo jaké jsou potřeba smlouvy o realizaci praxe mezi žákem, firmou a školou. Dále zjišťuje, jestli si firmy mohou uplatnit daňové odpočty na investice do vzdělávání nebo zda je možné udělit firemní stipendia. Zároveň se zaměřuje na nábor žáků do škol a firem.

Díky pilotnímu projektu Svaz také zjišťuje případné legislativní bariéry, které široké spolupráci podniků se školami doposud brání. Letos Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval analýzu mezi 79 školami a 31 firmami z celé ČR, ze které vzejdou návrhy na případné úpravy legislativy. 

Administrativní a metodickou podporu zajišťuje Sdružení pro rozvoj MSK prostřednictvím Moravskoslezského paktu zaměstnanosti a společnost Trexima.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy