Projev předsedy vlády na konferenci Strategie strukturalizace

Projev předsedy vlády na konferenci Strategie strukturalizace, 13. října 2020.
Projev předsedy vlády na konferenci Strategie strukturalizace, 13. října 2020.
Premiér Andrej Babiš v úterý 13. října přednesl projev na konferenci Strategie strukturalizace věnované problematice krajů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského.

Vážená paní ministryně, vážení páni poslanci, vážení hejtmané, dámy a pánové.

Zdravím Vás v nelehké době, ve které se naše země nachází, a využívám příležitosti vstoupit do diskuze o probíhající i budoucí proměně našich „uhelných“ regionů.

Dovolte mi Vás přivítat na dnešní konferenci Strategie restrukturalizace věnované problematice Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Vnímám důležitost Strategie RE:START a jsem rád, že se od roku 2017 podařilo dosáhnout prvních výsledků, minimálně v podobě alokovaných peněz, kterých do těchto krajů přiteklo zhruba v objemu 8 mld. Kč nad rámec daňových příjmů a plošných dotací. Stejně důležité musí být také jejich zdárné využití.

V současné době se tyto regiony potýkají s řadou výzev daných historickými souvislostmi, ale i aktuálními dopady pandemie COVID-19. Vedle opatření proti koronaviru však chceme a musíme podpořit následné oživení ekonomiky.

To se samozřejmě týká i tzv. strukturálně postižených krajů, kterým se věnuje paní ministryně Dostálová, ale i další vládní kolegové, zejména pak pan ministr Brabec a pan vicepremiér Havlíček.

Transformace je dlouhodobým procesem a my jej musíme podpořit na místní, regionální, národní i evropské úrovni.

K hospodářské restrukturalizaci se v souvislosti s novými závazky ČR (Zelená dohoda pro Evropu a další) přidává i potřeba transformace energetiky a souvisejícího průmyslu.

Vláda ČR se při vyjednání s Evropskou komisí podílela na prosazení celé řady nástrojů a po letech vyjednávání se podařilo vyčlenit zdroje i na tuto hospodářskou proměnu. Fond pro spravedlivou územní transformaci umožní podporu celé řady transformačních aktivit přímo ve Vašich regionech. Tento fond, který aktuálně alokuje cca 42 mld. Kč, je zaměřen z velké části na energetiku, digitalizaci, podporu firem, kvalitní životní prostředí a v neposlední řadě i na fungující trh práce, který bude restrukturalizací také zasažen, ale může přinést i pozitivní změny.

Zmiňovaná částka 42 mld. Kč je součástí 960 mld. Kč pro ČR, které se mi podařilo vyjednat na mimořádném zasedání Evropské rady v polovině července tohoto roku. Po více než dvou letech projednávání je také schválen návrh Víceletého finančního rámce 2021–2027 a tzv. Fond obnovy. Cca 524 mld. Kč je přitom vyčleněno na politiku soudržnosti, která je pro regiony bezpochyby také mimořádně důležitá.

Z hlediska priorit ČR lze výsledný návrh považovat za velký úspěch, protože ve všech oblastech od počátku vyjednávání, které byly prioritou pro ČR, došlo k úpravám pozitivním směrem. Konkrétně jde o:

  • navýšení míry spolufinancování – pro méně rozvinuté regiony je to 85%;
  • prodloužení pravidla automatického zrušení závazku na n+3, obdobně jako v současném období;
  • navýšení možnosti převodů mezi fondy na 20 %, přičemž pro ČR byla navíc vyjednána zvláštní výjimka až do výše 25 %;
  • mimořádné navýšení alokace Fondu soudržnosti pro ČR o 1,55 mld. EUR.

Vnímám to všechno také jako velkou příležitost nejen pro zmiňované 3 kraje, ale pro celou zemi. Věříme tak, že se díky existující strategii hospodářské transformace podaří efektivně zacílit nástroje tohoto Fondu právě ve prospěch Vašich regionů a podaří se tak navázat na dosavadní iniciativy.

Vláda ČR si je vědoma problémů, které tíží Vaše regiony a také toho, že pomoc pro jejich řešení musí být co nejvíce cílená.  Jsme si vědomi, že není možné vyřešit všechny problémy v krátkém časovém horizontu, ale že proces hospodářské a energetické transformace je během na dlouho trať.

Problematiku transformace energetiky, definování jejich dopadů a hledání opatření pro jejich eliminaci řešíme také v rámci Uhelné komise ČR s cílem nastavení takového přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, který regionům přinese nikoliv další propad, ale potenciál dalšího rozvoje a prosperity.

Podmínkou je mimo jiné to, abychom měli dostatečně připravené strategické investice. Proto je dobře, že se nyní soustředíte zejména na tuto fázi a já Vás žádám, abychom věc nepodcenili. Uspějeme jen s potřebnými, dobře připravenými a udržitelnými projekty.  

Jsem proto rád, že jsme se zde dnes sešli v takto širokém uskupení, jelikož problematiku transformace nelze dělat bez úzké kooperace mezi regiony a jednotlivými resorty.

Věřím, že jsme nyní na přelomu historického milníku, který bude znamenat pro regiony ten správný impuls, a i přes obtížnost aktuální situace je nastartuje k dalšímu rozvoji.

Andrej Babiš, předseda vlády