Rada konkurenceschopnosti o územních aspektech reforem

Diskuse o regionální konkurenceschopnosti, budoucnosti evropské průmyslové politiky, nástupu umělé inteligence a robotiky, elekronickém obchodování, maloobchodu pro 21. stolení a víceletém finančním rámci z pohledu konkurenceschopnosti,

Ve dnech 27. a 28. září 2018 probíhá v Bruselu zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve složení ministrů odpovědných za oblasti vnitřního trhu a průmyslu, která ve svých diskusích o konkurenceschopnosti naváže na výstupy neformální Compet v červenci ve Vídni.

Při snaze o konvergenci a dosažení konkurenceschopnosti na regionální úrovni je klíčovým prvkem začleňování strukturálně postižených nebo méně rozvinutých zejména příhraničních regionů. EK považuje za důležité zaměřit se v rámci politiky posilování konkurenceschopnosti na to, co se děje mezi regiony v rámci členského státu. EK potřebuje nástroje k adekvátnímu uchopení územní dimenze v rámci konkurenceschopnosti. EK chce upravit evropský semestr a přidat do něj územní aspekt. Plánuje také posílit tematickou koncentraci podpory z prostředků EU směrem k inovacím, digitalizaci a vytvořit nové programy pro spolupráci regionů.

Diskuse o umělé inteligenci (AI) vychází ze sdělení EK „Umělá inteligence pro Evropu“, které představilo tři základní směry pro dosažení konkurenceschopnosti EU v oblasti AI: zvýšení technologických a průmyslových kapacit a přijímání technologie AI, socio-ekonomické otázky a etické a právní problémyspojené s AI. Plán pro AI by měl být vyhotoven do konce roku 2018.

Doporučení EK „Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století“, je základem pro diskusi o budoucnosti maloobchodu. V tomto odvětví působí 3,6 milionu společností s přístupem k přibližně 500 milionům potencionálních spotřebitelů. To si vyžaduje příznivý obchodní a regulační rámec a více investic. Rychlý nárůst elektronického obchodování proměňuje odvětví, maloobchod využívá vícero distribučních kanálů a stírá hranice mezi offline a online prodejem. EK vnímá, že v oblasti přeshraničního elektronického obchodu v EU stále existuje značný prostor pro zlepšení.

Pracovní oběd proběhne na téma VFR. O tom, zda cíle navrhovaného rozpočtu jsou nastaveny tak, aby podpořily konkurenceschopnosti Evropy a zda je mezi nimi dostatečná synergie a komplementarita, aby se efektivně dosáhlo plánovaných přínosů.

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, tradičně připravila své poselství radě COMPET, formou dopisu na Margarethe Schramböck, spolkovou ministryni pro digitální a průmyslové záležitosti, ve kterém akcentuje zejména dvě priority byznysu. Správné nastavení programu Horizon Europe, který je důležitý pro strategické rozhodování podniků. Technologie hnané umělou inteligencí, jsou zásadní pro růst a konkurenceschopnost. Digitální program pro Evropu je proto krokem správným směrem. Musí být však zachována technologická neutralita a rovné zacházení se všemi subjekty zapojenými do programu. Budoucí víceletý finanční rámec musí mít větší důraz na růst konkurenceschopnost a reformní úsilí členských států.

V souvislosti s Compet je významný i dopisu 16 členských států (včetně CZ) na komisaře Katainena a komisařku Bieňkowskou, který v souvislost s březnovou ER připomíná EK její závazek vypracovat do konce prosince vyhodnocení stávajících překážek jednotného trhu a prosazování jeho pravidel.

Vladimíra Drbalová

Příloha: Dopis BusinessEuropeDopis 16 ČS EU k překážkám na jednotném trhu

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada